اطلاعیه

بررسی تأمین برق مطمئن ، مستمر و اقتصادی مورد نیاز

کد محصول: MO101

تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل Word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

چکیده : ۲
آشنائی با شرکت برق منطقه ای خراسان ۶
تاریخچه برق خراسان ۶
تشریح وضعیت موجود: ۷
ستاد برق خراسان : ۹
دفاتر ستادی : ۱۲
مقایسه صنعت برق خراسان با صنعت برق کشور ۱۲
پیش بینی نیاز صنعت برق خراسان درسال ۱۴۰۰ ۱۳
دلایل انتخاب و اهمیت موضوع پژوهش : ۱۵
ساختار گزارش : ۱۸
مقدمه : ۱۸
تاریخچه برنامه ریزی : ۲۰
تعریف برنامه ریزی استراتژیک : ۲۲
فواید برنامه ریزی استراتژیک : ۲۴
خطرات برنامه ریزی استراتژیک : ۲۶
تفاوت برنامه ریزی استراتژیک وبرنامه ریزی بلند مدت ۲۶
رویکردهای متفاوت دربرنامه ریزی استراتژیک : ۲۸
الف )الگوی ارائه شده توسط آقای فردار دیوید۱ ۲۸
ب ) فرآیند ارائه شده توسط آقای ایگورانسف۲ ۳۰
ج) ارائه شده توسط آقای دکتر علیرضا کبیری ۳۱
د) الگوی ارائه شده توسط آقای کوئین ۱ ۳۲
هـ ) الگوی ارائه شده توسط پیرس ورابینسون ۳۲
و) الگوی ارائه شده توسط آقای برایسون ۱ ۳۳
مدل انتخابی برنامه ریزی استراتژیک : ۳۵
دلایل عمده انتخاب مدل برایسون : ۳۵
تشریح فرآیند ۸ مرحله ای برایسون : ۳۶
۱- نیل به توافق اولیه برای تلاش در جهت برنامه ریزی استراتژیک: ۳۶
۲- تعیین وشناسائی دستورهای سازمان : ۳۶
۳- تعیین رسالت وارزش های سازمان : ۳۶
۴- ارزیابی محیط خارجی : ۳۷
۵- ارزیابی محیط داخلی : ۳۷
۶- تشخیص وتبیین مسائل استراتژیک : ۳۷
۷- تدوین وتنظیم استراتژی ها: ۳۷
۸- تشریح وتوصیف موقعیت سازمان درآینده: ۳۸
بررسی تحقیقات مرتبط قبلی : ۳۹
شرکت برق منطقه ای خراسان ۳۹
شرکت برق منطقه ای فارس ۳۹
شرکت برق منطقه ای تهران ۳۹
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۴۱
سازمان توانیر ۴۱
مدل برنامه ریزی استراتژیک : ۴۲
سئوالات پژوهشی : ۴۲
روش تحقیق : ۴۲
مرحله اول برنامه ریزی استراتژیک: ۴۳
مرحله دوم برنامه ریزی استراتژیک: ۴۴
ماتریس TOWS 46
معیارهای انتخاب راهکار مناسب : ۴۸
پرسشنامه انتخاب بهترین راهکار ۴۹
بیانیه مأموریت ۵۰
تجزیه وتحلیل شرایط داخلی ( شناسایی نقاط قوت وضعف ) : ۵۲
مرحله اول : ۵۳
مرحله دوم : ۵۷
اهم نقاط قوت و ضعف ۵۸
تشریح نقاط قوت سازمان : ۵۹
تشریح نقاط ضعف سازمان ۶۲
ارزیابی محیط خارجی ( شناسائی فرصت هاوتهدیدها) ۶۴
مرحله اول : ۶۷
فرصت ها: ۶۷
تهدیدها: ۶۸
مرحله دوم : ۷۲
اهم فرصتها و تمدیدات محیطی ۷۳
فرصتها…………….. ۷۳
تهدیدات ۷۳
تشریح فرصت های محیطی : ۷۴
تشریح تهدیدهای محیطی : ۷۸
تحلیل ماتریس TOWS 81
مرحله اول : ۸۲
مرحله دوم : ۸۷
انتخاب راهکارها: ۸۸
راهکارهای نهایی ارائه شده توسط برنامه استراتژیک ۹۰
قابلیت تعمیم یافته ها : ۹۴
مقایسه نتایج باسایر پژوهشها : ۹۷
تشریح آثار کاربردی : ۹۸
عواملی که باعث شده مسئله از اهمیت زیادی برخوردار گردد؟ ۹۸
نتایج حاصل از عدم موفقیت دربرخورد مناسب بااین مسئله ؟ ۹۹
محدودیت ها در اجرای برنامه : ۱۰۳
پیشنهاد اتی برای ادامه کار : ۱۰۴
۱- مطالعه واقدام در خصوص عملیاتی کردن هریک از راهکارها برای اجرا ۱۰۴
۲- مطالعه اثرات ونتایج حاصل از اجرای هریک از راهکارها درسازمان ۱۰۴
تولیـــد: ۱۰۶
انتقال وفوق توزیع : ۱۰۶
توزیـــع: ۱۰۷
بخش خدمات فنی ، مهندسی و عمومی ۱۰۷
شرکت احداث تأسیسات انتقال نیرو ( اتانیر) ۱۰۷
شرکت نصب وتعمیرات نیروی خراسان (نتن) ۱۰۷
شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان ( منیران ) ۱۰۸
شرکت حسابرسی وخدمات مالی نیروی خراسان ( حسانیر) ۱۰۸
شرکت خدمات پشتیبانی نیرو ( پشتیبان ) ۱۰۸
شرکت راهبر نیروی خراسان ( رانیر) ۱۰۸
شرکت خدمات عمومی ورفاهی نیروی خراسان ( رفانیر) ۱۰۸
قوت ها وضعف ها ۱۱۳
فرصتها و تهدیدها ی محیطی ۱۱۶
ماتریس TOWS (فرصتها/ قوتها) ۱۱۹
ماتریس TOWS (تهدیدها/قوت ها) ۱۲۰
ماتریس TOWS (فرصت ها / ضعفها) ۱۲۱
ماتریس TOWS (تهدیدها / ضعفها) ۱۲۲
راهکارها: ۱۲۳
منابع ومأخذ ۱۳۲

