ارزیابی دوره های آموزش کاربردی ضمن خدمت کارکنان درنیروگاه های برق

کد محصول:mo130

تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول ـ کلیات
مقدمه ………۱
تعریف قلمرو زمانی ـ مکانی ……۲
اهداف……….۳
اهمیت و ضرورت پژوهش ………..۴
سئوالهای تحقیق……….۴
نظریات برخی از دانشمندان پیرامون ارزشیابی برنامه های آموزشی
معرفی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز…۸

فصل دوم ـ مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه  ..۱
تعاریف و مفاهیم   .۱۱
ارزشیابی آموزشی و پژوهش آموزشی   …………. ………۱۴
آموزش و تاریخچه آن  …………۱۵
آموزش کارکنان به چه معنی است ……….۱۷
نیاز به آموزش در سازمان  ..….۱۹
مسایل و مشکلات آموزشی کارکنان …….۲۱
آموزش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی ……………..۲۲
اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه ، در سرمایه انسانی ………..۲۳
سود دهی سرمایه انسانی در مقایسه با سرمایه فیزیکی  ….. ۲۴
شکلهای دیگر سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی   ……………۲۶
آموزش کارکنان و اهمیت و مزایای آن      …………..۲۷
آموزش حین خدمت   ………….۲۹
آموزش ضمن خدمت…………….۳۰
تعریف نیازهای آموزشی…………۳۱
منابع نیازهای آموزشی………….۳۱
دیدگاههای نوین در آموزش و توسعه منابع انسانی.۳۳
یادگیری.۳۴
فرآیند آموزش……….۳۷
تعریف و تبین ارزشیابی………….۴۲
مفهوم ارزشیابی و کاربرد آن در برنامه های آموزشی   ……….۴۳
اصول ارزشیابی و کاربرد آن در برنامه های آموزشی۴۴
چگونگی  اجرای  ارزشیابی……۴۴
مراحل ارزشیابی آموزشی……….۴۶
ارزیابی برنامه های کارآموزی…۴۹
دلایل اصلی ارزیابی آموزشهای ضمن خدمت از دیدگاه کرک پاتریک…۵۱
روش کرک پاتریک در ارزیابی اثر بخشی آموزشی  ……………۵۲
خط مشی کیفیت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز………… ۵۴
شاخصهای ارزیابی دردوره های آموزش کاربردی ضمن خدمت (شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز ) …………….   ۵۵
خلاصه گزارش واحد آموزش در شرکت آنتریو هایدروی کانادا  ……………۵۶
تاریخچه آموزشهای ضمن خدمت در وزارت نیرو…….۶۶
تاریخچه مرکز آموزش سد دز  ۶۷
گزارش آموزش ضمن خدمت کارآموزان نیروگاههای برق آبی سد کرخه و سد مسجد سلیمان …………..۷۵
پیشینه تحقیق ……….۷۶

فصل سوم ـ روش تحقیق
روش تحقیق ………….۹۶
نوع تحقیق ……………۹۶
جامعه آماری…………..۹۶
حجم نمونه……………..۹۷
اعتبار و روایی اندازه ها…………..۹۸
گرد آوری اطلاعات ..۹۹

فصل چهارم ـ طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ……۱۰۲
توصیف نمونه آماری.۱۰۲
محاسبه و تحلیل ضرایب همبستگی بین پرسشها و سئوالهای تحقیق….
همبستگی بین سئوالات تحقیق …………….۱۲۱

فصل پنجم ـ خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادها
خلاصه تحقیق  ………۱۲۴
بحث و تفسیر نتایج…۱۲۶
نتیجه گیری کلی……۱۲۷
محدودیت های تحقیق…………….۱۲۸
پیشنهادهای تحقیق ۱۲۹
ارایه برنامه کارآمدتر ۱۳۱
منابع و مآخذ …………۱۳۳

فهرست جداول
۱ـ  جدول   اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه انسانی …………۲۳
۲ـ  جدول سود دهی سرمایه انسانی در مقایسه سرمایه فیزیکی ………….۲۵
۳ـ  جدول خلاصه تصمیمات و فعالیتهای سه مرحله اصلی ارزشیابی ….۴۸
۴ـ جدول  دوره های اجرا شده  .. ………….۶۹
۵ـ جدول کتابهای تکثیر شده ………. ……..۷۱
۶ـ  جدول  فراوانی کارکنان بر حسب وضعیت تاهل..۱۰۳
۷ـ  جدول  فراوانی کارکنان بر حسب سن ……………..۱۰۴
۸ـ جدول  فراوانی کارکنان بر حسب وضعیت تحصیل …………۱۰۵
۹ـ  جدول فراوانی کارکنان بر حسب سابقه اشتغال  ۱۰۶
۱۰ـ  جدول فراوانی کارکنان بر حسب وضعیت استخدام     ۱۰۷
۱۱ـ  جدول فراوانی کارکنان بر حسب بخش سازمانی   …….. ۱۰۸
۱۲ـ  جدول فراوانی و درصد فراوانی پرسشهای مربوط به سئوال اول……۱۱۰
۱۳ـ  جدول فراوانی و درصد فراوانی پرسشهای مربوط به سئوال دوم……۱۱۴
۱۴ـ  جدول فراوانی و درصد فراوانی پرسشهای مربوط به سئوال سوم ….۱۱۸
۱۵ـ  جدول ضرایب همبستگی بین پرسشهای سئوال اول    .۱۲۲
۱۶ـ  جدول ضرایب همبستگی بین پرسشهای سئوال دوم    ۱۲۲
۱۷ـ  جدول ضرایب همبستگی بین پرسشهای سئوال سوم     ……………..۱۲۳
۱۸ـ  جدول ضرایب همبستگی مربوط به سئوالهای تحقیق      …………. ۱۲۳

