بررسی نارسایی ها و چالش های سیستم های کنترل داخلی مالی در کمیته امداد

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول ـ کلیات ۴
۱ـ۱) شرح و بیان مسئله ۵
۲ـ۱) اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۳ـ۱) اهداف تحقیق ۶
۴ـ۱) مبانی تبین فرضیه ۷
۵ـ۱) مدل تحلیلی تحقیق
۶ـ۱) فرضیات (Hypothesis ( تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه‌های فرعی
۷ـ۱) روش تحقیق
۸ـ۱) قلمرو تحقیق
۹ـ۱) ابزار گردآوری اطلاعات
۱۰ـ۱) محدودیت های تحقیق
۱۱ـ۱) شرح واژه ها و اصطلاحات به کارگرفته در تحقیق

فصل دوم ـ ادبیات تحقیق ۱۷
۱ـ۲)دلایل اهمیت اساسی کنترل و نظارت :
۲ـ۲) تعریف  واژه های «کنترل  » و«  داخلی» از دیدگاه حسابرسی ۱۹
۳ـ۲) اهمیت و تعریف سیستم کنترل داخلی
۴ـ۲) تعریف سیستم کنترل‌های داخلی طبق گزارش ( coso)
۵ـ۲) قابلیت های سیستم کنترل داخلی
۶ـ۲) سیستم کنترل داخلی اثر بخش
۷ـ۲) محدودیت های سیستم کنترل های داخلی
۸ـ۲) اجزای سیستم کنترل داخلی
۹ـ۲) فرایند سیستم کنترل داخلی
۱۰ـ۲) اهداف آزمون های رعایت و محتوا
۱۱ـ۲) فرآیند ارزیابی سیستم کنتر لهای داخلی
۱۲ـ۲) مراحل ارزیابی کنترل های داخلی
۱۳ـ۲)انواع کنترل  داخلی
۱۴ـ۲)کنترل های داخلی در سیستم کامپیوتری
۱۵ـ۲)استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
۱۶ـ۲)گزارش مسائل مربوط به ساختارکنترل داخلی
۱۷ـ۲)گزارش سیستم کنترل داخلی حسابداری و مالی
۱۸ـ۲)اظهار نظردر باره سیستم کنترل داخلی حسابداری و مالی
۱۹ـ۲)گزارشگری نارسایی های سیستم کنترل داخلی
۲۰ـ۲) گزارش مدیریت درباره کنترل داخلی حاوی نتیجه گیری درباره اثربخشی سیستم کنترل داخلی است.
۲)  تحقیقات انجام شده
۱ـ۲۰ـ۲) تحقیقات خارجی۲
۲۱ـ۲) خلاصه روند تاریخی توسعه سیستم کنترل داخلی
۲ـ۲۰ـ۲ ) تحقیقات داخلی
۲۱ـ۲)آشنایی اجمالی با سازمان مورد مطالعه
۲ـ۲۱ـ۲)  ارکان و تشکیلات
۳ـ۲۱ـ۲)  ـ بخشهای اساسی کمیته امداد امام خمینی عبارتند از
۴ـ۲۱ـ۲)  اهداف و وظایف
۵ـ۲۱ـ۲)  منابع مالی
۶ـ۲۱ـ۲)  برنامه پنجساله چهارم (سیاستهای کلی )کمیته امداد امام خمینی (ره)
۷ـ۲۱ـ۲)   منشور مدیریت و کارآمدی کمیته امداد امام خمینی (ره)
۲۲ـ۲) سیستم حسابداری کمیته امداد امام خمینی( ره)
۱ـ۲۲ـ۲) نگاهی کوتاه به سیر تحول آن
۲ـ۲۲ـ۲)خلاصه اهم رویه های حسابداری در کمیته امداد امام (ره)
۳ـ۲۲ـ۲)عوامل اصلی در سیستم حسابداری امداد

فصل سوم ـ متدلوژی تحقیق ۹۶
۱ـ۳) مقدمه ۹۷
۲ـ۳) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
۳ـ۳)ابزار و تکنیک های گردآوری داده ها و مشخصات آنها
۴ـ۳) روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل
۵ـ۳)جامعه آماری
۶ـ۳) روش آماری
۷ـ۳)اعتبار روایی و پایایی پرسشنامه

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه یافته ها ۱۰۵
۱ـ۴) مقدمه ۱۰۶
۲ـ۴) تجزیه و تحلیل اطلاعات اطلاعات آماری پاسخ دهندگان
۱ـ۲ـ۴) اطلاعات آماری پاسخ دهندگان بر اساس پست سازمانی
۲ـ۲ـ۴) اطلاعات آماری پاسخ دهندگان بر اساس مدرک تحصیلی
۳ـ۲ـ۴) اطلاعات آماری پاسخ دهندگان بر اساس سن
۴ـ۲ـ۴) اطلاعات آماری پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت
۵ـ ۲ـ۴) اطلاعات آماری پاسخ دهندگان بر اساس محل خدمت
۶ ـ۲ـ۴) اطلاعات آماری پاسخ دهندگان بر اساس جدول پراکندگی پست سازمانی و  میزان
تحصیلات کل جامعه آماری
تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از سوالات پرسشنامه
۳ـ۴) مقدمه
تحلیل همبستگی
مقدمه
۴ـ۴) نتایج اطلاعات حاصل از سوالات پرسشنامه
۵ـ۴) تحلیل داده ها

