اطلاعیه

مقاله انگلیسی سواد اطلاعاتی و ارتباط با محل کار: مروری بر ادبیات

این مقاله مروری (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1451

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Global Knowledge Memory and Communication

نوع مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : سواد اطلاعاتی و ارتباط با محل کار: مروری بر ادبیات

عنوان کامل انگلیسی:

Information literacy and relation to workplace: a review of the literature

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1451)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – این مطالعه، مروری انتقادی از ادبیات سواد اطلاعاتی در محیط کار و مسائل مربوط به آن ارائه می‌کند. هدف این مطالعه بررسی دو موضوع است: چگونه سواد اطلاعاتی عمدتاً آکادمیک در محل کار تجربه می شود و همچنین بررسی این موضوع که چگونه می توان از چارچوب های سواد اطلاعاتی آکادمیک برای تقویت عملکرد در محل کار استفاده کرد.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – یک رویکرد انتقادی به سواد اطلاعاتی برای  مقدمه و پیشینه با جستجوی نشریات علمی با در نظر گرفتن عبارات سواد اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی در محل کار به کار گرفته شد. در مجموع، ۶۵ مقاله منتشر شده به زبان انگلیسی انتخاب شد.

یافته‌ها – با توجه به ادبیات موجود، تحقیقات بسیار کمی در مورد سواد اطلاعاتی متناسب با محل های کاری خاص وجود دارد و تمام یافته ها مربوط به محیط‌های آکادمیک می باشند. این مطالعه نقش مثبت درک شده سواد اطلاعاتی را در تقویت عملکرد کاری نشان می دهد. این مقاله نتیجه می گیرد که سواد اطلاعاتی برای کارمندان و کارفرمایان مزایای آشکاری دارد، اما تفاوت ها در سواد اطلاعاتی دانشگاهی و سواد اطلاعاتی محل کار قابل توجه است.

نوآوری/ارزش – چارچوب های کاربردی سواد اطلاعاتی برای محل کار، به شدت به بخش آموزشی وابسته هستند و نیاز به تحقیق بیشتر دارند تا بتواند به اندازه کافی به زمینه های خاص محل کار و فعالیت های مشارکتی اجتماعی سواد اطلاعاتی آنها بپردازد.

واژه‌های کلیدی: مرور ادبیات، عملکرد کارکنان، چارچوب سواد اطلاعاتی، سواد اطلاعاتی در محیط کار

Abstract

Purpose – This study provides a critical review of the literature on information literacy in the workplace and its relevant issues. The purpose of this study is to examine two elements: how the predominantly academic information literacy is experienced in the workplace; and review how academically based information literacy frameworks can be used to increase performance in the workplace.

Design/methodology/approach – A critical approach to information literacy was implemented for the introduction and background information by searching for scholarly publications referring to information literacy and information literacy in theworkplace. Overall, 65 published articles in Englishwere selected and found suitable.

Findings – According to the existing literature, very few frameworks tailored to specific workplaces have been discovered and were all found to be pertinent to academic settings that included researchers. The review revealed the perceived positive role of information literacy in raising work performance. The paper concludes that the benefit for information literate employees and employers is apparent, but those differences in academic information literacy and workplace information literacy are significant.

Originality/value – Information literacy frameworks for the workplace, when used, are still heavily reliant on the educational sector and need to be further researched in order for them to adequately address specific workplace contexts and their socially collaborative information literacy activities.

Keywords: Literature review, Employee performance, Information literacy framework, Information literacy in the workplace

Introduction

Since the term “information literacy” was first coined by Zurkowski (1974), much research has been conducted on different related issues, mostly in academic contexts and formal education, with librarians seen as the medium through which education was imparted (Koltay et al., 2015). Comparatively, information literacy in the workplace remains less present. In the context of this study, information literacy is related to developing competent information users through education to increase work performance in a world that is increasingly moving away from a labour-intensive workforce towards that of an information driven post-industrial workforce (Stehr, 2019).

Conclusion

This review aimed to examine how information literacy is interconnected in the workplace and how various theoretical perspectives shed light on how information literacy is viewed. Information The review shows that few studies addressed information literacy in the workplace, which indicates a research gap. Therefore, this study presents the strengths and weaknesses of the current research and identifies the research gap that may help determine areas for future research. Based on the results, it is clear that while still vitally important, the mostly academic-based information literacy definitions, skills, competencies and frameworks cannot easily be applied to the constantly changing workplace contexts and its diverse workforce. Key difficulties for employees and employers include the transition from academia to the workplace and the integration of newcomers into their new more socially collaborative information literacy environments and established information practices…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳  مدیریت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد عملکرد کارکنان با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت آموزشی با ترجمه تخصصی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی