اطلاعیه

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

کد محصول:MO42

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه word

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:

فصل اول ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۰
۱-۵- فرضیه‌های پژوهش ۱۰
۱-۶- متغیرها و تعاریف آنها ۱۱
۱-۶-۱ تعاریف نظری متغیرها ۱۱
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۲
۱-۷- تعاریف اصطلاحات ۱۳

فصل دوم: پیشینه تحقیق ۱۵
۲-۱ شخصیت ۱۶
۲-۲ تعاریف شخصیت ۱۶
۲-۳ حوزه‌های شخصیت ۱۸
۲-۳-۱ ساختار ۱۹
۲-۳-۲ فرآیند ۱۹
۲-۳-۳ رشد و نمو ۲۰
۲-۳-۴ آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار ۲۲
۲-۴ مضامین عمده در نظریه شخصیت ۲۲
۲-۴-۱ وحدت رفتار و مفهوم خویشتن ۲۴
۲-۴-۲ سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار ۲۵
۲-۴-۳ رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود ۲۶
۲-۴-۴ اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار ۲۶
۲-۵ نظریه‌های شخصیت ۲۷
۲-۵-۱ نظریه روان کاوی در شخصیت ۲۷
۲-۵-۲ زیگموند فروید ۲۷
۲-۵-۳ نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت): ۲۹
۲-۵-۴ سطوح شخیت: هشیار۳، نیمه هشیار۲ و ناهشیار ۲۹
۲-۵-۵ ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن ۳۰
۲-۶ نظریه نوروان کاوی ۳۳
۲-۶-۱ کار گوستاو یونگ ۳۳
۲-۶-۲ نکات برجسته ی نظریات یونگ ۳۶
۲-۷ روان شناسی فردی ۳۶
۲-۷-۱ آلفرد آدلر ۳۶
۲-۷-۲ بررسی نظریات آدلر ۳۷
۲-۸ نظریه اختلالات شخصیتی ۳۹
۲-۸-۱ کارن هورنای ۳۹
۲-۸-۲ بررسی نظریات هورنای ۴۰
۲-۹ نظریه روان پزشکی بین فردی ۴۱
۲-۹-۱ هری استاک سالیوان ۴۱
۲-۹-۲ بررسی نظریات سالیوان ۴۲
۲-۱۰ تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور) ۴۳
۲-۱۰-۱ کارل راجرز ۴۳
۲-۱۰-۲ بررسی نظریات و کارهای راجرز ۴۴
۲-۱۰-۳ تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز ۴۵
۲-۱۰-۴ ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز ۴۶
۲-۱۱ نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت ۴۷
۲-۱۱-۱آبراهام مازلو ۴۷
۲-۱۲ نظریه رویکرد صفات در شخصیت ۴۸
۲-۱۲-۱گوردون آلپورت ۴۸
۲-۱۲-۲ بررسی نظریات آلپورت ۴۹
۲-۱۳ نظریه چندبعدی شخصیت ۵۱
۲-۱۳-۱هانس ج آی سنک ۵۱
۲-۱۳-۲بررسی نظریات آیسنک ۵۲
۲-۱۳-۳ ابعاد اساسی شخصیت ۵۳
۲-۱۴ نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات ۵۴
۲-۱۴-۱ریموند کوته ۵۴
۲-۱۴-۲ بررسی نظریات کتل در شخصیت ۵۴
۲-۱۵ نظریات رابطه شغل و شخصیت ۵۶
۲-۱۵-۲ شخصیت نوع A 59
۲-۱۵-۳ شخصیت نوع B 60
۲-۱۶ بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل ۶۲
۲-۱۶-۱ اثر کانون کنترل ۶۲
۲-۱۶-۲ ماکیاول گرایی ۶۳
۲-۱۶-۳ مناعت طبع یا عزت نفس. ۶۵
۲-۱۶-۴ سازگاری با موقعیت ۶۶
۲-۱۶-۵خطر پذیری ۶۷
۲-۱۷ شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن ۶۸
۲-۱۷-۱ شخصیت در قرآن ۶۹
۲-۱۸ تیپ شناسی ۷۱
۲-۱۹ نظریه‌های تیپ شناسی ۷۳
۲-۱۹-۱ زندگینامه ۷۳
۲-۱۹-۲نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت ۷۴
۲-۱۹-۳ تیپ شناسی در تست رورشاخ ۷۵
۲-۲۰ ظریه ساخت بدن و خلق وخوی ۷۶
۲-۲۱ نظریه شلدن (ریخت شناسی) ۷۸
۲-۲۲ نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی: ۷۹
۲-۲۳ تیپ‌شناسی یونگی ۷۹
۲-۲۳-۱ اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ ۷۹
۲-۲۳-۲ کارکردهای غیر عقلانی ۸۰
۲-۲۳-۳ کارکردهای عقلانی ۸۰
۲-۲۳-۴ روابط کارکردی ۸۱
۲-۲۳-۵ انواع کارکرد ۸۲
۲-۲۳-۶ تیپ‌های روان‌شناختی یونگ ۸۴
۲-۲۳-۷ توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه ۸۵
۲-۲۳-۸ اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی ۹۰
۲-۲۳-۹ نقد تیپ شناسایی یونگی ۹۱
۲-۲۴ اثر بخشی ۹۳
۲-۲۵ شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف ۹۴
۲-۲۵-۱ کمرون و ویتون: ۹۴
۲-۲۵-۲ سی‌شور: ۹۵
۲-۲۵-۳ آرجریس: ۹۵
۲-۲۵-۴ پیترز وواترمن: ۹۵
۲-۲۵-۵ مالفورد: ۹۶
۲-۲۵-۶ بس و هرسی – بلانچارد ۹۷
۲-۲۵-۷ هوی و میکسل و چستر بارنارد ۹۷
۲-۲۵-۸ کالدول و اسپینکس ۹۷
۲-۲۵-۹ لوتانز و همکارانش ۹۷
۲-۲۵-۱۰ دیدگاه راجرز و همکاران: ۹۸
۲-۲۵-۱۱مطالعات بسکر و چیرنز: ۹۹
۲-۲۵- ۱۲ مدل پارسونز: ۹۹
۲-۲۶مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی ۱۰۰
۲-۲۷ نظریات جدید در اثربخشی ۱۰۱
۲-۲۷-۱ مطالعات رابرت واترمن وتام پترز ۱۰۱
۲-۲۸ مدلهای ارزیابی اثربخشی ۱۰۲
۱- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند. ۱۰۲
۲-۲۹ نظریه ریچارد ال دفت ۱۰۴
۲-۲۹-۱ روش مبتنی بر تامین هدف ۱۰۴
۲-۲۹-۲ روش مبتنی بر تامین منابع ۱۰۵
۲-۲۹-۳ روش مبتنی بر فرآیند درونی ۱۰۶
۲-۲۹-۴ روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع ۱۰۸
۲-۳۰ کارهای دیگران ۱۱۰
۲-۳۰-۱ تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی ۱۱۰
۲-۳۰-۱-۱ تحقیقات خارج از کشور ۱۱۰
۲-۳۰-۱-۲ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۱۱۳
۲-۳۰-۲ اثر بخشی ۱۱۸
۲-۳۰-۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۱۱۸
۲-۳۰-۲-۲ تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۱۲۱
۲-۳۱ استنتاج و نتیجه گیری ۱۲۶
۲-۳۲ لگوی نظری پژوهش ۱۲۸

