بررسی سبک مدیریت مؤثر در موفقیت استقرار و استمرار ایزو ۹۰۰۲ در شرکت‌های آبفای کشور

کد محصول: MO62

تعداد صفحات : ۱۹۵ صفحه

فرمت فایل :WORD

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول ، کلیات تحقیق ۱
سرآغاز ۲
بیان مسئله‌ ۳
اهمیت موضوع ۴
پیشینه‌ ۶
اهداف ۸
قلمرو ۸
پرسش‌ها ۹
فرضیه‌ها ۹
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ۹
تعریف عملیاتی واژه‌ها: ۱۲
زمان‌بندی اجرا: ۱۲

فصل دوم، ادبیّات تحقیق ۱۴
مدیریت و سبک‌های آن ۱۵
تعریف مدیریت ۱۵
تمایز مدیریت و رهبری ۱۵
مدیریت موفق و مؤثر ۱۶
مهارت‌های مدیریتی ۱۶
مفروضات درباره‌ی انسان ۱۸
تئوری X ۱۸
تئوری Y ۱۹
سبک‌های مدیریت ۲۰
سیستم ۱: ۲۰
سیستم ۲: ۲۱
سیستم۳: ۲۱
سیستم ۴: ۲۱
شبکه‌ی مدیریت ۲۴
مدل پیوستگی رفتار مدیریت ۲۷
عوامل ذاتی مدیر ۲۷
عوامل مربوط به خصوصیات مرئوسان ۲۹
عوامل مربوط به موقعیت ۲۹
سیستم‌های تضمین کیفیت و تاریخچه‌ی آن ۳۱
خانواده‌ی استانداردهای۹۰۰۰ ISO در سال ۱۹۹۴ میلادی ۳۴
۹۰۰۱ ISO : ۳۴
۹۰۰۲  ISO: ۳۵
۹۰۰۳ ISO : ۳۵
الزامات ISO 9001(سال ۱۹۹۴میلادی) ۳۷
روند استقرار سیستم‌های تضمین کیفیت ۳۹
شناخت و تعریف پروژه‌ی ISO9000 ۴۰
تعیین محدوده و بررسی زمان و منابع انجام پروژه ۴۰
شناخت تفضیلی و مستندسازی وضعیت موجود سازمان ۴۰
تجزیه و تحلیل وضعیت موجود سازمان ۴۰
تدوین سیستم کیفیت ۴۱
استقرار و اجرای سیستم کیفیت ۴۱
ممیزی داخلی ۴۱
ممیزی خارجی(تقاضای اخذ گواهینامه) ۴۱
ساختار اجرایی یک پروژه‌ی ایزو ۹۰۰۰ ۴۲
وظایف کمیته‌ی راهبری، گروه‌های کاری، مشاور و دفتر تضمین کیفیت ۴۴
نظامنامه‌ی کیفیت ۴۵
هماهنگسازی و یکپارچگی سیستم‌های مدیریت ۴۸
قابلیت تطبیق ۴۸
بهبود مستمر ۴۸
منافع طرفهای ذینفع ۴۹
کاربر پسندبودن ۴۹
فرآیندمداری ۴۹
اصول مدیریت کیفیت(مالک و طباطبایی، صص۲۰و۲۱و۲۲- ۱۳۸۰) ۵۰
ارتباط سبک مدیریت با سامانه‌ی مدیریت تضمین کیفیت(ISO9002) ۵۶

فصل سوم، روش اجرای تحقیق ۵۹
آشنایی با جامعه‌ی مورد بررسی ۵۹
روش تحقیق: ۶۱
جامعه‌ی آماری ۶۳
حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ۶۴
معیارهای ارزیابی ۶۶
ابزار گردآوری داده‌ها(مطالعه‌ی اسناد و مدارک، مصاحبه، پرسش‌نامه) ۶۶
مطالعه‌ی اسناد و مدارک ۶۶
مصاحبه: آزاد، ساختار یافته ۶۶
پرسش‌نامه و روش سنجش روایی و پایایی آن ۶۶
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات ۶۸
جداول کای- مربع و آزمون استقلالc2 ۶۸
اندازه‌های همخوانی ۷۰
ضریب توافقC پیرسون ۷۱
ضریب فای‌کرامر ۷۲
فلوچارت اجرای مراحل تحقیق ۷۳

