پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA59- بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

کد محصول : SA59

فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 105 صفحه

قیمت: 32000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه      ۷
مسئله اصلی تحقیق ۸
تشریح و بیان موضوع   ۸
ضرورت و اهمیت تحقیق     ۹
پیشینه تحقیق۱۰
فرضیه های تحقیق      ۱۳
مدل مفهومی تحقیق   ۱۳
اهداف تحقیق     ۱۴
روش تحقیق۱۴
روشهای گردآوری اطلاعات   ۱۴
قلمرو زمانی تحقیق   ۱۴
مکان تحقیق    ۱۵
جامعه آماری    ۱۵
نمونه آماری   ۱۵
روشهای نمونه گیری  ۱۵
روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۱۵
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح   ۱۵

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول   ۱۸
مقدمه ۱۸
بهره وری چیست؟      ۱۹
تعاریف مختلف از بهره وری      ۱۹
تاریخچه مفهوم بهره وری      ۲۰
بهره وری کارکنان دانشی      ۲۱
کاربرد معیارهای سنجش بهره‌وری کارکنان فکری۲۳
تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری      ۲۵
بهره وری به عنوان یک موضوع استراتژیک      ۲۵
بهره وری: برنامه یا فرایند مدیریت      ۲۶
ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری      ۲۶
چرخه بهره وری      ۳۴
شاخصهای بهره وری کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟      ۳۷
چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد؟      ۳۹
چه عواملی بر بهره وری موثرند؟      ۴۰
فرهنگ و بهره وری      ۴۰
پارادوکس فناوری اطلاعات و بهره وری    ۴۱
بهره¬وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی      ۴۱
بخش دوم ۴۲
مقدمه     ۴۳
اهمیت، لزوم و خواص آموزش منابع انسانی     ۴۴
حلقه مفقوده     ۴۵
فلسفه آموزش: سنتی ، مدرن ، پست مدرن     ۴۷
مسئولیت مدیر توانمند در بهبود شرایط آموزشی     ۴۸
رابطه «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها     ۴۹
توسعه منابع انسانی     ۴۹
آموزش؛ این جا- آن جا- همه جا     ۵۰
همگام با توسعه جهانی     ۵۰
انواع فنون آموزش:     ۵۱
گروه اول: روشهایی که منظور از آنها دادن اطلاعات است     ۵۱
گروه دوم : روشهای شبیه سازی     ۵۲
گروه سوم: روشهای آموزش ضمن خدمت     ۵۴
ارزشیابی آموزشی     ۵۶
فرایند ارزشیابی آموزش    ۵۶
دلایل ارزشیابی آموزش     ۵۷
آیا راه حل مسئله، آموزش است؟     ۵۸
ستاده های مورداستفاده در ارزشیابی آموزشی     ۵۸
رویکردهای ارزشیابی آموزش     ۵۹
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی      ۶۰
دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی     ۶۱
دامنه آموزش الکترونیک      ۶۱
دسته بندی ا نواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی     ۶۳
مزیت های آموزش الکترونیک     ۶۴
چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد      ۶۴
مدل مفهومی تحقیق     ۶۵
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه   ۶۷
روش تحقیق   ۶۷
متغیرهای تحقیق      ۶۸
روشهای جمع‌آوری اطلاعات    ۶۹
روایی و پایایی پرسشنامه   ۶۹
جامعه و نمونه آماری   ۷۱
قلمرو مکانی تحقیق   ۷۱
قلمرو زمانی تحقیق   ۷۱
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه   ۷۲
روشهای نمونه‌گیری   ۷۲
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۷۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه     ۷۶
آمار توصیفی:     ۷۶
جنسیت۷۶
سطح تحصیلات   ۷۸

   سن ۷۹
میزان سابقه کار    ۸۰
آمار استنباطی:   ۸۱
آزمون همبستگی   ۸۲
T
آزمون     ۸۲
آزمون دو جمله‌ای   ۸۴
آزمون تحلیل واریانس فریدمن   ۸۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه۸۹
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمونT ۹۰
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله‌ای  ۹۰
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۹۱
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به مدل روابط متقابل بین انواع فنون آموزش و بهبود بهره وری  ۹۱
ارائه پیشنهادات۹۳
پیشنهادات برای تحقیقات آتی     ۹۳
منابع و مآخذ    ۹۴
ضمائم     ۹۸

مقدمه:
در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. نگاه عمیق‌تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشکار می شود که انسان موجودی است که دارای ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می‌شود که همه ابعاد معنوی، جسمی مورد توجه قرار‌گیرد. واضح است که آموزش و پرورش می‌خواهد یادگیری و آموزش در زندگی انسان از ارزش معناداری برخوردار شود و فراتر از یادگیری، به بازسازی شخصیت و توانمندی های منابع انسانی بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود. برخی از صاحبنظران نقل می کنند که دانش بشری هر پنج سال یک بار دو برابر افزایش می یابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار می دهد . پس چگونه می توان منابع انسانی یک سازمان را با این تغییر و تحولات آشنا نکرد؟ بدیهی است در صورت بی توجهی  به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. به همین علت در کشورهای پیشرفته امروزی معمولا  نیروی انسانی حداقل هر سال یکبار به کلاس آموزش می روند. حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارتها و آگاهیهای مختلف کارکنان دارد.( دولان، ۱۳۷۵ ) هر چه  این زمینه ها به موقع و بهتر باشد، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در جهت ایجاد دانش و مهارت ویژه کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که افراد در ارتقای سطح بهره وری و بهبود آن درسازمان سهیم،  و قادر شوند تا خود را با فشار های متغیر محیطی وفق دهند. از این رو بهبود بهره‌وری منابع انسانی سازمان، بستگی زیادی به کیفیت و شایستگی منابع انسانی آن سازمان دارد. برخی از سازمانها تشخیص داده اند که منابع انسانی دارایی شماره یک آنان هستند و این در محیطهای آموزشی مانند دانشگاه بیشتر نمود واقعی پیدا می کند.بنابراین، برای اطمینان از افزایش دانش، مهارتها و شایستگی که استمرار داشته و قابل استفاده باشند،کارکنان بایستی به اندازه کافی آمــوزش ببینند. از طرف دیگر اهداف سازمان ایجاب می کند مهارتها و قابلیتهایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است به تناسب نیاز و ضرورت باید تقویت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشی بهتر و بیشتر بتواند تواناییهای بالقوه کارکنان را به فعل درآورد نه تنها، انسان در خود اعتبار و ارزش والاتری می بیند بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت کننده روح و روان انسان است. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. اگر تواناییهای کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد. اما اگر چنین نباشد، لازم است سطح مهارت، توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. .( دولان، ۱۳۷۵
 

مسئله اصلی تحقيق:

بهره‌وري مفهومي است جامع و كلي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت، جهت ارتقاي سطح زندگي انسانها و ساختن اجتماعي مرفه‌تر كه هدفي ملي براي همه كشورهاي جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران مي‌باشد و شايد بتوان گفت كه رسالت اصلي علم مديريت، دستيابي به بهره‌وري بيبشتر است و اين امر همواره مورد توجه مديران براي اداره و مهندسي مجدد سازمانها بوده است. با توجه به ضرورت اين مفهوم (بهره‌وري) و دگرگوني‌هاي شگرفي كه در علوم و فنون و تكنولوژي رخ داده، صاحبنظران مديريت منابع انساني را بر آن داشته تا با استفاده از فنون مختلف آموزش زمينه همسو كردن فعاليتهاي انسان را با اين پيشرفتها به منظور دستيابي به بهبود بهره‌وري فراهم آورند. حال با توجه به اهميتي كه موارد فوق در جوامع امروزي پيدا كردند، بر آن شديم تا در اين رساله به بررسي تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وري بپردازيم. لذا مسئله اصلي تحقيق كه تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وري است مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

