شناخت نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت گاز

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب :
فصل اول کلیات
مقدمه
۱-۱ بیان مسئله
۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
۳-۱ اهداف تحقیق
۴-۱ فرضیات و سوالات تحقیق
۵-۱ تعریف عملیاتی متغیرها در تحقیق
۶-۱ قلمرو تحقیق
۷-۱ واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
فصل دوم ادبیات موضوع
۱-۲ معرفی شرکت
۲-۲ ماهیت انگیزش
۳-۲ اهمیت انگیزش
۴-۲ چهارچوب انگیزش
۵-۲ دیدگاههای تاریخی در انگیزش
۱-۵-۲ دیدگاههای اولیه انگیزش
۲-۵-۲ دیدگاه مدیریت علمی
۳-۵-۲ دیدگاه روابط انسانی
۶-۲ نظریه های انگیزش
۱-۶-۲ نظریه های محتوایی (تئوری نیازها)
۲-۶-۲ نظریه های فرایندی انگیزش
۳-۶-۲ نظریه های معاصر انگیزش
۷-۲ رابطه بین نیاز و انگیزش
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه
۱-۳ روش تحقیق
۲-۳ جامعه آماری
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری
۴-۳ ابزار گرداوری داده ها
۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
۶-۳ محدودیتهای تحقیق
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها
۱-۴ توصیف داده ها
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ نتیجه گیری
۲-۵ پیشنهادات
منابع
پیوستها

چکیده
در شرکتهای خدماتی افراد عنصر اصلی سازمان محسوب می شوند. بالطبع افراد موجود در این سازمانها دارای یکسری نیاز هستند که با برآوردن این نیازها، انگیزش در آنان افزایش می یابد. در تحقیق حاضر به دنبال شناسایی نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان هستیم. روش تحقیق، روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مطالعه مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ بوده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است.
حجم نمونه برابر با ۲۰ نفر از کارکنان اداره مذکور بود. از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج حاصله مشخص گردید که ترکیب نیازهای شدید کارکنان در مقطع زمانی انجام پژوهش نیاز به کسب موفقیت، نیاز ایمنی، نیاز به رشد و پیشرفت، نیاز به نظم، نیازهای زیستی، نیاز به استقلال، نیازهای اجتماعی بوده که با نادیده گرفته شدن این نیازها، میزان انگیزش کارکنان تقلیل یافته است.

مقدمه

نیروی انسانی موجود در هر جامعه عامل اساسی و تعیین کننده ای است که با شرکت مستقیم در تولید و خدمات یا به صورت اعمال تراوشات فکری در انواع فعالیتها موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را فراهم می سازد. عملکرد نیروی انسانی به عنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.

توانایی ها و مهارتها تنها فرد را قادر می سازد، عملکرد نیروی انسانی به عنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.

توانایی ها و مهارتها تنها فرد را قادر می سازد که وظیفه اش را انجام دهد اما برای اینکه او کارش را به نحو مطلوب انجام دهد نیاز به انگیزش دارد (مقدمی پور، ۱۳۷۸، ۱۸۹)

انگیزش به معنای تحرک درآوردن رفتار فعال برای ارضای نیاز است. بعضی از نیازها مانند احتیاح زیستی به آب و هوا، غذا، خواب، سرپناه جزو نیازهای اولیه است و سایر نیازها را می توان به عنوان نیازهای ثانویه تلقی کرد که مانند نیاز به قدر و منزلت، مقام، وابستگی به دیگران، محبت و. موفقیت و … که درجه شدت این نیازها در اشخاص مختلف متفاوت است. (ایران نژاد، ۱۳۷۶، ۳۷۶) در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم که نیازهای کارکنان شرکت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم که مهمترین عامل مؤثر بر نظام انگیزش به شمار می رود. در سنجش نیازهای شدید کارکنان از مدل پنج طبقه ای سلسله مراتب نیازهای مازلو که به ترتیب عبارتند از نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، امنیت، اجتماعی و تعلق، احترام و خودشکوفایی و همچنین نیازهای آشکار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ و تئوری مک کلند به عنوان الگو استفاده شده است.

ترکیب نیازهای شدید کارکنان وضعیت انگیزشی آنان را نشان خواهد داد و با مطالعه و بررسی بیشتر مشخص خواهد گردید که سازمان مذکور تا چه حد به ارضای این نیازها توجه جدی دارد.

۱-۱      بیان مسئله

سازمانها دیرزمانی است که منابع مالی و مادی خود را از دیدگاه بلند مدت مد نظر قرار داده اند، تنها در سالهای اخیر است که به طور جدی به کاربرد همین دیدگاه در زمینه منابع انسانی پرداخته اند. اکنون بسیاری از سازمانها مایلند که کارمندان خود را به صورت منابعی همانند یک بانک استعداد برای آینده پرورش دهند تا با پیشرفت و رشد آنان از این منابع انسانی بهره گیرند (ستیرز روپورتر، ۱۳۷۲، ۵)

فلسفه وجودی شرکت مبنی بر دریافت، فروش و توزیع گاز شهری در محدوده فرمانداری های ری، تهران و شمیرانات می باشد. کارکنان می‌بایست در بالاترین سطح انگیزش جهت ارائه خدمات و ارضای منافع مردم (مشترکین) باشند و مدیریت می بایست در این راستا تمام امکانات خود را در جهت ارتقاء سطح انگیزش کارکنان به کار گیرد.

سطح انگیزش کارکنان در نحوه ارائه خدمت، نظم و انضباط حاکم بر فضای سازمان، میزان جابجایی و غیبت و … منعکس می گردد. چنین به نظر می رسد که عوامل گوناگونی از قبیل پایین بودن حقوق و دستمزد، پایین بودن اضافه کاری، محیط فیزیکی کار، حجم بالای کار، تقسیم نادرست کار در به وجود آمدن مشکلات دخالت داشته است. نتیجتاً پیامدهایی که این کمبودها برای سازمان تحمیل می کند، می تواند مواردی از قبیل پایین بودن بهره وری، عدم رغبت به کار، کم کاری، افزایش غیبت باشد. با توجه به این واقعیت می توان دریافت که کارکنان در حد مطلوب انگیزش کار نمی کنند. جهت بررسی و ارزیابی علل ایجاد افت انگیزش محقق اقدام به تحقیق فوق نموده است.

در این روند پایه اساسی پژوهش مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، نظریه نیازهای آشکار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ، تئوری مک کلند می باشد تا بتوان ترکیب نیازهای شدید کارکنان را شناخت و بر اساس اهمیت نیازها به اولویت بندی آن نیازها پرداخت و از طریق راه کار مورد لازوم جهت ارضای نیازهای ضروری بر حسب اولویت آنها به مدیریت ارائه نمود تا مدیریت سازمان با استفاده از راه کار ارائه شده در جهت افزایش انگیزش کارکنان حرکت نموده و در نهایت انگیزش کل سازمان بهبود یابد.