اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M602

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Work and Organizational Psychology

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۱۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت :  بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

عنوان انگلیسی:

Investigating the effects of emotional intelligence on social-mentalfactors of human resource productivity

چکیده فارسی:

این مقاله سعی در بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی ذهنی منابع انسانی دارد. جامعه آماری تحقیق شامل  کارکنان دو بانک ملت  واقع در استان تهران می شود.۲۴۸ نفر از این کارمندان به منظور تحلیل داده گزینش شدند. کارمندان بانک از زمره افرادی هستند که در طول مدت زمان نسبتا کمی، باید کار زیادی را انجام دهند و از این رو ، کارایی منبع انسانی در بین کارمندان بانک و مخصوصا بانک ملت  یکی از مهم ترین بانک های این کشور، بسیار ضروری است. جهت گردآوری داده از یک پرسشنامه استفاده شد. ابعاد هوش عاطفی از مدل بارون و عوامل اجتماعی ذهنی کارایی منابع انسانی از مقالات تاوری، سوخکیان و میرنژاد (۲۰۰۸) برگرفته شد. جهت تحلیل داده از SEM مبتنی بر واریانس استفاده می شود. نتایج در بازه اطمینان ۹۹ درصد نشان می دهد که هوش عاطفی اثر مثبتی بر عوامل اجتماعی ذهنی منابع انسانی دارد.

واژگان کلیدی: هوش عاطفی، عوامل اجتماعی ذهنی، کارایی منابع انسانی

مقدمه

امروزه،کسی در مورد اهمیت و تاثیر نیروی انسانی در سازمان ها شک ندارد. در حالی که سرمایه و دستگاه ها زمانی به عنوان منابع اصلی تولید یا کسب و کار خدماتی در نظر گرفته می شد، نیروی انسانی و عدمتا افرادی که ظرفیت عاطفی بالایی دارند، اکنون جایگزین آنها شده اند و منبع اصلی به حساب می آیند. از سوی دیگر، تنوعی از عوامل وجود دارد که برعملکرد سازمانی تاثیرگذار هستند. تشخیص و بررسی این عوامل در بهبود فعالیت های سازمانی و تحقق اهداف سازمانی کمک شایانی می کنند. عملکرد یکی از این عوامل است. امروزه، عملکرد به معنای مزیت رقابتی است. بر طبق آمار، وضعیت عملکرد در ایران چندان مناسب نیست و حتی روند رو به نزولی را پیدا کرده است. از این رو، نیروهای انسانی و عمکلرد وکارایی آنها از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. مقایسه ای نشان داد که عملکرد نیروی انسانی در ایران در  ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته در حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. در طول این دوره، کشورهای دیگر عملکرد نیروی کاری خود را بهبود داده اند . به طور مثال، در هنگ کنگ عملکرد حدود ۴۰ درصد، در تایلند، ۳۷ درصد، در تایوان ۳۶ درصد، در کره جنوبی ۳۶ درصد، در سنگاپور ۲۷ درصد، در هند ۱۹ درصد و در پاکستان ۱۴ درصد افزایش داشته است ( آقاقل زاده، ۲۰۰۶). علاوه براین، بررسی های مرتبط با ساعت کاری موثر نشان داده است که کارمندان ایرانی شاغل در بخش های دولتی در روز ۲۲ دقیقه کار مفید دارند. علاوه بر این، تخمین ها نشان می دهد که کارمندان کشورهای توسعه یافته ۲۸ ساعت از ۴۴ ساعت کار هفتگی خود کار مفید دارند

Abstract

This paper seeks to investigate the effects of emotional intelligence on social-mental factors of the human resource. Research population includes employees of 2 areas of Mellat Bank in Tehran province; 248 out of them were selected for data analysis. Bank employees are one of those kinds of people who have much working time during relatively short duration and hence human resource productivity in bank employees and especially Mellat Bank, as one of the most important banks in the country, is so vital. A questionnaire was used for data collection. Dimensions of emotional intelligence come from Bar-On model and social-mental factors of human resource productivity come from Tavari, Sokhkian, and Mirnejad (2008). Variance-based SEM is used for analysing data. Results at 99 percent confidence interval show that emotional intelligence has a positive effect on social-mental factors of the human resource.