نقش اطلاعات مدیریت مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری مدیران شرکت برق

کد محصول:mo136

تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل word

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

پیش گفتار
چکیده

فصل اول : کلیات ١
مقدمه ٢
تعریف موضوع تحقیق ٣
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
سؤالات اساسی تحقیق ٧
تاریخچه تحقیق ٨
متدولوژی تحقیق ٩
تعریف واژه های عملیاتی ١٠
مباحث فصول آینده ١١

فصل دوم ادبیات تحقیق ١٢
مقدمه ١٣
تاریخ اطلاعات ١۴
نیاز به اطلاعات در روزگار ما ١٩
اطلاعات چیست  ٢۴
اطلاعات مورد نیاز مدیران ٢۶
تعریف سیستم اطلاعات مدیریت ٢٨
اجزا تشکیل دهنده سیستمهای اطلاعات  ٢٩
تبدیل داده به اطلاعات ٣٢
اطلاعات و سازمان ٣۴
نقش اطلاعات در سازمانها ٣۶
ویژگیهای لازم MIS مطلوب ۴١
نقش مدیریت سیستمهای اطلاعات در حل مسئله ۴٣
تئوریهای تصمیم گیری ۴٣
فرایند حل مسئله ۴۵
تهیه یک منبع اطلاعات در پهنه سازمان ۴٨
کمک به شناسایی و درک مسئله ۴٨
کامپیوتر و سیستمهای اطلاعات ۴٩
اجزا اساسی سیستم اطلاعات مدیریت مبتنی بر کامپیوتر ۵١
سیستم پردازش داده ها یا TPS ۵٢
سیستم پشتیبانی تصمیم DDS  ۵۶
سیستم پشتیبانی گروه کاری WGSS ۵٧
سیستم اطلاعات مدیران عالی / استراتژیک (EIS) ۵٨
سیستمهای خبره (ES) ۶٢
سیستمهای اتوماسیون اداری (OAS) ۶٣
تحقیقات کاربردی ۶۴
نقش سیستمهای اطلاعاتی در تصمیم گیری مدیران شرکت ایران یاسا ۶۴
نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در بهبود مدیران عالی ۶۶
بررسی نقش سیستمهای اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان برنامه بودجه کشور و سازمانهای تابعه ۶٩
خلاصه فصل دوم ٧٣

فصل سوم روش تحقیق ٧۶
مقدمه ٧٧
ابزار جمع آوری اطلاعات ٧٨
روایی و اعتبار (پایایی پرسشنامه) ٧٩
جامعه آماری ٨۴
فنون آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها ٨۴
خلاصه فصل سوم ٨۵

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات ٨۶
مقدمه ٨٧
جامعه آماری ٨٨
آزمون سوالات فرعی تحقیق ٩٠
سؤال فرعی اول ٩١
آزمون فریدمن جهت سؤال فرعی اول ٩٣
سؤال فرعی دوم ٩۶
آزمون فریدمن جهت سؤال فرعی دوم ٩٨
سؤال فرعی سوم ١٠٠
آزمون فریدمن جهت سؤال فرعی سوم ١٠٣
سؤال فرعی چهارم ١٠۵
آزمون فریدمن جهت سؤال فرعی چهارم ١٠٧
آزمون فریدمن سؤالات فرعی ١٠٩
تحلیل واریانس ١١١
تحلیل واریانس جهت سؤال فرعی شماره ١ ١١٢
تحلیل واریانس جهت سؤال فرعی شماره ٢ ١١٩
تحلیل واریانس جهت سؤال فرعی شماره ٣ ١٢٧
تحلیل واریانس جهت سؤال فرعی شماره ۴ ١٣۴
آزمون فریدمن در مورد پرسشهای پرسشنامه ١۴٢
خلاصه فصل چهارم ١۴۵

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ١۴٧
مقدمه ١۴٨
نتایج تحقیق ١۴٩
پیشنهادات ١۵٢
پیشنهادات اصلی ١۵٢
سایر پیشنهادات ١۵٣
محدودیتهای تحقیق ١۵۵
پیشنهادات به محقیقن آینده ١۵۶
منابع و ماخذ ١۵٧