فصل پنجم ـ خلاصه تحقیق و پیشنهادات ۱۳۲
۱ـ۵) مقدمه :
الف )فرضیه اول ـ کنترل های سازمانی
ب )فرضیه دوم ـ کنترل های عملیاتی
ج )فرضیه سوم ـ کنترل های مدیریت نیروی انسانی
د)فرضیه چهارم ـ بررسیهای دوره ای
هـ )فرضیه پنجم ـ تسهیلات و تجهیزات
۲ـ۵) جمع بندی کلی
۲ـ۵) پیشنهادات برگرفته از نتایج تحقیق
۳ـ۵)    سایر پیشنهاد ات ( پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده)
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی ۱۴۴
ضمائم ۱۴۵
Abstract ۱۶۴

فهرست جداول
جدول نتایج بدست آمده از پرسشنامه مرحله اول و دوم متد دلفی
جدول فراوانی متغیر بر اساس پست سازمانی ۱۰۶
جدول فراوانی متغیر بر اساس مدر ک تحصیلی ۱۰۷
جدول فراوانی متغیر بر اساس سن ۱۰۸
جدول فراوانی متغیر بر اساس سابقه خدمت ۱۰۹
جدول فراوانی متغیر بر اساس محل خدمت ۱۱۰
جدول پراکندگی پست سازمانی و میزان تحصیلات کل جامعه آماری ۱۱۱
شمای کلی جوابیه پرسشنامه (جدول شماره یک)
جدول فرضیه شماره یک ۱۲۴
جدول فرضیه شماره دو ۱۲۵
جدول فرضیه شماره سه ۱۲۵
جدول فرضیه شماره چهار ۱۲۶
جدول فرضیه شماره پنج ۱۲۶
جدول ChiـSquare Tests (کای اسکوئر) فرضیه اول
جدول ChiـSquare Tests (کای اسکوئر) فرضیه دوم
جدول ChiـSquare Tests (کای اسکوئر) فرضیه سوم
جدول ChiـSquare Tests (کای اسکوئر) فرضیه چهارم
جدول ChiـSquare Tests (کای اسکوئر) فرضیه پنجم

فهرست نمودار 
نمودار سازمانی ( ساختار کلان ) سازمان مورد مطالعه
نمودار سازمانی دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
نمودار سازمانی دفاتر استان های کمیته امداد امام خمینی (ره)
نمودار پراکندگی جامعه سازمانی بر اساس پست سازمانی
نمودار پراکندگی جامعه سازمانی بر اساس مدرک تحصیلی
نمودار پراکندگی جامعه سازمانی بر اساس سن
نمودار پراکندگی جامعه سازمانی بر اساس سابقه خدمت
نمودار پراکندگی جامعه سازمانی بر اساس محل خدمت
نمودار پراکندگی جامعه سازمانی بر اساس پست سازمانی

چکیده 
هدف این تحقیق بررسی نارسایی ها و ضعف های سیستم کنترل های داخلی مالی  موجود درکمیته امداد امام خمینی(ره)  می باشد. در این تحقیق کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته و نمونه برداری نشده است و این تحقیق بصورت پیمایشی و از شاخه میدانی صورت گرفته است و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است .
ابزار های اندازه گیری در این تحقیق استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانیهای مطلق ، تجمعی و نسبی ، میانگین   مد ، میانه ، می باشد .
طرح کلی پژوهش در پنج فصل، شامل موارد زیر است :
۱. چارچوب ۲. مبانی نظری تحقیق   ۳. روش تحقیق
۴. تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج تحقیق   ۵. خلاصه پیشنهادات تحقیق
در یک نتیجه گیری کلی از بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که سیستم های کنترل داخلی مالی امداد ، با نارسایی ها و چالش ها و ضعف هایی روبروست .
فرضیه تحقیق که بین نارسایی کنترل های داخلی مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)  با میزان رعایت اجزا شیوه های کنترلی استانداردهای حسابرسی داخلی رابطه معنی داری دارد ، مورد تایید قرار گرفت . مشخص گردید که با  بررسی پرسشنامه ها و فرضیات تحقیق به این نتیجه رسیدیم که مدیریت کمیته امداد هرچه قدر از رهنمودهای حسابرسی داخلی در سیستم ها و فرایند عملیات فعالیت ها استفاده نماید و یا به عبارت بهتر از آنها تبعیت نماید به همان میزان از وضعیت کنترل های داخلی مطلوبی برخوردار خواهد شد و برعکس و در نهایت پیشنهاد می گردد که در سطوح  مدیریت عالی کمیته امداد عملیاتی نمودن رهنمودهای حسابرسی داخلی جزو برنامه های درجه اول قرار   گیرد .

