اطلاعیه

بررسی عوامل ایجاد تفاوت در انرژی الکتریکی تحویلی و فروش در شرکت توزیع از دیدگاه خبرگان

این فایل موجود نمی باشد

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیت تحقیق .
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعریف مسئله..
۱-۳- سابقه تحقیق
۱-۴- هدفهای تحقیق
۱-۵- کاربرد تحقیق .
۱-۶- روش انجام تحقیق
۱-۷- شرحی بر داده های اماری و معرفی جامعه اماری ..
۱-۸- روش گرد آوری اطلاعات ..
۱-۹-  اهمیت موضوع تحقیق
۱-۱۰-  محدودیتهای تحقیق ..

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و وضع موجود
بخش اول : ادبیات تحقیق
۲-۱-۱- مقدمه  ..
۲-۱-۲- دوره  زنگی پروژه
۲-۱-۲-۱- فاز صفر (مطالعات توجیه فنی واقتصادی) .
۲-۱۲-۲- فاز یک (مطالعات مقدماتی )
۲-۱-۲-۳- فاز دو ( تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی )
۲-۱-۲-۴- فاز سه ( مرهله اجرایی ) .
۲-۱-۳- انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد ..
۲-۱-۳-۱- تعیین شاخصهای موثر بر صلاحیت پیمانکار
۲-۱-۳-۱-۱- عوامل موثر بر انتخاب و اولویت بندی شاخصهای تعیین صلاحیت پیمانکاران .
.۲-۱-۳-۲- تعیین صلاحیت مقدماتی و رتبه بندی پیمانکاران ..
۲-۱-۳-۳- برگزاری مناقصه رقابتی ..
۲-۱-۳-۴- روشهای انتخاب پیمانکار .
۲-۱-۳-۴-۱- انتخاب پیمانکار بر اساس پاین ترین قیمت
۲-۱-۳-۴-۲- انتخاب پیمانکار بر اساس ارزیابی Soft parameters ..
۲-۱-۳-۴-۳- روش وزنی
۲-۱-۳-۴-۴- روش بهترین  ارزش .
۲-۱-۳-۴-۵-  روش دو مرحله ای .
۲-۱-۳-۴-۶- روش A+B .
۲-۱-۳-۴-۷- روش میانگین پیشنهادها ( BAM ) ..
۲-۱-۳-۴-۸- روش فرمول .
۲-۱-۳-۵- روشهای عقد قرارداد کارهای ساختمانی
۲-۱-۳-۵-۱- روش پیمانکاری عمومی .
۲-۱-۳-۵-۲- روش قراردادهای جداگانه ..
۲-۱-۳-۵-۳- روش امانی .
۲-۱-۳-۵-۴- روش طراحی- ساخت ..
۲-۱-۳-۵-۵- روش مدیریت حرفه ای ساخت
۲-۱-۴- نحوه انتخاب پیمانکار وشاخصهای لحاظ شده در گذشته ..
بخش دوم : وضع موجود.
۲-۲-۱- طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
۲-۲-۱-۱- معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
۲-۲-۱-۲- امتیاز صلاحیت پیمانکاران (( S..
۲-۲-۱-۲-۱- ضریب ارزشیابی (Ce) .
۲-۲-۱-۲-۲- امتیاز تخصص وتجربه پیمانکاران (E)
۲-۲-۱-۲-۳- امتیاز توان  مالی پیمانکاران (P)
۲-۲-۱-۳- شرایط عمومی احراز صلاحیت پیمانکاران
۲-۲-۲- نحوه انتخاب پیمانکار .
۲-۲-۲-۱- برگزاری مناقصه رقابتی ..
۲-۲-۲-۱-۱- فراخوان نخست .
۲-۲-۲-۱-۲- دعوت به ارزیابی توان اجرای کار .
۲-۲-۲-۱-۳- بررسی توان اجرای کار وتهیه فهرست پیمانکاران منتخب برای دعوت به مناقصه .
۲-۲-۲-۱-۴- دعوت به مناقصه ..
۲-۲-۲-۱-۵- بررسی پیشنهادات وانتخاب پیمانکار برنده مناقصه
۲-۲-۲-۲- ترک تشریفات مناقصه ..
۲-۲-۳- شناسایی کمبودها و نقاط ضعف روش جاری انتخاب پیمانکار ..
۲-۳- جمع بندی و خلاصه فصل .