ضمائم ١۶۴
پرسشنامه

فهرست جداول:
جدول ١-٢ مقایسه سیستم کامپیوتری و دستی ۵٠
جدول ٢-٢ مقایسه MIS و EIS ۶١
جدول ٣-٢ اولویت بندی عوامل اصلی بهبود مدیریت ۶٨
جدل ۴-٢ تاثیر MIS بر سطوح مدیریت ٧١
جدول ۵-٢ تاثیر MIS در فرایند تصمیم گیری ٧١
جدول ۶-٢ تاثیر MIS بر وظایف و سطوح مدیریت ٧٢
جدول ٧-٢ تاثیر MIS برای طبقات گوناگون کاری ٧٢
جدول ١-٣ نتایج مطالعه مقدماتی ٨٢
حدول ١-۴ وضعیت امتیازات سوال فرعی اول ٩٢
جدول ٢-۴ جدول فرکانسی سؤال فرعی اول ٩٣
جدول ٣-۴ آزمون فریدمن مربوط به سؤال فرعی ١ ٩۴
جدول ۴-۴ رتبه بندی پرسشها مربوط به سؤال فرعی اول ٩۴
جدول ۵-۴ وضعیت امتیازات سوال فرعی دوم ٩٧
جدول ۶-۴ جدول فرکانسی سوال فرعی دوم ٩٨
جدول ٧-۴ آزمون فریدمن مربوط به سؤال فرعی دوم ٩٩
جدول ٨-۴ رتبه بندی پرسشها مربوط به سوال فرعی دوم ٩٩
جدول ٩-۴ وضعیت امتیازات سؤال فرعی سوم ١٠١
جدول ١٠-۴ جدول فرکانسی سوال فرعی سوم ١٠٢
جدول ١١-۴ آزمون به فریدمن مربوط به سؤال فرعی سوم ١٠٣
جدول ١٢-۴ رتبه بندی پرسشها مربوط به سؤال فرعی سوم ١٠۴
جدول ١٣-۴ وضعیت امتیارات سوال فرعی چهارم ١٠۶
جدول ١۴-۴ جدول فرکانسی سوال فرعی چهارم ١٠٧
جدول ١۵-۴ آزمون به فریدمن مربوط به سؤال فرعی چهارم ١٠٨
جدول ١۶-۴ رتبه بندی پرسشها مربوط به سؤال فرعی چهارم ١٠٨
جدول ١٧-۴ آزمون به فریدمن مربوط به سؤالات فرعی  ١١٠
جدول ١٨-۴ رتبه بندی پرسشها مربوط به سؤالات فرعی  ١١٠
جدول ١٩-۴ همسانی واریانس سوال فرعی اول با توجه به موقعیت شغل ١١٢
جدول ٢٠-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی اول با توجه به موقعیت شغل ١١٢
جدول ٢١-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ١ با توجه به موفعیت شغل ١١٣
جدول ٢٢-۴ همسانی واریانس سوال فرعی اول با توجه به مدرک نحصیلی ١١۴
جدول ٢٣-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی اول با توجه به مدرک تحصیلی ١١۵
جدول ٢۴-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ١ با توجه به مدرک تحصیلی ١١۶
جدول ٢۵-۴ همسانی واریانس سوال فرعی اول با توجه به سابقه کار ١١٧
جدول ٢۶-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی اول با توجه به سابقه کار ١١٧
جدول ٢٧-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ١ با توجه به سابقه کار ١١٨
جدول ٢٨-۴ همسانی واریانس سوال فرعی دوم با توجه به موقعیت شغلی ١١٩
جدول ٢٩-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی دوم با توجه به موقعیت شغلی ١٢٠
جدول ٣٠-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ٢ با توجه به موقعیت شغلی ١٢١
جدول ٣١-۴ همسانی واریانس سوال فرعی دوم با توجه به مدرک تحصیلی ١٢١
جدول ٣٢-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی دوم با توجه به مدرک تحصیلی ١٢١
جدول ٣٣-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ٢ با توجه به مدرک تحصیلی ١٢٣
جدول ٣۴-۴ همسانی واریانس سوال فرعی دوم با توجه به سابقه کار ١٢۴
جدول ٣۵-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی دوم با توجه به سابقه کار ١٢۵
جدول ٣۶-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ٢ با توجه به سابقه کار ١٢۶
جدول ٣٧-۴ همسانی واریانس سوال فرعی سوم با توجه به موقعیت شغلی ١٢٧
جدول ٣٨-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی سوم با توجه به موقعیت شغلی ١٢٧
جدول ٣٩-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ٣ با توجه به موقعیت شغلی ١٢٨
جدول ۴٠-۴ همسانی واریانس سوال فرعی سوم با توجه به مدرک تحصیلی ١٢٩
جدول ۴١-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی سوم با توجه به مدرک تحصیلی ١٣٠
جدول ۴٢-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ٣ با توجه به مدرک تحصیلی ١٣١
جدول ۴٣-۴ همسانی واریانس سوال فرعی سوم با توجه به سابقه کار ١٣٢
جدول ۴۴-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی سوم با توجه به سابقه کار ١٣٢
جدول ۴۵-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ٣ با توجه به سابقه کار ١٣٣
جدول ۴۶-۴ همسانی واریانس سوال فرعی چهارم با توجه به موقعیت شغلی ١٣۴
جدول ۴٧-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی چهارم با توجه به موقعیت شغلی ١٣۵
جدول ۴٨-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ۴ با توجه به موقعیت شغلی ١٣۶
جدول ۴٩-۴ همسانی واریانس سوال فرعی چهارم با توجه به مدرک تحصیلی ١٣٧
جدول ۵٠-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی چهارم با توجه به مدرک تحصیلی ١٣٧
جدول ۵١-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ۴ با توجه به مدرک تحصیلی ١٣٨
جدول ۵٢-۴ همسانی واریانس سوال فرعی چهارم با توجه به سابقه کار ١٣٩
جدول ۵٣-۴ شرح همسانی واریانس سوال فرعی چهارم با توجه به سابقه کار ١۴٠
جدول ۵۴-۴  تحلیل واریانس سؤال فرعی شماره ۴ با توجه به سابقه کار ١۴١
جدول ۵۵-۴ آزمون فریدمن مربوط به کل پرسشها ١۴٢
جدول ۵۶-۴ رتبه بندی پرسشهای پرسشنامه ١۴٣

