اطلاعیه

مقاله ترجمه شده عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M586

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): اشپرینگر

نام مجله: Journal of Global Entrepreneurship Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۵۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران: آیا کارآفرینان موفق و ناموفق دیدگاه های مختلف داشته اند ؟

عنوان انگلیسی:

Business failure factors in Iranian SMEs: Do successful and unsuccessful entrepreneurs have different viewpoints?

چکیده فارسی:

شرکت های کوچک و متوسط ​​(SMEs) نقش کلیدی در نوآوری، اشتغال، و مزیت رقابتی بازی می کنند. یکی از الزامات مورد نیاز برای رشد، خلاقیت و همچنین کارآفرینی در جوامع ، مطالعه روند شکست شرکت های کوچک و متوسط است. هدف از این مطالعه ، بررسی عوامل مؤثر بر شکست کسب و کار از رویکرد کارآفرینان موفق در مقابل کارآفرینان ناموفق می باشد. نمونه ما شامل ۱۲۰ کارآفرین در کسب و کارهای کوچک تازه تاسیس می باشد که در بخش صنعت ایران کار می کنند. داده ها از طریق پرسشنامه در اطراف تم کلی «محیط فوری»، «محیط عمومی»، «مدیر / کارآفرین»، و «سیاست شرکت های بزرگ» جمع آوری شد. یافته های ما نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه های کارآفرینانان موفق و ناموفق وجود دارد و عوامل شکست کسب و کار نیز اولویت بندی می گردد.

کلمات کلیدی: کارآفرینی؛ عوامل شکست کسب و کار؛ کارآفرینان موفق در مقابل ناموفق؛ ایران

زمینه (پیشینه)

از آنجا که شرکت های جدید مشاغل جدید ایجاد می کنند ، فرصت هایی را برای تحرک اجتماعی به سمت بالا باز می کنند، انعطاف پذیری اقتصادی را پرورش می دهند و رقابت و بهره وری اقتصادی را تقویت می نمایند (لیائو و همکاران. ۲۰۰۸)، آنها برای رشد اقتصادی مورد توجه قرار دارند. ادبیات کارآفرینی توجه زیادی به عوامل مؤثر بر عملکرد کسب و کار پرداخته است. عملکرد توسط لایتینن  (۲۰۰۲، p.66) به عنوان «توانایی یک جسم برای تولید نتایج در یک بعد مشخص پیشینی، در رابطه با هدف» تعریف شده است. عوامل عملکرد مبتنی بر ادبیات به شرح زیر هستند: شخصیت کارآفرین (بوچیکی ۱۹۹۳)، نوآوری، برنامه ریزی، و فرهنگ کارآفرینی (گئورگیلیس و همکاران، ۲۰۰۰).

قطع کسب و کار یک عنصر مهم از اقتصاد پویا است. از سوی دیگر، ورود و خروج از کسب و کار دقیقا همبسته هستند. این موضوع به طور گسترده تایید شده است که رشد کسب و کار و همچنین بقا بستگی به هر دو به عوامل خارجی و داخلی دارد.

Abstract

Small and medium Enterprises (SMEs) play a key role to innovation, employment, and competitive advantage. One of the requirements for growth, creativity as well as entrepreneurship in societies is to study their failure process. The purpose of this survey study was to investigate factors which affect business failure from successful versus unsuccessful entrepreneurs’ points of view. Our sample includes 120 entrepreneurs in newly established small businesses who work in Iranian industry sector. Data was gathered through questioners around general themes of “immediate environment”, “general environment”, “manager/entrepreneur”, and “corporate policy”. Our findings show a significant difference between successful and unsuccessful entrepreneurs’ viewpoints and also prioritize the business failure factors.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.