خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های شرکت برق

بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های شرکت برق

کد محصول:MO45

تعداد صفحات: ۲۰۱ صفحه word

قیمت: ۲۰۰۰۰تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

توجه: بعضی از جداول و نمودارهای این فایل موجود نیست فهرست جداول و نمودارها در انتهای این صفحه آمده است

فهرست مطالب 

چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه……..     ۱
۱-۱ اهمیت موضوع تحقیق…………..    ۳
۱-۲ تعریف موضوع تحقیق و بیان مساله …………..    ۳
۱-۳ سوالات تحقیق……………………..     ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ………………………     ۷
۱-۵ فرضیه های تحقیق ……………..     ۷
۱-۶ روش تحقیق…..     ۸
۱-۷ اهمیت موضوع تحقیق…………..    ۳
۱-۸ اهمیت موضوع تحقیق…………..    ۳

۱-۹ اهمیت موضوع تحقیق…………..    ۳
۱-۱۰ تعریف موضوع تحقیق و بیان مساله …………..    ۳
۱-۱۱ سوالات تحقیق……………………..     ۶
۱-۱۲ اهداف تحقیق ………………………     ۷
۱-۱۳ فرضیه های تحقیق ……………..     ۷
۱-۱۴ روش تحقیق…..     ۸
۱-۱۵ روشهای جمع آوری  اطلاعات ………………….     ۸
۱-۱۶ جامعه  و نمونه آماری …………    ۸
۱-۱۷  تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق …………..     ۹
۱-۱۸  ساختار تحقیق  …………………    ۱۰
۱-۱۱   پیام تحقیق  ….    ۱۱

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه   ……………………….    ۱۲
بخش اول – مفاهیم بودجه و بودجه بندی  …………..    ۱۳
۲-۱-۱  بودجه و مفاهیم آن …………    ۱۳
۲-۱-۲    بودجه بندی یا بودجه ریزی  …………………    ۱۴
۲-۱-۳    مقاصد بودجه بندی  ………..    ۱۴
۲-۱-۴    وظایف بودجه بندی ………….    ۱۵
۲-۱-۵    روشهای بودجه بندی ……….    ۱۷
۲-۱-۶    مراحل بودجه  …………………..    ۲۴
۲-۱-۷    مزایای تنظیم بودجه …………    ۳۵
بخش دوم – شناخت شرکت  برق منطقه ای فارس ……………………..    ۳۷
۲-۲-۱ تاریخچه تاسیس شرکت برق منطقه ای فارس ……….   ۳۷
۲-۲-۲ شناخت ساختار سازمانی  شرکت برق منطقه ای فارس ……………….   ۴۰
۲-۲-۳     اهداف شرکت برق منطقه ای فارس  ……..   ۴۴
بخش سوم – مراحل بودجه در پروژه ها ی خطوط طرح انتقال شرکت برق
منطقه ای فارس   ………………………   ۴۵
۲-۳-۱ تهیه و تنظیم بودجه پروژه …………………..   ۴۵
۲-۳-۲ تصویب بودجه پروژه  ……    ۴۶
۲-۳-۳ اجرای بودجه پروژه ………    ۴۶
۲-۳-۴ کنترل بودجه پروژه  ……..    ۴۷
بخش چهارم – بررسی دلایل انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های
خطوط طرح انتقال شرکت برق منطقه ای فارس  ………………….   ۴۹
۲-۴-۱    از بعد قانونی  ………………………   ۵۲
۲-۴-۲   از بعد ساختاری  …………………..   ۵۵
۲-۴-۳   از بعد انسانی   ………………………   ۵۸
بخش پنجم  –  تحقیقات انجام شده
۲-۵-۱    تحقیق اول ……..   ۶۱
۲-۵-۲    تحقیق دوم …….   ۶۲