فصل چهارم، ( تجزیه و تحلیل داده‌ها ) ۷۶
مقدمه ۷۷
توصیف آماری داده‌ها ۷۸
تحلیل داده‌ها: ۸۶
آزمون‌ها: ۹۴
ضرایب توافق C پیرسون و فای‌کرامر ۹۴
آزمون‌های استقرار(میزان همخوانی سبک‌های مدیریت و موفقیت استقرار) ۹۴

فصل پنجم، (خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات) ۱۰۰
مقدمه ۱۰۱
ارزیابی نتایج کلی تحقیق با استفاده از آمار توصیفی ۱۰۲
ارزیابی نتایج کلی تحقیق با استفاده از آمار تحلیلی ۱۰۳
فرضیه‌ی اول: بین سبک مدیریت و موفقیت استقرار ایزو رابطه وجود دارد. ۱۰۳
فرضیه‌ی دوم: استمرار موفقیت‌آمیز ایزو با سبک مدیریت رابطه دارد. ۱۰۳
شبکه‌ی جدید سبک‌های مدیریت در شرکت‌های آب و فاضلاب محدوده‌ی تحقیق ۱۰۷
عوامل مؤثر در عدم موفقیت شرکت‌ها‌ی آبفا در استقرار و استمرار موفقیت‌آمیز ایزو ۱۱۲
پیشنهادها ۱۱۳
موانع و محدودیت‌های تحقیق ۱۱۴
نکات مربوط به پرسش‌نامه(استخراج شده از نتایج تحقیق) ۱۱۴
منابع : ۱۱۶
پیوست یک ۱۲۰
پرسش‌نامه‌ی نهایی سبک‌های مدیریت
پیوست دو ۱۳۰

سرآغاز :
در پهنه‌ی گیتی، کشوری را نمی‌توان یافت که آرمان‌ها و هدف‌های معینی را جهت دگرگونی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنبال نکند. در کشور ما نیز تحولی اساسی در ابعاد مختلف مورد انتظار است و این تحول تحقق نمی‌یابد مگر در سایه‌ی تدبیر و استفاده‌ی بهینه از همه‌ی امکانات انسانی، فیزیکی  و مالی کشور. در این میان، نقشی که مدیریت دولتی و نظام اجرایی کشور ایفا می‌کند بر کسی پوشیده نیست زیرا نیل به توسعه(در مفهوم وسیع کلمه) و تأمین رفاه جامعه، تا حدود زیادی بستگی به عملکرد  سازمان‌های دولتی و اداری دارد، از  سوی  دیگر، تحول  در  نظام  اداری  کشور، نیازمند جامع‌نگری در نظام مدیریت دولتی است.
اصلاحات نظام اداری را باید در ابعاد گوناگون آن مورد توجه قرار داد. تجدید نظر در ساختار تشکیلات سازمانی، بهبود روش‌ها، تربیت و پرورش مدیران و…. از جمله کارهایی است که در این مسیر ضرورت دارد. در این راستا، مطالعات نشان می‌دهد که تا دهه‌ی ۱۹۸۰، سازمــان‌های دولتی، نمادهایی از ناکارآمدی  به‌شمار می‌آمدند و هزینه‌های آن‌ها از محل  بودجه‌ی عمومی کشور تأمین می‌گردید، علاوه بر آن با توجه به اینکه مدیران دولتی مطمئن بودند که مقادیر بودجه را حتماً دریافت خواهند نمود، لذا توجه چندانی به کارآیی و اثربخشی مبذول نمی‌داشتند. ساختار غیر قابل انعطاف و صعوبت در فعالیت‌های دیوان‌سالارانه، هنجار اغلب سازمان‌های دولتی بود. مشاغل دارای تعاریف دقیق بوده و شرح وظایف هر شغل، ثابت و از قبل تعیین شده و غیرمنعطف بود و نوآوری و خلاقیت جایی برای توسعه و بهبود نداشت.
با پایان دهه‌ی هشتاد، وضعیت سازمــــــان‌های دولتی تغییر نموده و دولت‌ها در پی کوچک‌شــدن و کارآمدشدن برآمدند. این امر، ارزش‌ها و معیارهای اداره‌ی امور دولتی را دستخوش تغییر نمود و مدیریت دولتی جدید پا به‌عرصه‌ی وجود گذاشت. مدیریت دولتی جدید، بسیاری از خصایص سازمان‌های بخش خصوصی را پذیرا گردید و سبک و شیوه‌ی مدیریت بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری، توجه به ارباب رجوع و نگرش راهبردی در بخش دولتی نیز، متداول شد.
از آنجا که این تغییرات دفعتاً اتفاق نمی‌افتد، بنابر این باید، با شیوه‌های انعطاف‌پذیر، مرحله‌ی انتقال را پشت سر گذاشته و به‌سوی سازمان‌های دولتی کارآمد رو نهاد. اما افزایش اثربخشی و تحصیل سایر اهداف، مستلزم مدیریت صحیح و استفاده‌ی بهینه از منابع مادی و انسانی است و تحقیقاتی که در زمینه‌ی مدیریت انجام شده حاکی از ارتباط بین بهره‌وری با شیوه‌ی مناسب مدیریت می‌باشد. بنابر این شاید آنچه امروزه سازمان‌های دولتی از آن رنج می‌برند، کمبود مدیرانی برجسته و اثربخش باشد زیرا تداوم حیات همه‌ی سازمان‌ها وابسته به انسان است و برای همگام کردن این انسان‌ها با سازمان، باید قادر باشیم که به درون او نفوذ کنیم.

