خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / بررسی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تمام شده بهره برداری در شرکت توزیع برق

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تمام شده بهره برداری در شرکت توزیع برق

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات طرح تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه۲
۲- ۱- موضوع تحقیق۳
۳ – ۱- اهمیت و ضرورت تحقیق۳
۴ – ۱  اهداف تحقیق۴
۵ – ۱- قلمرو تحقیق۴
۱ – ۵ – ۱- قلمرو زمانی۴
۲ – ۵ – ۱- قلمرو مکانی۴
۳- ۵ -۱- قلمرو موضوعی۴
۶ – ۱- روش تحقیق۵
۷ – ۱- فرضیه های تحقیق۵
۸ – ۱- تعاریف عملیاتی واژه ها۶

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق۸
۱ – ۲- مقدمه۹
۲-۲- مطالعات نظری۹
۱-۲-۲- سیستم اطلاعات حسابداری(AIS)10
۲-۲-۲- حسابداری بهای تمام شده۱۲
۳-۲-۲- کارکردهای سیستم حسابداری بهای تمام شده۱۴
۴-۲-۲- طبقه بندی اجزای بهای تمام شده۱۶
۵-۲-۲-روش های بهایابی۱۹
۱-۵-۲-۲- روش بهایابی مرحله ای۱۹
۲ـ ۵ـ ۲ـ ۲ـ روش بهایابی سفارش کار۲۱
۶-۲-۲- سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت۲۲
۱ـ ۶ـ ۲ـ ۲- تقاضا برای بهایابی بر مبنای فعالیت۲۳
۲-۶-۲-۲- نگرش مبتنی بر فعالیت: سودآوری۲۸
۳-۶-۲-۲-سیستم بهایابی بر اساس فعالیت، روش آینده نگر۲۹
۷ – ۲ – ۲- مفاهیم نوین در حسابداری بهای تمام شده۳۲
۱ – ۷ – ۲ – ۲- بهایابی هدف۳۲
۲ – ۷ – ۲ – ۲- بهایابی مشتری۳۳
۳ـ ۷ـ ۲ـ ۲ـ بهایابی گروه کار۳۵
۴ـ ۷ـ ۲ـ ۲- بهایابی استراتژیک۳۵
۳-۲- پیشینه تحقیق۳۷
۴ – ۲- معرفی شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی۳۹
۱ـ ۴ـ ۲ـ تاریخچه تشکیل شرکت۳۹
۲ـ ۴ـ ۲ـ اهداف شرکت۳۹
۳ـ ۴ـ ۲ـ سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت۴۰
۴ – ۴ – ۲ -ساختار نیروی انسانی ۴۰
۵ – ۴ – ۲ –مشترکین۴۱
۶ـ ۴ـ ۲ـ اهم فعالیتهای انفورماتیکی شرکت۴۱
۵ـ ۲ـ حسابداری شرکتهای برق۴۲

فصل سوم : روش تحقیق ۵۲
۱-۳- مقدمه۵۳
۲-۳- فرضیات تحقیق۵۳
۳-۳-جامعه ونمونه آماری۵۴
۴-۳- روش جمع آوری اطلاعات۵۵
۵– ۳- توصیف متغیر های تحقیق۵۵
۱ – ۵ – ۳- متغیر وابسته ۵۵
۲- ۵ – ۳- متغیرهای مستقل۵۶
۶ – ۳- پرسشنامه۵۸
۱- ۶ – ۳-تهیه پرسشنامه۵۸
۲– ۶ – ۳-توزیع پرسشنامه۵۹
۳ – ۶ – ۳ -آزمون اعتبار پرسشنامه۶۰
۷ – ۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۶۳

فصل چهارم : روش تجزیه و تحلیل داده ها۶۶
۱ – ۴- مقدمه۶۷
۲– ۴-آزمون اهمیت عوامل ۶۸
۳ – ۴-تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰
۴  – ۴-آزمون همبستگی متغیر ها ۷۲
۱– ۵ – ۴- بر آورد رگرسیون با متغیر های مستقل  ، ، ، ،      ۷۳
۲ – ۵ – ۴- آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون ۷۶
۳ – ۵ – ۴ -برآورد رگرسیون با متغیر  ۸۰

فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات۸۱
۱- ۵ – مقدمه ۸۲
۲-۵-خلاصه تحقیق و تفسیر نتایج حاصل از روش های آماری۸۲
۳ – ۵- محدودیت های تحقیق۸۷
۴– ۵- پیشنهادات تحقیق۸۸
فهرست منابع و ماخذ ۹۰

فهرست شکل ها،نمودارها و جداول:
شکل شماره ۱۱۷
نمودارهای نسل های بهایابی بر اساس فعالیت۲۵
جدول تفاوت روش های سنتی هزینه یابی و روش بهایابی بر مبنای فعالیت۳۰
جدول ۲ـ۳ میانگین و واریانس سؤالات پرسشنامه۶۰
جدول ۱ – ۴     نتایج آزمونt  سؤالات پرسشنامه۶۸
جدول ۲ – ۴     داده های عوامل با اهمیت۷۰
جدول ۳ – ۴  آزمون همبستگی متغیر ها۷۲
جدول ۴ – ۴    نتایج حاصل از رگرسیون  با متغیر های ، ، ، ، و ۷۳
جدول۵ – ۴  خلاصه نتایج آزمون فرضیات۷۹
جدول ۶-۴ نتایج حاصل از رگرسیون با متغیر   ( هزینه های پرسنلی واحد بهره برداری )۸۰

چکیده :
تحقیق حاضر تحت عنوان “ بررسی عوامل موثر بر افزایش قیمت تمام شده بهره برداری در شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی ” است
در این تحقیق در گام اول از طریق پرسشنامه مهمترین عوامل موثر بر بهای تمام شده بهره برداری از کارشناسان و مدیران اجرائی شرکت مورد سوال ، سپس اهمیت هر یک از عوامل با استفاده از آزمون t- test  مورد بررسی قرار گرفت
در گام بعد با جمع آوری داده ها طی دوره مورد تحقیق ( ۱۳۸۱ – ۱۳۷۷ ) از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی عواملی را که مهم و با اهمیت تشخیص داده شده ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است  در این تحقیق از نرم افزار spss  استفاده شده است
عوامل مهم مورد مطالعه در این تحقیق که در قالب هشت فرضیه نیز ارائه گردیده است ،
عبارتند از :
طول خط شبکه های توزیع – ظرفیت ترانس های منصوبه در شبکه – تعداد مشترکین – میزان پراکندگی مشترکین – هزینه های پرسنلی واحد بهره برداری – تعداد چراغهای منصوبه در شبکه – تعداد روستاهای برقدار – تعداد ترانس های منصوبه در شبکه
نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین هشت عامل فوق در سطح اطمینان ۹۰ % رابطه طول خط شبکه های توزیع – هزینه های پرسنلی واحد بهره برداری – تعداد چراغهای منصوبه در شبکه و تعداد روستاهای برقدار با بهای تمام شده بهره برداری معنی دار است  همچنین از بین چهار عامل معنی دار فوق الذکر مهمترین و موثر ترین عامل هزینه های پرسنلی واحد بهره برداری می باشد

مقدمه

     صنعت برق از جمله صنایع زیربنایی است که گردش چرخهای اقتصادی ودر نهایت  تأمین رفاه اجتماعی، به استمرار آن وابسته است .هر گونه اختلال در تأمین برق مطمئن و کافی ،مشکلاتی را در جامعه امروزی و توسعه آن بوجود می آورد. به منظور تأمین برق مطمئن لازم است که شبکه های توزیع برق در محدوده فعالیت شرکت های توزیع از ضریب آمادگی و قابلیت اطمینان بالایی برخوردار باشند. شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی همانند سایر شرکت های توزیع عملیات مختلفی از قبیل توسعه و احداث شبکه های جدید، اصلاح و ساماندهی شبکه ها، برق رسانی به روستاها، پذیرش مشترک و بهره برداری از شبکه های توزیع برق را در قالب قراردادهای مربوطه انجام میدهد. اصلی ترین وظیفه آن بهره برداری( توزیع) بهینه برق می باشد.

