اطلاعیه

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد معلمان ابتدایی

 کد محصول:MO41

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه word

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول. ۱

مقدمه: ۲

بیان مسئله: ۳

تعریف اصطلاحات مبهم و تعاریف عملیاتی متغیرها: ۴

هدف و اهمیت تحقیق: ۶

فصل دوم : ۸

مروی بر ادبیات تحقیق و خلاصه ای از تحقیقات در رابطه با رضایت شغلی : ۹

اثرات رضایت یا عدم رضایت شغلی : ۱۵

مروری مجدد بر نظریه سلسله مراتب نیازها : ۱۶

فصل سوم: ۲۰

روش تحقیق : ۲۱

جامعه مورد مطالعه : ۲۱

روش نمونه گیری : ۲۱

ابزار تحقیق و نحوه گرد آوری اطلاعات: ۲۱

محدودیتها و اشکالات احتمالی تحقیق : ۲۲

فصل چهارم. ۲۴

یافته ها و نتایج تحقیق.. ۲۴

توصیف کلی روشهای آماری تحقیق. ۲۵

توصیف یافته های مربوط به هر یک از سوالات.. ۲۶

سئوالات قسمت دوم ۳۰

قسمت سوم سوالات : ۴۲

سوال یک : تا چه میزان از شغل معلمی رضایت دارید؟ ۴۳

سوال دوم : شغل معلمی تا چه میزان توانسته است آرزوهای شما را برآورده سازد؟ ۴۴

سوال سوم: معلمی تا حدی به پیشرفت مالی و اقتصادی شما کمک کرده است؟ ۴۶

سوال چهارم: معلمی تا چه میزان اعتبار و موقعیت اجتماعی شما را بالا برده است؟ ۴۸

سوال ۵- معلمی تا چه حدی زمینه و پیشرفت علمی شما را فراهم ساخته است؟ ۵۰

سوال ششم: تا چه حدی نسبت به شغل و آینده خود احساس دلگرمی می کنید؟ ۵۱

سوال هفتم : تا چه اندازه با دانش آموزان روابط دوستانه دارید؟ ۵۳

سوال هشتم : تا چه اندازه از تدریس لذت می برید؟ ۵۵

سوال نهم : تا چه اندازه از منابع غیر رسمی مانند مجلات علمی استفاده می کنید؟ ۵۶

سوال دهم : شما تا چه میزان در هفته مطالعه می کنید؟ ۵۸

سوال یازدهم : میزان غیبتهای شما از سر کارتان چقدر است ؟ ۵۹

سوال دوازدهم : تا چه میزان با اولیای دانش آموزان و اولیای مدرسه در زمینههای تحصیلی و درسی در تماس هستید؟ ۶۰

سوال سیزدهم : تا چه حدی تفاوتهای فردی دانش آموزان را رعایت می کنید؟ ۶۲

سوال چهاردهم: تا چه میزان می توانید دانش آموزان را به فعالیت و یادگیری علاقمند سازید؟ ۶۳

فصل پنجم. ۶۶

پاسخ به سوالات پژوهشی تحقیقی. ۶۷

سوال اصلی: آیا رابطه ای بین رضایت شغلی و عملکرد معلمان وجود دارد؟ ۶۷

سوالات پژوهشی : ۶۷

۱/۱ – آیا معلمان رضایت شغلی دارند؟ ۶۷

سوال پژوهشی ۲/۱- آیا رابطه ای بین عوامل اقتصادی و رضایت شغلی وجود دارد؟ ۶۹

سوال پژوهشی ۳/۱- آیا رابطه ای بین موقعیت اجتماعی و جذابیت شغل معلمی با رضایت شغلی معلمان وجود دارد؟ ۷۱

سوال پژوهشی ۴/۱- آیا رابطه ای بین قدردانی و توجه به کار معلمان و روابط مدیران و معلمان با رضایت شغلی وجود دارد؟ ۷۲

سوال پژوهشی ۵/۱: تا چه حدی زمینه پیشرفت علمی فراهم است؟ ۷۴

بحث و خلاصه تحقیق. ۷۶

خلاصه مسئله پژوهشی / روش تحقیق. ۷۷

نتیجه گیری. ۷۷

نظرات و پیشنهادات.. ۸۰

فهرست منابع و مآخذ: ۸۲

کتابها: ۸۲

پایان نامه ها: ۸۳

مقالات: ۸۴

پرسشنامه ۸۵

فهرست جداول

جدول ¼ – طبقه بندی معلمان بر حسب سن. ۲۶

جدول ۲/۴- طبقه بندی معلمان بر حسب سابقه خدمت.. ۲۸

جدول ¾- طبقه بندی معلمان بر حسب حقوق دریافتی. ۲۹

جدول ۴/۴- نظر معلمان در رابطه با مزایای بیشتر و آموزش ضمن خدمت.. ۳۱

جدول ۵/۴- نظر معلمان در رابطه با بی توجهی به لیاقت و شایستگی ها در آموزش و پرورش: ۳۳

جدول ۶/۴- احساس و نگرش معلمان نسبت به مدرسه و تدریس ( نداشتن احساس خوب نسبت به مدرسه و تدریس) ۳۵

جدول ۷/۴- روابط نا صحیح مدیران با معلمان. ۳۶

جدول ۸/۴- نارضایتی معلمان به دلیل عدم کفایت احتمالی حقوق و مزایا ۳۷

جدول ۹/۴ – میزان تغییر شغل احتمالی معلمان مورد مطالعه ۳۹

جدول ۱۰/۴ – داده های مربوط به روی آوردن معلمان مرد به شغل معلمی بدلیل فرار از سربازی و تعطیلات زیاد: ۴۰

جدول ۱۲/۴- میزان برآورد آرزوهای معلمان. ۴۴

جدول ۱۳/۴ – میزان بهبود وضعیت اقتصادی و مالی معلمان. ۴۷

جدول ۱۴/۴ – رضایت معلمان از موقعیت اجتماعی حرفه معلمی. ۴۸

جدول ۱۵/۴ – فراهم بودن زمینه پیشرفت علمی معلمان. ۵۰

جدول ۱۶/۴ – میزان دلگرمی معلمان نسبت به شغل خویش… ۵۲

جدول۱۷/۴ – میزان روابط دوستانه معلمان با دانش آموزان. ۵۳

جدول ۱۸/۴ – میزان رضایت معلمان از تدریس… ۵۵

جدول ۱۹/۴ – میزان استفاده معلمان از کتابهای غیر درسی و مطالعات علمی. ۵۶

جدول ۲۰/۴ – میزان مطالعات معلمان در هفته : ۵۸

جدول ۲۱/۴ – میزان غیبتهای معلمان از سر کار ۵۹

جدول ۲۲/۴ – میزان تماس معلمان با اولیاء ۶۰

جدول ۲۳/۴ – میزان رعایت تفاوتهای فردی دانش آموزان از طرف معلمان. ۶۲

جدول ۲۴/۴ – میزان علاقمند ساختن و انگیزش دانش آموزان. ۶۴

جدول ۱/۵- میزان رضایت شغلی معلمان. ۶۸

جدول ۲/۵ – وضعیت درآمد ماهیانه معلمان. ۶۹

جدول ۴/۵ سنجش میزان رضایت معلمان از موقعیت اجتماعی خویش… ۷۲

جدول ۵/۵- مربوط به سوال پژوهشی ۴/۱ – سنجش میزان توجه به لیاقتهای معلمان و روابط مدیران با آنها ۷۳

جدول ۶/۵- میزان توافق و نظر معلمان در زمینه فراهم بودن زمینه پیشرفت علمی. ۷۵

جدول ۷/۵ – نتایج حاصله از سوالهای پژوهشی بصورت طیف لیکرت.. ۷۹

فهرست نمودارها

نمودار خطی ¼- طبقه بندی معلمان بر حسب سن. ۲۷

نمودار خطی ۲/۴- سابقه خدمت معلمان. ۲۸

نمودار خطی ¾- طبقه بندی معلمان بر حسب میزان حقوق دریافتی. ۲۹

نمودار دایره ای ۴/۴- نظر معلمان در رابطه با مزایای بیشتر و آموزش ضمن خدمت.. ۳۱

نمودار دایره ای ۵/۴- نظر معلمان نسبت به توجه به شایستگی ها در نظام آموزشی. ۳۳

نمودار دایره ای ۳/۴- نگرش معلمان در رابطه با داشتن احساس تنفر نسبت به مدرسه و تدریس… ۳۵

نمودار دایره ای ۴/۴- روابط نا صحیح مدیران با معلمان : ۳۷

 نمودار دایره ای ۵/۴ – میزان نارضایتی ناشی از ناکافی بودن حقوق دریافتی : ۳۸

نمودار دایره ای ۶/۴- میزان تغییر شغل احتمالی معلمان : ۳۹

نمودار دایره ای ۷/۴ – نظر معلمان در رابطه با انتخاب حرفه معلمی بدلیل فرار از سربازی و تعطیلات زیاد ۴۱

نمودار دایره ای ۸/۴ – میزان رضایت شغلی معلمان. ۴۳

نمودار دایره ای ۹/۴ – میزان برآورد آرزوهای معلمان. ۴۵

نمودار دایره ای ۱۰/۴ – میزان رضایت از وضع اقتصادی. ۴۷

نمودار دایره ای ۱۱/۴- میزان رضایت معلمان از موقعیت اجتماعی خویش: ۴۹

نمودار دایره ای ۱۲/۴ – میزان فراهم بودن زمینه پیشرفت علمی معلمان. ۵۱

نمودار دایره ای ۱۳/۴ – میزان دلگرمی معلمان نسبت به شغل. ۵۲

نمودار دایره ای ۱۴/۴ – میزان روابط دوستانه معلمان با دانش آموزان. ۵۴

نمودار دایره ای ۱۵/۴ میزان رضایت معلمان از تدریس : ۵۵

نمودار دایره ای ۱۶/۴- میزان استفاده معلمان از کتابهای غیر رسمی و مجلات علمی و مطالعات علمی : ۵۷

نمودار دایره ای ۱۷/۴- میزان مطالعه معلمان در هفته ۵۸

نمودار دایره ای ۱۸/۴- میزان غیبتهای معلمان. ۵۹

نمودار دایره ای ۱۹/۴- میزان تماس معلمان با اولیاء ۶۱

نمودار دایره ای ۲۰/۴- میزان رعایت تفاوتهای فردی دانش آموزان از جانب معلمین. ۶۳

نمودار دایره ای ۲۱/۴- میزان انگیزش دانش آموزان از طرف معلمان. ۶۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.