مقاله انگلیسی نیازسنجی برای توسعه مداخلات آموزشی برای بهبود کیفیت آموزش

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M991

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  نیازسنجی برای توسعه مداخلات آموزشی برای بهبود کیفیت آموزش: مطالعه موردی از مدارس ابتدایی زیمبابوه

عنوان کامل انگلیسی:

Needs assessment for the development of educational interventions to improve quality of education: A case of Zimbabwean primary schools

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M991)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه نیازسنجی  به منظور انجام یک مطالعه مقدماتی برای توسعه یک مداخله آموزشی خاص و ایجاد یک چارچوب خود ارزیابی مدارس (SSE) برای مدارس ابتدایی زیمبابوه می باشد. برای این منظور یک روش تحقیق کیفی اتخاذ شد که هجده مدرسه ، سی و شش معلم ، هجده مدیر مدرسه و سه مدیر ارشد آموزشی در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده که از طریق تحلیل محتوای موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که هیچ چارچوب SSE برای مدارس ابتدایی زیمبابوه وجود ندارد و SSE هدفمندی رخ نمی دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که اگر ارزیابی مؤثر از کیفیت آموزش صورت گیرد نیاز به یک چارچوب SSE برای مدارس ابتدایی زیمبابوه وجود دارد. این مطالعه به وزارت آموزش و پرورش توصیه می کند که یک چارچوب SSE را برای بکارگیری در ارزیابی کیفیت آموزش در مدارس در راستای تفهیم و پیشرفت آنها تدوین کند.

 کلیدواژگان: مداخله آموزشی ، ارزیابی ، نیازسنجی ، کیفیت آموزش ، خودارزیابی مدرسه ، چارچوب خودارزیابی مدرسه

۱.مقدمه و پیش زمینه

پس از بیانیه جهانی حقوق بشر در سال ۲۰۰۴ توسط سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) مبنی بر اینکه کیفیت آموزش به طور کلی در همه کشورها رو به زوال است (یونسکو ، ۲۰۰۴) ، مجددا کیفیت آموزش در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. کیفیت آموزش ، در اینجا به عنوان  مناسب بودن برای هدف تعریف شده است که به کلیه ویژگی های آموزش (ورودی ها ، فرایندها و خروجی ها) مربوط می باشد ، و اکنون در قلب هر سیستم آموزشی در طرح های آموزشی بعد از ۲۰۱۵  در سراسر جهان وجود دارد (یونسکو ، ۲۰۱۴) …

 ۶.نتیجه گیری

شرکت کنندگان در این مطالعه در مورد ابزار مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی زیمبابوه نظرات مختلفی داشتند. با این حال این اجماع وجود داشت که نیاز به یک چارچوب SSE وجود دارد. نتایج نشان داد که برخی از قواعد مربوط به کیفیت برای مدیران مدارس برای ایجاد ابزار های خاص برای ارزیابی کیفیت آموزش ، وجود دارد. با این وجود ، ممکن است این ابزارها برای ارزیابی کیفیت به اندازه کافی منسجم  و کارآمد نباشند، زیرا ممکن است با توجه به پیچیدگی ایجاد مداخلات آموزشی، برخی از مدیران مدارس شایستگی تهیه چنین ابزارهایی را نداشته باشند (پلمپ ، ۲۰۰۹) …

Abstract

This study sought to conduct a needs assessment as a preliminary study for developing a specific educational intervention, a School Self-Evaluation (SSE) framework for Zimbabwean primary schools. A qualitative research methodology was adopted where eighteen schools, thirty-six teachers, eighteen school administrators and three Education Officials took part in this study. Interviews and questionnaires were used to collect data which were analysed through thematic content analysis. Findings indicate that there is no SSE framework for Zimbabwean primary schools and no meaningful SSE takes place. The study concluded that there is a need for an SSE framework for Zimbabwean primary schools if an effective evaluation of education quality is to be realised. The study recommends the Ministry of Education to develop an SSE framework for use in evaluating education quality in schools for its realisation and improvement.

Keywords: Educational intervention,Evaluation,Needs assessment,Quality of education,School self-evaluation,School self-evaluation framework

۱.Introduction and background

After the 2004 Universal Declaration on Human Rights by the United Nations Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) that the quality of education was generally deteriorating in all nations (UNESCO, 2004), there has been a renewed focus on quality of education worldwide. Quality of education, defined here as fit for purpose which pertains to the entire characteristics of education (inputs, processes and outputs), is now at the heart of every education system post-2015 educational agenda worldwide (UNESCO, 2014)…

۶.Conclusion

Participants had varied views on the instrument currently used to evaluate quality of education in Zimbabwean primary schools. There was a consensus that there is a need for an SSE framework. It was found that there are some quality-related arrangements for school heads to develop their own instruments to evaluate quality of education. However, the instruments may not be consistent and effective enough to evaluate quality as some school heads may not be competent to develop such instruments considering the complexity of developing educational interventions (Plomp, 2009)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی رشته مدیریت

دانلود مقالات ۲۰۲۰ مدیریت آموزشی