اطلاعیه

مقاله ترجمه شده استفاده از تئوری مزیت رقابتی برای تحلیل بخش های فناوری اطلاعات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M272

سال نشر: ۲۰۰۶

نام ناشر (پایگاه داده):

نام مجله: —-

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۶۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : استفاده از تئوری مزیت رقابتی برای تحلیل بخش های فناوری اطلاعات (IT) در کشورهای در حال توسعه؛ تجزیه و تحلیل یک مورد صنعت نرم افزاری

عنوان انگلیسی:

Using Competitive Advantage Theory to Analyze IT Sectors in Developing Countries: A Software Industry Case Analysis

چکیده فارسی:

هدف این مقاله، راهنمایی کردن محققان و تحلیلگران درمورد این موضوع می باشد که کی، چرا، و چگونه تئوری مزیت رقابتی پورتر  را به تجزیه و تحلیل بخش های فناوریاطلاعات (IT)درکشورهایدرحالتوسعه ا عمال کنند. این تئوری تاکنون در چنان تجزیه و تحلیل هایی بصورت نسبتاً ناچیزی ا عمال شده است و هنوز هم این سؤال که کشورهای درحال توسعه چگونه می توانند مزیت رقابتی را در صنایع IT ایجاد کنند، برای سیاستگذاران، کارگشایان و عاملیت های بین المللی حل نشده است. درک رشد بخش IT بخاطر کمک بالقوۀ زیادش به توسعۀ اقتصادی، اهمیت زیادی دارد. این مقاله از میان ۵ بخش IT–کالا، نرم افزار، زیرساخت، خدمات، و محتوا –به نرم افزار تمرکز می کند وبعد از فراهم کردن تفسیری کامل از تئوری مزیت رقابتی، این تئوری را به صنعت نرم افزار هندوستان، که از دیدگاه این مقاله مبنی بر متغیرهایی نظیر مهارت های پیشرفتۀ دائماً درحال رشد، رقابت داخلی، کارهای گروهی، و سیاست و دیدگاه دولت، دارای مزیت رقابتی می باشدا عمال می کند.

این مقاله جهت کمک به پژوهشگران، چالش های برآمده در تئوری پورترکه نسبتاً به آسانی می توانند حل شوند و همچنین بعضی از مشکلاتبا قابلیت مهار کمتر در حیطۀ خط مشی دولت، فرآیندهای بهبود امکانات/نوآوری، و پیوندهای داخلی/جهانی را شناسایی میکند. همۀ این موارد، مستلزم انجام اصلاحاتی مشخص در ایده های اصلی پورتر می باشند. با اینحال به نظر می رسد که تئوری پورتر، ابزاری ارزشمند برای پژوهش های انفورماتیک توسعه/ICT4D و قابل اجراء در گسترۀ متنوعی از بخش های IT– نه فقط نرم افزار- و پاسخ دادن به سؤالاتی نظیر این پرسش ها می باشد که آیا این بخشها رقابتی می باشند یا نه، چرا آنها رقابتی هستند یا نیستند، و چه کاری باید برای بهبود دادن یا ثابت نگهداشتن مزیت رقابتی انجام شود.

این مقاله بر کاربرد تئوری آقای مایکل پورتر دربارۀ مزیت رقابتی، مبنی بر “لوزی ” عوامل تعیین کننده، تمرکز دارد. با فهمیدن اینکه ایده های پورتر هنوز کاملاً به حیطه های تکنولوژیارتباطاتواطلاعات برای توسعه (ICT4D) ا عمال نشده اند، این مقاله راهنمای محققان در مورد کاربرد آنها می باشد.

تئوری پورتر می تواند در تجزیه و تحلیل کردن شماری از مسائل ICT4D کمک کند ولی بخش اول مقالهبر بخش های ITدر کشورهای درحال توسعه، بویژه به بررسی صنعت نرم افزار تمرکز می کند. این مقاله با شرح دادن تئوری پورتر در بخش دومش، به ا عمال کردن آن به یک بررسی موردی در بخش نرم افزار ادامه می دهد. این بررسی موردی مربوط به کشور هندوستان می باشد که یکی از مشهورترین کشورها است که صنعت نرم افزار آن در حال توسعه می باشد. بخش آخر این مقاله، بازتابی از این کاربرد تئوری پورتر است. این بخش، شماری از انتقادها و چالش ها را شناسایی می کند که اگر قرار باشد که این تئوری بطور مؤثری به تجزیه و تحلیل بخش های IT در کشورهای در حال توسعه ا عمال شود، مستلزم اصلاحاتی به تئوری می باشند.

Abstract

The purpose of this paper is to provide guidance for researchers and analysts on when, why, and how to apply Porter’s competitive advantage theory to analysis of IT sectors in developing countries. To date, this theory has been rather poorly applied in such analysis, yet the question of how developing countries—as latecomers—can create competitive advantage in IT industries remains one of critical interest to policy makers, entrepreneurs, and international agencies. Understanding of IT sector growth is particularly important, in light of its significant potential contribution to economic development. From the five IT sectors—goods, software, infrastructure, services, and content— this paper focuses on software. Having provided a thorough explanation of competitive advantage theory, it applies this theory to the case of India’s software industry, which it finds does have a competitive advantage, based on variables such as ever-increasing advanced skills, domestic rivalry, clustering, and government policy/vision. To assist researchers, the paper identifies emergent challenges to Porter’s theory that can be resolved relatively easily but also some less tractable problems around the issues of government policy, processes of upgrading/innovation, and local/global linkages. All these require some identified amendments to Porter’s original ideas. Nonetheless, Porter’s theory is seen to be a valuable tool for development informatics/ICT4D research, applicable to a variety of IT sectors—not just software—and offering answers to questions about whether sectors are competitive, why they are or are not competitive, and what should be done to improve or sustain competitive advantage.

Keywords : Competitive Advantage Theory; IT Industry; Entrepreneurs; Policy Makers; International Agencies; Porter; Development, ICT4D Research; Competitive Advantage

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.