اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M591

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): sciencepg

نام مجله: International Journal of Intelligent Information Systems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی در شهر ناکورو (کنیا)

عنوان انگلیسی:

Relationship between human characteristics and adoption of project management information system in non-governmental organizations’ projects in Nakuru Town (Kenya)

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله تعیین رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در پروژه های سازمان های غیر دولتی در شهر ناکورو می باشد. متغیر مستقل (ویژگی های انسانی) در موارد زیر مفهوم سازی شده بود: مقاومت به تغییر، مهارت های مدیریت پروژه، مهارت های کاربر و آگاهی، کشمکش های قدرت و کمال گرایی. این شاخص ها به صورت جداگانه مرتبط با اتخاذ سیستم اطلاعات مدیریت پروژه بودند. این مطالعه هر دو طرح توصیفی و همبستگی را اتخاذ کرد. این یک نظرسنجی بود و داده های اولیه از طریق پرسشنامه های سازمان دهی شده و مصاحبه ها جمع آوری شده بودند. هر دو تحلیل توصیفی و استنباطی در این مطالعه به کار گرفته شدند. یافته های پژوهش از طریق جداول ارائه شده بودند.

یافته های تحقیقاتی نشان دادند که سطح مهارت یک نفر در استفاده از PMIS، میزان آموزش دریافتی، تمایل به انطباق برای استفاده از PMIS، نگرش نسبت به فناوری و انتظارات خود در زمان استفاده از PMIS ارتباط مثبتی با اتخاذ سیستم اطلاعات مدیریت پروژه دارند. تغییر نگرش و پشتیبانی در استفاده از این سیستم نیز به نظر می رسد که اتخاذ PMIS را بسیار تحت تأثیر قرار دهد.

پژوهش این قیاس را مورد تأکید قرار داد که قبل از اینکه مدیریت بر استفاده از سیستم فشار آورد، آنها باید در ابتدا کاربرد آن را اتخاذ کرده سپس آن را به زیردستان چرخش دهند. این پژوهش توصیه می کند که مشاوره و آموزش، محرک های بسیار مهمی برای اجرای موفق PMIS می باشند. آموزش نه تنها باید در مرحله آغازین سیستم باشد، بلکه به عنوان افزایش مهارت مداوم و بعنوان بخشی از پیشرفت حرفه ای در سازمان قرار می گیرد. جدا از آموزش، کارکنان باید انگیزه داشته و در همه مراحل فرآیند اجرا دخالت داشته باشند.

واژگان کلیدی: ویژگی های انسانی، سیستم اطلاعات مدیریت پروژه، سازمان های غیردولتی

۱.         مقدمه

۱.۱.      زمینه پژوهش

پیشرفت ها در فناوری اطلاعات بیشتر بخش های کسب و کار، جامعه و دولت ها را امروزه در هر بخشی از جهان تحت تأثیر قرار می دهند. تغییراتی که آی تی امروزه در جنبه های مختلف زندگی ایجاد می کند اغلب به صورت جمعی “انقلاب اطلاعاتی” نامیده می شوند. مدیر پروژه فعلی باید ابزارهای تکنولوژیکی مناسب هیئت مدیره را ایجاد کند و اینها را با روش های پروژه ادغام کند.

PMIS بعنوان بخشی از IS (سیستم های اطلاعاتی) به ابزارها و روش های مورد استفاده برای جمع آوری، یکپارچه سازی، و انتشار خروجی های فرآیندهای مدیریت پروژه اشاره دارند. PMIS برای پشتیبانی تمام جنبه های پروژه از شروع تا بسته شدن به کار می رود و می تواند شامل هر دو سیستم دستی و خودکار باشد. (PMI، ۲۰۰۸). همسو با کارشناسان سیستم های ازطلاعاتی و بدنه از پیش موجود دانش و در توصیف فناوری MIS؛ به صراحت بر ویژگی های سازمان / شرکت و رفتار فرد / کاربر تأکید شده است. بنابراین این پژوهش به ویژه بر تأثیر ویژگی های انسانی بر اتخاذ PMIS توسط NGO متمرکز می باشد. در این راستا، ملاحظات بر اساس مطالعات سنتی PMIS و بویژه مفهوم تناسب کار / فناوری بودند که توسط گودهیوو تامپسون (۱۹۹۵) و زیگورس و باکلند (۱۹۹۸) ایجاد شده است.

Abstract

The purpose of this study was to determine the relationship between human characteristics and adoption of project management information system (PMIS) in non-governmental organizations’ projects in Nakuru Town. The independent variable (Human characteristics) was conceptualized into; resistance to change, project management skills, user’s skills and awareness, power struggles and perfectionism. These indicators were individually related with adoption of project management information system. This study adopted both descriptive and correlational design. It was a survey and primary data was collected through structured questionnaires and interviews.

Both descriptive and inferential analysis was employed in this study. The research findings were presented through tables. The research findings revealed that one’s competence level in using PMIS, level of training received, willingness to adapt to using PMIS, attitude towards technology and own expectation when using PMIS are positively related with adoption of project management information system. Attitudinal change and support in using the system also appeared to hugely influence adoption of PMIS. The study underscored the analogy that before the management puts pressure on using the system, they must first adopt its usage then spiral it down to subordinates.

The study recommended that mentorship and training are critical drivers to successful implementation of PMIS. Training not only should be at the initiation phase of the system but embedded as a continuous skill enhancement and as part of professional development in the organization. A part from training, employees must be motivated and involved at all stages of the implementation process.

Keywords Human Characteristics, Project Management Information System, Non-governmental Organizations

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.