شناسایی علل تأخیر در اجرای پروژه‌های خطوط انتقال نیروی برق و ارائه راهکارهای اصلاحی

کد محصول : mo67

تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

فرمت فایل word

قیمت : ۲۰۰۰۰  تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات تحقیق  ۱
۱-۱- مقدمه   ۲
۱-۲- تعریف موضوع  ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۴- اهداف   ۵
۱-۵- سئوالات تحقیق  ۵
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق  ۶
۱-۷- روش تحقیق              ۶
۱-۷-۱- مطالعات کتابخانه‌ای             ۶
۱-۷-۲- مطالعات میدانی  ۷
۱-۸- تعریف مفاهیم واژه‌های تحقیق از نظر مفهومی و عملیاتی  ۷
۱-۸-۱- عدم تأخیر در اجرای پروژه‌ها            ۷
۱-۸-۲- پروژه‌های خطوط فوق، توزیع و انتقال  ۸
۱-۸-۳- موافقت نامه طرح انتقال ۸
۱-۸-۴- خطوط فوق توزیع             ۸
۱-۸-۵- خطوط انتقال  ۸
۱-۸-۶- پیمان   ۹
۱-۸-۷- موافقتنامه               ۹
۱-۸-۸- شرایط عمومی  ۹
۱-۸-۹- شرایط خصوصی  ۹
۱-۸-۱۰- برنامه زمان بندی کلی ۹
۱-۸-۱۱- کارفرما   ۹
۱-۸-۱۲- مدیر طرح  ۱۰
۱-۸-۱۳- مهندس مشاور  ۱۰
۱-۸-۱۴- مهندس ناظر  ۱۰
۱-۸-۱۵- رئیس کارگاه  ۱۰
۱-۸-۱۶- کار   ۱۰
۱-۸-۱۷- کارگاه   ۱۰

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق ۱۱
۲-۱- مقدمه   ۱۲
۲-۲- پیشینه تحقیق  ۱۲
۲-۲-۱- تحقیق اول  ۱۲
۲-۲-۲- اهداف تحقیق اول             ۱۲
۲-۲-۳- فرضیه‌های تحقیق اول ۱۳
۲-۲-۴- نتایج تحقیق اول  ۱۳
۲-۲-۵- پیشنهاد تحقیق اول به محقق آینده  ۱۴
۲-۲-۶- تحقیق دوم  ۱۵
۲-۲-۷- اهداف تحقیق دوم             ۱۵
۲-۲-۸- فرضیه‌های تحقیق دوم ۱۵
۲-۲-۹- نتایج تحقیق دوم  ۱۶
۲-۲-۱۰- پیشنهاد تحقیق دوم به محقق آینده     ۱۶
۲-۲-۱۱- جمع بندی بیشینه             ۱۷
۲-۳- مبنای نظری تحقیق  ۱۷
۲-۳-۱- پروژه   ۱۸
۲-۳-۲- مدیریت پروژه  ۱۸
۲-۳-۳- سیستم سازمان و تصمیم گیری۲۱
۲-۳-۴- مسئولیتهای مدیر پروژه ۲۲
۲-۳-۵- اهم وظایف مدیر پروژه ۲۲
۲-۳-۶- برنامه ریزی  ۲۳
۲-۳-۷- اصول برنامه ریزی             ۲۴
۲-۳-۸- برنامه ریزی پروژه             ۲۵
۲-۳-۹- نمودار برنامه ریزی پروژه ۲۶
۲-۳-۱۰- سیستم های لازم و ضروری برای اجرای پروژه              ۲۷
۲-۳-۱۱- کار سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه        ۲۷
۲-۳-۱۲- هزینه جبران تأخیر پروژه از برنامه زمانی   ۲۸
۲-۳-۱۳- مسئولیتهای مدیر پروژه ۲۹
۲-۳-۱۴- سیستم ها و روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه              ۲۹
۲-۳-۱۵- انواع روشهای نمایش فعالیت و ترسیم شبکه              ۳۰
۲-۳-۱۵-۱- روش بار چارت یا نمودار میله‌ای             ۳۰
۲-۳-۱۵-۲- نمودار وقایع مهم ۳۰
۲-۳-۱۵-۳- روش تحلیل شبکه ۳۱
۲-۳-۱۵-۴- روش ارزیابی و بازنگری پروژه ها         ۳۲
۲-۳-۱۵-۵- روش گرافیکی ارزیابی و بازنگری پروژه‌ها           ۳۳
۲-۳-۱۵-۶- سایر روشهای توسعه یافته            ۳۳
۲-۳-۶- ویژگیها و مزایای روشهای مبتنی بر تحلیل شبکه        ۳۳
۲-۳-۷- نکات مهم در کاربر CPM ۳۴
۲-۳-۸- زمان گذاری و تخصیص منابع            ۳۵
۲-۳-۹- بررسی رابطه زمان و هزینه            ۳۶
۲-۳-۹-۱- مدت اجرای عادی فعالیت            ۳۶
۲-۳-۹-۲- مدت اجرای فشرده یا ضربتی فعالیت           ۳۶
۲-۳-۹-۳- هزینه عادی  ۳۷
۲-۳-۹-۴- هزینه فشرده  ۳۷
۲-۳-۹-۵- هزینه مستقیم             ۳۷
۲-۳-۹-۶- هزینه غیرمستقیم             ۳۷
۲-۳-۹-۷- هزینه کل پروژه             ۳۸
۲-۳-۱۰- نظارت بر پروژه  ۳۹
۲-۳-۱۰-۱- اهداف نظارت  ۳۹
۲-۳-۱۰-۲- فواصل زمانی ارزیابی و کنترل پروژه               ۴۰
۲-۴- معرفی سازمان مورد بررسی ۴۱
۲-۴-۱- تاریخچه برق آذربایجان ۴۱
۲-۴-۲- وضعیت تولید و توزیع و مصرف انرژی الکتریکی در برق آذربایجان     ۴۲
۲-۴-۳- سیستم انتقال نیرو             ۴۲
۲-۵- ساختار سازمانی برق آذربایجان            ۴۵
۲-۵-۱- معاونت طرح و توسعه ۴۵
۲-۵-۲- مجری طرحهای خط             ۴۵
۲-۵-۳- دفتر برنامه ریزی فنی ۴۶
۲-۵-۴- دفتر بودجه و مطالعات اقتصادی۴۶
۲-۵-۵- معاونت مالی و پشتیبانی ۴۶
۲-۵-۶- امور بازرگانی  ۴۷
۲-۵-۷- امور انبارها              ۴۷
۲-۵-۸- دفتر حقوقی  ۴۷
۲-۵-۹- معاونت بهره برداری             ۴۸
۲-۵-۱۰- معاونت نیروی انسانی ۴۸
۲-۶- مراحل انجام پروژه  ۴۸
۲-۶-۱- انتخاب مشاور  ۴۹
۲-۶-۱-۱- فرآیند انجام خدمات مهندسی ۴۹
۲-۶-۱-۲- قراردادهای مشاور             ۴۹
۲-۶-۱-۳- فهرست عناوین عمده شرح وظایف مشاورین         ۵۰
۲-۶-۲- انتخاب پیمانکار تأمین کننده تجهیزات       ۵۲
۲-۶-۳- قراردادهای تأمین کننده و سازندگان تجهیزات      ۵۵
۲-۶-۴- قراردادهای عملیات اجرائی آزمایش و راه اندازی       ۵۶