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه   ……    ۶۴
۳- ۱    روش تحقیق ……..    ۶۶
۳-۲ اهداف تحقیق  ……………………….    ۶۶
۳-۳ فرضیه های تحقیق ……………….    ۶۷
۳-۴ متغیرهای تحقیق ………………….    ۶۸
۳-۵ قلمرو تحقیق  ….    ۶۸
۳-۶ جامعه و نمونه آماری ……………    ۶۹
۳-۷ روشهای جمع آوری اطلاعات ………………………   ۷۰
۳-۸ روایی پرسشنامه …………………….   ۷۰
۳-۹ پایایی پرسشنامه …………………..    ۷۱
۳-۱۰ روش آزمون فرضیه های تحقیق ………………..    ۷۱

فصل چهارم : یافته های تحقیق
مقدمه   ……    ۷۸
۴-۱  تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اول ……………..   ۷۹
۴-۲ تجزیه و تحلیل سوالات عمومی پرسشنامه ……………………..   ۸۴
۴-۳ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه دوم و سوالات تخصصی پرسشنامه ……….   ۹۰
۴-۴ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه سوم و سوالات تخصصی پرسشنامه ……….  ۹۶
۴-۵ تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه چهارم و سوالات تخصصی پرسشنامه …….  ۱۰۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه  ……….  ۱۰۸
۵-۱ نتیجه گیری…….     ۱۰۹
۵-۲ محدودیتهای تحقیق ………………    ۱۰۹
۵-۳ پیشنهادات ……….    ۱۱۰
فهرست منابع
فهرست منابع فارسی ……..    ۱۱۵
فهرست منابع خارجی …….    ۱۱۷
پیوستها
پرسشنامه

فهرست جداول:
جدول شماره ۱-۱    نسبت بودجه طرح انتقال به بودجه سرمایه ای .     ۴
جدول شماره ۱-۲    انحراف عملکرد از بودجه مصوب طرح انتقال ….     ۵
جدول شماره ۲-۱    اطلاعات مربوط به ۱۰ پروژه از  خطوط طرح انتفال و فوق
توزیع شرکت برق منطقه ای فارس ……………….     ۵۰
جدول شماره ۳-۱    تعیین پایائی پرسشنامه ……………   این جدول در متن  موجود نیست
جدول شماره ۴-۱    داده های  انحراف  عملکرد  از  بودجه  مصوب  ۱۰  پروژه 
                            انتخابی در سالهای ۷۹  و ۸۰ و ۸۱ ………………    این جدول در متن  موجود نیست
جدول شماره ۴-۲    آزمون رتبه ای مجانبی ویلکاکسون ………………..    این جدول در متن  موجود نیست
جدول شماره ۴-۳    توزیع فراونی از نظر جنس ………..    ۸۴
جدول شماره ۴-۴    توزیع فراوانی از نظر سن ………….    ۸۵
جدول شماره ۴-۵    توزیع فراوانی از نظر مدرک تحصیلی ……………..    ۸۶
جدول شماره ۴-۶    توزیع فراوانی از نظر رشته تحصیلی ……………..     ۸۷
جدول شماره ۴-۷    توزیع فراوانی از نظر سابقه کار ..    ۸۸
جدول شماره ۴-۸    توزیع فراوانی از نظر پست سازمانی ……………….    ۸۹
جدول شماره ۴-۹    توزیع فراوانی سوالات فرضیه دوم ………………….    ۹۱
جدول شماره ۴-۱۰  آزمون میانگین جامعه آماری فرضیه دوم ………    این جدول در متن  موجود نیست
جدول شماره ۴-۱۱  رتبه بندی سوالات فرضیه دوم …    این جدول در متن  موجود نیست
جدول شماره ۴-۱۲  توزیع فراوانی سوالات فرضیه سوم …………………    ۹۷
جدول شماره ۴-۱۳  آزمون میانگین جامعه آماری فرضیه سوم ………    این جدول در متن  موجود نیست
جدول شماره ۴-۱۴  رتبه بندی سوالات فرضیه سوم ……………………..    این جدول در متن  موجود نیست
جدول شماره ۴-۱۵  توزیع فراوانی سوالات فرضیه چهارم ……………..    این جدول در متن  موجود نیست
جدول شماره ۴-۱۶  آزمون میانگین جامعه آماری فرضیه چهارم ……    این جدول در متن  موجود نیست
جدول شماره ۴-۱۷  رتبه بندی سوالات فرضیه چهارم …………………..     این جدول در متن  موجود نیست
فهرست نمودارها:
نمودار شماره ۲-۱   مراحل کنترل ……….      ۱۶
نمودار شماره ۲-۲   فرایند بررسی و تجدید نظر در بودجه ………………     ۲۴
نمودار شماره ۲-۳   ارتباط دفتر بودجه با واحدهای داخلی و خارجی سازمان……..     ۲۵
نمودار شماره ۲-۴   ساختار سازمانی شرکت برق منطقه ای فارس …..    این نمودار در متن  موجود نیست
 نمودار شماره ۲-۵   درصد  انحراف ۱۰  پروژه  از  خطوط طرح  انتقال  و  فوق
                          توزیع نیروی شرکت برق منطقه ای فارس …………    این نمودار در متن  موجود نیست
نمودار شماره ۳-۱   آزمون نرمال بودن داده های انحراف Q-Q plot …………………….    این نمودار در متن  موجود نیست
نمودار شماره ۴-۱   منحنی آزمون فرضیه اول …………….    این نمودار در متن  موجود نیست
نمودار شماره ۴-۲   ترکیب جامعه نمونه آماری از نظر جنس ……………    ۸۴
نمودار شماره ۴-۳   ترکیب جامعه نمونه آماری از نظر سن ………………    ۸۵
نمودار شماره ۴-۴   ترکیب جامعه نمونه آماری از نظر مدرک تحصیلی ………………..    ۸۶
نمودار شماره ۴-۵   ترکیب جامعه نمونه آماری از نظررشته تحصیلی .   ۸۷
نمودار شماره ۴-۶   ترکیب جامعه نمونه آماری از نظر سابقه کار……..    ۸۸
نمودار شماره ۴-۷   ترکیب جامعه نمونه آماری از نظر پست سازمانی ……………………    ۸۹
نمودار شماره ۴-۸   منحنی آزمون فرضیه دوم …………..     این نمودار در متن  موجود نیست
نمودار شماره ۴-۹   منحنی آزمون فرضیه سوم …………..    این نمودار در متن  موجود نیست
نمودار شماره ۴-۱۰ منحنی آزمون فرضیه چهارم …………   این نمودار در متن  موجود نیست