فصل سوم :مروری بر تصمیم گیری وروشهای انتخاب گزینه برتر و ارائه روش ومراحل انجام تحقیق..
بخش اول : تصمیم گیری و روشهای انتخاب گزینه برتر .
۳-۱-۱- مقدمه
۳-۱-۲- کلیات
۳-۱-۲-۱- تصمیم گیری با اهداف چند گانه
۳-۱-۲-۲- تصمیم گیری با شاخصهای چند گانه
۳-۱-۳- روشهای انتخاب گزینه برتر ..
۳-۱-۳-۱- روش Lexicograph ..
۳-۱-۳-۲- روش حذف .
۳-۱-۳-۳- روش Linmap .
۳-۱-۳-۴- Topsis  .
۳-۱-۳-۵- روش E1ectre
۳-۱-۳-۶- روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ..
۳-۱-۴- تصمیم گیریهای گروهی ..
۳-۱-۴-۲- طوفان مغزی
۳-۱-۴-۳- تکنیک گروه اسمی .
۳-۱-۴-۳-تکنیکدلفی..
۳-۱-۴-۴- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) ..
بخش دوم : روش و مرحله انجام تحقیق
۳-۲-۱- مقدمه .
۳-۲-۱-۱- مزایای روشAHP .
۳-۲-۲- مراحل انجام تحقیق .
۳-۲-۲-۱- مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه
۳-۲-۲-۲- دسته بندی شاخصهای موثر بر صلاحیت و انتخاب پیمانکار ..
۳-۲-۲-۲-۱- فنی .
۳-۲-۲-۲-۲- تجربی .
۳-۲-۲-۲-۳- اقتصادی و مالی  ..
۳-۲-۲-۲-۴- مدیریتی وکادر متخصص ..
۳-۲-۲-۲-۵- ماشین الات ومصالح ..
۳-۲-۲-۲-۶- حسن سابقه .
۳-۲-۲-۳- مدل سازی وبرپایی سلسله مراتب مدل .
۳-۲-۲-۴- انجام مقایسات زوجی بر اساس تصمیم گیری گروهی
۳-۲-۲-۵- تلفیق قضاوتها و تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی نهایی ..
۳-۲-۲-۶- حل مدل ..
۳-۳- جمع بندی و خلاصه فصل ..

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها و استخراج اطلاعات ..
۱-۴- مقدمه
۴-۲- محاسبه وزنهای نسبی شاخصها .
۴-۳- انتخاب گزینه برتر ..
۴-۴-پاسخ پرسشهای پژوهشی .
۴-۵-  جمع بندی وخلاصه فصل .

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنها دات ..
۵-۱-نتیجه گیری  .
۵-۲- پیشنها دات
۵-۳- استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق..
۵-۴- پیشنهاداتی بر ادامه تحقیق .
منابع ومآخذ

فهرست جداول
جدول  (۲-۱) بازه ضریب وزنی معیارهای ارجاع کار به تفکیک رشته های پیمانکاری
جدول (۳-۱) ماتریس تصمیم گیری D ..

فهرست نمودارها
نمودار(۲-۱) ارکان  پروژه های عمرانی
نمودار(۲-۲)شکل سازمانی برای توافقهای قرارداد عمومی
نمودار(۲-۳) شکل سازمانی برای توافقهای قراردادی جداگانه
نمودار(۲-۴) شکل سازمانی برای توافقهای کار امانی
نمودار(۲-۵) شکل سازمانی برای پروژه های طراحی – ساخت.
نمودار(۲-۶) شکل سازمانی برای پروژه های مدیریت کار ساختمانی.
نمودار(۲-۷)وضع موجود انتخاب پیمانکار
نمودار(۳-۳) سلسله مراتب مسئله ” انتخاب مناسبترین پیمانکار”..
نمودار(۴-۱)وزن نهایی و الویت بندی شاخصهای اصلی نسبت به هدف..
نمودار(۴-۲)وزن نسبی و الویت بندی شاخصهای گروه فنی..
نمودار(۴-۳) وزن نسبی و الویت بندی شاخصهای گروه تجربی
نمودار(۴-۴) وزن نسبی و الویت بندی شاخصهای گروه اقتصادی و مالی
نمودار(۴-۵) وزن نسبی و الویت بندی شاخصهای گروه مدیریتی و کادر متخصص..
نمودار(۴-۶) وزن نسبی و الویت بندی شاخصهای گروه حسن سابقه
نمودار(۴-۷) وزن نسبی و الویت بندی شاخصهای گروه ماشین آلات..
نمودار(۴-۸)وزن و الویت بندی نهایی شاخصها.

چکیده:
مدیریت  ارزیابی  و انتخاب پیمانکار ، یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت  و ساز است ، زیرا پیمانکاران یکی از ارکان پروژه های عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی میباشد . با توجه به اینکه قسمت عمده بودجه پروؤه های عمرانی به عملیات اجرائی اختصاص می یابد ،لذا اجرای هر پروژه نیازمند وجود یک پیمانکار مناسب است ، پیمانکاری که توانائیهای لازم را برای انجام پروژه در محدوده زمان و منابع پیش بینی شده و با کیفیت مورد نظر داشته باشد.
روش جاری انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی بر اساس پایین تریت قیمت پیشنهادی می باشد ، اما شاخصهای کمی و کیفی متعدد و با درجه اهمیتهای متفاوتی در اصلح بودن یک پیمانکار مطرح است.
با توجه به مطالب مذکور ، در اینمقاله علاوه بر شناسایی شاخصهای موثر بر انتخاب پیمانکار ، میزان اهمیت و الویت بندی شاخصهای مزبور با استفاده از مدل AHP در تصمیم گیری گروهی تعیین شده و نحوه استفاده از مدل AHP جهت انتخاب مناسبترین پیمانکار بر اساس شاخصهای الویت بندی شده نشان داده شده است .
در فصل اول به کلیات تحقیق از جمله تعریف مسأله ، سوابق و اهداف تحقیق پرداخته شده است . فصل دوم شامل دو بخش می باشد ، در بخش اول با عنوان ادبیات تحقیق به بررسی پیشینه موضوع پرداخته و تعدادی از انواع روشهای انتخاب پیمانکار و شاخصهای موثر بر صلاحیت و انتخاب پیمانکاران ، انواع روشهای انتخاب پیمانکار و شاخصهای موثر بر صلاحیت و انتخاب پیمانکاران  ، همچنین انواع روشهای عقد قرارداد ، بیان شده است . در بخش دوم با عنوان وضع موجود ، روش جاری تشخیص صلاحیت و انتخاب پیمانکار ارائه شده  است .
فصل سوم نیز از دو بخش تشکیل شده است ، بخش اول شامل مروری بر تصمیم گیری و روشهای انتخاب گزینه برتر می باشد . در بخش دوم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نحوه کاربرد آن در تصمیم گیریهای گروهی طی مثالی تشریح شده است . در ادامه ؛ مراحل انجام تحقیق و نحوه مدل سازی مسأله مطرح گردیده و با انجام مقایسات زوجی گروهی و تلفیق قضاوتهای پاسخ دهندگان بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، چگونگی تعیین میزان اهمیت و اولویت بندی شاخصهای موثر بر صلاحیت و انتخاب پیمانکاران ، همچنین انتخاب مناسب ترین پیمانکار توضیح داده شده است .
در فصل چهارم با استفاده از نرم افزار Expert choice  ، داده های بدست آمده از مراحل قبل ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جواب مسائل مطرح شده در فصل اول بدست آمده است . فصل پنجم شامل نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات می باشد .
در انتهایمقاله نیز ، پرسشنامه های استفاده شده در مطالعات میدانی ، بعنوان پرسشهای ۱و۲ ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.