فهرست اشکال و نمودارها:
شکل ١-٢ نمودار رشد انفجار گونه اطلاعات در طول زمان ٢٠
شکل ٢-٢ چرخه اطلاعات ٢۵
شکل ٣-٢ نمودار فرآیند تبدیل داده به اطلاعات ٣٣
شکل ۴-٢ سازمان بعنوان یک سیستم ٣٧
شکل ۵-٢ نمودار سیستم اطلاعات مدیریت برای برنامه ریزی و کنترل ٣٩
شکل ۶-٢ اجزا فرایند حل مسئله ۴۶
شکل ٧-٢ روابط بین اجزا اساسی یک سیستم اطلاعات مبتنی بر رایانه ۵١
شکل ٨-٢ پیکر بندی TPS  در پردازش دسته ای پرونده ۵٣
شکل ٩-٢ پیکربندی TPS در پردازش مستقیم (ON LINE) ۵۴
شکل ١٠-٢ پیکر بندی TPS پردازش پایگاه داده ۵۵
شکل ١١-٢ معماری یک DDS کاربردی ۵٨
شکل ١٢-٢ معماری یک EES کاربردی ۶٠
نمودار ١-۴ ترکیب جامعه آماری از نظر سمت ٨٨
نمودار ٢-۴ ترکیب جامعه اماری از نظر تحصیلات ٨٩
نمودار ٣-۴ ترکیب جامعه آماری از نظر تحصیلات ٩٠
نمودار ۴-۴ اطلاعات فرکانسی سوال فرعی اول ٩٢
نمودار ۵-۴ رادار چارت مربوط درجه مؤثر بودن سؤال فرعی ١ ٩۵
نمودار ۶-۴ اطلاعات فرکانسی سوال فرعی دوم ٩٧
نمودار ٧-۴ رادار چارت مربوط درجه مؤثر بودن سؤال فرعی ٢ ١٠٠
نمودار ٨-۴ اطلاعات فرکانسی سوال فرعی سوم ١٠٢
نمودار ٩-۴ رادار چارت مربوط درجه مؤثر بودن سؤال فرعی ٣ ١٠۴
نمودار ١٠-۴ اطلاعات فرکانسی سوال فرعی چهارم ١٠۶
نمودار ١١-۴ رادار چارت مربوط درجه مؤثر بودن سؤال فرعی ۴ ١٠٩
نمودار ١٢-۴ رادار چارت مربوط درجه مؤثر بودن هر یک از سؤالات فرعی  ١١١
نمودار ١٣-۴ رادار چارت مربوط به آزمون فریدمن پرسشهای پرسشنامه ١۴۴