فهرست نمودارها
۱ـ  نمودار مقایسه آزمودن ـ سنجش ـ اندازه گیری و ارزشیابی …………..۱۳
۲ـ  نمودارفرآیند تبدیل نیازهای آموزشی کارکنان به برنامه های آموزشی …………..۳۲
۳ـ  نمودار قدمهای اولیه در تهیه و تنظیم دوره های آموزش و توسعه منابع انسانی …………… ۳۸
۴ـ  نمودار سختی یادگیری  .. ۴۰
۵ـ  نمودار مفهوم ارزیابی آموزشی ……….. ۴۳
۶ـ  نمودار چهار سطحی کرک پاتریک … ۵۲
۷ـ  نمودارتعداد کارآموزان مرکز آموزش سد دز …… ۶۹
۸ـ   نمودارتوزیع فراوانی کارکنان بر حسب وضعیت تاهل   .. ۱۰۳
۹ـ   نمودارتوزیع فراوانی کارکنان بر حسب سن   … ۱۰۴
۱۰ـ   نمودارتوزیع فراوانی کارکنان بر حسب میزان تحصیلات …………… ۱۰۵
۱۱ـ   نمودارتوزیع فراوانی کارکنان بر حسب سابقه اشتغال . ۱۰۶
۱۲ـ   نمودارتوزیع فراوانی کارکنان بر حسب وضعیت استخدام  ………… ۱۰۷
۱۳ـ   نمودارتوزیع فراوانی کارکنان بر حسب بخش سازمانی  …………….. ۱۰۸
۱۴ـ   نمودارتوزیع فراوانی مربوط به پرسشهای سئوال اول… ۱۱۱
۱۵ـ   نمودارهیستوگرام توزیع فراوانی نمرات  سئوال اول…… ۱۱۲
۱۶ـ   نمودارتوزیع فراوانی مربوط به پرسشهای سئوال دوم .. ۱۱۵
۱۷ـ   نمودارهیستوگرام توزیع فراوانی نمرات  سئوال دوم …. ۱۱۶
۱۸ـ   نمودارتوزیع فراوانی مربوط به پرسشهای سئوال سوم . ۱۱۹
۱۹ـ   نمودارهیستوگرام توزیع فراوانی نمرات  سئوال سوم …۱۲۰

چکیده:
این تحقیق تحت عنوان (ارزیابی دوره های آموزش کاربردی ضمن خدمت در نیروگاههای برق آبی (شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز) به منظور ارایه برنامه کارآمدتر انجام گرفته است ، اهداف اصلی تحقیق عبارتند از :
۱ـ ارزیابی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان
۲ـ گرفتن باز خوردهای مناسب جهت اصلاحات لازم
۳ـ ارایه برنامه کارآمدتر ، بطوریکه کارکنان بطور  مطلوب جهت نیل به اهداف و ماموریتهای سازمانی برانگیخته شدند، که بر اساس اهداف فوق ، مسایل ذیل در این تحقیق مورد نظر بوده است:
۱ـ تأثیر دوره های آموزش کاربردی ضمن خدمت بر تعمیرات و نگهداری از تأسیسات چگونه است؟
۲ـ برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهره برداری بهینه از تأسیسات چگونه است؟
۳ـ تأثیر برگزاری این دوره ها بر کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری از تأسیسات تا چه حد می باشد؟
جامعه آماری مورد بررسی در این پژهش عبارت است از کلیه کارکنان بخش های ۴۰۰۰۰ ، ۳۰۰۰۰  و ۲۰۰۰۰ که به علت محدود بودن جامعه ، نمونه برداری صورت نگرفته است و کل جامعه آماری بتعداد ۸۰ نفر لحاظ شده است.
ابـزار گـردآوری اطلاعات ، پرسشنامه پنج گزینه ای می باشد که با استفاده از طیف لیکرت     ( خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم ) طراحی گردیده است.
پس از جمع آوری اطلاعات و با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 و نرم افزار Excel در خصوص سئوالات تحقیق نتایج ذیل بدست آمد:
۱ـ تأثیر دوره های آموزش کاربردی ضمن خدمت بر سئوالات تحقیق ، شامل بهره برداری بهینه ، تعمیر و نگهداری بهینه ، کاهش طول دوره تعمیرات و هزینه های مرتبط با آن ، از دید آموزش دیدگان ، مثبت تلقی میگردد.
۲ـ همبستگی مربوط به پرسش های هر سئوال تحقیق و همبستگی بین سئوالات تحقیق ، همگی مثبت و از مقادیر نسبتاً بالایی برخوردار هستند که حاکی از ارتباط و همبستگی مثبت بین آنها میباشد.
بر اساس یافته های تحقیق این نتیجه کلی بدست میآیدکه :
اکثر آموزش دیدگان نسبت به آموزشهای کاربردی ضمن خدمت در نیروگاههای برق آبی نظر مثبت دارند و چون نتایج حاصل از این نوع آموزشها در محیط واقعی کار و بصورت کار گـروهی تحقق میآیـد ، در صـورت داشتن تداوم این نوع آموزشها و ارزیابی لازم در مراحل مختلف قبل ، حین و بعد از دوره و انجام اصلاحات لازم در محتوا و میزان آموزشهای فوق ، انگیزه های مطلوب در یادگیری و بکارگیری آنها در کارکنان بوجود میآید ، بطوریکه بهره وری سازمان بالا میرود.
مهمترین پیشنهادهای تحقیق عبارتند از:
۱ـ با توجه به تاثیر مثبت آموزشهای ضمن خدمت و حین خدمت در بهره برداری بهینه از تاسیسات ، لزوم برنامه ریزی و ادامه این نوع آموزشها در بخش بهره برداری از تاسیسات سد و نیروگاه کاملاً ضروری می باشد ، و توجه مدیران ارشد و واحد آموزش شرکت به استمرار و ادامه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لازم است با گرفتن بازخورد لازم توسط ارزیابی آموزشهای ارایه شده ، نسبت به اصلاح محتوا و روش ارایه آنها ، اقدامات ضروری بعمل آید .
۲ـ پیشنهاد می شود در همین راستا ، با انجام آزمونهای ادواری بصورت ماهانه ، ارزیابی نتایج این نوع آموزشها ، مورد بررسی قرار گیرد و آموزشهای لازم در جهت پر کردن نقاط ضعف موجود ارایه گردد .
۳ـ با هماهنگی با دیسپاچینگ ملی شرایط واقعی جهت انجام عملیات بهره برداری را به بهره برداران جوان آموزش داده و آنان را برای پذیرش مسئولیت در آینده بتدریج آماده نمود .
۴ـ از بهره بردارانی که نتایج ارزیابی دوره های فوق در آنان مثبت بوده است . بطریق مادی و معنوی ، مانند اعطاء تقدیر نامه و یا پرداخت پاداش ، قدردانی بعمل آید .
۵ـ با توجه به تأثیر مثبت آموزشهای ضمن خدمت در تعمیر و نگهداری بهینه از تأسیسات سد و نیروگاه به منظور حفظ ضریب آمادگی نیروگاه در حدود مقادیر استاندارد ، انجام تعمیرات منظم دوره ای بروش P.M اجتناب ناپذیر می باشد، لذا آموزش نیروهای تعمیراتی در بخش های مختلف ، تکنسینی و کارشناسی ، هم به صورت ارایه مطالب تئوری و هم در قالب آموزش های خاص تجهیزات نیروگاهی ، کاملاً ضروری می باشد. پیشنهاد می شود به منظور ایجاد انگیزه ، پرداخت برخی از مزایای حقوق ماهانه مانند حق جذب و اضافه کار تشویقی ، بر اساس نتایج ارزیابی دوره های فوق صورت پذیرد.
۶ـ با توجه به اینکه کارهای تعمیراتی به صورت گروهی و تیمی و متشکل از پرسنل مختلف صورت می گیرد امکان ارایه آموزشهای حین خدمت و پیاده کردن آموزشهای ضمن خدمت در محیط واقعی کار کاملاً فراهم می باشد. لذا پیشنهاد می شود از تجربه و دانش استادانی که وظیفه این نوع آموزشها را بعهده دارند ، در محیط واقعی کار هنگام تعمیر تجهیزات برای جواب دادن به سؤالات تیم تعمیراتی و ارایه توضیحات لازم استفاده گردد.
۷ـ قطعاً از آثار مثبت بهره برداری بهینه و تعمیر و نگهداری بهینه ، حفظ ضریب آمادگی نیروگاه و کاهش افت تولید و در نتیجه کاهش هزینه های ناشی از آن می باشد، با توجه به نتایج مثبت سوال سوم تحقیق در این خصوص ، پیشنهاد می شود با ایجاد یک مرکز و محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات برق به روش مدرن و نه به روش سنتی که متعارف است ، امکان بررسی راهکارهای کاهش هزینه های مربوطه را به طور دقیق بوجود آورد.
۸ـ بازنگری در روشهای ارزیابی دوره های آموزش کاربردی ضمن خدمت و انجام ارزیابی در فواصل معین بـا مشارکـت کـارکنان و مسئولیـن ذی ربط و استفاده از نتایج ایجاد اصلاحات لازم امری ضروری می باشد.