بررسی تحلیلی تاثیرخصوصی سازی برعملکرد شرکت برق

کد محصول:mo129

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل word

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار
چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
۱-مقدمه ۱
۲-عنوان تحقیق ۲
۳-موضوع تحقیق ۲
۴-زمینه وتاریخچه موضوع تحقیق۴
۵-اهداف تحقیق۵
۱-۵- اهداف اصلی۵
۲-۵- اهداف فرعی ۵
۶-اهمیت وارزش تحقیق۶
۷-کاربرد ونتایج تحقیق۷
۸-فرضیات تحقیق ۷
۹-قلمروتحقیق ۸
۱-۹- محدوده موضوعی۸
۲-۹- محدوده زمانی ۸
۳-۹- محدوده مکانی۸
۱۰-تعریف متغیرهای تحقیق۹
۱-۱۰- خصوصی سازی۹
۲-۱۰- عملکرد ۱۰
۳-۱۰- شرکت کوشش برق اصفهان ۱۱

فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-مقدمه۱۲
۲-تعاریف خصوصی سازی ۱۲
۳-تفاوت بین خصوصی سازی وآزادسازی۱۴
۴-تئوریهای خصوصی سازی دردیدگاه برخی اندیشمندان اقتصادی ۱۴
۱-۴- آدام اسمیت۱۴
۲-۴- فردریک لیست۲۶
۳-۴- آلفرد مارشال۳۲
۴-۴- جان مینارد کینز۳۶
۵-اهداف خصوصی سازی ۴۱
۱-۵- کاهش اندازه (حوزه فعالیت ) بخش دولتی۴۱
۲-۵- انتقال مالکیت وکنترل اقتصادی۴۲
۳-۵- افزایش کارکرد۴۳
۴-۵- کاهش دربودجه وبدهیهای محلی۴۵
۵-۵- تعدیل سوبسیدها واختلال قیمتها۴۵
۶-۵-تعدیل مقررات (مقررات زدائی۴۷
۷-۵- افزایش رقابت۴۸
۸-۵- ایجاد دلبستگی وعلاقه درشاغلین شرکتها۵۰
۹-۵- گسترش بازار سرمایه۵۲
۱۰-۵- تامین منابع مصرف کنندگان۵۲
۱۱-۵- توزیع مناسب درآمدها۵۳
۶-اولویت خصوصی سازی۵۵
۷-روشهای خصوصی سازی۵۶
۱-۷- فروش دارائیهای دولتی۵۶
۲-۷- مقررات زدائی۶۰
۳-۷- قرارداد پیمانکاری۶۲
۴-۷- سیستم دوچر۶۳
۸-سیر تحول خصوصی سازی موسسات دولتی۶۵
۹-خصوصی سازی برفراز کشورهای جهان۶۷
۱۰-تاریخچه خصوصی سازی درایران۷۰
۱۱-خصوصی سازی درشرکت کوشش برق اصفهان۷۴
۱۲-تحقیقات وبررسیهای مشابه برروی موضوع تحقیق۷۵

فصل سوم : روش تحقیق
۱-مقدمه ۷۷
۲-روشهای جمع آوری داده ها۷۷
۱-۲- روش کتابخانه ای۷۸
۲-۲- روش میدانی ۷۹
۱-۲-۲- روش پرسشنامه ای۷۹
۱-۱-۲-۲- ابزاری بنام پرسشنامه ۸۰
۲-۱-۲-۲- طراحی پرسشنامه۸۱
۳-۱-۲-۲- شناسائی جامعه آماری تحقیق۸۸
۴-۱-۲-۲- جامعه نمونه۸۹
۱-۴-۱-۲-۲- تعیین اندازه نمونه۹۱
۲-۴-۱-۲-۲- تعیین چگونگی نمونه گیری از جامعه آماری۹۴
۱-۲-۴-۱-۲-۲- نمونه گیری یاروش انتخاب اتفاقی یاتصادفی۹۵
۲-۲-۴-۱-۲-۲- روش نمونه گیری غیر تصادفی۹۵
۲-۲-۲- تکثیر پرسشنامه ها۹۶
۱-۲-۲-۲- برنامه ریزی جهت توزیع پرسشنامه۹۶
۲-۲-۲-۲- توزیع پرسشنامه۹۷
۳-۲-۲-۲- جمع آوری پرسشنامه۹۸
۴-۲-۲-۲- شمارش پرسشنامه های دریافتی۹۸
۱-۴-۲-۲-۲- دسته بندی پرسشنامه های دریافتی۹۸
۲-۴-۲-۲-۲- شمارش اولیه پرسشنامه۹۸
۳-۴-۲-۲-۲- کدگذاری سئوالات بسته۹۹
۴-۴-۲-۲-۲- جمع آوری داده های بدست آمده درجداول فراوانی۹۹
۳-محدودیتهای جمع آوری۹۹
۱-۳-روش کتابخانه ای۹۹
۲-۳-روش میدانی۱۰۰
۴-خلاصه بخش ۱۰۲