فصل سوم: توصیف داده ها ۱۲۹
۳-۱ مقدمه ۱۳۰
۳-۲ روش اجرای پژوهش ۱۳۰
۳-۲-۱ برآورد حجم نمونه ۱۳۱
۳-۳ ابزار گرد آوری داده‌ها ۱۳۲
۳-۳-۱ تاریخچه و توصیف (MBTI) 133
۳-۳-۲ نمره گذاری پاسخنامه ۱۳۵
۳-۳-۳ توصیف تیپهای شانزده گانه ۱۳۶
۳-۵ اعتبار پرسشنامه‌ها ۱۴۰
۳-۵-۱ اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز ۱۴۱
۳-۵-۲ اعتبار پرسشنامه اثر بخشی: ۱۴۲
۳-۵-۳ اعتبار درونی پرسشنامه ۱۴۳
۳-۵-۴ اعتبار زمانی ۱۴۳
۳-۶ محاسبه روایی: ۱۴۴
۳-۶-۱ محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز ۱۴۴
۳-۶-۲ محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی: ۱۴۶
۳-۷ روش‌های آماری ۱۴۶
۳-۸ ویژگی‌های تحقیق: ۱۴۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴۷
۴-۱ تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق ۱۴۸
۴-۲ توصیف یافته‌های تحقیق ۱۴۹
۴-۳ آزمون فرضیات تحقیق ۱۶۱
۴-۳-۱ فرضیه فرعی اول ۱۶۵
۴-۳-۲ فرضیه فرعی دوم ۱۶۶
۴-۳-۳ فرضیه فرعی سوم ۱۶۷
۴-۳-۴ فرضیه فرعی چهارم ۱۶۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۶۹
۵-۱ هدف و مسائله ی پژوهش ۱۷۰
۵-۲ نتایج فرضیه اصلی ۱۷۰
۵-۳ نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول ۱۷۲
۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم ۱۷۳
۵-۵ نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم ۱۷۵
۵-۶ نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم ۱۷۶
۵-۷ نتیجه گیری کلی ۱۷۷
۵-۸ محدودیتها: ۱۸۰
۵-۹ پیشنهادات ۱۸۱
فهرست منابع: ۱۸۲
منابع انگلیسی ۱۸۷
پیوست و ضمائم : ۱۸۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.