شناخت عوامل مؤثر در استفاده غیرمجاز از برق و ارائه راهکار مناسب در راستای کاهش آن

کد محصول : mo79

تعداد صفحات :۱۱۰ صفحه

فرمت : فایل word

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول، کلیات تحقیق
مقدمه ۱
۱-۱تعریف موضوعی تحقیق ۲
۲-۱ تعریف قلمرو زمانی – مکانی ۳
۳-۱ مسئله تحقیق ۳
۴-۱   اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۵-۱اهداف تحقیق ۶
۶-۱  سئوال های تحقیق ۷
۷-۱  فرضیه های تحقیق ۷
۸ -۱  تعریف واژه ها ۸
۹-۱ساختار گزارش ۱۰

فصل دوم، ادبیات تحقیق ۱۱
مقدمه ۱۱
۱-۲  مؤسسات خدمات عمومی (محمودی وایرج صفائی ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۳ ) ۱۲
۱-۱-۲جایگاه‌موسسات‌خدمات‌‌عمومی‌درزندگی‌شهری(محمودی‌وایرج‌صفائی،۱۳۷۹صص۱۶-۱۵) ۱۳
۲-۱-۲  تعهدات مؤسسات خدمات عمومی ( مهاجری وغلامرضا ناصح ، ۱۳۸۱ ، ص ۳ ) ۱۴
۳-۱-۲  اختیارات مؤسسات خدمات عمومی ( مهاجری وغلامرضا ناصح ، ۱۳۸۱ ، ص ۵-۴ ) ۱۵
۲-۲  نظارت دولت برموسسات خدمات عمومی(محمودی‌ وایرج‌صفائی، ۱۳۷۹وصص ۱۶-۱۵) ۱۶
۱-۲-۲  ارگان نظارت ملی ( مهاجری وغلامرضا ناصح ، ۱۳۸۱ ، ص ۸-۷  ) ۱۷
۱-۱-۲-۲    تخصصی بودن فعالیتها ۱۸
۲-۱-۲-۲  انعطاف در روشها ۱۸
۳-۱-۲-۲  استمرار در خط مشی ۱۹
۴-۱-۲-۲  غیرسیاسی بودن ۱۹
۲-۲-۲   اشکال نظارت دولتی ( محمودی وایرج صفائی ، ۱۳۷۹ ، صص ۱۷-۱۶ ) ۱۹
۱-۲-۲-۲   نظارت بر ساختار تعرفه‌ها و سطح درآمدها ۲۰
۲-۲-۲-۲   نظارت بر روشهای حسابداری و امورمالی ۲۱
۳-۲-۲-۲    نظارت برکیفیت و چگونگی ارائه خدمات ۲۲
۴-۲-۲-۲   نظارت بر تحرکات کلان موسسات خدمات عمومی ۲۳
۳-۲  ویژگیهای صنعت برق ( مهاجری وغلامرضا ناصح ، ۱۳۸۱ ، صص۱۱-۱۰ ) ۲۳
۴-۲  تاریخچه مؤسسات خدمات برق ( صفائی ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۸ ) ۲۴
۵-۲   مفاهیم اساسی سیستم قدرت الکتریکی ( عابدی ، ۱۳۶۳، ص ۱۱ ) ۲۶
۱-۵-۲   تولید انرژی الکتریکی ( عابدی ، ۱۳۶۳، صص ۳۷-۳۶ ) ۲۷
۲-۵-۲   انتقال انرژی الکتریکی ( کاظمی ، ۱۳۶۹ ، صص ۶-۵ ) ۲۷
