اطلاعیه

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب

کد محصول:MO43

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

فصل اول:
۳ تبیین موضوع تحقیق
۴ اهمیت موضوع
۶ اهداف تحقیق
۷ انگیزه انتخاب
۸ قلمرو تحقیق
۸ بیان موضوع تحقیق
۱۰ سوالات تحقیق
۱۱ فرضیات تحقیق
۱۱ تعاریف عملیاتی
۱۱ ارزشیابی
۱۲ ارزیابی عملکرد
۱۲ انگیزه
۱۲ مقاومت دربرابر تغییر
۱۲ بهره وری
۱۳ ساختار پژوهش

          فصل دوم:
۱۶ مباحث نظری موضوع تحقیق
۱۸ تاریخچه ارزشیابی در جهان
۲۱ تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران
۲۳ تاریخچه ارزیابی در وزارت نیرو
۲۵ تاریخچه ارزیابی در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی
۲۵ ادبیات تحقیق
۲۵ مقدمه
۲۶ تعریف مفاهیم ارزشیابی عملکرد
۲۶ معنای ارزش
۲۶ تعریف ارزشیابی
۲۶ مفهوم عملکرد
۲۷ تعریف ارزشیابی عملکرد
۲۸ ارزشیابی رسمی عملکرد
۲۹ فلسفهارزشیابی
۳۱ ضرورت ارزشیابی عملکرد
۳۱ اهداف ارزشیابی عملکرد
۳۳ عوامل و معیارهای ارزشیابی
۳۶ مقیاسهای عملکرد
۳۶ مشاهدات مستقیم وغیرمستقیم
۳۷ مقیاسهای ذهنی درمقابل مقیاسهای عینی
۳۷ فرایند ارزشیابی
۴۰ روشهای ارزشیابی
۴۱ بررسی روشهای ارزیابی عملکرد
۴۱ ارزیاب کیست؟
۴۲ زمان ارزشیابی
۴۲ مشکلات و خطاهای مربوط به ارزشیابی کارکنان
۴۳ خطاهای متداول در ارزشیابی
۴۳ چرا بعضی از برنامه های ارزشیابی با شکست مواجه میشوند؟

          فصل سوم:
۴۸ روش تحقیق
۴۸ جامعه آماری
۴۹ نمونه گیری و حجم نمونه
۵۰ ابزار اندازه گیری تحقیق وروشهای گردآوری اطلاعات
۵۱ مطالعه کتابخانه ای
۵۳ بررسی اسناد ومدارک
۵۳ شکل سؤالات و شیوه امتیاز دهی
۵۳ اعتبار و روائی پرسشنامه
۵۴ نحوهآزمون پرسشنامه
۵۶ نحوهآزمون فرضیات
۵۷ مراحل محاسبه

         فصل چهارم:
۶۰ بررسی زمینه های اجرایی نظام ارزیابی عملکرد
۶۰ طبقه بندی اطلاعات بدست آمده از مدیران در خصوص نظام ارزیابی عملکرد
۶۶ تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مدیران در مصاحبه
۶۸ طبقه بندی اطلاعات بدست آمده از کارکنان در خصوص نظام ارزیابی عملکرد
۷۵ آزمون فرضیات

          فصل پنجم:
۸۵ تبیین موضوع
۸۶ خلاصه فصول گذشته
۹۰ نتایج در ارتباط با فرضیات و اهداف تحقیق
۹۱ یافته های مصاحبه
۹۲ یافته های پرسشنامه
۹۲ نتیجه گیری
۹۵ پیشنهادات
۹۹ پیشنهاد به سایر پژوهشها
۱۰۰ محدودیتهای تحقیق
فهرست منابع:
۱۰۲ الف: منابع فارسی
۱۰۴ ب: منابع انگلیسی

           فهرست جداول:
۳۷ جدول(۱-۲) نوع،صحت و دقت مقیاسهای عملکرد
۶۱ جدول(۱-۴) تاثیر ارزیابی عملکرد در عملکرد موثر سازمان
۶۱ جدول(۲-۴) آگاهی مدیران از اهداف،مزایا و روشهای ارزیابی عملکرد
۶۱ جدول (۳-۴) برخورداری مدیران از سلایق مختلف در ارزیابی عملکرد
۶۲ جدول(۴-۴)اعتقاد مدیران به نتایج ارزیابی عملکرد دربررسی کل عملکرد سازمان
۶۲ جدول(۵-۴)واقعی بودن نتایج ارزیابی عملکرد درمورد خود مدیران
۶۳ جدول(۶-۴)تاثیر ارزیابی عملکرددر کاهش هزینه ها و انجام صرفه جوئی
۶۳ جدول(۷-۴)آشنایی مدیران با معیارهای ارزیابی عملکرد
۶۴ جدول(۸-۴)تاثیر ارزیابی عملکرد در افزایش انگیزه کاری
۶۴ جدول(۹-۴)تاثیر نحوه ارزیابی عملکرددر ایجاد تنش
۶۴ جدول(۱۰-۴)تاثیر روابط اداری بر ارزیابی عملکرد
۶۵ جدول(۱۱-۴)ارزیابی تحصیلات
۶۵ جدول(۱۲-۴)ارزیابی دوره های مدیریتی
۶۶ جدول(۱۳-۴)ارزیابی روش فعلی
۶۸ جدول(۱۴-۴)توزیع تحصیلات برحسب جنسیت
۶۹ جدول(۱۵-۴)توزیع سوابق خدمت برحسب جنسیت
۶۹ جدول(۱۶-۴)توزیع سوابق خدمت  مدیریتی برحسب جنسیت
۶۹ جدول(۱۷-۴)توزیع وضعیت تاهل برحسب جنسیت
۷۰ جدول(۱۸-۴)توزیع میزان ارتباط آگاهی مدیران از روشهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکرد
۷۰ جدول(۱۹-۴)توزیع تاثیر سلیقه شخصی مدیرواحد در بهبودروش ارزیابی عملکرد
۷۰ جدول(۲۰-۴)توزیع میزان واقعی بودن ارزیابی عملکردمدیرواحددرجهت بهبود ارزیابی عملکرد
جدول(۲۱-۴)توزیع میزان آشنایی با اهداف عملکرد و تاثیرآن در بهبود روش ارزیابی عملکرد                     ۷۰
۷۱ جدول(۲۲-۴)توزیع تاثیر میزان حقوق و مزایای مناسب با بهبود ارزیابی عملکرد
۷۱ جدول(۲۳-۴)توزیع میزان مناسب بودن روش فعلی ارزیابی عملکرد
۷۱ جدول(۲۴-۴)توزیع میزان تاثیر عینی و ملموس بودن معیارهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش آن
۷۱ جدول(۲۵-۴)توزیع میزان شفاف بودن معیارهای ارزیابی عملکرد فعلی برای ارزیابی عملکرد واقعی
۷۲ جدول(۲۶-۴)توزیع میزان آگاهی پرسنل با معیارهای ارزیابی عملکرد در جهت بهبود روش ارزیابی عملکرد
۷۲ جدول(۲۷-۴)توزیع تعیین میزان کارایی معیارهای فعلی ارزیابی عملکرد در تشخیص افراد فعال و کاری
۷۲ جدول(۲۸-۴)توزیع میزان به کارگیری معیارهای فعلی ارزیابی عملکرددر انتخاب کارمند نمونه
۷۲ جدول(۲۹-۴) توزیع میزان تاثیرآگاهی از معیارهای ارزیابی عملکردبا بهبود روش ارزیابی عملکرد
۷۳ جدول(۳۰-۴)توزیع میزان پاسخگوئی معیارهای فعلی ارزیابی عملکرد به اهداف آن
۷۳ جدول(۳۱-۴)توزیع میزان کافی بودن معیارهای فعلی ارزیابی عملکردبرای سنجش عملکرد کارکنان
۷۳ جدول(۳۲-۴)توزیع میزان بهره گیری مدیران از ارزیابی عملکرد به عنوان اهرم فشار
۷۳ جدول(۳۳-۴)توزیع میزان تاثیر ارزیابی عملکردفعلی در ایجاد تنش بین مدیروکارمند
۷۴ جدول(۳۴-۴)توزیع میزان تاثیر روش ارزیابی عملکردفعلی در افزایش انگیزه کاری
۷۴ جدول(۳۵-۴)توزیع میزان نیاز به بازنگری حد ارزیابی عملکردفعلی
۷۴ جدول(۳۶-۴)توزیع سطح نیازبه یک سیستم دیگر ارزیابی عملکرددرجهت بهبود روش
۷۴ جدول(۳۷-۴)توزیع بررسی میزان کارایی روش فعلی ارزیابی عملکرد درجهت بهبود روش
۷۵ جدول(۳۸-۴)توزیع میزان اعتقاد کارکنان در ازبین بردن فرهنگ رودرواسی برای بهبود روش ارزیابی عملکرد
۷۵ جدول(۳۹-۴)توزیع تعیین اعتقاد کارکنان به افزایش در پرداختها به پرسنل در جهت بهبود ارزیابی عملکرد
۷۵ جدول(۴۰-۴) محاسبه میانگین و انحراف معیار نمونه آماری

