اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M617

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Accounting, Organizations and Society

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۲   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۲۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ISI  ترجمه شده مدیریت :  تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی- یک مطالعه موردی از یک سازمان غیر دولتی

عنوان انگلیسی:

The interplay between ideological control and formal management control systems e A case study of a non-governmental organisation

چکیده فارسی:

در این مطالعه ما ایدئولوژی سازمانی را به عنوان یک بعد مهم سیستم های کنترل مدیریت (MCS) مورد بررسی قرار می دهیم. از طریق یک مطالعه موردی از یک مرکز بهداشتی به عنوان یک سازمان غیر دولتی، ما دریافتیم که توانایی بحث ایدئولوژیک برای تاکید بر منحصر به فرد بودن و اهمیت سازمان یک ابزار قدرتمند کنترل برای مدیر فراهم می کند. همچنین کنترل ایدئولوژیک برای توضیح مقاومت محدود جهت اجرای MCS رسمی مالی گرا مهم می باشد. ما از طریق تفصیل یک بخش مهم، در عین حال بررسی نشده این روند اجرا کمک می کنیم، یعنی این که MCS رسمی، از طریق تاثیر متقابل با کنترل ایدئولوژی غالب و به موقع، با اهمیت نمادین انجام می شود. بنابراین، یافته های ما نشان می دهد که تولید قابلیت دید همزمان می تواند از طریق هر دو یعنی طراحی MCS رسمی (که توسط چنهال، هال، و اسمیت، ۲۰۱۳ پیشنهاد شد) و از طریق استفاده از کنترل ایدئولوژیک (مانند مورد ما) دنبال شود. همچنین نتایج ما نیاز به تمایز بین هویت حرفه ای و سازمانی در زمان تجزیه و تحلیل MCS در سازمان های مراقبت بهداشتی و سازمان های غیر دولتی نشان می دهد.

کلمات کلیدی: گفتگوی حسابداری، پذیرش، قابلیت دید همزمان، مراقبت بهداشتی، کنترل ایدلوژی، سازمان غیر دولتی، هویت سازمانی

۱. مقدمه

در این مطالعه ما ایدئولوژی سازمانی را به عنوان یک بعد مهم، و هنوز به اندازه کافی مورد بررسی نشده، از سیستم های کنترل مدیریت (MCS) مورد بررسی قرار می دهیم. ایدئولوژی سازمانی به عنوان یک سیستم ایده عمومی تعریف  می شود که برای آنچه که کارکنان باور دارند یک نظم ایجاد شده می باشد توجیه اساسی و مشروعیت را فراهم می کند (کزارنیاوسکا-جورجز، ۱۹۸۸؛ تامپسون، ۱۹۸۰). ادبیات  MCSاهمیت فرهنگ، کنترل های گروهی و نظام های باور را به رسمیت شناخته است (آهرنز و مولونا، ۲۰۰۷؛ دنت، ۱۹۹۱؛ افرین و هاپر، ۲۰۰۷؛ اوچی، ۱۹۷۹؛ سیمونز، ۱۹۹۵)، اما توجه چندانی به اینکه چگونه مدیران کنترل ایدئولوژیک را به طور غیر مستقیم برای تسلط بر رفتار کارکنان از طریق کنترل تجربه، افکار و احساسات مهم آنها را مورد استفاده قرار می دهند اختصاص نداده است. کنترل ایدئولوژیک با استفاده مدیران از آداب و نمادها و ارتباط کلامی ایدئولوژی سازمانی آنها مرتبط می باشد، که از طریق آنها باورها، عواطف و ارزشهای کارکنان را مورد هدف قرار می دهد (آلوسون  وکارمان ، ۲۰۰۴؛ کزارنیاوسکا جورجز، ۱۹۸۸؛ اتزیونی، ۱۹۷۵؛ کوندا، ۱۹۹۲).

 کنترل ایدئولوژیک باید مطرح شود به این دلیل که اغلب تشخیص داده می شود که سازمان های مذهبی، بیمارستان ها و سازمان های غیر دولتی  (NGO) یک نسبت قابل توجهی  از کارمندان را شامل می شود که تعهد آنها در درجه اول اخلاقی می باشد (اتزیونی، ۱۹۶۴). اتزیونی (۱۹۶۱، ۱۹۶۴، ۱۹۷۵) نشان دهنده چنین سازمان های “سازمان های قانونی” می باشد و استدلال می کند که کنترل ایدئولوژیک در اینجا بسیار مهم می باشد. با این حال، همانطور که توسط  اتزیونی (۱۹۷۵، ص ۴۰-۵۴ ) مورد تاکید قرار گرفت، حتی در سازمان هایی که در آن کنترل ایدئولوژیک غالب می باشد، عناصر خاصی از MCS رسمی ایجاد شده است. هدف کلی این مطالعه این است توجه دقیقی به کنترل ایدئولوژیک و اثر متقابل آن با  MCS رسمی در سازمان های هنجاری نشان دهد. ما MediOrg  یک مرکز بهداشت کوچک مذهبی وابسته که به عنوان یک سازمان غیر دولتی در مناطق روستایی هند فعالیت می کند را بررسی می کنیم.

ما نیز این موضوع کلیدی را در مورد اینکه چگونه سطح بالایی از پذیرش طرح های رسمی MCS  حاصل می شود ادمه می دهیم، از جمله کارکنانی که استفاده افزایشی از MCS مرتبط با نفوذ عقلانیت اقتصادی در شیوه های کار را قبول می کنند. ادبیات حسابداری خرد گرای بیشتر در سازمان های مراقبت بهداشتی و سازمان های غیر دولتی بطور کلی بر مقاومت در برابر MCS رسمی (برودبنت، جیکوبز، و لافلین، ۲۰۰۱؛ دیکسون، ریچی، و سیویل، ۲۰۰۶؛ گودارد و اسد، ۲۰۰۶؛ جونز و دوینگ، ۱۹۹۷؛ کورونماکی، ۱۹۹۹)، بدون توجه به انطباق تمرکز نموده است. به طور خاص، ما اینکه چگونه مدیران در سازمان های هنجاری می توانند کنترل ایدئولوژیک را برای دستیابی به سطح بالایی از انطباق در میان کارکنان در زمان اجرای MCS رسمی استفاده نمایند. ما پیاده سازی و پذیرش کنترل های رفتاری در MediOrg  که منادی و ترویج دهنده دستور العمل مالی گرا بیشتر می باشد بررسی می کنیم.

Abstract

In this study we explore organisational ideology as an important dimension of management control systems (MCS). Through a case study of a health centre operating as an NGO we found that the ability of ‘ideological talk’ to emphasise the organisation’s uniqueness and importance gave the manager a powerful instrument of control. Ideological control was also key to explaining the limited resistance to the implementation of financially oriented formal MCS. We contribute by detailing an important, yet still insufficiently explored, part of this implementation process, namely that the formal MCS, through the interplay with the predominant ideological control in place, became vested with symbolic significance. Thus, our findings show that the production of ‘concurrent visibility’ can be sought both through the design of formal MCS (as suggested by Chenhall, Hall, & Smith, 2013) and through the use of ideological control (as in our case). Our results also suggest the need to distinguish between professional and organisational identity when analysing MCS in health care organisations and NGOs.