بررسی عوامل موثر بر کاهش بهای تمام شده پروژه های خطوط انتقال نیرو به روش کلید در دست

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل های مقاله ارائه شده است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
-۱-۱ مقدمه                  ۱
-۱-۲ بیان مسئله            ۴
-۱-۳ اهمیت، ضرورت و انگیزه پژوهش     ۵
-۱-۴ اهداف پژوهش        ۵
-۱-۵ پرسشها و فرضی ههای پژوهش      ۶
فرضیه های پژوهش         ۶
-۱-۶ روش پژوهش         ۷
-۱-۷ جامعه و نمونه آماری۷
-۱-۸ محدودی تها و مشکلات پژوهش     ۷
-۱-۹ تعیین قلمرو پژوهش۷
-۱-۱۰ چارچوب پژوهش  ۸
-۱-۱۱ تعریف مفاهیم بصورت عملیاتی    ۸

فصل دوم : پیشینه پژوهش
-۲-۱ مقدمه               ۱۱
-۲-۲ انواع قراردادهای پیمانکاری        ۱۲
-۲-۲-۱ قراردادهای مقطوع               ۱۲
-۲-۲-۲ قراردادهای امانی                 ۱۲
-۲-۲-۲-۱ انجام کار توسط خود کارفرما امانی                         ۱۲
-۲-۲-۲-۲ روش سنتی۱۴
-۲-۲-۲-۳ معایب روش سنتی           ۱۵
-۲-۳ مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری   ۱۶
-۲-۳-۱ مطالعات مقدماتی طرح         ۱۶
-۲-۳-۱-۱ خدمات تحقیقاتی و بنیادی۱۶
-۲-۳-۱-۲ مطالعات شناسایی طرح    ۱۶
-۲-۳-۱-۳ تهیه طرح مقدماتی         ۱۷
-۲-۳-۱-۴ تهیه نقش هها و مشخصات اجرایی طرح   ۱۷
-۲-۳-۲ ارجاع کار به پیمانکار           ۱۷
-۲-۳-۲-۱ تکثیر اسناد و مدارک مناقصه                ۱۸
-۲-۳-۲-۲ دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح       ۱۸
-۲-۳-۲-۳ انتخاب پیمانکار              ۱۹
-۲-۳-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار       ۱۹
-۲-۳-۳-۱ نام طرفین قرارداد           ۱۹
-۲-۳-۳-۲ موضوع پیمان                ۱۹
-۲-۳-۳-۳ مبلغ پیمان۱۹
-۲-۳-۳-۴ مدت پیمان                  ۲۰
-۲-۳-۳-۵ تاییدات و تعهد پیمانکار   ۲۰
-۲-۳-۳-۶ تعهدات و اختیارات کارفرما                  ۲۰
-۲-۳-۳-۷ ضمان تنامه انجام تعهدات۲۰
-۲-۳-۳-۸ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن            ۲۱
-۲-۳-۳-۹ جریمه تاخیر                ۲۱
-۲-۳-۴ اجرای کارشروع عملیا ت     ۲۱
-۲-۳-۴-۱ تحویل، تاسیس و تجهیز کارگاه             ۲۱
-۲-۳-۴-۲ مخارج دوره اجرای طرح   ۲۲
-۲-۳-۴-۳ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها        ۲۲
-۲-۳-۴-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت       ۲۲
-۲-۳-۵ خاتمه کار   ۲۳
-۲-۳-۵-۱ تحویل موقت               ۲۳
-۲-۳-۵-۲ ابطال ضمان تنامه پیش پرداخت          ۲۴
-۲-۳-۵-۳ ابطال ضمان تنامه انجام تعهدات          ۲۴
-۲-۳-۵-۴ تهیه صورت وضعیت قطعی                 ۲۴
-۲-۳-۵-۵ استرداد نصف وج هالضمان                 ۲۴
-۲-۳-۵-۶ تحویل قطعی              ۲۴