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۱- مقدمه ۱۰۳
۲- تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده از مشخصات عمومی پاسخ دهندگان۱۰۳
۱-۲- میزات تحصیلات پاسخ دهندگان۱۰۳
۲-۲- میزان سابقه کار پاسخ دهندگان۱۰۴
۳-۲- میزان سن پاسخ دهندگان۱۰۵
۳-تجزیه وتحلیل اطلاعات باکمک آمار توصیفی برای سئوالات پیرامون فرضیه ها۱۰۶
۴-تجزیه وتحلیل اطلاعات باکمک روشهای آماراستنباطی برای آزمون فرضیه۱۲۰
۱-۴- تجزیه وتحلیل سئوالات بروش Z نرمال۱۲۰
۱-۱-۴- آزمون فرضیه اول (۱) ۱۲۰
۲-۱-۴- آزمون فرضیه دوم (۲۱۲۳
۳-۱-۴- آزمون فرضیه سوم (۳۱۲۵
۴-۱-۴- آزمون فرضیه چهارم (۴) ۱۲۹
۵-۱-۴- آزمون فرضیه اصلی۱۳۱
۲-۴- تجزیه وتحلیل سئوالات بروش کای دو(کای اسکور) ۱۳۱
۱-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی اول۱۳۱
۲-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی دوم۱۳۵
۳-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی سوم۱۳۸
۴-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی چهارم۱۴۱
۵-۲-۴- آزمون فرضیه اصلی ۱۴۴

فصل پنجم : تجزیه وتحلیل داده ها
۱-یافته های تحقیق ۱۴۷
۱-۱-یافته های پیرامون فرضیه های تحقیق۱۴۷
۱-۱-۱-نتایج آزمون فرعی۱۴۷
۲-۱-۱- نتایح آزمون فرضیه های اصلی۱۵۴
۲-۱-یافته های جانبی تحقیق۱۵۵
۲-پیشنهادات۱۵۶
۱-۲- پیشنهادات درمورد یافته های تحقیق ۱۵۶
۲-۲-سایر پیشنهادات۱۵۷
۱-۲-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی۱۵۷
۲-۲-۲- پیشنهادات کلی۱۵۷
منابع وماخذ

چکیده:
تحقیق حاضرپیرامون تاثیرخصوصی سازی برعملکردشرکت کوشش برق اصفهان ازسال۷۵ تاکنون می باشد.شرکت کوشش دردی ماه ۱۳۷۴ تاسیس  و عملا” در تاریخ ۱/۸/۷۵ راه اندازی گردید.این شرکت جزء امور کارگاههای برق منطقه ای بود که بعنوان یک شرکت تولیدی درچهار بخش فعالیت خود را شروع که این چهار بخش عبارتند از:
۱-بخش تیربتونی: درآن انواع  فرآورده های بتونی H  وگردو جداول بتونی تولیدو به فروش می رسد.
۲-بخش فلزکاری : در این بخش انواع فرآورده های فلزی , نجاری و تجهیزات فلزی برق تولیدوبفروش می رسد.
۳-بخش ترانس : در این بخش انواع ترانسفورماتورهای قدرت تعمیر و بازسازی میگردد .
۴- بخش پیمانکاری : در این بخش خطوط و پستهای ۶۳ و ۴۰۰ کیلوولت به اجراء در می آید .
هدف این تحقیق شناسائی تاثیر خصوصی سازی برعملکرداین شرکت می باشد.بهمین منظوراین تحقیق دارای یک فرضیه اصلی (خصوصی سازی شرکت کوشش باعث بهبودعملکردشرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تا کنون شده است)وچهارفرضیه فرعی(۱- خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش کمی تولیدات شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است. ۲- خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش کیفی تولیدات شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است. ۳- خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش رضامندی پرسنل شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است. ۴- خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش میزان سهم بازارشرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است. )می باشد.
روشهای جمع آوری داده ها این تحقیق عبارتنداز: روش کتابخانه أی وروش میدانی که درروش مـــــیدانی ازابزارپرسشنامه استفاده شده است که تعدادآن ۴ پرسشنامه جهت آزمون فرضیه های فرعی بوده وهریک ازآنها یکی ازفرضیه هارادربرمی گیرد.سئوالات این پرسشنامه ها بایک پیش آزمون بررسی وسپس بعدازاصلاحات نهائی هریک بقرارزیرتکثیرگردید:
۱- پرسشنامه فرضیه خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش کمی تولیدات شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است داری ۸ سئوال بتعداد ۵۰عددتکثیرگردید.
۲- پرسشنامه فرضیه خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش کیفی تولیدات شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است داری ۶ سئوال بتعداد ۳۵عددتکثیرگردید.
۳-پرسشنامه فرضیه خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش رضامندی پرسنل شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است داری ۱۵ سئوال بتعداد ۵۰ عددتکثیرگردید.
۴-پرسشنامه فرضیه خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش میزان سهم بازار شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است داری ۵ سئوال بتعداد ۵۰ عددتکثیرگردید.
دراین تحقیق باتوجه به ماهیت آن, ازآمارتوصیفی واستنباطی استفاده شده است.فرآیندتجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده ازعلم آمار به قرارزیرمی باشد:
۱- برای اطمینان از پایائی پرسشنامه , ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیدکه نتیجه آن برای پرسشنامه فرضیه اول(افزایش کمی)۸۷%، برای پرسشنامه فرضیه دوم(افزایش کیفی)۹۱%،برای پرسشنامه فرضیه سوم(افزایش رضامندی)۸۷%وبرای پرسشنامه فرضیه چهارم(افزایش سهم بازار)۷۷%بوده است وباعلم براین موضوع  که این عددبزرگترازعدد۶۰%(حداقل قابل قبول می باشد، نتیجه گیری گردیدکه پرسشنامه ها ازپایائی لازم برخــوردارمی باشند.شایان توجه است که برای آزمون فرضیه اصلی پرسشنامه ای درنظرگرفته نشدچراکه با نتیجه آزمون فرضیه های فرعی ، فرضیه اصلی آزمون می گردد(بعبارت دیگرپارامترهای تعیین میزان تاثیردرعملکرد، فرضیه های فرعی تحقیق می باشند) .
۲- بواسطه آمارتوصیفی سعی شده اســـــــت پارامترهایی نظیرمیانگین, میانه,مد(نما),انحراف معیار,واریانس, ضریب تغییرات و چولگی برای هریک ازسئوالات بدست بیاید.وبدین ترتیب اطلاعات بدست آمده تشریح گردید.
۳- برای آزمون فرضیه ها ازآماراستنباطی استفاده گردید.درآماراستنباطی ازروش z  نرمال وکای اسکوراستفاده وفرضیه ها آزمون شدند.نحوه آزمون فرضیه ها درذیل تشریح می گردد:
