بررسی و اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین شرکت دخانیات ایران

کد محصول: mo133

تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱    موضوع تحقیق  ۲
۱-۲    بیان مسئله  ۲
۱-۳    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ۳
۱-۴    اهداف و کاربردهای تحقیق  ۴
۱-۴-۱    اهداف کلی  ۴
۱-۴-۲    اهداف جزیی  ۴
۱-۵    پیش فرض ها  ۴
۱-۶    فرضیه ها  ۵
۱-۷    سئوالات تحقیق  ۵
۱-۸    روش انجام تحقیق  ۶
۱-۹    روش گردآوری اطلاعات  ۶
۱-۱۰    محدودیت های تحقیق  ۶
۱-۱۱    ساختار نگارش تحقیق  ۶
۱-۱۲  واژه های کلیدی  ۷

فصل دوم : مروری بر کارهای گذشته
۲-۱    مقدمه  ۱۰
۲-۲    زنجیره تامین  ۱۱
۲-۳    مدیریت زنجیره تامین  ۱۲
۲-۴    سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین  ۱۳
۲-۵    نقش سیستم اندازه گیری عملکرد در مدیریت عملکرد  ۱۳
۲-۶    معیارهای عام زنجیره تامین  ۱۴
۲-۷    اندازه گیری عملکرد : زمینه وکارهای گذشته  ۱۵
۲-۸    تحقیقات و رویکردهای متداول اندازه گیری عملکرد  ۱۶
۲-۹    مدلهای بخش بندی سنجه ها  ۱۹
۲-۱۰  چهارچوبهای اندازه گیری عملکرد زنجیره  ۲۰
۲-۱۱    روشهای مختلف اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین  ۲۱
۲-۱۲    گامهای پیاده سازی برنامه عملکرد زنجیره تامین  ۲۳
۲-۱۳    تقسیم بندی تحقیقات در حوزه اندازه گیری عملکرد  ۲۴
۲-۱۳-۱    سطح اول (سنجه های منفرد)  ۲۶
۲-۱۳-۲    سطح دوم (سیستم های اندازه گیری عملکرد) ۲۶
۲-۱۴    دشواریهای اندازه گیری عملکرد در محیط زنجیره  ۲۸
۲-۱۵  دلایل ارجحیت کارت امتیازی متوازن نسبت به روشهای دیگر  ۲۹
۲-۱۶    کارت امتیازی متوازن (تعاریف و مراحل پیاده سازی) ۲۹
۲-۱۷    کاربرد کارت امتیازی متوازن در زنجیره تامین ۳۱
۲-۱۸    یک زنجیره از روابط علت و معلولی  ۳۱
۲-۱۹    تحلیل سلسله مراتبی  ۳۳

فصل سوم : تشریح زنجیره تامین شرکت دخانیات ایران
۳-۱    نمای کلی تحقیق  ۳۴
۳-۲    تاریخچه و شرح کلی فعالیتهای شرکت دخانیات ایران  ۳۵
۳-۳    شناسایی نقاط تامین  ۳۶
۳-۴    شناسایی نقاط تولید  ۳۸
۳-۴-۱    توصیف شیوه تولید  ۳۸
۳-۴-۱-۱    کارخانه سیگار تسازی  ۳۸
۳-۴-۱-۲    خط تغذیه دمار  ۳۹
۳-۴-۱-۳    کارخانه مانیپولاسیون (جوربندی وتخمیرمصنوعی توتون) ۴۰
۳-۴-۱-۴    کارخانه دوباره خشک کنی (ریدرائینگ) ۴۰
۳-۴-۱-۵    مکانیسم  نگهداری توتون سیگار  ۴۱
۳-۴-۲    کارخانه تهیه تنباکوی اصفهان  ۴۲
۳-۴-۳    کار خانه جعبه سازی  ۴۳
۳-۴-۴    کارخانه چاپ  ۴۳
۳-۴-۵    کارخانه کارتن سازی  ۴۴
۳-۴-۶    کارخانجات جنبی  ۴۴
۳-۴-۷    کارخانه فیلتر سازی  ۴۴
۳-۴-۸    کارخانه بسته بندی    ۴۵
۳-۵    خط تولید سیگارت  ۴۷
۳-۵-۱    استقرار در خط تولید   ۴۸
۳-۵-۲    تشریح نوع تولید  ۴۹
۳-۵-۳    چرخه عمر محصول  ۴۹
۳-۵-۴    ماندگاری عمر سیگار  ۴۹
۳-۵-۵    نقاط تولید محصولات دخانیات در ایران  ۴۹
۳-۶    شناسایی نقاط عرضه (سیستم عرضه) ۵۰
۳-۷    جریان هایی زنجیره  ۵۱
۳-۷-۱    جریان اطلاعات  ۵۱
۳-۷-۲    جریان اعتبارات  ۵۳
۳-۷-۳    جریان مواد: مواد خام از تامین کنندگان داخلی یا خارجی  ۵۴
۳-۸    فرآیندهای اصلی  ۵۵
۳-۸-۱    برنامه ریزی تولید و سفارش مواد اولیه  ۵۵
۳-۸-۲    برنامه ریزی جریان مواد در حال تولید  ۵۵
۳-۸-۳    برنامه ریزی کالجای تولید شده  ۵۵
۳-۸-۴    برنامه ریزی کشت  ۵۶
۳-۸-۵    برنامه ریزی واردات  ۵۶
۳-۹    بررسی وضعیت برنامه ریزی زنجیره در طول دوره تحقیق  ۵۶
۳-۹-۱    بررسی موجودی مواد اولیه  ۵۶
۳-۹-۲    تحلیل موجودی بر اساس ارزش ریالی  ۵۷
۳-۹-۳    بررسی گردش موجودی انبار  ۵۸
۳-۹-۴    بررسی میزان ماندن مواد در انبار  ۵۸
۳-۹-۵    وضعیت برنامه ریزی تولید  ۵۹
۳-۱۰    وضعیت انجام سفارشات  ۶۰
۳-۱۰-۱    مقایسه ارزش ریالی و هزینه های سفارش  ۶۰
۳-۱۰-۲    جریمه های تاخیر  ۶۱
۳-۱۰-۳    زمان تدارک سفارشهای خارجی  ۶۱
۳-۱۱    روش فعلی نگهداری و گردش اطلاعات موجودی  ۶۲
۳-۱۱-۱    اطلاعات موجودی در انبار  ۶۲
۳-۱۱-۲    تبادل اطلاعات موجودی با برنامه ریزی تولید و تدارکات  ۶۲
۳-۱۱-۳    اطلاعات موجودی در راه در تدارکات  ۶۲

فصل چهارم : اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین شرکت دخانیات ایران
۴-۱    اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین شرکت دخانیات  ۶۵
۴-۲    مدل ترکیبی اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین  ۶۸

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱    نتیجه گیری  ۸۸
۵-۲    پیشنهاد تحقیقات آتی  ۸۹
۵-۵-۱    مقدمه  ۸۹
۵-۵-۲    تامین  ۸۹
۵-۵-۳    توزیع و فروش  ۹۰
منابع  ۸۷
پیوست  الف ۹۰
پیوست  ب ۹۱

فهرست جداول

جدول ۲-۱ : سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین  ۱۳
جدول ۲-۲ : گونه های مختلف سنجه عملکردی  ۱۶
جدول ۲-۳ : تحقیقات مهم در حوزه اندازه گیری عملکرد سازمان  ۱۷
جدول ۲-۴ : ویژگی های رویکردهای متداول اندازه گیری عملکرد  ۱۸
جدول ۲-۵ : بخش بندی سنجه ها در سازمان  ۱۹
جدول ۲-۶ : مدلهای تقسیم بندی سنجه های زنجیره  ۱۹
جدول ۲-۷ : چارچوبهای اندازه گیری عملکرد  ۲۰
جدول ۳-۱ : تامین کنندگان مواد کاغذی دخانیات  ۳۷
جدول ۳-۲ : تشریح نوع تولید  ۴۹
جدول ۳-۳ : محاسبه نسبت مانده به کل مصرف به دو روش  ۵۹
جدول ۴-۱ : نتایج آزمون فرض نرمال بودن توزیع رسیدها و حواله ها  ۶۶
جدول ۴-۲ : عوامل بحرانی موفقیت  ۷۳
جدول ۴-۳ : نمونه ای از مقایسات زوجی انجام شده  ۷۶
جدول ۴-۴ : ماتریس مقایسات زوجی  ۷۷
جدول ۴-۵ : وزن چهار جنبه کارت امتیازی برای زنجیره شرکت دخانیات  ۷۸
جدول ۴-۶ : سنجه های انتخاب شده برای زنجیره تامین شرکت دخانیات
جدول ۴-۷ : ۸۱
جدول ۴-۸ : ۸۱
جدول ۴-۹ :  ۸۲
جدول ۴-۱۰ :  ۸۳
جدول ۴-۱۱ :  ۸۳
جدول ۴-۱۲ :  ۸۴

فهرست اشکال

شکل ۲-۱ : شمای کلی زنجیره تامین  ۱۱
شکل ۲-۲ : جایگاه سیستم اندازه گیری عملکرد  ۱۳
شکل ۲-۳ : سیستم اندازه گیری زنجیره تامین  ۱۵
شکل ۲-۴ : نمایش سلسله مراتبی BSC  ۲۱
شکل ۲-۵ : مدل اس سی اُ آر ۲۲
شکل ۲-۶ : یک چارچوب برای طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد  ۲۴
شکل ۲-۷ : نمایش ساختاری سیستم اندازه گیری عملکرد  ۲۷
شکل ۲-۸ : تکامل سنجه ها و سیستم های اندازه گیری عملکرد  ۲۸
شکل ۲-۹ : جنبه های کارت امتیازی متوازن  ۳۰
شکل ۲-۱۰ : مراحل پیاده سازی کارت امتیازی متوازن  ۳۲
شکل ۲-۱۱ : شاخص های پیشنهادی تن و وینسن برای زنجیره تامین  ۳۲
شکل ۳-۱ : مزرعه توتون در شمال ایران  ۳۶
شکل ۳-۲ : شمای کلی خط تولید سیگارت  ۴۸
شکل ۳-۳ : نحوه استقرار دستگاهها در خطوط جدید تولید سیگارت  ۴۸
شکل ۳-۴ : نحوه استقرار دستگاهها در خطوط قدیم تولید سیگارت  ۴۹
شکل ۳-۵ : نقاط عرضه محصولات شرکت دخانیات به عاملین فروش  ۵۱
شکل ۳-۶ : گردش اطلاعات در زنجیره تامین دخانیات  ۵۲
شکل ۳-۷ : جریان اعتبارات در زنجیره تامین دخانیات  ۵۳
شکل ۳-۸ : گردش مواد در زنجیره تامین دخانیات  ۵۴
شکل ۳-۹ : نمودار پارتوی اقلام انبار بر حسب ارزش ریالی  ۵۷
شکل ۳-۱۰ : نسبت موجودی به نیاز سالانه برای مواد اولیه  ۵۷
شکل ۳-۱۱ : گردش موجودی کاغذ سیگار ۴۰۰۰×۲۲  ۵۸
شکل ۳-۱۲ : گردش موجودی الیاف ااستات ۳۵۰۰۰  ۵۸
شکل ۳-۱۳ : تفاوت تولید و برنامه تولید در کارخانجات تهران  ۵۹
شکل ۳-۱۴ : تولید واقعی و برنامه تولید کارخانجات تهران  ۶۰
شکل ۳-۱۵ : مقایسه ارزش ریالی و جمع هزینه‌‌های ریالی سفارش های خارجی در سال ۶۰
شکل ۳-۱۶ : مقایسه حقوق گمرکی و حق توقف  ۶۱
شکل ۳-۱۷ : زمان تدارک سفارشات خارجی (از تاریخ اخذ سفارش از انبار تا تحویل)  ۶۱
شکل ۴-۱ : آزمون نرمال بودن برای حواله کاغذ سیگار  ۶۶
شکل ۴-۲ : آماره های توصیفی حواله های کاغذ سیگار  ۶۷
شکل ۴-۳ : مدل سلسله مراتبی عملکرد  ۶۹
شکل ۴-۴ : مدل پیشنهادی برای زنجیره شرکت دخانیات  ۷۰
شکل ۴-۵ : نقشه استراتژی شرکت دخانیات ایران  ۷۱
شکل ۴-۶ : وزن محاسبه شده هر جنبه کارت امتیازی  ۸۱
شکل ۴-۷ : نمای درختی مدل به همراه وزن آن  ۸۱
شکل ۴-۸ : ۸۱
شکل ۴-۹ :   ۸۲
شکل ۴-۱۰ :  ۸۳
شکل ۴-۱۱ :  ۸۳
شکل ۴-۱۲ :  ۸۳
شکل ۴-۱۳ :  ۸۳