-۲-۳-۵-۷ استرداد نصف دیگر وج هالضمان          ۲۵
-۲-۳-۵-۸ هزینه نگاهداری در دوره تضمین          ۲۵
-۲-۳-۵-۹ انتقال دارایی مورد پیمان به دستگاه مسئول بهره برداری        ۲۵
-۲-۴ سازمان کارکردی سازمان بر اساس وظایف     ۲۵
-۲-۵ رو شهای نوین مدیریت و اجرا  ۲۶
-۲-۵-۱ مناقصه دو مرحله ای         ۲۸
-۲-۵-۲ پیما نهای متوالی              ۲۹
-۲-۵-۳ روش مذاکره ای               ۲۹
-۲-۵-۴ روش مشارکت                 ۳۰
-۲-۵-۵ روش کلید در دست          ۳۱
-۲-۶ رو شهای مدیریت و اجرا از طریق انواع قراردادها                 ۳۱
-۲-۶-۱ انواع قرارداد از دیدگاه جوزف هاوس          ۳۲
-۲-۶-۲ انواع قرارداد از دیدگاه مارش۳۲
-۲-۶-۳ انواع قرارداد از دیدگاه پری  ۳۳
-۲-۷ مزایا و معایب روشهای قراردادی                  ۵۳
-۲-۷-۱ روش کلید در دست کامل  ۵۴
-۲-۷-۲ روش کلید در دست نسبی  ۵۵
-۲-۷-۳ قرارداد سنتی هماهنگی شده توسط پیمانکار                  ۵۵
-۲-۷-۴ قرارداد پیمانکاری مدیریت  ۵۷
-۲-۸ ضوابط تصمی مگیری در مورد انتخاب نوع قرارداد               ۵۷
-۲-۹ روش گام به گام در مورد انتخاب نوع قرارداد  ۵۸
-۲-۱۰ تشریح ویژگی های قرارداد کلید در دست    ۵۹
-۲-۱۰-۱ مراحل مختلف پروژ ههای صنعتی به روش کلید در دست۶۱
-۲-۱۰-۲ مشخصه قراردادهای کلید در دست         ۶۱
-۲-۱۰-۳ مسئولیت پیمانکار در فرآیند سیستم       ۶۲
-۲-۱۰-۴ نوع و طبیعت توافقات مالی۶۳
-۲-۱۰-۵ موارد مهم از دید حقوقی در قراردادهای کلید در دست    ۶۵
-۲-۱۰-۶ دلایل جذاب بودن پروژه های “کلید در دست” برای پیمانکاران            ۷۰
-۲-۱۰-۷ شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در طول اجرای پروژه های “کلید در دست                ۷۰
-۲-۱۱ خلاصه و جمع بندی فصل    ۷۲
-۲-۱۲ سابقه مطالعات انجام شده     ۷۳
مطالعات داخلی         ۷۳
مطالعات خارجی        ۷۴

فصل سوم : روش پژوهش
-۳-۱ مقدمه             ۷۶
-۳-۲ روش پژوهش    ۷۶
-۳-۳ سئوالات و فرضی ههای پژوهش ۷۷
-۳-۴ نحوه جم عاوری اطلاعات         ۸۹
-۳-۵ جامعه آماری و جمعیت نمونه   ۸۰
-۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۸۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داد هها
-۴-۱ مقدمه                ۸۲
-۴-۲ بررسی خصوصیات شغلی جامعه آماری           ۸۲
-۴-۳ بررسی نگرش پاسخگویان نسبت به هزین هی تمام شده پروژه ها به روش مناقصه متعدد و کلید در دست     ۸۴
۸۴ -۴-۳-۱ فرضیه اول : بررسی نگرش پاسخگویان درباره افزایش هزین ه های انبارداری در روش فعلی و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده پروژه نسبت به روش کلید در دست.
۸۵ -۴-۳-۲ فرضیه دوم : نگرش پاسخگویان نسبت به اجرای پروژه ها به روش کلید در دست نسبت به رو ش مناقصه متعدد در چه حد باعث کاهش هزین ههای انبارداری می گردد.