چکیده :
با عنایت به اینکه امروزه صنعت برق در چرخه اقتصادی کشور بعنوان تامین کننده انرژی,  نقش پشتیبانی کننده را دارد , تحقیق حاضر نیز درصدد بررسی دلایل انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های خطوط طرح انتقال شرکت برق منطقه ای فارس می باشد. این دلایل تحت سه عنوان :
موانع قانونی : شامل دست و پاگیر بودن قوانین محاسبات عمومی و قانون بودجه ، عدم ضمانت اجرائی قوی برای مواد قانونی و وجود مشکلات حقوقی مربوط به حریم خطوط و تملک اراضی مردم
موانع ساختاری : شامل عدم ثبات اقتصادی ، بکارگیری روش بودجه ریزی متداول ، کمبود نقدینگی و عدم حضور دستگاه نظارتی قوی
موانع انسانی : شامل عدم تخصص و دانش کافی عوامل انسانی درون و برون سازمانی ، عدم استفاده از سیستم بازخور اطلاعات و عدم کارشناسی صحیح پروژه ها
مورد بررسی قرار گرفته و چهار فرضیه در این زمینه ارائه شده است که برای تائید    فرضیه های تحقیق از دو مدل آماری , آزمون رتبه ای مجانبی ویلکاکسون و آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه استفاده گردیده. با توجه به تائید فرضیه های تحقیق از طریق محاسبات آماری و بررسیهای بعمل آمده , مشخص گردید انحراف مورد بحث وجود دارد و موانع ساختاری نسبت به موانع انسانی و قانونی تاثیر بیشتری را در این انحراف داشته است. در انتها پیشنهاداتی از جمله اولویت بندی صحیح در اجرای پروژه ها , ایجاد واحد کنترل پروژه و کنترل طراحی پروژه , بکارگیری از نرم افزار و سخت افزارهای مناسب و ایجاد یک شبکه جامع در شرکت و به تبع آن آموزش پرسنل , ارائه گردیده است.