اطلاعیه

بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه ها و اندازه گیری میزان تاثیر این عوامل بر موفقیت طرح ها در شرکت برق

کد محصول:mo124

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

چکیده  ۱
فصل اول : کلیات
۱-۱- مقدمه  ۲
۱-۲- تعریف موضوع  ۳
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و علت انتخاب آن ۴
۱-۴- اهداف ۵
۱-۵- فرضیه ها ۵
۱-۶- روش تحقیق ۶
۱-۶-۱- مطالعات کتابخانه ای ۶
۱-۶-۲- مطالعات میدانی ۷
۱-۷- تعریف واژه های عملیاتی ۷
۱-۷-۱-  موفقیت  ۷
۱-۷-۲- پروژه های فوق توزیع و انتقال ۸
۱-۷-۳- موافقت نامه طرح انتقال ۸
۱-۷-۴- پستهای فوق توزیع  ۸
۱-۷-۵- خطوط فوق توزیع ۹
۱-۷-۶- پستهای انتقال ۹
۱-۷-۷- خطوط انتقال۹
۱-۷-۸- پیمان ۹
۱-۷-۹- موافقت نامه۹
۱-۷-۱۰- شرایط عمومی۹
۱-۷-۱۱- شرایط خصوصی۱۰
۱-۷-۱۲- برنا مه زمانی کلی۱۰
۱-۷-۱۳- برنامه زمانی تفصیلی ۱۰
۱-۷-۱۴- کار فرما۱۰
۱-۷-۱۵- پیمانکار ۱۰
۱-۷-۱۶- مدیر طرح  ۱۱
۱-۷-۱۷- مهندس مشاور۱۱
۱-۷-۱۸- مهندس ناظر۱۱
۱-۷-۱۹-رئیس کارگاه۱۱
۱-۷-۲۰- پیمانکار جزء ۱۱
۱-۷-۲۱-کار ۱۱
۱-۷-۲۲-کارگاه ۱۲
۱-۸- محدویت های تحقیق۱۲
۱-۹- مباحث فصول آینده۱۳

فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- سابقه اجرائی پروژه ها در جهان۱۶
۲-۳- سابقه اجرائی پروژه ها در ایران ۱۹
۲-۴- تعداد و میزان اعتبار طرح های عمرانی  ۲۰
۲-۵- تعداد و میزان اعتبار انواع پروژه های عمرانی ۲۲
۲-۶- نحوه اجرای پروژه های عمرانی ۲۴
۲-۷- میزان تحقق اهداف و پیشرفت فیزیکی۲۴
۲-۷-۱- درصد تحقق اهداف۲۵
۲-۷-۲- وضعیت اجرای پروژه های عمرانی ۲۶
۲-۷-۳- وضعیت پیشرفت فیزیکی۲۶
۲-۷-۴- میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی بر حسب سال شروع پروژه۲۸
۲-۷-۵- پیشرفت فیزیکی بر حسب نحوه اجراء ۲۸
۲-۷-۶- پروژه های مطابق با برنامه زمانی  ۲۹
۲-۷-۷-پروژه های جلوتر از  برنامه زمانی ۳۰
۲-۷-۸- پروژه های عقب تر از  برنامه زمانی۳۰
۲-۷-۹- علل تا خیر در اجرای پروژه های عمرانی ۳۱
۲-۷-۱۰-  درصد تحقق خاتمه پروژه ها بر حسب نحوه اجراء ۳۴
۲-۷-۱۱- وضعیت اتمام پروژه های عمرانی ۳۵
۲-۷-۱۲-میانگین وزنی مدت اجراء  ۳۵
۲ -۸- سابقه اجرای پروژه ها در وزارت نیرو ۳۷
۲-۸-۱- تاریخچه صنعت برق در ایران ۳۷
۲-۸-۲- تاسیس برق تهران ۳۸
۲-۸-۳- وضعیت کنونی صنعت برق کشور تا سال ۷۹ ۴۱
۲-۸-۴- ظرفیت سرانه  ۴۳
۲-۸-۵- تولید انرژی برق۴۳
۲-۸-۶- تولید سرانه انرژی برق۴۴
۲-۸-۷- شبکه خطوط انتقال صنعت برق ایران۴۵
۲-۸-۸- وضعیت فعلی شبکه خطوط انتقال و فوق توزیع برق کشو۴۵
۲-۸-۹- نگاهی به آینده ۴۹
۲-۸-۱۰- وضعیت انتقال نیرو و فوق توزیع در برنامه سوم۵۰
۲-۸-۱۱- سابقه اجرایی پروژه ها در شرکت برق منطقه ای‌اصفهان۵۱
۲-۸-۱۱-۱- تاریخچه برق در اصفهان ۵۱
۲-۸-۱۱-۲- وضعیت تولید، توزیع و مصرف انرژی الکتریکی در برق اصفهان… ۵۱
۲-۸-۱۱-۳- تولید انرژی الکتریکی۵۲
۲-۸-۱۱-۴- قدرت سرانه نصب شده۵۳
۲-۸-۱۱-۵- تولیدسرانه ۵۳
۲-۸-۱۱-۶- سیستم انتقال نیرو۵۳
۲-۸-۱۱-۷- شبکه فوق توزیع ۵۴
۲-۹- سا ختار سازمانی برق منطقه ای اصفهان و تاثیرآن بر موفقیت طرحها ۵۴
۲-۹-۱- معاونت طرح و توسعه ۵۶
۲-۹-۱-۱- دفتر مهندسی طرحها ۵۷
۲-۹-۱-۲- مجری طرح خطوط۵۸
۲-۹-۱-۳-مجری طرح پستها ۵۸
۲-۹-۲- معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ۵۸
۲-۹-۲-۱- دفتر برنامه ریزی فنی ۵۸
۲-۹-۲-۲- دفتر بودجه و مطالعات اقتصادی ۵۹
۲-۹-۳- معاونت مالی و پشتیبانی۵۹
۲-۹-۳-۱- امور بازرگانی ۶۰
۲-۹-۴- معاونت بهره برداری ۶۰
۲-۹-۵- معاونت نظارت بر توزیع ۶۰
۲-۹-۶- معاونت نیروی انسانی ۶۱
۲-۹-۷- سایر دفاتر ۶۱
۲-۱۰- موافقتنامه طرحهای انتقال و مراحل تهیه آن ۶۱
۲-۱۰-۱-تصویب طرحها۶۱
۲-۱۰-۲- اصلاحیه موافقت نامه ها۶۲
۲-۱۱- مراحل انجام پروژه ها ۶۳
انتخاب: مشاوران . تامین کنندگان تجهیزات و پیمانکاران اجرائی ۶۳
۲-۱۱-۱- انتخاب مشاور ۶۳
۲-۱۱-۱-۱- فرآیند انجام خدمات مهندسی  ۶۴
۲-۱۱-۱-۲- قراردادهای مشاورین و بررسی ابعاد مختلف آن ۶۴
۲-۱۱-۱-۳- فهرست عناوین عمده شرح وظایف مشاورین۶۵
۲-۱۱-۱-۴- مفاهیم عمده در قراردادهای مشاوران ۶۷
۲-۱۱-۲- انتخاب پیمانکاران تامین کننده تجهیزات ۶۸
۲-۱۱-۲-۱- مفاهیم عمده در قراردادهای پیمانکاران سازنده تجهیزات ۶۸
۲-۱۱-۳- انتخاب پیمانکاران احداث ، تست و راه اندازی ۶۸
۲-۱۱-۳-۱- مفاهیم عمده در قراردادهای پیمانکاران نصب ، تست و راه اندازی. ۶۹
۲-۱۲-پیاده سازی محتوای قرارداد ها ۷۰
۲-۱۲-۱- قراردادهای مشاورین ۷۰
۲-۱۲-۲- قراردادهای تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات ۷۲
۲-۱۲-۳- قراردادهای عملیات اجرائی ، آزمایش و راه اندازی ۷۳
۲-۱۳- سیستم مبادله اطلاعات بین واحدهای درگیر در پروژه ها۷۴
۲-۱۴- خلاصه ۷۵