۹۳ -۴-۳-۳ فرض یه سوم : بررسی نگرش پاسخگویان در مورد افزایش هزین ه های حمل و نگهداری در روش فعلی و در نتیجه افزایش هزینه ی تمام شده پروژه نسبت به روش کلید در دست.
۹۵ -۴-۳-۴ فرضیه چهارم : بررسی نگرش پاسخگویان نسبت به تا چه حد اجرای پروژه ها به روش کلید در دست نسبت به روش مناقصه متعدد، باعث کاهش هزین ههای حمل و نقل می گردد؟
۱۰۰ -۴-۳-۵ فرضیه پنجم : بررسی نگرش پاسخگویان در مورد افزایش هزین ه های اداری و پرسنلی در روش فعلی و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده پروژه نسبت به روش کلید در دست
۱۰۱ -۴-۳-۶ فرضیه ششم : بررسی نگرش پاسخگویان در مورد پروژ ه ها به روش کلید در دست نسبت به روش مناقصه متعدد تا حد زیادی باعث کاهش هزین ههای اداری و پرسنلی می گردد               ۱۰۴
-۴-۳-۷ فرضیه هفتم : بررسی نگرش پاسخگویان در مورد افزایش هزینه تمام شده به علت سایر عوامل از قبیل تعداد مناقصات-خرید مجدد کسری کالا -وجود کالای معیوب -تشریفات مزایده کالای مازاد و . . . در روش فعلی نسبت به روش کلید در دست.
۱۰۶ -۴-۳-۸ فرضیه هشتم : بررسی نگرش پاسخگویان در مورد اینکه تا چه حد اجرای پروژ ه ها به روش کلید در دست نسبت به روش مناقصه متعدد باعث کاهش هزین ههای ناشی از سایر عوامل م یگردد.
-۴-۳-۹ فرضیه نهم : بررسی نگرش پاسخگویان نسبت به هزینه ی تمام شده در دو روش فعلی و کلید در دست. ۱۱۱
-۴-۳-۱۰ فرضیه دهم : بررسی نگرش پاسخگویان نسبت به مدت اجرای پروژه در روش مناقصه متعدد و کلید در دست۱۱۳ .
۱۱۳ -۴-۳-۱۱ فرضیه یازدهم : بررسی نگرش پاسخگویان نسبت به اجرای پروژه به روش کلید در دست نسبت به روش مناقصه متعدد در حد زیاد و خیلی زیاد باعث کاهش زمان اجرای پروژه میگردد.
۱۱۵ -۴-۳-۱۲ فرضیه دوازدهم: بررسی نگرش پاسخگویان درباره مناسب بودن روش کلید در دست نسبت به روش مناقصه متعدد.
۱۱۵ -۴-۳-۱۳ فرضیه سیزدهم : بررسی نگرش پاسخگویان درباره اجرای پروژه به روش کلید در دست نسبت به روش مناقصه متعدد، در حد زیاد مناس بتر است.

