اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M596

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): JSRAD

نام مجله: Journal of Scientific Research and Development

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۵۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج)

عنوان انگلیسی:

Investigating the relationship between implementation of management information systems with organizational entrepreneurship (Case study: Medical Sciences University of Yasuj

چکیده فارسی:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعاتی با کارآفرینی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و مقطعی بود. جمعیت پژوهش کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بودند. از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. از روش الفای کرونباخ برای برآورد پایایی پرسشنامه استفاده شد. اعتبار توسط اعتبار محتوا تایید شد. برای بررسی رابطه ی متغیرها از همبستگی پیرسون و روش های کندال استفاده شد. نتایج نشان دادند که رابطه ی معنادار و مثبتی بین اجرای سیستم های اطلاعاتی با کارآفرینی سازمانی وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی، کارآفرینی سازمانی، توسعه ی سازمانی، استانداردسازی

مقدمه

مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS موثرترسین عوامل برای بهبود فرایند تصمیم گیری در سازمان می باشند. امروزه نیاز به اطلاعات و آمار در مدیریت فرایند تصمیم گیری، بیش از پیش احساس می شود.

اطلاعات صحیح و جامع می توانند مخاطرات تصمیم گیری نادرست را کاهش دهند. بنابراین، سازمان ها باید اطلاعات را جمع آوری کنند، فرایند را طبقه بندی نمایند و تمام انواع اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت را فراهم کنند. مدیریت سیستم های اطلاعاتی در این زمینه ایجاد شده است.

امروزه، از فناوری اطلاعات در کارآفرینی در حوزه های زیادی استفاده می شود. دنیا شاهد انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی می باشد. در نتیجه ی این پیشرفت ها، قرن حاضر قرن ICT می باشد.

در عصر اطلاعات و ارتباطات، آگاهی عمومی افزایش یافته است. تمامی فعالیت ها در این دنیا، در شبکه های ارتباطی انجام می شوند. بنابراین، دنیا روستایی پیوند یافته می باشد که افراد می توانند به هر جایی سفر کنند، و از اخبار آگاه شوند و یا پیامی به هر جا بفرستند.

فناوری اطلاعات بر تمامی فعالیت های اجتماعی همانند کارآفرینی تاثیر گذاشته است و آنها را تا حد زیادی تغییر داده است. از سوی دیگر، توسعه ی ICT نتیجه ی کارآفرینی می باشد. کارآفرینی به شناسایی نیازها، ایجاد ایده ها و فناوری ها می انجامد.

گرچه پیشرفت های فناوری همه چیز در دنیا همانند اشتغال را تغییر داده اند. کشورهای توسعه یافته، نیروی کار فنی را از سایر کشورها فرا می خوانند در حالیکه یکی از مهمترین مشکلات در ایران بیکاری می باشد.

Abstract:

The main purpose of this study was investigating the relationship between implementation of management information systems with organizational entrepreneurship in University Yasuj of Medical Sciences (MSUY). This study was an applied and cross-sectional research. Population was finance staff of MSUY. Questionnaire was used to collect data. Cronbach’s alpha method was used to estimate reliability of questionnaire. Validity was confirmed by content validity. In order to examine association of variables Pearson correlation coefficient and Kendall methods were used. Results showed that there is a positive and significant relationship between implementation of management information systems with organizational entrepreneurship.

Key words: Management information systems; Organizational entrepreneurship; Organizational development; Standardization

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.