         فهرست نمودارها:
۴۰ شکل(۱-۲) فرآیند ارزشیابی
۷۶ نمودار فرضیه یک
۷۸ نمودار فرضیه دو
۷۹ نمودار فرضیه سه
۸۱ نمودار فرضیه چهار
۸۲ نمودار فرضیه پنج

چکیده:
نظام ارزیابی عملکرد که در این تحقیق مورد پژوهش و بررسی قرارگرفته، از جمله راهکارهایی است که طی آن گوشه هایی از فلسفه وجودی انسان مورد آزمون قرار میگیرد. بدین مفهوم که دنیا محل امتحان است و این خود اوست که مسیر خیر و شر را انتخاب میکند و همانطوریکه برای عمل خوب و بد، بهشت و جهنمی وعده داده شده است برای عمل انسانها در محیطهای سازمانی نیزباید تفکیکی بین خوب و بد وجود داشته باشد و این امر به عنوان فلسفه وجودی ارزیابی عملکرد مطرح است.
اهدافی که این تحقیق به دنبال آن بوده عبارتند از:
۱- آیادر سیستم فعلی ارزیابی عملکرد آگاهی مدیران در انجام صحیح ارزیابی عملکرد کارکنان تاثیر دارد ؟
۲- آیا در سیستم فعلی ارزیابی عملکرد امکان اجرای صحیح ارزیابی عملکرد کارکنان  وجود دارد؟
۳- آیا عینی بودن معیارها در انجام صحیح ارزیابی عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟
برای این منظورتحقیق حاضر در دوبخش اصلی سازماندهی گردیده است،بخش اول به بررسی زمینه های اجرائی نظام ارزیابی عملکرد می‎پردازد وبخش دوم تحقیق حاضر به بررسی آثار و نتایج بکارگیری نظام ارزیابی عملکرد فعلی در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی را مورد بررسی قرار می‎دهد که در این زمینه تلاش شده است با توجه به مشکلات عدیده ای که شرکت مذکور درخصوص انگیزش، رضایت شغلی، مقاومت در برابر تغییرات  و بهره وری دارد، امکان ایجاد تغییر در این نظام و پیشنهاداتی در اصلاح  آن ارائه گردد.
یافته های تحقیق عبارتند از:
• بین آگاهی کارکنان از روشهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معنا داری وجود دارد.
• بین عینی بودن معیارهای ارزیابی عملکرد با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.
• بین تعارضات سازمانی با بهبود روش ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.
امید است که با فراهم شدن شرایط مناسب استقرار و بکارگیری نظام ارزیابی عملکرد در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی ،کارکنان در کنار مدیران بتوانند با روحیه و شادابی بیشتر در خدمت اهداف سازمان قرارگیرند و روز به روز شاهد شکوفائی و پیشرفت در تمام بخشهای شرکت مذکور باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.