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
-۵-۱ مقدمه  ۱۱۷
-۵-۲ نتایج پژوهش            ۱۱۷
-۵-۳ نکات قابل توجه         ۱۲۱
-۵-۴ محدودی تهای پژوهش۱۲۲
-۵-۵ پیشنهادها                ۱۲۲
منابع و ماخذ            ۱۲۳
پیوست       ۱۲۷
پرسشنامه

فهرست جداول
-۱-۲ مسئولی تهای عوامل موثر در قراردادهای سنتی از دیدگاه مارش        ۳۷
-۲-۲ مسئولی تهای عوامل موثر در مدیریت اجرایی            ۴۳
-۲-۳ مسئولی تهای عوامل موثر در قرارداد کلید در دست    ۴۷
-۲-۴ مسئولی تهای عوامل موثر در قرارداد کلید در دست نسبی               ۴۹
-۴-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات    ۸۲
-۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی      ۸۳
-۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت                 ۸۳
-۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار            ۸۳
-۴-۵ نگرش پاسخگویان در مورد کاهش یا عدم کاهش انبارداری در روش کلید در دست نسبت به روش فعلی    ۸۵
-۴-۶ نگرش پاسخگویان درباره گویه تا چه حد استفاده از روش کلید در دست در تقلیل هزینه های اجرای پروژه ناشی از کاهش هزینه انبارداری موثر است      ۸۷
-۴-۷ نگرش پاسخ گویان نسبت به گویه تا چه حد نگهداری از کالاهای مازاد در پروژ ه های خاتمه یافته باعث افزایش هزینه می گردد             ۸۷
-۴-۸ نگرش پاسخگویان نسبت به گویه ی تا چه حد هزین ه های انبارداری مکاتبات از قبیل رسید کالا ، برگشت کالا و  در روش فعلی باعث افزایش اجرای پروژه نسبت به روش کلید در دست می گردد۸۸
-۴-۹ نگرش پاسخگویان نسبت به گویه تا چه حد گردش عملیات انبارداری به روش مناقصه متعدد موجب افزایش هزینه های ناشی از افزایش خطاها و مغایرتها می گردد    ۸۹
-۴-۱۰ نگرش پاسخگویان نسبت به گویه هزین ههای ناشی از سرقت ، از بین رفتن کالا و . . .، باعث افزایش هزینه ی«. تمام شده نسبت به روش کلید در دست می گردد  ۸۹
-۴-۱۱ نگرش پاسخگویان نسبت به گویه تا چه حد عدم برگشت کالاهای درخواست شده اضافی پروژه از انبار توسط پیمانکار در روش فعلی نسبت به روش کلید در دست موجب افزایش هزینه تمام شده می گردد            ۹۰
-۴-۱۲نگرش پاسخگویان نسبت به گویه خریدهای مازاد در روش فعلی نسبت به روش کلید در دست تا چه حد باعث افزایش هزین ههای انبارداری و در نتیجه هزینه تمام شده می گردد  ۹۱
-۴-۱۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمر هی آنها از طیف نگرش نسبت به هزینه ه ای انبارداری         ۹۲
-۴-۱۴ نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد هزین ههای انبارداری ۹۳
-۴-۱۵ نتایج حاصل از آزمون کروسکال-والیس در مورد هزین ههای انبارداری۹۳
۹۴ -۴-۱۶ نگرش پاسخگویان در مورد کاهش یا عدم کاهش حمل و نگهداری در روش کلید در دست نسبت به روش مناقصه متعدد           ۹۵
-۴-۱۷  نگرش پاسخگویان درباره گویه تا چه حد هزینه ی حمل ، تخلیه و بارگیری در روش مناقصه موجب افزایش هزینه تمام شده میگردد    ۹۶
-۴-۱۸ نگرش پاسخگویان نسبت به گویه تا چه حد هزینه حمل کالا از محل خرید کالا به انبار موجب افزایش  هزینه ی تمام شده در روش فعلی نسبت به روش کلید در دست میگردد      ۹۷
-۴-۱۹ نگرش پاسخگویان نسبت به گویه تا چه حد حمل تکراری کالا از انبار به پای کار در روش فعلی نسبت به روش کلید در دست موجب افزایش هزین هی تمام شده کالا می گردد        ۹۷
تا چه حد هز ینه های ناشی از شکستگی ، سرقت و ضایع شدن کالا که در » -۴-۲۰ نگرش پاسخگویان نسبت به گویه
«؟ جریان بارگیری، حمل و تخلیه رخ می دهد، موجب افزایش هزینه تمام شده م یگردد     ۹۸
-۴-۲۱ نگرش پاسخگویان نسبت به گویه ی تا چه حد هزینه های جابجایی در کالا در انبار توسط جرثقیل ، لیفتراک و باعث افزایش هزینه تمام شده پروژه به روش فعلی میگردد؟          ۹۹
۹۹ -۴-۲۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره ی آنها از طیف تاثیر هزینه های حمل به هزینه ی تمام شده در روش فعلی نسبت به روش کلید در دست.
