بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات با استناد به مدل وتن و کمرون

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل های مقاله ارائه شده است.

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مساله
۱-۳ پیشینه تحقیق
۱-۴ اهمیت وضرورت تحقیق
۱-۵ اهداف تحقیق
۱-۶ فرضیه های تحقیق
۱-۷چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق
۱-۸ نوع وروش تحقیق
۱-۹ فلمرو مکانی تحقیق
۱-۱۰قلمرو زمانی تحقیق
۱-۱۱روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه
۱-۱۲ابزارهای گردآوری داده ها
۱-۱۳ محدودیتهاوموانع تحقیق
۱-۱۴واژه ها واصطلاحات بکار رفته درتحقیق
۱-۱۵ منابع مورد استفاده در تحقیق
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲ تعاریف ومفاهیم توانمندسازی
۳-۲ دلایل توانمندسازی
۲-۴ مزایای توانمندسازی
۲-۵ فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی
۲-۶ دیدگاههای مختلف توانمندسازی
۲-۶-۱ دیدگاه عقلانی
۲-۶-۲ دیدگاه انگیزشی
۲-۶-۳ دیدگاه فوق انگیزشی
۳-۶-۴ دیدگاه سیستمی
۲-۷ مدلهای توانمند سازی
۲-۷-۱ مدلهایی که بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاکید دارند
۲-۷-۲ مدلهای اقتضایی
۲-۸ ابعاد توانمندسازی
۲-۸-۱ خود اثر بخشی
۲-۸-۲ خود سازمانی
۲-۸-۳ پذیرفتن شخصی نتیجه
۲-۸-۴ معنی دار بودن
۲-۸-۵ اعتماد
۲-۹ عوامل روانشناختی توانمندسازی
۲-۹-۱ احساس شایستگی
۲-۹-۲ احساس داشتن حق انتخاب
۲-۹-۳ احساس مؤثربودن
۲-۹-۴ احساس معنی دار بودن
۲-۹-۵ احساس داشتن اعتماد به دیگران
۲-۱۰ ویژگیهای سازمان توانمند
۲-۱۱ متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد
۲-۱۱-۱ ویژگیهای شخصیتی و فردی
۲-۱۱-۲ ویژگیهای گروه کاری
۲-۱۱-۳ ویژگیهای ساختاری اجتماعی واحد کار
۲-۱۲ فرایند توانمندسازی
۲-۱۳ روشهای توانمند سازی
۲-۱۴ تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان
۲-۱۴-۱ تعهددرنوآوری برای روشهای انجام کار
۲-۱۴-۲ تغییر در مسوولیتها
۲-۱۴-۳ تغییر در یادگیری
۲-۱۵ پیامدهای توانمند سازی
۲-۱۶ نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها در توانمند سازی
۲-۱۷ نقش شفاف کردن اهداف در توانمند سازی
۲-۱۸ نقش مشارکت اطلاعاتی در توانمند سازی
۲-۱۹ گروه و توانمند سازی
۲-۲۰ سبک رهبری متناسب با توانمند سازی
۲-۲۱ نظارت بر توانمند سازی
۲-۲۲ فرهنگ توانمند سازی
۲-۲۳ توانمند سازی افراد و مدیران
۲-۲۴ توانمند سازی و رضایت شغلی
۲-۲۵ توانمند سازی وفشار عصبی
۲-۲۶ منابع استفاده شده برای فصل دوم
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات
۳-۴ مقیاس سنجش نگرشها
۳-۵ پایایی
۳-۶ روایی
– تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی
۳-۷ جامعه و نمونه آماری
– جامعه آماری
– حجم نمونه آماری
۳-۸ روش نمونه گیری
۳-۹ تکنیکهای آماری مورد استفاده در تحقیق
۳-۱۰ مدل تحلیلی تحقیق
– روش فرضی استقرایی
– روش قیاسی
۳-۱۲ منابع استفاده شده در فصل سوم
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱ مقدمه
۴-۲ توصیف داده ها
۴-۳ استنباط اماری پیرامون فرضیه ها
۴-۴ بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده.
۴-۴-۱- تحلیل عاملی تاییدی
۴-۴-۲- آلفای کرونباخ
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ مقدمه
۵-۲ نتایج
۵-۲-۱ نتایج حاصل از بررسی فرضیات
۵-۲-۲ نتایج جانبی
۵-۳- پیشنهادات
پیوستها
الف – آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه
ب – پرسشنامه
منابع وماخذ