اهداف:
هدف اصلی این تحقیق آن بوده است که ارتباط بین سبک مدیریت و موفقیت استقرار و استمرار ایزو در شرکت‌های آب و فاضلاب بررسی و سنجیده شود.  برای این منظور ابتدا سبک‌های مدیریت سازمان‌های مورد بررسی از طریق پرسش‌نامه‌ای که توزیع ‌شد مشخص، و سپس ارتباط بین سبک‌های مدیریت و میزان موفقیت استقرار و استمرار ایزو تعیین ‌گردید و نتایج آن  به‌عنوان بازخورد در اختیار مسئولین قرار داده شد تا به تنظیم الگویی برای سبک مدیریت خود همت گمارند و از این طریق بتوانند در راستای افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان گامی تازه بردارند. در این راستا و با توجه به اینکه طبق نظریه‌ی اقتضایی، هر موقعیتی، سبک خاصی از مدیریت را طلب می‌نماید، بررسی گردید که آیا موفقیت یا عدم موفقیت استقرار و استمرار ایزو، به‌دلیل اعمال سبک مدیریت خاصی بوده است یا خیر؟

بیان مسئله‌

اهمیت سبک‌های مختلف مدیریت باعث گردیده که تحقیقات متعددی در این زمینه صورت پذیرفته و نکات جدید و عوامل مؤثر در آن مشخص گردد. در این راستا، اندیشمندان و محققان از زوایای مختلف به این موضوع مهم و حیاتی نگریسته و هر یک سهمی در پیشبرد و تکامل این موضوع داشته‌اند.

اما نقطه‌ی آغازین و سؤال اولیه‌ی این تحقیق آن بود که،”چرا در برخی از شرکت‌های آب و فاضلاب، پیاده‌سازی و استقرار ایزو با موفقیت کامل همراه نبوده و یا اینکه اگر این موفقیت به‌نحو کامل محقق گردیده لیکن  پس از استقرار موفقیت‌آمیز آن، تداوم این موفقیت به‌نحو مطلوب میسر نشده و پس از اخذ گواهینامه‌ی ایزو، حرکت و تلاش اولیه با کندی روبرو و نتیجه‌ی مطلوب حاصل نگردیده است؟“