۳-۵-۲   توزیع انرژی الکتریکی ۲۸
۶-۲  معرفی بخش توزیع ۲۸
۱-۶-۲  ماموریت و تعهدات بخش توزیع در صنعت برق ۲۹
۲-۶-۲  جایگاه و ویژگیهای بخش توزیع نیروی برق(محمودی وایرج صفائی، ۱۳۷۹ ، صص۲۴-۲۳) ۳۰
۱-۲-۶-۲  ویژگیهای فنی ۳۰
۲-۲-۶-۲  ویژگیهای مدیریتی ۳۱
۳-۲-۶-۲  ویژگیهای اقتصادی ۳۱
۴-۲-۶-۲   ویژگیهای اجتماعی ۳۲
۵-۲-۶-۲   ویژگیهای زیست محیطی ۳۲
۷-۲   شبکه توزیع نیروی برق دراستان خوزستان ۳۲
۸- ۲   مقایسه سیستم های زمینی وهوایی شبکه توزیع برق ۳۳
۹-۲  وضعیت اقلیمی سواحل جنوبی ایران ( شرکت فنی مهندسی نیوار ،۱۳۷۶، ص ۱۶۰ ) ۳۴
۱-۹-۲  آب و هوای استان خوزستان ( شرکت فنی ومهندسی نیوار ، ۱۳۷۶ ، ص ۱۷۹ ) ۳۵
۲-۹-۲ عوامل مؤثردرتغییرات‌آب وهوای‌استان‌خوزستان(وزارت‌آموزش وپرورش‌۳۸۱ ،ص۷) ۳۶
۳-۹-۲  تاثیرات آب و هوایی ( وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۱ ، ص ۱۴ ) ۳۷
۴-۹-۲  تاثیر شرایط آب وهوا برمصرف انرژی برق ۳۸
۱۰-۲   اعتبارات طرح توزیع ۴۰
۱۱-۲  گردش کار تامین برق متقاضیان ۴۲
۱۲-۲  سیستم صدورصورتحساب برق ۴۳
۱۳-۲  هزینه های استفاده از خدمات برق ۴۴
۱۴-۲  وظایف شرکت در تداوم تامین برق مشترکین ۴۶
۱۵-۲   مقررات و موازین قانونی ۴۹
۱-۱۵-۲  قانون برق ایران ۴۹
۲-۱۵-۲   آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق ۵۱
۳-۱۵-۲    تعرفه های برق ۵۱
۱۶-۲   مسائل حقوقی مرتبط با نحوه برخورد با مشترکین متخلف ۵۳
۱-۱۶-۲  استفاده ازجریان‌برق‌بدون‌پرداخت هزینه‌های‌تامین‌برق‌وطی‌تشریفات‌اداری ۵۴
۲-۱۶-۲  دستکاری دردستگاههای لوازم‌اندازه‌گیری‌و‌کابل‌انشعاب بمنظورمتوقف کردن‌یاکندکردن عملکردکنتور ۵۵
۳-۱۶-۲  استفاده‌ازانشعاب‌برق‌برای‌مصارف‌غیرازآنچه‌درقراردادواگذاری‌انشعاب‌برق قیدشده ۵۶
۴-۱۶-۲   تجاوز به حریم تاسیسات شرکت ۵۷
۱۷-۲معرفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ۵۸
۱-۱۷-۲اهداف شرکت ۶۰
۲-۱۷-۲استـراتـژی شرکـت ۶۰
۳-۱۷-۲مسائل و مشکلات شرکت ۶۱
۱۸-۲بررسی پیشینه تحقیق ۶۱

فصل سوم، روش تحقیق ۶۲
مقدمه ۶۲
۱-۳ روش تحقیق ۶۳
۲-۳ جامعه آماری ۶۳
۳-۳ روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه ۶۴
۴-۳  ابزار اندازه گیری ۶۴
۵-۳  روایی۱ واعتبار۲ ابزار اندازه گیری ۶۶
الف :   روایی ابزار سنجش ۶۶
ب :    اعتبار و یا پایایی ابزار سنجش ۶۷
اعتبار آزمون – از نوآزمون- اعتبار ثبات درونی ۶۷
۶-۳  روش های آماری ۶۸
۱-۶-۳   تجزیه وتحلیل با استفاده ازآمارتوصیفی ۶۸
۲-۶-۳  تجزیه وتحلیل با استفاده ازآمارهای استنباطی ۶۹

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۷۱
مقدمه ۷۱
۱-۴   توصیف داده های طبقه بندی شده ۷۱
۱-۱-۴  توصیف داده های طبقه بندی شده کمبود شبکه فشارضعیف ۷۳
۲-۱-۴   توصیف داده های طبقه بندی شده وضعیت اقتصادی استفاده کنندگان از برق غیرمجاز ۷۵
۳-۱-۴توصیف داده های شرایط اقلیمی استان خوزستان ۷۷
۴-۱-۴توصیف داده های عدم انجام وظایف قانونی ۷۸
۵-۱-۴توصیف داده های عدم برخورد قانونی ادارات برق با استفاده کنندگان از    برق غیرمجاز ۷۹
۲-۴آزمون فرضیه ها ۸۰
۱-۲-۴  فرضیه ۱ : کمبود شبکه فشارضعیف در فواصل استاندارد موجب استفاده غیرمجاز برق می شود. ۸۰
۲-۲-۴  فرضیه۲. میزان استفاده غیرمجاز ازبرق با وضعیت‌اقتصادی استفاده‌کنندگان رابطه دارد. ۸۲
۳-۲-۴   فرضیه ۳ : شرایط اقلیمی شهرستانهای استان خوزستان در استفاده غیرمجاز از برق مؤثر است . ۸۴
۴-۲-۴فرضیه۴ . عدم‌انجام وظایف قانونی‌موجب استفاده غیرمجازاز برق می شود. ۸۸
۱-۴-۲-۴    تفکیک فرضیه عدم انجام وظایف قانونی به دوفرضیه ۹۰
۵-۲-۴  فرضیه‌ ۵ : عدم‌ برخورد قانونی‌ادارات برق باعث استفاده غیرمجاز از برق می‌شود. ۹۵
۳-۴سایر یافته های پژوهش ۹۶

فصل پنجم، نتایج و پیشنهادات ۹۷
مقدمه ۹۷
۱-۵نتایــج ۹۸
۱-۱-۵نتیجه حاصل از فرضیه اول « کمبود شبکه فشار ضعیف در فواصل استاندارد موجب استفاده غیرمجاز از برق می شود .» ۱۰۰
۲-۱-۵نتیجه گیری از بررسی فرضیه دوم « میزان استفاده غیرمجاز از برق با وضعیت اقتصادی استفاده کنندگان رابطه دارد . » ۱۰۱
۳-۱-۵نتیجه گیری از بررسی فرضیه سوم « شرایط اقلیمی شهرستانهای استان خوزستان در استفاده غیرمجاز از برق مؤثر است  . » ۱۰۲
۴-۱-۵نتیجه حاصل از بررسی فرضیه چهارم « عدم انجام وظایف قانونی موجب استفاده غیرمجاز از برق می شود . » ۱۰۳
۵-۱-۵نتیجه گیری از بررسی فرضیه پنجم « عدم برخورد قانونی ادارات برق باعث استفاده غیرمجاز از برق می شود . » ۱۰۳
۲-۵محدودیت های تحقیق ۱۰۴
۳-۵پیشنهادهای ناشی از نتایج تحقیق ۱۰۵
۴-۵پیشنهادها برای پژوهش های بعدی ۱۰۹
۵-۵خلاصه پژوهـش ۱۱۰
پاورقی دارد

ساختار تحقیق :
این پژوهش مطابق روال معمول دارای پنج فصل و پیوست ها بدین شرح می باشد . فصل اول آن طرح تحقیق می باشد که شامل موارد مهمی همچون مسئله تحقیق ، اهمیت و اهداف آن و طرح سؤالات و فرضیه ها می باشد که در صفحات قبل توضیحات مربوطه ارائه شد .
فصل دوم شامل ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه خواهد بود .
در فصل سوم روش اجرای تحقیق ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه و ابزارهای اندازه گیری و روش های آماری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
در فصل چهارم یافته های تحقیق با استفاده از روش های آماری انتخاب شده تجزیه و تحلیل خواهد شد و در فصل پنجم با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها ، نتیجه گیری شده و پیشنهادها بر آن اساس ارائه می گردد .
در انتهای گزارش ضمن درج منابع و مآخذ بکار رفته در پژوهش سئوالات پرسشنامه و محاسبات آماری لحاظ خواهد شد .