مقدمه

شاید بتوان به جرات گفت که هیچ فعالیتی در سازمان ها قرین به توفیق نخواهد بود مگر اینکه کنترل های لازم نسبت به آن بعمل آمده باشد و به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری عند الزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند کنترل ابزار کار مدیران در رده های مختلف سازمانی در مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم آن را در مراتب مختلف سادگی می توان احساس کرد سازمان بدون وجود سیستم موثرکنترل در تحقق ماموریت های خود موفق نبوده و نمی تواند از منابع بدرستی استفاده نماید شاید مهمترین مسئله ای که وجود کنترل را ضروری می سازد آن است که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان ها همواره با درصدی خطا توام است و برای رفع این خطاها و اصلاح  عملیات کنترل تنها راه چاره است و محیط متغیر ودگرگون سازمان دلیل دیگری بر ضرورت کنترل است و سازمان برای بقای خود باید از تغییرات محیطی آگاهی یافته و هماهنگی های لازم را با آنها بعمل آید و کنترل وسیله این آگاهی است حصول اطمینان از کیفیت و کمیت کالا ها و خدماتی که در سازمان ها ی بزرگ طی   برنامه های وسیع و پیچیده عرضه می شوند جز از طریق سیستم موثر کنترل عملی نمی باشد همه شواهدی بر لزوم و ضرورت کنترل در سازمان های امروزی است.

گسترش و پیچیدگی روزافزون و شتاب آمیز واحد های اقتصادی در جهان پیشرفته امروز، فشارهای ناشی از کمبود منابع  و افزایش رقابت ، وجود انواع مخاطرات در زمینه های مالی، اداری و تجاری که هدف ها و سیاست های سازمانی آنها را چه از درون و چه ازبرون به شدت تهدید می کند ، سبب شده است تا کنترل مستقیم و انفرادی این گونه واحدها ناممکن شود و نیاز به استقراریک سیستم اثر بخش کنترل داخلی به عنوان جزیی لاینفک از سیستم مدیریت کار آمد، مورد توجه جدی قرار گیرد .

مدیران اجرایی و غیر اجرایی برای انجام وظیفه مباشرت خود نسبت به صاحبان سرمایه ، مسئولیت این فشار ها، و تهدید ها و مخاطرات را به عهده دارند و وجودکنترل های داخلی را برای تشخیص  ارزیابی وکنترل آنها ضروری می دانند . از طرف دیگر ، واحدهای اقتصادی دارای الزامات قانونی   می باشد که باید آنها را بدرستی رعایت کنند، از این رو باید سیستم کنترل داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند .

حسابرسی داخلی ، وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت واحدهای اقتصادی برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد می شود و کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ درست و مناسب  اقتصادی اثر بخش وکارآمدبودن استفاده از منابع ، آزمون ، ارزیابی و گزارش می کند .

حسابرسی داخلی ، جایگاهی والا در سیستم کنترل داخلی دارد و مدیریت واحد های اقتصادی را در انجام دادن مسئولیت ها و وظایف خود ، از طریق تقویت کنترل ها ، یاری می کند.گرچه حسابرسی داخلی به منظورکمک به مدیریت واحد های اقتصادی به وجود می آیند اما می توان اطمینان های دیگری چون اطمینان دادن به مراجع قانونی و سایر مقامات ذینفع نیز فراهم آورد .

شالوده حسابرسی داخلی ، بر شناخت مدیریت سازمانی است . مدیریت ، سه نوع مسئولیت عمده و اساسی را به عهده دارد :

برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت فعالیت ها در راستای هدف ها و سیاست های کلی سازمان .

پیچیدگی های روز افزون سازمانهای بزرگ باعث شده است که تا این گونه سازمان ها برای نظارت  و سرپرستی سیستم کنترل داخلی خود ، به یک ابزار مناسب مدیریت نیاز داشته باشند .

مدیریت این گونه سازمان ها درپی آن است که سیستم های کنترلی، به خوبی طراحی و بدرستی اعمال شود . چنانچه کنترل داخلی، نارسا و به درستی اعمال نشود ، صرفنظر ازکوشش های مدیریت در برنامه ریزی خوب و مناسب ، سازمان از لحاظ دستیابی به اهداف و برنامه های خود با خطر مواجه می شود .

حسابرسان داخلی معمولاً به دلیل یکپارچگی زیاد کنترل های داخلی ، همه سطوح و ابزارهای آن را  آزمون می کنند .در هر حال ، مدیران ارشد و دیگر مدیران رده بالای سازمان ، عموماً مسئولیت ارزیابی عملکرد سازمانی را در قالب هدف ها و شیوه های راهبری مدیریت به عهده دارند . ارزیابی عملکرد   بخشی از سیستم کنترل داخلی است . اما ، حسابرسان داخلی به جای ارزیابی ، مسئول تعیین و مناسب بودن شیوه های ارزیابی می باشند . این شیوه ها می تواند در چارچوب سیاست ها  استانداردها و روش ها بیان شود مدیریت ، تصمیم های مربوط به ارزیابی عملکرد را می گیرد . حسابرسان داخلی فرایند تصمیم گیری مدیریت را تا جایی ارزیابی می کنند که شامل ارزیابی عملکرد شخص مدیر نشود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.