اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ویژگی های شخصیتی HEXACO، هوش فرهنگی و سازگاری دانشجویان بین المللی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R102

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Personality and Individual Differences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده روانشناسی :  ویژگی های شخصیتی HEXACO، هوش فرهنگی و سازگاری دانشجویان بین المللی

عنوان انگلیسی:

The HEXACO personality traits, cultural intelligence, and international student adjustment

چکیده فارسی:

تطبیق میان فرهنگی یکی از چالش های پیش روی گروه های بیگانه در سراسر جهان است. اگرچه ارتباط بین صفات شخصیتی پنجگانه و تطبیق میان فرهنگی به خوبی مشخص شده، اطلاعات کمتری در مورد مدل HEXACO شش عاملی شخصیت و تطبیق در دسترس است. علاوه بر این، اخیرا تحقیقاتی در رابطه با این مساله صورت گرفته است که آیا تفاوت های فردی در هوش فرهنگی  (CQ) جایگزین ویژگی های شخصیتی برای پیش بینی تطبیق هست یا نه. مطالعه حاضر به بررسی ویژگی های شخصیتی HEXACO و چهار جنبه CQ به عنوان پیش بینی کننده های تطبیق میان فرهنگی در نمونه ای متشکل از ۳۵۵ دانش آموز بین المللی حاضر در دانشگاه های ایالات متحده پرداخته است. مجموعه ای از تحلیل های رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد چند جنبه از CQ نسبت به صفات HEXACO در تمامی ابعاد تطبیق بهتر توانستند واریانس افزایشی در تطبیق بین فرهنگی دانش آموزان را پیش بینی کنند.

در مقابل، چند صفت HEXACO بهتر از CQ توانستند واریانس افزایشی در تعامل و تطبیق مرتبط با مدرسه را در دانش آموزان پیش بینی کنند. CQ ادراکی و CQ انگیزشی نشان دهنده اعتبارهای مرتبط با معیار منسجم برای پیش بینی تمامی جنبه های تطبیق بود. علاوه بر این، برونگرایی به تطبیق تعامل و وجدان به تطبیق مرتبط به مدرسه ارتباط داده شد. محققان به جای در نظر گرفتن هوش فرهنگی و صفات شخصیتی به عنوان عوامل متضاد باید این ویژگی ها را پیش بینی کننده های مکمل ولی متمایز تطبیق بین فرهنگی در نظر بگیرند.

Abstract

Cross-cultural adjustment is a challenge faced by sojourner groups around the world. Although associations between the Big Five personality traits and cross-cultural adjustment are well established, less is known about the six-factor HEXACO model of personality and adjustment. Moreover, recent research has considered whether individual differences in cultural intelligence (CQ) might supplant personality traits for predicting adjustment. The present study examined the HEXACO personality traits and four facets of CQ as predictors of cross-cultural adjustment for a sample of 355 international students attending university in the United States.

A series of hierarchical regression analyses revealed that several facets of CQ predicted incremental variance in students cross-cultural adjustment over and above the HEXACO traits across all dimensions of adjustment. Conversely, several HEXACO traits predicted incremental variance in students interaction and school-related adjustment over and above CQ. Cognitive CQ and motivational CQ demonstrated consistent criterion-related validities for predicting all facets of adjustment. Additionally, Extraversion was related to interaction adjustment, and Conscientiousness was related to school-related adjustment over and above students standing on the facets of CQ. Rather than considering cultural intelligence and personality traits as in conflict, researchers should consider these characteristics as complementary yet distinct predictors of cross-cultural adjustment.

۱. Introduction

The world has become progressively more global as increasing numbers of people seek opportunities for international education and employment. Consequently, there has been increased interest in identifying the various personal and situational characteristics that contribute to successful cross-cultural adjustment and performance abroad (e.g., Black, Mendenhall, & Oddou, 1991; Mol, Born, Willemsen, & van der Molen, 2005; Stroh, Black, Mendenhall, & Gregersen, 2005). Researchers have argued that the process of adjustment is similar across various “acculturating groups” (Berry, 1997; Church, 1982), such as expatriate employees and international students.

Young foreigners pursuing education abroad make up some of the most frequent arrivals to the United States (Institute of International Education, 2015), and research on international students has helped to illuminate the challenges that sojourners face (e.g., Smith & Khawaja, 2011).

International students must undergo a process of behavioral (e.g., foreign language acquisition, adapting to cultural norms) and psychological (e.g., coping with feelings of vulnerability, isolation, and loneliness) adaptation (Kim & Okazaki, 2014), or “culture shock” (Pedersen, 1995; Ward, Bochner, & Furnham, 2001), and research has highlighted the benefits of successful adjustment at both the individual and institutional levels (e.g., Smith & Khawaja, 2011). Extending from past research on personality and cross-cultural adjustment, the present study examines the criterion-related validity of the HEXACO personality traits (Lee & Ashton, 2004) and cultural intelligence (Ang et al., 2007; Van Dyne, Ang, & Koh, 2008) for predicting international students’ general adjustment (i.e., psychological comfort with various everyday living conditions abroad), interaction adjustment (i.e., psychological comfort with interacting with host-country nationals), and school-related adjustment (i.e., psychological comfort with various activities associated with education abroad; Black & Stephens, 1989), over and above students’ past experience living abroad and time spent in the U.S. To our knowledge, this is the first study to examine the HEXACO traits in relation to cross-cultural adjustment or cultural intelligence.