بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

کد مجصول :MO8

تعدا صفحات: ۶۵ صفحه

فرمت فایل: word

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
مقدمه :
طرح مساله
اهداف تحقیق
ضرورت تحقیق
بیان فرضی
فصل دوم
تاریخچه مطالعات رضایت شغلی
تحقیقات مربوطه به رضایت شغلی و متغیر های آن
فصل سوم
تعاریف و مفاهیم
پیشینه مطالعاتی
آراء و نظرات
دیدگاه های نظریه پردازان
نظریه های رضایت شغلی
منابع و مآخ
چکیده
امروزه نقش مراکز و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای در تحقق اهداف جامعه و یکی از شاخصهای عمده پیشرفت و تمایز جوامع مختلف از یکدیگر، بر کسی پوشیده نیست.
این مسئله در کشور ما که دوران بازسازی و توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را پشت سر می نهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
صد البته ایفای چنین مسئولیت و نقش خطیری، منوط به وجود شرایط مساعد حرفه ای و شغلی می باشد. بدیهی است عوامل موثر بر خشنودی حرفه ای اساتید، به لحاظ سطح قابل توجه فکری- شناختی و برخورداری از نیازهای سطوح بالا همچون قدر و منزلت اجتماعی و خودیابی متفاوت از اعضای دیگر سازمانها است.
در این زمینه، به زعم صاحبنظران سازمان و مدیریت، فرهنگ سازمانی به مثابه عاملی فراگیر در سازمان، متشکل از باورها، اعتقادات، ارزشها و هنجارها، تمامی عوامل شغلی و نگرش اساتید نسبت به حرفه و محیط شغلی را تحت الشعاع خویش قرار می دهد، به گونه ای که عواملی همچون تبحر و شایستگی مدیریت، احترام و قدردانی از
اعضا، شرایط مساعد جهت بروز خلاقیتها و ابداعات و … همگی به عنوان عوامل موثر بر نگرشهای شغلی متأثر از فرهنگ سازمان می باشد.
از این رو پژوهش حاضر جهت تبیین موضوع تحقیق با اهداف ذیل به اجرا درآمده است :
هدف کلی:
شناخت فرهنگ سازمانی دانشگاه گرمسار و ارتباط آن با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی
اهداف جزیی :
تشریح شاخص های فرهنگ سازمانی دانشگاه گرمسار.
تشریح شاخص های رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاه گرمسار.
تعیین رابطه فرهنگ سازمانی دانشگاه گرمسار با رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی.
فرضیات تحقیق در قالب یک فرضیه اصلی بدین شرح که «بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاء، ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد» تدوین گشته است.

فهرست منابع و مآخذ :
۱-ایران نژاد پاریزی مهدی، ساسان گوهر پرویز، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، ناشر : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،پائیز ۱۳۷۳
۲- استیفن پی رابینز، مدیریت رفتار سازمانی (جلد اول) ترجمه: پارسائیان علی، اعرابی سیدمحمد، ناشر: وزارت امور خارجه ۱۳۷۴
۳- پرهیزگار کمال، اصول و مبانی علمی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، انتشارات اشراقی
۴- دیویس، نیواستورم، رفتار انسانی در کار (رفتار سازمانی) ترجمه طوسی، محمدعلی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ اول ۱۳۷۰.
۲۹- ریچارد ام سیترز ولیمان W، پورتر، انگیزش و رفتار در کار (جلد اول)، ترجمه: علوی سید امین الله، ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
۵- رابینز، استیفن، مبانی رفتار سازمانی. ترجمه دکتر قاسم کبیری. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
۶- ساعتچی محمود، «نگرش کارآموزان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت»، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره چهارم، دوره اول، تهران، ۱۳۷۰ .
۷- عبداله شفیع آبادی، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای (سال ۱۳۶۷)
۸- معینی صغری، فرهنگ واژه ها واصطلاحات مدیریت و سازمان، ناشر: وزارت کشاورزی ۱۳۷۰