۱-۳-فرضیه فرعی اول (خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش کمی تولیدات شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است) با روشهای z  نرمال وکای اسکورآزمون گردید.نتیجه آزمون ها بدین قراربوده اســــــت که درآزمون بروش z  نرمال , z  محاسبه شده (۲۶/۱۴)ازzجدول (۳۳/۲)درسطح ۹۹% اطمینان بزرگترودرروش کای اسکور,کی دومحاسبه شده(۰۲/۳۶)کوچکترازکی دوجدول(۴/۴۸)درسطح۹۹% اطمینان بوده است.
۲-۳- فرضیه فرعی دوم (خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش کیفی تولیدات شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است) با روشهای z  نرمال وکای اسکورآزمون گردید.نتیجه آزمون ها بدین قراربوده اســــــت که درآزمون بروش z  نرمال , z  محاسبه شده (۶۷۱/۱۲)ازzجدول (۳۳/۲)درسطح ۹۹% اطمینان بزرگتر ودرروش کای اسکور, کی دومحاسبه شده(۰۰/۱۸) کوچکترازکی دوجدول(۶/۳۷)درسطح ۹۹% اطمینان  بوده است.
۳-۳- فرضیه فرعی سوم (خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش رضامندی پرسنل شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است) با روشهای z  نرمال وکای اسکورآزمون گردید.نتیجه آزمون ها بدین قراربوده اســــــت که درآزمون بروش z  نرمال , z  محاسبه شده (۲۰۶/۱۵)ازzجدول (۳۳/۲)درسطح ۹۹% اطمینان بزرگتر ودرروش کای اسکور, کی دومحاسبه شده(۲۷۸/۱۱۱)بزرگترازکی دوجدول(۵۱/۸۳)درسطح ۹۹% اطمینان بوده است.
۴-۳- فرضیه فرعی چهارم(خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش میزان سهم بازارشرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است) با روشهای z  نرمال وکای اسکورآزمون گردید..نتیجه آزمون ها بدین قراربوده اســــــت که درآزمون بروش z  نرمال , z  محاسبه شده (۳۰۲/۹)ازzجدول (۳۳/۲)درسطح ۹۹% اطمینان بزرگتر ودرروش کای اسکور,کی دومحاسبه شده(۳۸۱۷/۲۹)کوچکترازکی دوجدول(۰۰/۳۲)درسطح۹۹% اطمینان بوده است.
۵-۳-فرضیه اصلی (خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش عملکردشرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است) درروش  z نرمال با توجه به نتایج آزمونهای فرضیه های فرعی موردبررسی قرارگرفت ودرروش کای اسکوربصورت مستقل آزمون گردیدکه کی دومحاسبه شده(۱۸/۱۵۹) کوچکتراز کی دوجدول(۰۰۰/۱۷۲)درسطح ۹۹% اطمینان  بوده است.
باتوجه به آزمون فرضیه ها، نتایج تحقیق بصورت نتایج پیرامون فرضیه های تحقیق ویافته های جانبی تحقیق دسته بندی گردیدکه عبارتنداز:
۱- نتایج پیرامون فرضیه های تحقیق:
۱-۱- باتوجه به اطلاعات بدست آمده ازآزمون فرضیه فرعی اول ، فرض ادعایعنی خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش کمی تولیدات شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است، تاییدشده است .
۲-۱-  باتوجه به اطلاعات بدست آمده ازآزمون فرضیه فرعی دوم ، فرض ادعایعنی خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش کیفی تولیدات شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است، تاییدشده است .
۳-۱-باتوجه به اطلاعات بدست آمده ازآزمون فرضیه فرعی سوم ، فرض ادعایعنی خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش رضامندی پرسنل شرکت کوشش برق اصفهان ازسال ۷۵ تاکنون شده است، تاییدشده است
۴-۱باتوجه به اطلاعات بدست آمده ازآزمون فرضیه فرعی چهارم ، فرض ادعایعنی خصوصی سازی شرکت کوشش باعث افزایش میزان سهم بازارشرکت کوشش برق اصفهان ازسال۷۵ تاکنون شده است، تاییدشده است .
۵-۱-با توجه به اطلاعات بدست آمده ازفرضیات فرعی وتاییدتمام آنها، فرضیه اصلی ، فرض ادعا یعنی خصوصی سازی شرکت کوشش برعملکردآن ازسال ۱۳۷۵ تاکنون تاثیرداشته است، تاییدشده است.
۲- یافته های جانبی تحقیق عبارت بوده است:
۱-۲-کاهش روندرشدکمی تولیدات درکارگاه تعمیرات الکتریک بعلت ایجادکارگاههای متعدددرشرکتهای توزیع.
۲-۲-عدم تغییردرارتقاء سطح آموزشی کارکنان دربعدازخصوصی شدن ونارضایتی پاسخ دهندگان ازسلامت روحی وروانی کارکنان
۳-۲-عدم تطابق اهداف پرسنل واهداف شرکت ازنظرپاسخ دهندگان به پرسشنامه
۴-۲-خوشبینی پاسخ دهندگان به آینده خصوصی سازی
درخاتمه پیشنهادات تحقیق باتوجه به یافته های تحقیق وپیشنهادات برای تحقیقات آتی مطرح گردید.