فصل سوم : روش شناسی تحقیق ۵۸
۳-۱- مقدمه  ۵۹
۳-۲- روش تحقیق    ۵۹
۳-۳- جامعه آماری و نمونه آماری ۵۹
۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات             ۶۱
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۲
۳-۶- متغیرهای تحقیق  ۶۳
۳-۷- سنجش روایی و پایایی پرسشنامه            ۶۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها۶۵
۴-۱- مقدمه  ۶۶
۴-۲- شناسایی عوامل از دیدگاه متخصصین و باتجربه‌های برق آذربایجان ۶۶
۴-۲-۱- عوامل ایجاد کننده تأخیرات             ۶۶
۴-۲-۲- عوامل مدیریتی ایجاد کننده تأخیر در پروژه‌های خطوط برق آذربایجان                ۶۷
۴-۲-۳- پیشنهادات و راهکارهای مرتبط با شرایط برق آذربایجان              ۶۸
۴-۳- توصیف ویژگیهای عمومی جامعه آماری  ۶۹
۴-۳-۱- اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به میزان تحصیلات   ۶۹
۴-۳-۲- اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به سابقه کار           ۷۰
۴-۳-۳- اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به جنس   ۷۱
۴-۳-۴- اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به سن          ۷۲
۴-۴- آزمون فرضیه‌های تحقیق  ۷۳
۴-۴-۱- آزمون فرضیه پژوهشی شماره ۱ ۷۸
۴-۴-۲- آزمون فرضیه پژوهشی شماره ۲ ۷۹
۴-۴-۳- آزمون فرضیه پژوهشی شماره ۳ ۸۰
۴-۴-۴- آزمون فرضیه پژوهشی شماره ۴ ۸۱
۴-۵- جمع بندی فصل   ۸۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها ۸۴
۵-۱- مقدمه   ۸۵
۵-۲- نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیه شماره ۱               ۸۵
۵-۲-۱- نتیجه گیری از تحلیل پرسشنامه ۸۶
۵-۲-۲- سایر پیشنهادها  ۸۷
۵-۲-۳- پیشنهاد برای محقق آینده            ۹۰
۵-۳- نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیه شماره ۲              ۹۰
۵-۳-۱- نتیجه گیری از تحلیل پرسشنامه۹۱
۵-۳-۲- سایر پیشنهادها  ۹۱
۵-۳-۳- پیشنهاد برای محقق آینده            ۹۵
۵-۴- نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیه شماره ۳              ۹۵
۵-۴-۱- نتیجه گیری از تحلیل پرسشنامه۹۶
۵-۴-۲- سایر پیشنهادها  ۹۷
۵-۴-۲-۱- گزارش جامع پیشرفت پروژه۹۷
۵-۴-۲-۲- رفع مشکلات حقوقی حریم خطوط انتقال نیرو               ۱۱۵
۵-۴-۲-۳- توانایی فنی مجریان پروژه‌ها            ۱۱۶
۵-۴-۳- پیشنهاد برای محقق آینده            ۱۱۷
فهرست منابع و مأخذ  ۱۱۸