فصل سوم روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۷۸
۳-۲- نوع تحقیق ۷۹
۳-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات ۷۹
۳-۳-۱- مطالعات کتابخانه ای ۷۹
۳-۳-۲- پرسشنامه ۸۰
۳-۴- روائی و پایائی پرسشنامه ۸۰
۳-۴-۱- روائی پرسشنامه ۸۱
۳-۴-۲- پایائی پرسشنامه ۸۱
۳-۵- جامعه آماری ۸۲
۳-۶- جامعه نمونه ۸۲
۳-۷- مفاهیم آماری ۸۳
۳-۷-۱- آمار توصیفی ۸۳
۳-۷-۲- آمار استنباطی۸۳
۳-۸- آزمون فرضیه آماری۸۴
۳-۹- سطح معنی دار ، خطاهای آماری ۸۴
۳-۱۰- آزمون فرضیه  یک دامنه و دو دامنه برای میانگین یک جامعه ۸۵
۳-۱۱- مراحل عمومی آزمون فرضیه آماری ۸۵
۳-۱۲- تحلیل واریانس۸۶
۳-۱۲-۱- تحلیل واریانس یک عامله ۸۷
۳-۱۳- متغیرهای تحقیق۸۸
۳-۱۴- قلمرو زمانی و مکانی پروژه ۸۸
۳-۱۵- اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۸۸
۳-۱۶- مقیاس لیکرت ۸۸
۳-۱۷- خلاصه ۹۰

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱- مقدمه ۹۲
۴-۲- ویژگیهای جامعه آماری ۹۳
۴-۲-۱- ترکیب جامعه نمونه از نظر تحصیلات۹۴
۴-۲-۲- ترکیب جامعه نمونه از نظر سابقه کار۹۴
۴-۲-۳- ترکیب جامعه آماری از نظر پست سازمانی ۹۵
۴-۳- آزمون فرضیه های تحقیق ۹۵
۴-۳-۱- تحلیل فرضیه پژوهشی  شماره ۱۹۹
۴-۳-۲- تحلیل فرضیه پژوهشی شماره ۲۱۰۴
۴-۳-۳- تحلیل فرضیه پژوهشی شماره ۳۱۰۹
۴-۳-۴- تحلیل فرضیه پژوهشی شماره ۴۱۱۲
۴-۳-۵- تحلیل فرضیه پژوهشی شماره ۵ ۱۱۳
۴-۳-۶-تحلیل فرضیه پژوهشی شماره ۶۱۱۵
۴-۳-۷-تحلیل فرضیه پژوهشی شماره ۷۱۱۶
۴-۳-۹- تحلیل فرضیه پژوهشی شماره ۹۱۱۸
۴-۴- آزمون فریدمن ۱۱۹
۴-۵- تحلیل واریانس ۱۲۱
۴-۶- بررسی روشهای اجرایی ۱۳۰
۴-۶-۱- روشهای اجرایی معاونت طرح وتوسعه ۱۳۱
۴-۶-۲- روشهای اجرایی معاونت مالی و پشتیبانی ۱۳۶
۴-۷- نحوه انجام پروژه های با مبلغ بیش از یکصد میلیون ریال ۱۳۹
۴-۸- خلاصه ۱۴۲

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۴۴
۵-۲- نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیه پژوهشی شماره ۱۱۴۵
۵-۳- نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیه پژوهشی شماره ۲۱۴۶
۵-۴- نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیه شماره ۳۱۴۷
۵-۵- نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیه پژوهشی شماره ۱۴۷
۵-۶- نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیه پژوهشی شماره ۵۱۴۸
۵-۷- نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیه پژوهشی شماره ۶۱۴۹
۵-۸- نتیجه گیری و پیشنهادات درمورد فرضیه  پژوهشی شماره ۷۱۵۰
۵-۹- نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیه پژوهشی شماره ۹۱۵۰
۵-۱۰- خلاصه پیشنهادات برگرفته از تحقیق ۱۵۱
۵-۱۱- خلاصه پیشنهادات به محققین آینده ۱۵۲
۵-۱۲- خلاصه ۱۵۴
فهرست منابع
منابع فارسی ۱۵۶
منابع انگلیسی۱۵۷

فهرست جداول
جدول شماره ۲-۱- وضعیت پیشرفت پروژه های وزارت نیرو بر حسب سال شروع …….… ۲۸
جدول شماره‌۲-۲- ظرفیت‌نامی نیروگاههای کشور در سال ۱۳۷۹و مقایسه آن‌باسال۱۳۷۸ ۴۱
جدول شماره ۲-۳- طول خطوط انتقال و فوق توزیع تا پایان سال ۱۳۷۹۴۸
جدول شماره۲-۴- سیمائی از وضعیت صنعت برق کشور در پایان سال ۱۳۷۹۴۹
جدول شماره ۲-۵- میزان افزایش تاسیسات انتقال نیرو تا پایان برنامه سوم ۵۰
جدول شماره ۲-۶- میزان افزایش تاسیسات فوق توزیع تا پایان برنامه سوم ۵۰
جدول شماره ۲-۷- وضعیت ظرفیت نصب شده و عملی نیروگاههای منطقه اصفهان۵۲
جدول شماره ۴-۸- سئوالات مرتبط با هرفرضیه ۹۶
جدول شماره ۴-۹- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهشی ۹۷
جدول شماره ۴-۱۰- آزمون فریدمن برای تعیین درجه موثر بودن فرضیه ها ۱۲۰
جدول شماره ۴-۱۱-  رتبه بندی فرضیه ها از نظر موثر بودن ۱۲۰
جدول شماره ۴-۱۲- تحلیل واریانس فرضیه پژوهشی شماره یک ۱۲۲
جدول شماره ۴-۱۳- تحلیل واریانس فرضیه پژوهشی شماره دو ۱۲۳
جدول شماره ۴-۱۴- تحلیل واریانس فرضیه پژوهشی شماه سه ۱۲۴
جدول شماره ۴-۱۵- تحلیل واریانس فرضیه پژوهشی شماره چهار ۱۲۵
جدول شماره ۴-۱۶- تحلیل واریانس فرضیه پژوهشی شماره پنج ۱۲۶
جدول شماره ۴-۱۷- تحلیل واریانس فرضیه پژوهشی شماره شش ۱۲۷
جدول شماره ۴-۱۸- تحلیل واریانس فرضیه پژوهشی شماره هفت ۱۲۸
جدول شماره ۴-۱۹- تحلیل واریانس فرضیه پژوهشی شماره هشت ۱۲۹

فهرست نمودارها:

نمودار شماره ۲-۱- درصد تعداد طرحهای عمرانی ۲۲
نمودار شماره ۲-۲-  درصداعتبار پروژه های عمرانی احداثی ۲۲
نمودار شماره ۲-۳- درصد انواع پروژه های عمرانی ۲۳
نمودار شماره ۲-۴- درصد اعتبار پروژه های عمرانی احداثی۲۳
نمودار شماره ۲-۵- درصد تعداد پروژه های عمرانی به تفکیک نحوه اجراء۲۴
نمودار شماره ۲-۶- درصد تحقق اهداف یکساله و پیشرفت فیزیکی دستگاههای اجرائی۲۵
نمودار شماره۲-۷- وضعیت اجرای پروژه های عمرانی ۲۶
نمودار شماره ۲-۸- درصد تعداد پروژه هائی که کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت دارند۲۷
نمودار شماره۲-۹- درصد تعداد پروژه هایی که ۸۰ درصد و بیشتر پیشرفت دارند ۲۷
نمودار شماره ۲-۱۰- پیشرفت فیزیکی پروژه های پیمانی۲۹
نمودار شماره ۲-۱۱- درصد پروژه های مطابق با برنامه زمانی‌دستگاههای اجرایی عمده۲۹
نمودار شماره ۲-۱۲- درصد پروژه های عقب تر از برنامه زمانی دستگاههای اجرایی‌عمده۳۰
نمودار شماره۲-۱۳- مشکل زمین به عنوان علت تاخیر پروژه های عمرانی ۳۱
نمودار شماره ۲-۱۴- مشکل مطالعه به عنوان علت تاخیر پروژه های عمرانی۳۲
نمودار شماره۲-۱۵- مشکل دستگاه اجرایی به عنوان علت تاخیر پروژه های عمرانی۳۲
نمودار شماره ۲-۱۶- مشکل مشاور به عنوان علت تاخیر پروژه های عمرانی۳۲
نمودار شماره۲-۱۷- مشکل مشاور ناظر به عنوان علت تاخیر پروژه های عمرانی۳۲
نمودار شماره ۲-۱۸- مشکل پیمانکار به عنوان علت تاخیر پروژه های عمرانی ۳۳
نمودار شماره۲-۱۹- مشکل تدارکات و ماشین آلات به عنوان علت‌تاخیرپروژه‌های‌عمرانی۳۳
نمودار شماره ۲-۲۰- مشکل دستگاههای اجرائی به عنوان علت تاخیر پروژه های‌عمرانی ۳۳
نمودار شماره۲-۲۱- درصدتحقق‌خاتمه‌پروژه‌های‌دستگاههای‌اجرایی‌عمده‌بر‌حسب‌نحوه‌اجراء……      ۳۴
نمودار شماره ۲-۲۲- مقایسه تعداد پروژه های خاتمه یافته و خاتمه یافتنی نظارت شده۳۵
نمودار شماره ۲-۲۳- سهم بخشهای مختلف از مجموع ظرفیت نصب شده کشور۴۲
نمودار شماره ۲-۲۴- سهم نیروگاههای گوناگون وزارت نیرو در سال ۷۹۴۲
نمودار شماره ۲-۲۵- روند رشد ظرفیت سالانه ۴۳
نمودار شماره ۲-۲۶- روند تولید انرژی برق  توسط وزارت نیرو ۴۴
نمودار شماره ۲-۲۷- شاخص تولید سرانه انرژی برق کشور۴۴
نمودار شماره ۲-۲۸- روند گسترش خطوط فوق توزیع ۴۶
نمودار شماره ۲-۲۹- روند گسترش خطوط انتقال نیرو ۴۶
نمودار شماره ۲-۳۰- روند گسترش وافزایش ظرفیت ایستگاههای انتقال نیرو۴۷
نمودار شماره ۲-۳۱- روند گسترش ظرفیت ایستگاههای فوق توزیع۴۷
نمودار شماره ۴-۳۲- ساختار سازمانی شرکت برق منطقه ای اصفهان ۵۵
نمودار شماره ۴-۳۳- ترکیب جامعه نمونه از نظر میزان تحصیلات۹۴
نمودار شماره ۴-۳۴- ترکیب جامعه نمونه از نظر سابقه کار۹۴
نمودار شماره ۴-۳۵- ترکیب جامعه نمونه از نظر پست سازمانی ۹۵
نمودار شماره ۴-۳۶- رادارچارت مربوط به درجه موثر بودن فرضیه ها ۱۲۱
نمودار شماره ۴- ۳۷- چگونگی انجام پروژه ها با توجه به زمان اولیه قرارداد۱۴۰
نمودار شماره ۴-۳۸- چگونگی انجام پروژه ها با توجه به مبلغ اولیه قرارداد ۱۴۱

مقدمه :
هرسال در شرکت برق منطقه ای اصفهان دهها پروژه در بخش انتقال و فوق توزیع  در زمینه ساخت پستها و خطوط و تاسیسات وابسته به آنها اجرا می شود و به شبکه موجود می‌پیوندد .  ضرورت این پروژه ها ناشی از رشد سالیانه مصرف انرژی الکتریکی در بخشهای صنعت ، کشاورزی ، خانگی ، تجاری و عمومی است و جهت تأمین برق مستمر و استاندارد مصرف کنندگان فوق الذکر و همچنین حفظ پایداری شبکه لازم است این پروژه ها  بموقع اجرا شده و در مدار بهره برداری قرار گیرد . برای نیل به این مقصود در شرکت برق منطقه ای اصفهان و بر طبق مقررات و ضوابط حاکم ، بطور مستمر و پیوسته مطالعات مهندسی بر روی  شبکه موجود انجام می شود و با توجه به رشد بار شبکه ، برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برای نگهداری وگسترش  شبکه انجام می گیرد ، پس از انجام مطالعات و در راستای برنامه های فوق طرحهای توسعه سالیانه  مشخص میگردد و پس از اخذ تصویب توسط واحدهای ذیربط در وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی  انجام این پروژه ها در قالب موافقت نامه طرحها به برق منطقه‌ای اصفهان جهت اجرا  ابلاغ می گردد .
برق منطقه ای اصفهان با انتخاب مشاوران ، پیمانکاران سازنده تجهیزات و پیمانکاران اجرایی نسبت به ساخت  آزمایش و راه اندازی این پروژه ها اقدام می نماید ، آنچه که درروند اجرای پروژه ها برای هر سازمانی و از جمله برق منطقه ای اصفهان اهمیت دارد ، انجام به موقع این پروژه ها و دستیابی به اهداف تعیین شده برای آنها با رعایت جنبه های فنی و اقتصادی است .
با توجه به مطالب  فوق،  در این  تحقیق  برای یک دوره ده ساله پروژه هایی که تاکنون انجام شده و یا هم اکنون در حال اجرا هستند مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر روند اجرای این پروژه ها  شناسایی و بررسی می گردد و با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی فرضیه ها  آزمون شده  و میزان تاثیر عوامل استخراج شده بر موفقیت طرحها اندازه گیری می‌گردد. نهایتاً راهکارهای‌مناسب برای پیشبرد هر چه مناسبتر این طرحها ارائه خواهند گردید. امید است نتایج حاصل از انجام این  تحقیق بتواند بعنوان گامی در جهت حرکت بسوی پویایی و انجام بهتر طرحهای حال و آینده برق منطقه ای اصفهان تلقی گردد .

تعریف موضوع :
مصرف بارالکتریکی در سال ۸۱ برابر ۱۷۰۰ مگا وات بوده است که از این مقدار ۶۶/۴۷% آن در بخش صنعت ،۳۲/۱۳% آن در بخش کشاورزی ، ۰۷/۲۴% آن در بخش خانگی ، ۵/۱۸% آن در بخش تجاری و ۴۳/۶% آن در بخش عمومی مصرف می شود . همچنین متوسط رشد سالیانه مصرف حدود ۸% می باشد ، و این رشد بار مذکور سبب می شود که بطور پیوسته مشترکین جدیدی در بخشهای مختلف وارد مدار شده و لزوماً نیاز به گسترش شبکه بوده و هرسال خطوط و پستهای جدیدی در رده های مختلف ولتاژ به شبکه موجود اضافه می گردد در ساختار کنونی برق منطقه ای اصفهان برای تحقق موضوع فوق واحد های مختلفی انجام وظیفه می نمایند ، بدین شرح که اطلاعات مربوط به متقاضیان جدیدکه‌به شرکت های توزیع و یا برق منطقه ای اصفهان مراجعه می‌نمایند  در معاونت  برنامه ریزی  و تحقیقات  جمع آوری و تجزیه و تحلیل می گردد و پس از انجام مطالعات و بررسی های لازم ، نوع خطوط و پستهای مورد نیاز از نظر سطح ولتاژ ، ظرفیت و مشخصات فنی عمومی مشخص شده و در قالب طرح جدید مورد نیاز تدوین  و جهت بررسی و تصویب نهایی برای معاونت برنامه ریزی سازمان توانیر ارسال می گردد ، نهایتاً پس از دریافت طرح تصویب شده از سازمان توانیر  این طرح در قالب پروژه های مختلف با همکاری معاونت برنامه ریزی و تحقیقات و معاونت طرح وتوسعه بودجه گذاری شده و در موعد مشخص این طرح در سازمان توانیر و با حضور مسئولین ذیربط از شرکت برق منطقه ای اصفهان ، سازمان توانیر و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم به تصویب رسیده و طرح تصویب شده بعنوان موافقت نامه طرح سالیانه  و از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت اجرا  به شرکت برق منطقه‌ای اصفهان ابلاغ می گردد .
معاونت طرح وتوسعه بعنوان مجری این طرح موظف است برای پروژه های مختلف نسبت به انتخاب مشاور ، پیمانکاران تامین کننده تجهیزات و اجراء اقدام نماید و پروژه ها را درزمان پیش بینی شده آماده بهره برداری نماید ، در این راستا غالباً بدلایل مختلف که در این تحقیق مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت این پروژه هادر زمان مقرر خاتمه نیافته و با تاخیر در آماده سازی برای بهره برداری روبرو می شوند که از این بابت علاوه بر مشکلات فنی و افزایش هزینه های ناشی از تورم و عدم النفع بعلت رکود  سرمایه  و تأخیر بهره برداری ، معضلات اجتماعی و اقتصادی برای استفاده کنندگان را هم در بر دارد .
در این  تحقیق ، علل آماده نشدن این پروژه ها در زمان مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته و با اندازه گیری میزان تأثیر این عوامل بر موفقیت طرحها راهکارهای مناسب جهت غلبه برمشکلات و موانع ارائه می گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.