ساختار شرکت‌های آب و فاضلاب با مختصر تفاوتی در سراسر کشور، از الگویی منطقی و تقریباً یکنواخت برخوردار بوده و نوع وظایف و رسالت این شرکت‌ها نیز یکسان می‌باشد، لیکن با توجه به تفاوت‌های جزئی که در بالا به آن اشاره گردید و همچنین شرایط فرهنگی، دانش، مهارت پرسنل و سطح آمادگی آن‌ها، مدیریت به تناسب هر وضعیت، باید درجات مختلفی از هدایت و حمایت را مورد استفاده قرار دهد، لذا سؤال در این است که آیا مدیران این شرکت‌ها دارای انعطاف لازم در سبک مدیریتشان برای استقرار و استمرار ایزو می‌باشند یا خیر؟

از سوی دیگر بررسی نتایج ارزیابی مسئولان، نشانگر اختلاف در عملکرد آن‌هاست که با توجه به تشابه ساختار، قوانین و مقررات، منابع و امکانات و حتی پرسنل، این اختلاف عملکرد را می‌توان منتج از سبک مدیریت آنان دانست و به این ترتیب سؤال اساسی در این است که سبک مدیریت مؤثر در موفقیت استقرار و استمرار ایزو کدام است؟، زیرا که شناخت نوع سبک مدیران و آگاهی از نوع سبک مؤثر می‌تواند زمینه‌ی تحول و تغییر را برای بسیاری از مدیران شرکت‌های دیگر فراهم نماید(یعنی با مقایسه‌ی آنچه که هست و آنچه که باید باشد می‌توان به شرایط بهینه نزدیک شد).

با توجه به موضوع تحقیق که عبارت است از: ”بررسی سبک مدیریت مؤثر در موفقیت استقرار و استمرار ایزو ۹۰۰۲ در شرکت‌های آبفای کشور“، محقق تلاش نموده است با بررسی سبک‌های مدیریت مدیران به‌عنوان متغیر مستقل و همچنین موفقیت استقرار و استمرار ایزو به‌عنوان متغیر وابسته در شرکت‌های آب و فاضلاب، ارتباط آن‌ها را با هم بیان نماید. بدین منظور با استفاده از نتایج به‌دست آمده از ممیزی‌های کیفیت شرکت‌های آب و فاضلاب توسط شرکت‌های گواهی‌نامه دهنده(C.B.) و مطالعه‌ی منابع و تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی سبک‌های مدیریت، معیارهای ارزیابی تعیین و سپس با بهره‌گیری از روش علمی، اقدام به ارزیابی مورد تحقیق، درقلمرو تحقیق و سپس تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش‌های آماری ‌شده ‌است. به‌عبارت دیگر، با انجام یک کار پژوهشی و با استفاده از روش علمی، سبک مدیریت مؤثر در موفقیت استقرار و استمرار ایزو ۹۰۰۲ در شرکت‌های آبفای کشور، مورد ارزیابی قرار ‌گرفته است.

اهمیت موضوع

هر موضوع با اهمیت شایسته‌ی مطالعه و تحقیق بوده و به‌همین دلیل است که از دیرباز تا کنون، محققان بسیاری فرآیند مدیریت را مورد بررسی قرار داده‌اند تا از این رهگذر، عموم مردم حیاتی آسوده یابند، دانشمندان نیز سعی نموده‌اند تا با تجلیل از آنان، ویژگی‌های مورد نیاز برای مدیران را برشمارند.

از دیدگاه قرآن  و روایات، مدیریت، نقش اول را در تحولات اجتماعی بر عهده دارد بطوریکه پیامبر اسلام(ص) فرموده‌اند: ”دو صنف هستند که هر گاه صالح باشند، امت صالح خواهند بود و هرگاه فاسد  شوند امت فاسد می‌گردند“، پرسیدند: ” ای پیامبر، اینها چه کسانی هستند؟“، فرمودند: ”علما و امیران، که دسته‌ی اول رهبری فکری و دسته‌ی دوم مسئولیت اجتماعی مردم را عهده‌دارند“.

امروزه سیطره‌ی سازمان‌های بزرگ، همه‌ی گوشه‌های زندگی بشر را فرا گرفته و بدیهی است که توفیق و یا شکست این سازمان‌ها تا حدود زیادی  در گرو  مدیریت  این  سازمان‌هاست.

 موضوع مدیریت در کشورهای در حال  توسعه(مانند  ایران) اهمیت  بیشتری  دارد زیرا به‌علت تمرکز قدرت در دست دولت، وظیفه‌ی توسعه، عمدتاً بر عهده‌ی سازمان‌های دولتی است، از سوی دیگر در سال‌های اخیر اکثر پژوهشگران و دولتمردان از عدم کفایت، کارآیی و اثربخشی سازمان‌های اداری شکوه‌ی بسیار داشته‌اند. بهره‌وری دستگاه‌های دولتی نیز بسیار پایین و روند نزولی داشته  و ضمناً  دوره‌های گوناگون، مهارت‌های متفاوتی را می‌طلبد  بطوریکه تا سه دهه‌ی قبل بیشتر مدیران موفق بر ورزیدگی در فنون خاص تأکید می‌کردند لیکن با افزایش تلاطم محیطی، فضای تغییر و تحول، شرایطی را فراهم نموده که سازمان‌ها بیش از هر زمان دیگری با مسئله‌ی ”درست انجام دادن کارها“ و ”انجام دادن کارهای درست“ روبرو هستند و در این رهگذر مفهوم شایستگی در مدیریت هم به‌کلی در حال دگرگونی است و رسیدن به انجام کارهای شایسته(اثربخشی) نوعی از شایستگی مدیریتی را می‌طلبد که بتواند با چالش‌های آتی با انعطاف‌پذیری  برخورد کند و از فرصت‌های فراهم شده توسط تغییر و تحولات بهره گیرد نه اینکه شاهد متلاشی شدن سازمان توسط امواج تغییر و تحولات باشد.

در انعطاف‌پذیری(که به شیوه‌ی صحیح مدیریت بر اساس مقتضیات و شرایط زمانی  اطلاق می‌گردد) مفهوم انطباق مستتر است. عدم انطباق بین سبک مدیریت و شرایط موجود نه تنها باعث  عدم  تحقق  اهداف  می‌شود  بلکه  می‌تواند  باعث  تنیدگی و  تحلیل‌رفتگی  مدیر  و پرسنل  نیز گردد. پس تحقیق در زمینه‌ی سبک‌های مدیریتی که می‌تواند شرایط متناسب با آن‌ها را نمایان سازد و اثربخشی را موجب شود، لازم می‌نماید.

گسترش سازمان‌ها در عصر حاضر به‌حدی است که به‌راستی می‌توان جامعه‌ی امروزی را یک جامعه‌ی سازمانی تلقی کرد. بخش اعظمی از زندگی بشر در همین سازمان‌ها سپری می‌شود و همه‌ی این سازمان‌ها، هر یک به‌وسیله‌ی یک مدیر اداره می‌گردند، هر چه سازمان‌ها گسترش بیشتری پیدا کنند بدون تردید، نقش و اهمیت مدیریت بیشتر می‌شود.

مدیریت در هر سازمان، یک فرآیند کلیدی محسوب گردیده و موفقیت یا عدم موفقیت سازمان به مدیریت آن بستگی دارد. اگر سازمانی به موفقیتی دست یابد، افتخار آن غالباً نصیب رئیس یا مدیر می‌گردد و اگر سازمانی نیز با شکست مواجه شود، فرد مدیر است که باید پاسخگو باشد. چنین به ‌نظر می‌رسد که برای بسیاری از مسائل و دردهای یک سازمان  بیمار، ارتقای مدیریت راه علاج  با ارزشی است. بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که شیوه‌ی رفتار و چگونگی نگرش و توجه مدیر به کارکنان و سازمان، با تغییر روحیه و بازدهی گروه ارتباط تنگاتنگی دارد.

اگر تنها یک عامل وجود داشته باشد که متمایز کننده‌ی سازمان موفق از سازمان ناموفق باشد، بدون تردید آن ‌عامل، مدیریت خواهد بود. به مدد مدیریت اثربخش و کارآمد، مأموریت‌ها و اهداف سازمان تحقق یافته و از منابع و امکانات موجود بهره‌برداری بهینه می‌شود و توانایی‌ها و استعدادهای انسان‌ها از قوه به فعل درمی‌آید.