۱-۱       تعریف موضوعی تحقیق

یکی از وظایف مهم واساسی وزارت نیرو تامین برق مطمئن و پایدار مشترکین خود درشهر و روستا می باشد . این خدمات از طریق احداث شبکه های توزیع در معابر عمومی و برقراری انشعاب برق انجام می گیرد . مطابق آئین نامه ها و مقررات وضع شده متقاضیان برق پس از پرداخت هزینه های حق انشعاب برق ، مشترک برق شناخته میشوند و با نصب لوازم اندازه‌گیری نسبت به برقراری انشعاب برق آنها اقدام می گردد . مشترک برق می تواند بطور مداوم تا سقف توان قرارداد از انرژی الکتریکی استفاده نماید . همچنین مطابق مقررات موجود در تعرفه‌های برق مشترک موظف است براساس تعرفه مربوطه در قبال دریافت صورتحساب برق بهای انرژی مصرفی خود را بموقع پرداخت نماید . تعدادی از مشترکین به منظور دست یابی به اهدافی خاص و با بی توجهی به قوانین و مقررات موجود به طرق مختلف مبادرت به دستکاری لوازم اندازه گیری و کنتور برق و ملحقات آن می نمایند در نتیجه انرژی اندازه گیری شده کمتر از میزان واقعی ثبت می گردد . اینگونه موارد دستکاری لوازم اندازه‌گیری با یک سری از بررسی‌های فنی و اندازه گیری قابل شناسایی و ردیابی می باشد که آنرا می توان استفاده غیرمجاز از برق بصورت نامشهود شناخت . گاهی بعضی از مشترکین برق علیرغم داشتن انشعاب و امکان استفاده مداوم از خدمات برق مبادرت به انداختن کابل بر روی شبکه فشار ضعیف موجود در معابر عمومی نموده و بخش عمده ای از مصرف خود را مستقیماً از شبکه دریافت می نمایند که این بخش از مصرف در لوازم اندازه گیری سنجش نمی شود . اینگونه استفاده غیرقانونی از انشعاب برق که با نگاه سطحی قابل دیدن هست  از جمله موارد مشهود استفاده غیرمجاز از برق می باشد .

همانطور که در بالا شرح داده شد ادارات برق با دریافت درخواست متقاضیان برق ، پس از انجام یک سری بررسیهای فنی و بازدید و بازرسی ها نسبت به اعلام هزینه به آنها اقدام می‌نمایند . چنانچه متقاضی هزینه های متعلقه از جمله هزینه حق انشعاب را پرداخت نماید مشترک برق شناخته می شود و به دنباله آن با برقراری انشعاب می تواند خدمات برق را دریافت نماید . لیکن تعدادی از متقاضیان بدون طی مراحل اداری فوق و بدون پرداخت هزینه‌های مربوطه راساً با انداختن کابل روی شبکه های فشار ضعیف موجود مبادرت به گرفتن انشعاب غیرمجاز می‌نمایند اینگونه انشعابات از جمله انشعابات غیرمجاز مشهود می باشد که در معابر عمومی قابل رؤیت است .

اقدامات فوق الذکر که همه برخلاف مقررات و ضوابط تعیین شده می باشد روشهای کلی استفاده غیرمجاز از برق می باشد که مشکلات عدیده ای را در سیستم برق ایجاد نموده و خسارت های زیادی را باعث می گردد از جمله افزایش تلفات انرژی و هدررفتن منابع ، افزایش خاموشیهای ناخواسته ، خسارات به تاسیسات ، نارضایتی مشترکین ، ایجاد کار مضاعف برای مأمورین ادارات برق ، عدم امکان برآورد مصارف برق و انجام کار برنامه‌ریزی، احتمال حوادث نیروی انسانی ، مصرف بی رویه انرژی ، قانون گریزی ، خسارات به مشترکین برق را می توان نام برد که در مجموع مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زیادی را موجب می گردد . در این تحقیق کار بررسی عوامل مؤثر در ایجاد این مسئله انجام خواهد شد تا بتوان راهکاری مناسب به منظور کاهش آنرا تعیین کرد . قطعاً با شناخت بهتر این عوامل و با بکاربستن تمهیدات لازم میتوان خسارات های مربوطه را به حداقل ممکن رساند تا از سرمایه گذاری انجام شده و منابع موجود استفاده بهینه به عمل آید .