اطلاعیه

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در بانک

کد محصول :SA60

فرمت فایل WORD

تعدا صفحات : ۱۰۰ صفحه

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرستمطالب

عنوان

صفحه

فصلاول:

۹ ۹ مقدمه – ۳

۳ ۹ بیان مسأله – ۸

– ۲ ۹ اهداف پژوهش ۲

– – ۹ ۲ ۹ اهداف کلی ۲

– – ۳ ۲ ۹ اهداف جزئی ۲

– ۱ ۹ فرضیه های تحقیق ۱

– – ۹ ۱ ۹ فرضیه اصلی ۱

۳ ۱ ۹ فرضیه های فرعی – – ۱

۶ ۹ قلمرو تحقیق – ۱

– – ۹ ۶ ۹ قلمرو موضوعی ۱

– – ۳ ۶ ۹ قلمرو مکانی ۱

– – ۸ ۶ ۹ قلمرو زمانی ۱

– ۷ ۹ تعریف نظری و عملیاتی واژه ها ۶

فصلدوم:

– ۹ ۳ مقدمه ۱

۳ ۳ مفهوم لغوی عدالت – ۹۲

۸ ۳ مطالعه عدالت در سازمانها – ۹۹

– ۲ ۳ کانونهای عدالت سازمانی ۹۳

– – ۹ ۲ ۳ عدالت توزیعی ۹۸

– – ۳ ۲ ۳ عدالت رویه ای ۹۸

– – ۸ ۲ ۳ عدالت تعاملی ۹۱

– ۱ ۳ عوامل موثر بر درک عدالت ۹۶

– – ۹ ۱ ۳ پیامد های سازمانی ۹۶

۳ ۱ ۳ رویه های سازمانی – – ۹۶

۸ ۱ ۳ خصوصیات ادراک کننده – – ۹۶

– ۶ ۳ نتایج درک عدالت ۹۷

– – ۹ ۶ ۳ عملکرد کاری ۹۷

– – ۳ ۶ ۳ رفتار شهروندی سازمانی ۹۷

– – ۸ ۶ ۳ رفتار خلاف انتظار و ترک شغل ۹۹

– – ۲ ۶ ۳ واکنشهای نگرشی واحساسی نسبت به پیامد های خاص، سازمان وسرپرست ۹۹

– ۷ ۳ مفهوم و ویژگی های عدالت سازمانی ۹۹

۹ ۳ عدالت و نقش آن در مدیریت سازمان – ۹۱

۱ ۳ مفهوم عدالت در نظریه های محققان – ۳۲

– ۹۲ ۳ مفهوم لغوی عدالت ۳۳

– ۹۹ ۳ عدالت در سازمانها ۳۳

– ۹۳ ۳ عوامل ایجاد کننده ی بی عدالتی ۳۲

– ۹۸ ۳ عوامل موثر بر درک عدالت ۳۱

– ۹۲ ۳ چرا و چه کسانی از عدالت گریزانند؟ ۳۶

– ۹۱ ۳ آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ۸۲

۹۶ ۳ عوامل ایجاد کننده بی عدالتی – ۸۳

۹۷ ۳ مقدمه – ۸۸

– ۹۹ ۳ تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی ۸۲

– ۹۱ ۳ مراحل توسعه تعهد سازمانی ۸۶

– ۳۲ ۳ اجزاء تعهد سازمانی ۸۷

– ۳۹ ۳ اهمیت تعهد سازمانی ۸۱

– ۳۳ ۳ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ۲۲

۳۸ ۳ نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی – ۲۹

۳۲ ۳ تعهد متوسط – ۲۱

– ۳۱ ۳ تعهد سطح بالا ۲۷

– ۳۶ ۳ جمعبندی ۲۱

– ۳۷ ۳ شاخص های تعهد ۱۲

– ۳۹ ۳ ابعاد تعهد سازمانی ۱۳

– ۳۱ ۳ دیدگاههای تعهد سازمانی ۱۱

۸۲ ۳ مدلها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی – ۱۶

۸۹ ۳ مروری بر ادبیات پژوهش – ۶۱

فصلسوم:

– ۹ ۸ مقدمه ۷۹

– ۳ روش تحقیق ۷۹ ۸

– ۸ ۸ روش تحقیق در این مطالعه ۷۳

– ۲ ۸ جامعه آماری ۷۸

– ۱ ۸ نمونه آماری ۷۸

۶ روش جمع آوری اطلاعات – ۸ ۷۸

۶ ابزار اندازه گیری – ۸ ۷۲

– ۷ ۸ روایی و پایایی ۷۲

– – ۹ ۷ ۸ روائی )اعتبار( ۷۲

– – ۳ ۷ ۸ پایائی ۷۲

– ۹ ۸ استفاده از آمار توصیفی ۷۱

– ۱ ۸ استفاده از آمار استنباطی یا تحلیلی ۷۱

فصلچهارم:

۹ ۲ مقدمه – ۷۷

– ۳ ۲ توصیف داده ها ۷۷

– ۸ ۲ تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۹۹

فصلپنجم:

– ۹ ۱ مقدمه ۹۶

– ۳ ۱ نتیجه گیری فرضیات ۹۷

– ۸ ۱ محدودیت ها ۹۱

– ۲ ۱ پیشنهادها ۹۱

ز

فهرستجدولها:

– )جدول ۹ ۳ (. نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد ۲۸

)جدول ۳  ۳(. تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد ۱۸

– )جدول ۹ ۲ (: سن کارکنان ۷۷

– )جدول ۳ ۲ (: سابقه خدمت کارکنان ۷۹

– )جدول ۸ ۲ (: جنسیت کارکنان ۷۱

)جدول ۲ ۲ (: تحصیلات کارکنان – ۹۲

رابطه معناداری وجود دارد. – » تعهد سازمانی « و » عدالت سازمانی « )جدول ۱ ۲ (: فرضیه اصلی: بین ۹۹

– رابطه معناداری وجود دارد. ۹۳ » تعهد سازمانی « و » عدالت توزیعی « )جدول ۶ ۲ (: فرضیه اول: بین

– رابطه معناداری وجود دارد. ۹۸ » تعهد سازمانی « و » عدالت رویه ای « )جدول ۷ ۲ (: فرضیه دوم: بین

– رابطه معناداری وجود دارد. ۹۲ » تعهد سازمانی « و » عدالت مراوده ای « )جدول ۹ ۲ (: فرضیه سوم: بین

فهرستنمودارها:

– )نمودار ۹ ۳ (دیدگاههای نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی ۸۹

– ۸۱ .) ۳(. مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او)آجزن و فیش بین، ۹۱۹۲ )نمودار ۳

– )نمودار ۸ ۳ (. اشکال تعهد سازمانی ۱۲

– )نمودار ۸ ۳ (. عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی ۶۲

– )نمودار ۲ ۳ (. عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی ۶۲

)نمودار ۹ ۲ (: سن کارکنان – ۷۷

)نمودار ۳ ۲ (: سابقه خدمت کارکنان – ۷۹

– )نمودار ۸ ۲ (: جنسیت کارکنان ۷۱

– )نمودار ۲ ۲ (: تحصیلات کارکنان ۹۲__ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.