-۴-۲۳ نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد هزین ههای حمل               ۱۰۰
-۴-۲۴ نتایج حاصل از آزمون کروسکال-والیس در مورد هزین ههای حمل    ۱۰۰
۱۰۱ -۴-۲۵ نگرش پاسخگویان در مورد کاهش یا عدم کاهش هزین ه های اداری و پرسنلی در روش کلید در دست نسبت به
روش فعلی     ۱۰۲
تا چه حد برگزاری مناقصه متعدد در روش فعلی، موجب افزایش » -۴-۲۶ نگرش پاسخگویان نسبت به گویه ی هزینه های اداری و تشکیلاتی نسبت به روش کلید در دست میگردد              ۱۰۲
-۴-۲۷  نگرش پاسخگویان نسبت به گویه ی تا چه حد اجرای پروژه به روش کلید در دست، موجب افزایش هزینه های اداری و پرسنلی میگردد؟
-۴-۲۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمر هی آنها از طیف هزینه ی اداری و تشکیلاتی  ۱۰۳
-۴-۲۹ نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد هزین ههای اداری و پرسنلی   ۱۰۴
-۴-۳۰ نتایج حاصل از آزمون کروسکال-والیس در مورد هزین ههای اداری و پرسنلی           ۱۰۴
-۴-۳۱ نگرش پاسخگویان در مورد کاهش یا عدم کاهش هزینه های ناشی از سایر عوامل در روش کلید در دست نسبت به روش مناقصه متعدد  ۱۰۶
-۴-۳۲  نگرش پاسخگویان نسبت به گویه ی تا چه حد برگزاری مناقصه متعدد، باعث افزایش هزینه ی تمام شده در روش فعلی می گردد؟       ۱۰۷
-۴-۳۳ نگرش پاسخگویان نسبت به گویه ی تا چه حد طولان ی تر شدن مدت اجرای پروژه در روش فعلی، باعث افزایش هزینه ی تمام شده می گردد؟         ۱۰۷
-۴-۳۴  نگرش پاسخگویان نسبت به گویه ی تا چه حد کالایی که کمتر خریداری شده و نیاز به خرید مجدد و انجام مناقصه دارد، باعث افزایش هزینه ی تمام شده می گردد    ۱۰۹
-۴-۳۵  نگرش پاسخگویان نسبت به گویه ی “تا چه حد تعویض کالاهای معیوب هنگام تحویل قطعی، باعث افزایش هزینه ی تمام شده در روش فعلی می گردد؟
-۴-۳۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره طیف سایر هزینه ها            ۱۱۰
-۴-۳۷ نتایج مربوط به آزمون فریدمن در مورد تاثیر هزینه ی سایر عوامل بر هزینه تمام شده در پروژه        ۱۱۰
-۴-۳۸ نتایج مربوط به آزمون کراسکال –والیس مربوط به تاثیر هزینه های سایر عوامل        ۱۱۱
-۴-۳۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره آنها از طیف تاثیر روش فعلی بر هزینه ی تمام شده نسبت به روش
کلید در دست.          ۱۱۲
-۴-۴۰ نتیجه حاصل از آزمون فریدمن در مورد کل هزینه تمام شده
-۴-۴۱ نتیجه حاصل از آزمون کریسکال –والیس در مورد هزینه تمام شده     ۱۱۳
-۴-۴۲ نگرش پاسخگویان درباره ی طولانی تر شدن مدت اجرای پروژه در روش فعلی نسبت به روش کلید در دست ۱۱۳
۱۱۴ تا چه حد استفاده از روش فعلی، باعث افزایش مدت اجرای پروژه نسبت » -۴-۴۳ نگرش پاسخگویان نسبت به گویه ی
«؟ به روش کلید در دست می گردد
-۴-۴۴ آزمون فریدن دربار هی مدت اجرای پروژه                 ۱۱۴
-۴-۴۵ نتایج حاصل از آزمون کروسکال-والیس در مورد مدت اجرای پروژه      ۱۱۵
-۴-۴۶ نگرش پاسخگویان درباره مناسب بودن روش کلید در دست نسبت به روش فعلی        ۱۱۵
-۴-۴۷ نگرش پاسخگویان در مورد میزان مناسب بودن روش کلید در دست نسبت به روش فعلی                 ۱۱۶
-۴-۴۸ نتیجه حاصل از آزمون فریدمن در مورد مناسب بودن روش کلید در دست نسبت به روش فعلی         ۱۱۶

فهرست شکلها
-۲-۱ روش طراحی-مناقصه- اجرا                  ۳۴
-۲-۲ رو شهای مختلف واگذاری مسئولیت ها در پیمانکارای مدیریت             ۴۱
-۲-۳ قرارداد طراحی و مدیریت  ۴۵
-۲-۴ ساختار پروژه – BOT   ۵۲

چکیده:
این پژوهش به بررسی نگرش کارشناسان و متخصصین نسبت به عوامل موثر بر کاهش بهای تمام شده پروژ ه های خطوط انتقال نیرو به روش کلید در دست در شرکت برق منطقه ای فارس می پردازد. هدف از این پژوهش بررسی کاهش بهای تمام شده قراردادها و همچنین بهبود و اصلاح روش انعقاد قراردادها بمنظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه می باشد. هدف اصلی این پژوهش این است که تعیین کند چه عواملی در کاهش بهای تمام شده پروژه های خطوط انتقال نیرو به روش کلید در دست موثر هستند و مهمترین آنها کدام است ؟ در این راستا به طرح فرضیه هایی پرداخته شده که در بر گیرنده این مطلب است که هزینه هایی از قبیل انبارداری ، حمل ونگهداری کالا ، اداری و پرسنلی و چند عامل هزینه ای دیگر در انعقاد قراردادها به روش کلید در دست حذف و باعث کاهش قیمت تمام شده پروژه می گردد. مراحل پژوهش شامل مطالعه قراردادها و اسناد و مدارک ، انجام مصاحبه ، تهیه و ارسال پرسشنامه و انجام آزمون م ی باشد. این پژوهش از بعد هدف و از بعد جم ع آوری اطلاعات ، توصیفی غیر آزمایشی و با توجه به نگرش سنجی انجام شده ، یک پژوهش پیمایشی به حساب م ی آید. جهت افزایش روایی پژوهش هیچگونه نمونه گیری بعمل نیامده و تقریباً تمام افراد ج امعه آماری که جمعاً شامل ۳۶ نفر از کارشناسان مالی، مجریان طرح و پیمانکاران می باشند، مورد پرسش قرار گرفت هاند. بدلیل کم بودن داد ه ها از آمار ناپارامتریک و با توجه به سطح سنجش متغیر ها از آزمون کا ی دو،استفاده شده است. SPSS فریدمن، کروسکال-والیس و طیف پنج گزینه ای لیکرت تحت نرم افزار به گونه کلی ، فرضی ههای این پژوهش پس از آزمون مورد قبول و تایید واقع گردید ه اند. بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد استفاده از روش کلید در دست :
-۱ باعث کاهش هزینه های انبارداری در تمامی زمینه ها م یگردد.
-۲ باعث کاهش هزینه حمل و نگهداری کالا م یگردد.
-۳ باعث کاهش هزینه پرسنلی و اداری م یگردد.
-۴ باعث کاهش هزینه ی سایر عوامل از قبیل تعداد مناقصات ، خرید مجدد کسری کالا ، وجود
کالای معیوب، تشریفات مزایده کالاهای مازاد و . . . می گردد.
-۵ از لحاظ قیمت تمام شده بهینه است.
-۶ باعث کاهش زمان اجرای پروژه و کاهش قیمت تمام شده می گردد.
با این حال پیشنهاد می شود که جهت افزایش اتکا و اطمینان ، موضوع این پژوهش در سایر جوامع آماری با استفاده از سایر الگوهای آماری مورد بررسی قرار گیرد.