بررسی رفتار اخلاقی کارکنان در اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری

کد محصول: SA58

فرمت فایل WORD

تعداد صفحات ۱۰۸ صفحه

قیمت :۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

عنوان

پیشگفتار            ۱

چکیده  ۲

ساختار گزارش تحقیق :    ۲

فصل اول           ۳

کلیا ت تحقیق    ۳

مقدمه    ۴

۲-۱) بیان مسئله  ۵

۳-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق     ۶

۴-۱) اهداف تحقیق        ۷

۸-۱ خلاصه فصل :         ۷

تاریخچه مطالعاتی:          ۷

فصل دوم           ۱۰

ادبیات تحقیق     ۱۰

مفهوم اخلاق اداری         ۱۱

مدل مفهومی عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی کارکنان       ۱۳

فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی     ۱۳

تعریف فرهنگ   ۱۸

اهمیت و ضرورت بحث های اخلاقی         ۲۰

تعهد سازمانی:    ۲۵

مفهوم اخلاق اداری         ۲۶

اخلاق و اخلاق کار        ۳۱

اهمیت اخلاق در روایات اسلامی  ۳۶

معانی و کاربردهای اخلاق           ۳۶

تجزیه و تحلیل مسائل اخلاقی در مدیریت و توازن بین عملکرداقتصادی و اجتماعی      ۳۸

آموزش برای توسعه رفتارهای اخلاقی و قانونی       ۴۳

نحوه استقرار فرهنگ رعایت اخلاق و قانون در مناسبات      ۴۴

نحوه استقرار فرهنگ رعایت اخلاق و قانون در کاربا بیگانگان         ۴۴

مسئولیت اجتماعی           ۴۵

آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان     ۴۶

نقش مدیر در پیدایش اصول غیراخلاقی     ۵۴

اقدامات لازم در برخورد بااصول غیراخلاقی در سازمان        ۵۴

فرایندهای تقویت کننده اصول اخلاقی       ۵۵

نظریه های اخلاق            ۵۸

اخلاق و قانون    ۶۰

فصل سوم روش تحقیق    ۶۳

۱-۳) مقدمه:       ۶۴

۲-۳)نوع و روش تحقیق:  ۶۴

۳-۳)قلمرو تحقیق:          ۶۵

۱-۳-۳)قلمرو زمانی:       ۶۶

۲-۳-۳)قلمرو مکانی:       ۶۶

۳-۳-۳)قلمرو موضوعی:  ۶۶

۴-۳)جامعه آماری:          ۶۶

۵-۳) روش و ابزار جمع آوری داده ها:      ۶۶

۱-۵-۳)روش آرشیو(مطالعات کتابخانه ای):           ۶۷

۲-۵-۳) پرسشنامه:          ۶۷

۷-۳) آشنایی اجمالی با اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری استان قم        ۶۸

هدف سازمان     ۷۰

وظایف سازمان   ۷۰

فصل چهارم       ۷۲

تجزیه و تحلیل داده ها     ۷۲

۱-۴)مقدمه:        ۷۳

۲-۴) آمار توصیفی :       ۷۴

۱-۲-۴)بررسی جنسیت پاسخگویان :         ۷۴

۲-۲-۴)بررسی پست سازمانی پاسخگویان :            ۷۵

۳-۲-۴)بررسی تحصیلات پاسخگویان :    ۷۶

۴-۲-۴)بررسی سابقه خدمت پاسخگویان : ۷۷

۵-۲-۴)بررسی وضعیت سنی پاسخگویان   ۷۸

توزیعات فراوانی پاسخ سوالات پرسشنامه   ۸۰

فصل پنجم         ۹۵

بحث و نتیجه گیری گیری            ۹۵

نتیجه گیری        ۹۶

۳-۵)پیوست       ۹۸

منابع و مآخذ:     ۱۰۱