چکیده:
امروزه یک مدیر موفق بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خود قادر به تصمیم گیری و رهبری سازمان خود نبوده و تقریبا رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمانی میسر نخواهد بود ٠ مدیر زمانی می تواند تصمیم صحیح را انتخاب نماید که با داشتن اطلاعات کافی ، دقیق و بموقع ازبین راه حلهای مناسب بهترین را جهت تصمیم گیری انتخاب نماید٠ بدیهی است استفاده از رایانه در سرعت بخشیدن در ارائه اطلاعات و در نتیجه سرعت در تصمیم گیری نقش بسزایی خواهد داشت ٠
در این تحقیق نقش سیستمهای اطلاعات مدیریت مبتنی بر رایانه بر تصمیم گیری مدیران ستادی شرکت برق منطقه ای اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر سرعت ، به هنگام بودن ، مرتبط بودن و دقت سیسمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری آنان بررسی شده است ٠
تحقیق حاضر یک بررسی از نوع میدانی است ٠ برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای و آرشیو شرکت برق منطقه ای از ابزار پرسشنامه نیز استفاده شده است ۰ این پرسشنامه توسط  معاونین ، مدیران و روسای ستاد برق منطقه ای اصفهان (مدیران شرکت بجز مدیران شرکتهای وابسته ) تکمیل گریده است  ، جامعه آماری این تحقیق معاونین ، مدیران و رؤسای قسمت حوزه ستادی برق منطقه ای اصفهان بوده  و کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است ٠ اطلاعات اولیه از طریق مصاحبه و مشاهده بدست آمده و نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی می باشد ٠ پژوهش انجام شده ، سؤال فرعی اول را مبنی بر اینکه آیا سرعت اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری مدیران ستادی برق منطقه ای اصفهان تاثیر دارد را تایید کرده و با توجه به متوسط امتیاز بدست آمده ٠٧٣/۴ نشان می دهد با اکثریت ۴۶/٨١% این سوال تایید شده است ٠پژوهش انجام شده ، سؤال فرعی دوم را مبنی بر اینکه آیا به هنگام بودن اظلاعات در سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری مدیران ستادی برق منطقه ای اصفهان تاثیر دارد را تایید کرده و با توجه به متوسط امتیاز بدست آمده ٢٧٢/۴ نشان می دهد با اکثریت ۴۴/٨۵% این سوال تایید شده است ٠پژوهش انجام شده ، سؤال فرعی سوم را مبنی بر اینکه آیا مرتبط بودن اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری مدیران ستادی برق منطقه ای اصفهان تاثیر دارد را تایید کرده و با توجه به متوسط امتیاز بدست آمده ٢٨/۴ نشان می دهد با اکثریت ۶/٨۵% این سوال تایید شده است ٠پژوهش انجام شده ، سؤال فرعی چهارم را مبنی بر اینکه آیا دقیق بودن اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری مدیران ستادی برق منطقه ای اصفهان تاثیر دارد را تایید کرده و با توجه به متوسط امتیاز بدست آمده ۴١٩/۴ نشان می دهد با اکثریت قاطع ٣٨/٨٨% این سوال تایید شده است٠