چکیده:
شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان سالیانه میلیاردها ریال در مورد توسعه و نوسازی خطوط انتقال نیرو هزینه می‌نماید و وظیفه دارد به موقع به درخواستهای متقاضیان انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف پاسخ داده و نسبت به تأمین برق مورد نیاز آنها اقدام نماید هر گونه تأخیر در تامین برق متقاضیان سبب تحمل خسارات ناشی از رکود سرمایه های مردم و در نهایت منابع ملی شده و از طرف دیگر نارضایتی عمومی را بدنبال خواهد داشت.
جهت شناسایی عوامل تأخیر از دیدگاههای متخصصین و با تجربه‌های برق آذربایجان و مشاورین سؤالاتی بشرح ذیل طراحی و در بین ۲۰ نفر توزیع گردید.
۱- عوامل ایجاد کننده تأخیرات.
۲- عوامل مدیریتی ایجاد کننده تأخیر در پروژه‌های خطوط انتقال نیرو برق آذربایجان.
۳- پیشنهادات و راهکارهای مرتبط با شرایط برق آذربایجان.
پس از دریافت نکته نظرات جهت شناخت ابعاد مختلف متغیرهای مستقل و وابسته پرسشنامه‌ای حاوی اجزاء مختلف متغیرها تدوین و جهت گرفتن نظر کارشناسی به کارشناسان و مدیران ذیربط از جامعه‌ آماری ارسال گردید.
از آنجائیکه تعداد اعضای جامعه آماری محدود می‌باشد و دسترسی به آنها آسان بوده لذا در جهت افزایش دقت تحقیق کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است.
با توجه به این که در این تحقیق تعداد پاسخ دهندگان در گروهها یکسان است بنابراین تست همگن بودن متغیرها منتفی می‌گردد ولی نرمال بودن توزیع متغیرها انجام شده و با توجه به عدم تبعیت توزیع متغیرها از توزیع نرمال لگاریتم داده‌های محاسبه شده استفاده شده است.
بر پایه‌ی محاسبات آماری و آزمون فرضها و تحلیل واریانس انجام شده نتیجه‌گیری و پیشنهادات بشرح زیر می‌باشد :
۱- در مورد عوامل پیمانکار توانایی مالی پیمانکاران اجرائی و توانایی فنی پیمانکاران اجرائی و ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران اجرائی بیشترین تاثیر را در جلوگیری از تأخیرات پروژه‌های انتقال نیرو دارد.
جهت اعمال نتایج فوق پیشنهاد گردیده تغییراتی در جدول ارزیابی پیمانکاران داده شود و جدول جدید طراحی و ارائه گردیده است.
۲- در مورد عوامل مشاور توانایی مدیریتی مدیر پروژه، توانایی فنی مشاور و تنظیم برنامه زمان‌بندی واقعی بیشترین تاثیر را دارند.
جهت اعمال نتایج فوق پیشنهاد گردیده تغییراتی در جدول ارزشیابی مشاوران اعمال شود.
۳- در مورد عوامل کارفرما حمایت قاطع و مؤثر مسئولین کارفرما در رفع مشکلات حریم خطوط و توانایی مدیریتی مجریان پروژه‌ها و توانایی فنی آنها بیشترین تأثیر را در جلوگیری از تأخیر پروژه‌های خطوط انتقال نیرو دارد.
– حل مشکلات حقوقی و روشهای کاهش حریم و مشکلات و تبعات ناشی از حریم پیشنهاداتی ارائه شده است.
– توانایی مدیریتی مجریان پروژه‌های خطوط انتقال نیرو پیشنهاد گزارش جامع پیشرفت پروژه توسط مشاور ارائه شده است.
– توانایی فنی مجریان پروژه‌های خطوط انتقال نیرو آموزشی مستمر و لازم در مورد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تهیه و تدارک سخت‌افزار و نرم افزارهای مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