چکیده :
به دلیل وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) یکصد سال پیش برای اولین بار مردم ایران دراین مکان مقدس از نعمت برق برخوردار شدند . درحال حاضر شرکت برق منطقه ای خراسان علاوه برتأمین برق حرم مطهر، وظیفه تأمین برق پهناورترین استان کشور را برعهده دارد ، ودر چنین شرایطی شرکت بطور عمیق تحت تأثیر تغییراتی از جمله ، افزایش سطح انتظارات مردم ، تغییرات سریع ساختاری ، رشد بسیار سریع تقاضای مصرف وکاهش شدید منابع موردنیاز برای سرمایه گذاری قرار گرفته است .
مدیران شرکت برق منطقه ای خراسان باتکیه برگذشته پرافتخار شرکت وباهدف حفظ وارتقاء جایگاه ممتاز برق ورسیدن به سطوحی از کیفیت مطلوب وافزایش بهره وری ضمن هماهنگی با برنامه توسعه سوم وبااین باور که برنامه ریزی به شکل سنتی دیگر قادر به حل تمامی مشکلات سازمان نخواهد بود . برنامه ریزی استراتژیک رابه عنوان یک تلاش منظم وسازمان یافته جهت اتخاذ تصمیمات و اقدامات بنیادی در دستورکار خود قرار داده وانجام آن را برعهده محقق گذاشته اند .
به منظور انجام تحقیق سئوالات اساسی که مطرح ومورد توجه قرارگرفت عبارتنداز :
۱- مهمترین چالش های محیطی شرکت درافق ۵ تا ۱۰ ساله کدامند؟
۲- سازمان از چه نقاط قوت وضعف اساسی برخوردار است ؟
۳- مسائل مهم وکلیدی سازمان کدامند؟
۴- راهکارهای حل مسائل فوق کدامند وکدام راه مناسبتر است ؟
به منظور امکان پاسخگوئی به سئوالات فوق ضمن استفاده از اسناد ومدارک وگزارشات آماری وتحلیل های منتشره درشرکت برق منطقه ای وسازمان توانیر ونتایج تحقیقات مرتبط قبلی در سایر شرکتها ، قوانین ومقررات موجود نیز مورد بررسی قرار گرفت وبااین باور که برنامه ریزی باید بامشارکت مدیران وکارکنان سطوح مختلف انجام پذیرد تیم های کاری تشکیل ودر انجام تحقیق از آنها کمک گرفته شد.
به منظور استفاده ازیک مدل منظم وسازمان یافته برای انجام تحقیق تعدادی از رویکردهای ارائه شده توسط اساتید علم مدیریت استراتژیک مورد بررسی قرار گرفت این مدل ها به دلیل اینکه بتوانند به سئوالات اساسی زیر پاسخ دهند ، عمدتاّ دارای ساختار مشابه ای بودند.
۱- به کجا می رویم ؟
۲- چگونه می خواهیم به مقصد برسیم ؟
۳- امکانات مابرای اقدام چیست ؟
۴- چگونه آگاه میشویم که درمسیردرست حرکت می کنیم ؟
لیکن باتوجه به جمع جهات مدل ۸ مرحله ای برایسون به دلیل امکان انطباق بهتر با سازمانهای دولتی از بین مدل ها انتخاب گردید.
پژوهش حاضردر دومرحله جدا وبافاصله زمانی از یکدیگر بادوتیم کاری متفاوت انجام شد در مرحله اول طی جلسات حضوری و درمرحله دوم با استفاده از پرسشنامه هاو درنهایت نتایج بایکدیگر مقایسه گردید براساس نتایج حاصل ، مأموریت اصلی شرکت عبارت است از :
« تأمین برق مطمئن ، مستمر واقتصادی موردنیاز استان خراسان »
در تجزیه وتحلیل شرایط داخلی نیز نقاط ضعف وقوت سازمان شناسائی شد نکته حائز اهمیت اتفاق نظر بیش از ۸۰ % از مدیران شرکت برروی نقاط قوت سازمان از جمله ، کیفیت خدمات وضرورت پیوستگی برق ، شهرت وجایگاه ممتاز برق ، نیروی انسانی متخصص بود. و از جمله نقاط ضعف اساسی سازمان نیز تداخل مسئولیت ها و وظایف وگستردگی پهنه خدمات رسانی رامی توان ذکر نمود. در ارزیابی محیط خارجی برای شناسائی فرصت ها وتهدیدها نکته جالب ، اتفاق نظر بیش از ۹۰% از مدیران شرکت برروی فرصت هایی از جمله ، نیروی انسانی موجود درجامعه ، فرهنگ اجتماعی واعتقادات مردم ، ظرفیت های اجرائی مناسب بوده و تهدیدهای مانند پراکندگی استان ، محدودیت تعرفه بیشتر مورد توجه همکاران قرارداشته است .
درادامه باتعامل عوامل فوق واستفاده از ابزار کمکی ( ماتریس قوت ها ، ضعف ها و فرصتها، تهدیدها) به چهار پرسش اساسی زیر پاسخ داده شد.
۱- چه راهی رابرگزینیم که با استفاده از قوت ها بیشترین بهره برداری از فرصت ها شود؟
۲- چه راهی رابرگزینیم که با استفاده از قوت ها اثر تهدید ها را کاهش دهیم ؟
۳- چه راهی رابرگزینیم که ضعف های سازمان مانع بهره برداری از فرصت ها نشود؟
۴- چه راهی رابرگزینیم که ضعف های سازمان باعث اعمال تهدید برسازمان نشود؟
نتایج حاصل از پاسخگوئی به سئوالات فوق نیز به شکل زیر جمع بندی گردید.
«حفظ وارتقاء جایگاه ممتاز برق خراسان »
به عنوان یک هدف اصلی مورد توجه قرار گرفت وشش راهکار زیر به عنوان راهکارهای اصلی که همگی برای شرکت از اهمیت نسبتاّ یکسان برخوردار بودند نیز انتخاب گردید.
۱- اصلاح ساختار سازمانی
۲- تدوین سیستم نظارتی وارتقاء سطح نظارت
۳- ساده سازی دستورالعمل ها
۴- تواناسازی کارکنان
۵- توسعه تکنولوژی اطلاعات
۶ – تدوین برنامه درکلیه ابعاد سازمان
نکته بسیار بااهمیت تأیید که تمام راهکارهای ارائه شده درمرحله اول تحقیق درنتایج حاصل از مرحله دوم تحقیق می باشد . در نهایت برای ادامه کار تشکیل یک شورای راهبردی استراتژیک بااهداف زیر پیشنهاد گردید.
مطالعه واقدام درخصوص عملیاتی کردن هریک از راهکارها
مطالعه اثرات ونتایج حاصل از اجرای هریک از راهکارها واتخاذ تصمیم برای اصلاح یاتغییرات لازم
خوشبختانه نتــایج حاصل از این تحقیق به تصــویب هیأت مدیره محترم شرکت برق منطقه ای خراســــان رسید وطی نامه شماره ۱۰۰/۷۸۷۲۱ مورخ ۱۴/۱۲/۸۰ به عنوان برنامه های شرکت برق منطقه ای خراسان به سازمان توانیر اعلام گردید وبرای عملیاتی کردن راهکارها به معاونت های ذیربط ابلاغ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.