اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل کسب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M620

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia CIRP

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت :  مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل کسب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

عنوان انگلیسی:

Knowledge Management in Value Creation Networks: Establishing a New Business Model through the Role of a Knowledge-Intermediary

چکیده فارسی:

توزیع مکانی و رشد granularity(بخشی از حافظه در کامپیوتر) زنجیره های ارزش در شبکه های ساخت و تولید باعث افزایش پیچیدگی فرایند خلق ارزش بین سازمانی می شود و چالش های جدیدی در مشارکت آن ها و ایجاد یک نوآوری معمول مطرح می کند. دانش منبع اصلی پرداختن به این پیچیدگی است. با این حال در یک موقعیت بین سازمانی، تعارض هایی بین اهداف مدیریت دانش و اهداف مدیریت عمومی ایجاد می شود که باید جبران گردد. در مقالۀ حاضر به نقش واسطۀ دانش که نقش حمایتی در شبکه های خلق ارزش دارد پرداخت می شود. واسطه از ساختارهای خلق ارزش، پروسه ها و محصولات مصنوعی پشتیبانی و حمایت می کند و یک هم زیستی مناسب بین اهد اف مدیریت دانش و اهداف مدیریت عمومی ایجاد می کند.

کلید واژه ها: مدیریت دانش، شبکه های هم عملیات، خلق مشترک ارزش، نوآوری و خلق ارزش، ساخت و تولید توزیعی

مقدمه

موفقیت و قابلیت رقابتی شبکه های خلق ارزش به “دانش مولد” که در طی پروسه های خلق ارزش بین سازمانی موجود است بستگی دارد. دانش مولد یعنی قابلیت شناختی انتقال دانش به عمل (یا استفاده مناسب از دانش در یک موقعیت خاص). بازیگران منفرد در یک شبکه صرفاً  دارای ظرفیت محدود در جمع آوری دانش مولد هستند علت این امر هم پیچیدگی و تنوع موجودی دانش است. از این رو بازیگر منفرد (یا تشکیلات اقتصادی) بر توانایی های اصلی خود  تمرکز دارد و پروسه های کسب و کاری دوم و سوم را برون رسایی می کند. دانش که طی سال ها و دهه ها در شرکت ایجاد شده است در بین شرکای مستقل توزیع می گردد و آشکار می گردد و غالباً به صورت مستقیم قابل دسترسی نیست. این  امر منجر به توزیع فضایی (مکانی) حاملان دانش و پروسه های خلق ارزش می گردد.

Abstract

The spatial distribution and growing granularity of value chains within manufacturing networks increase the complexity of inter-organizational value creation processes and pose new challenges for their coordination and a common innovation development. “Knowledge” is the essential resource to cope with this complexity. However, in an inter-organizational context conflicts between knowledge management objectives and general management objectives can arise, which have to be compensated. The presented article describes the role of a knowledge intermediary, which represents a support function within value creation networks. The intermediary supports value creation structures, processes and the artifact, which ensure an appropriate symbiosis between knowledge management objectives and general management objectives.