تعریف موضوع

با توجه به اینکه بطور پیوسته مشترکین جدیدی در بخشهای مختلف وارد مدار شده و لزوماً نیاز به گسترش شبکه بوده و هر سال خطوط جدیدی در رده‌های مختلف ولتاژ به شبکه موجود اضافه می‌گردد برای تحقق موضوع فوق واحد‌های مختلفی انجام وظیفه می‌نمایند بدین شرح که اطلاعات مربوط به متقاضیان جدید که به شرکت‌های توزیع و یا برق منطقه‌ای آذربایجان مراجعه می‌نمایند.

در معاونت برنامه ریزی و تحقیقات جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌گردد و پس از انجام مطالعات و بررسیهای لازم نوع خطوط مورد نیاز از نظر سطح ولتاژ ظرفیت و مشخصات فنی عمومی مشخص شده و در قالب طرح جدید مورد نیاز تدوین و جهت بررسی و تصویب نهایی برای معاونت برنامه ریزی سازمان توانیر ارسال می‌گردد نهایتاً پس از دریافت طرح تصویب شده از سازمان توانیر طرح در قالب پروژه‌های مختلف باهمکاری معاونت برنامه ریزی و تحقیقات و معاونت طرح و توسعه بودجه گذاری شده و در موعد مشخص این طرح در سازمان توانیر و با حضور مسئولین برق آذربایجان سازمان توانیر و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت اجراء به شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان ابلاغ می‌گردد.

معاونت طرح و توسعه بعنوان مجری این طرحها موظف است برای پروژه‌های مختلف نسبت به انتخاب مشاور پیمانکاران تأمین کننده تجهیزات و اجراء اقدام نماید. و پروژه‌ها را در زمان پیش بینی شده آماده بهره برداری نماید در این راستا غالباً بدلایل مختلف که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت این پروژه‌ها در زمان مقرر خاتمه نیافته و با تأخیر در آماده سازی برای بهره برداری روبرو می‌شوند که از این بابت علاوه بر مشکلات فنی با افزایش هزینه های ناشی از تورم و عدم النفع بعلت رکود سرمایه و تأخیر بهره برداری را دارد.

در این تحقیق علل آماده نشدن این پروژه‌ها در زمان مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته و با اندازه گیری میزان تأثیر این عوامل بر انجام به موقع طرحها راهکار‌های مناسب جهت غلبه بر مشکلات و موانع ارائه می‌گردد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان سالیانه میلیارد‌ها ریال در مورد طرحهای توسعه و نوسازی خطوط هزینه می نماید و وظیفه دارد به موقع به درخواستهای متقاضیان انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف پاسخ داده و نسبت به تأمین برق مورد نیاز آنها اقدام نماید هر گونه تأخیر در تأمین برق متقاضیان سبب خسارات ناشی از رکود سرمایه‌های مردم و در نهایت منابع ملی شده و از طرف دیگر نارضایتی عمومی را هم بدنبال خواهد داشت.

از دیدگاه برق آذربایجان هم تأخیر در بهره برداری به موقع پروژه‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده ناشی از تورم و افزایش قیمتها عدم جذب اعتبارات مصوب، رکود منابع عدم‌النفع ناشی از تأخیر در بهره برداری و کاهش قابلیت اطمینان شبکه می‌گردد همچنین از نظر اعتباری و اثر بخشی در تحقق اهداف تعیین شده برای طرح هم معضلاتی را برای شرکت بدنبال دارد بنابراین از جنبه‌های فنی اقتصادی و اجتماعی دستیابی به اهداف مورد نظر در این تحقیق برای شرکت برق منطقه ‌آذربایجان حائز اهمیت بوده و این شرکت را در جهت انجام رسالت خود مبنی بر تأمین برق مستمر و استاندارد به مشترکین یاری خواهد داد.

۱-۴-  اهداف

۱-۴-۱- شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد تأخیر در اجرای پروژه های خطوط انتقال نیرو.

۱-۴-۲- شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر در ایجاد عوامل شناخته شده.

۱-۴-۳- بررسی محتوای قرارداد‌هایی که بین مشاوران و پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات و برق آذربایجان منعقد می‌شود و یافتن نقاط قوت و ضعف این قرارداد‌ها.