بطور کلی موضوع قرارداد بهره برداری به منظور تأمین برق مطمئن و دائم به مشترکین شامل اقدامات زیر می باشد:

۱ـ تأمین برق کلیه مشترکین برق و روشنائی معابر با کیفیت مطلوب و با رعایت استانداردهای مصوب وزارت نیرو،

۲ـ انجام تعمیرات پیش گیرانه و سرویس پست ها ،خطوط و تعویض تجهیزات معیوب در هنگام بروز حوادث و اتفاقات،

۳ـ اقدام در راستای کاهش خاموشی های شبکه توزیع از طریق تأمین استفاده از وسایل و ابزارآلات موردنیاز منجمله تجهیزات خط گرم و افزایش مهارت و دانش پرسنل برای تعمیرات و سرویس.با توجه به وظیفه اصلی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی به عنوان پیمانکار بهره برداری ( تعمیر و نگهداری) از شبکه های توزیع برق لازم است عوامل مهمی راکه در شکل گیری هزینه های ناشی از اجرای قرارداد بهره برداری مرتبط و مؤثر هستند شناسایی نماید.  بررسی عوامل مؤثر در افزایش بهای تمام شده بهره برداری عنوان تحقیق حاضر را تشکیل میدهد.  

۲- ۱ موضوع تحقیق          

     موضوع موردتحقیق بررسی عوامل مؤثر برافزایش بهای تمام شده بهره برداری ازشبکه های توزیع برق درشرکت توزیع برق آذربایجان شرقی می باشد. نتایج بررسی های اولیه درخصوص هزینه های بهره برداری درسطح شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی نشانگررشدو سیرصعودی این هزینه هاست. صورتهای مالی تهیه شده در سال های اخیر نیز مؤید این مسئله است. البته عوامل متعددی دربهای تمام شده بهره برداری مؤثر هستند، از آنجا‏یی که شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی بعنوان پیمانکار صرفاً بهره برداری از شبکه های توزیع برق را عهده دار است ، لذا در این تحقیق عواملی که تغییرات آنها از اختیار پیمانکار خارج است،مدًنظر هستند. عواملی مانند داشتن امکانات و تجهیزات مناسب که یقیناً در بهای تمام شده بهره برداری مؤثر هستند مدّنظر نمی باشد.

در حال حاضر با توجه به رشد صنایع و گسترش شهرها و نیاز روزافزون به انرژی برق، شبکه های توزیع برق از یک طرف متناسب با نیازهای جامعه توسعه یافته و تجهیزات جدیدی به شبکه موجود افزوده میشود و از طرف دیگر این شبکه ها دارای دوام و عمر مشخصی بوده و پس از مدت زمانی کارکرد، کارائی مطلوب خود را از دست می دهند. به منظور تحویل برق مطمئن و دائم به مشترکین بایستی برنامه های بازدید از شبکه های توزیع برق تهیه و به مورد اجرا گذارده شود. متعاقب آن تعمیرات پیش گیرانه و تعویض تجهیزات معیوب و آسیب دیده به صورت منظم انجام گیرد.

اجرای چنین عملیاتی هزینه های متناسبی را در بر خواهد داشت. لذا سئوالی که در اینجا مطرح میشود، این است که چه عواملی در افزایش این هزینه ها مؤثر است، و مسئله اصلی در این پژوهش هم شناسایی و بررسی چنین عواملی به لحاظ اهمیت می باشد.