تشريح و بيان موضوع

امروزه شايد در حدود دهها ميليون نفر نيروي كار در كشور جمهوري اسلامي ايران وجود داشته باشند كه اين جمعيت عظيم در بخشهاي صنعتي ،دولتي و بازرگاني براي تامين نيازمندي هاي كل كشور به كارهاي متنوع و مختلفي اشتغال داشته و در راه انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله مشغول كار و فعاليت هستند . بديهي است كه نمي توان ادعا نمود كه كليه افراد مذكور ذاتا دانش و آگاهي ، مهارتهاي فني و نوع رفتار لازم را براي انجام وظايف و  مسئوليتهاي شغلي خود را دارا می باشند. بنابراین برای حداقل بالا بردن سطح كيفيت و يا كميت كار خود احتياج به آموزش دارند  از طرفي ديگر پيشرفتهاي روز افزون در علوم و فنون ، تغييرات در مسير توليدات و خدمات سازمانها ، گسترش و يا محدود شدن اهداف كلي سازمان ،اهداف خود كفايي و ساير تغييرات و تحولات سياسي ،اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و غيره هم نياز به آموزشهاي جديدي را محرز مي سازد و لزوم توجه نيرو هاي بيشتري را در امر آموزش منابع انساني توجيه مي نمايد.در واقع كوششهاي اقتصادي انسان هميشه و همواره معطوف برآن بوده است كه حداكثر نتيجه را از حداقل تلاشها و امكانات بدست آورد . اين تمايل را مي توان اشتياق وصول به بهره وري افزونتر نام نهاد.جميع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدايي ترين ابزار كار در اعصار بدوي گرفته تا پيچيده ترين و بغرنج ترين تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي زمان حاضر متاثر از همين تمايل و اشتياق مي باشد . هر انسان عاقل و خرد مندي مي خواهد بهترين كار را انجام دهد و بهترين بهره را حاصل كند در واقع آموزش منابع انساني امروزه تاثير بسيار زيادي بر بهبود بهره وري دارد. از اين رو ما در اين تحقيق سعي بر آن داريم تا تاثير انواع فنون آموزش منابع انساني بر بهبود بهره وري را در جامعه آماري مورد نظر بررسي كنيم.( ابطحی، 1380) 

ضرورت و اهمیت تحقیق:

در واقع تحقيقات انجام شده در مورد بهره وري همه در جهت ابداع راهكارههايي براي استفاده بهينه از  منابع موجود در اختيار بشر است . مديريت بهره‌وري در گذشته عمدتا در يك حالت غير رسمي فعاليت كرده بود، اما الان در تمام جنبه ها نياز به آن به صورت رسمي احساس مي شود.(Straner, 1995) اهميت موضوع به اندازه‌اي است كه امروزه درتمام دنيا اين موضوع به عنوان سر لوحه افكار و فرهنگ كاري دولتمردان قرار گرفته است و سعي در ترويج فرهنگ بهره وري در بين مردم و جامعه خودشان دارند. از آنجا كه منابع انساني ،مهمترين عامل در بهبود و افزايش بهره وري است و يكي از راههاي كسب و ارتقاء مهارتهاي جديد اين منابع از طريق آموزش مي باشد. همانطوركه "هراكليتوس" معتقد بود : هيچ چيز غير از تغيير پايدار نيست. تجربه گذشته نيز به ما يادآوري مي كند كه تغيير در مسير حرفه اي مشاغل و روشهاي انجام كار اجتناب ناپذير است و توجه به آموزش در جهت توسعه منابع انساني و در مسير اين تغيير و تحول، تنها پلي است كه مي تواند ما را از دنياي امروز به دنياي متحول و متغير فردا رهنمون سازد.( مورگان، 994 (1لذا همان طوري كه جوامع بشري از سنتي بودن به صنعتي شدن و از صنعتي بودن به فرا صنعتي شدن گام بر خواهند داشت، علوم وفنون و تكنولوژي هم رو به تكامل ،دگرگوني و پيشرفت است و به موازات اين تغييرات است كه اهميت لزوم و خواص آموزش بيش از پيش ملموس گشته تا حدي كه امروزه مي‌گويند: آموزش در حقيقت خود مديريت است .همچنين مي توان آموزش در محل كار را براي منابع انساني به عنوان يك منبع مهم براي افزايش سرمايه انساني دانست.( Kurosawa, 2005)  انگيزه انتخاب اين موضوع آن است كه با توجه به اينكه منابع انساني در سازمانهاي امروزي جزء سرمايه هاي اساسي يك سازمان محسوب مي شوند آموزش آنها يك امر حياتي و اجتناب نا پذير است كه بايد به طور مستمر با مجموعه فرآيندهاي مديريت مورد توجه قرار گيرد تا ساير فعاليتهاي مديريت بتواند مثمر ثمر واقع گردد كه اگر اين آموزش به طريقه اي صحيح ، جامع و كامل انجام پذيرد و به عنوان وسيله اي براي رسيدن به بهبود  بهره وري مد نظر قرار گيرد داراي خواص بيشماري از جمله موارد زير است:

1.تسهيل در فرآيند مديريت و نيل به اهداف سازماني

2.ايجاد هماهنگي درنحوه انجام كارها در سازمان

3.ايجاد حس انعطاف پذيري لازم در كار كنان

4.تقليل سطح حوادث و سوانح در محيط كار

5.بهبود كيفي و كمي محصولات و يا خدمات ارائه شده توسط كاركنان .( ابطحی،  1373)

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید