اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده/  برند

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M200

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۵ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده/  برند در صنعت شیر بسته بندی شده

عنوان انگلیسی:

A study on the association between brand awareness and consumer/brand loyalty for the packaged milk industry in Pakistan

چکیده فارسی:

آگاهی از برند در زندگی مصرف کننده به صورت اساسی به عنوان نقطه ی آغازین تعامل با برند ها باقیمانده است. این مقاله رابطه ی آگاهی از برند را بر وفاداری مصرف کننده / برند در صنایع شیر بسته بندی شده در یوربان پاکستان مطرح ساخته است. شواهدی درباره ی آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده / برند بر ارزش ویژه ی برند وجود دارد. این رویکرد منابعی درباره ی ارزش ویژه ی برند آگاهی از برند، وفاداری مصرف کننده / برند و – ذهنیت ) ادراک/وابستگی( بر روی نمونه ای از مصرف کننده های خانگی را در نظر گرفته است. این مقاله نشان می دهد که هیچ گونه رابطه ای میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده / برند در میان برندهای شیر بسته بندی شده در پاکستان وجود ندارد. به علاوه، آزمون رابطه از طریق ایجاد ادراک به عنوان متغییر واسطه بین آگاهی از برند و وفادرای مصرف کننده / برند نتایج مشابهی داشته است. برای مدیران و بازاریابان ذکر این نکته مهم است که یک نیاز جهت تطابق مفهوم ماهیت و نقش آگاهی از برند بر روی محصولات مناسبتی که تغییر رفتار خرید تصادفی و درگیری کمی دارند، وجود دارد. در عصر حاضر، بازاریابان بایستی استراتژی های برند را برای اجناس و محصولاتی از قبیل برندهای شیر بسته بندی شده از طریق سرمایه گذاری و تقویت سیستم زنجیره ی تامین آن، جهت ایجاد و افزایش آگاهی از برند برای برندهای شیر به نوبت برای ایجاد وفاداری مصرف کننده / برند و سپس تلاش برای ایجاد وفاداری مصرف کننده / برند به صورت مستقیم از طریق مخارج سنگین بر روی ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی، توسعه دهند.

واژگان کلیدی: آگاهی از برند، وفاداری مصرف کننده / برند، ارزش وبژه ی برند، ادراک نسبت به برند

مقدمه

حوزه ی تحقیق در این مقاله بر مطالعه ی تجربی درخصوص رابطه ی آگاهی از برند بر وفاداری مصرف کننده  / برند متمرکز است که شکل دهنده ی موفقیت یک برند است. این رابطه بین آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده / برند که در پاکستان مورد مطالعه قرار گرفته است بر ناحیه جغرافیایی کراچی در بطن مصرف دارای تحرک سریع محصولاتی نظیر شیر بسته بندی شده، متمرکز شده است. ارزش ویژه ی برند و ارتباط متقابل آن با آگاهی از برندیک حوزه ی مهم مطالعه در نوشته های زیادی بوده است. (Keller, 2003)

ارزش ویژه ی برند به عنوان هسته ی اصلی این مطالعه، به عنوان مجموعه ای جامع از ارزش های افزوده که بوسیله ی مصرف کنندگان اثرات متفاوتی بر برند ایجاد می کنند که در بازارهای رقابتی ایجاد درآمد می کند، تعریف می شود در این ارتباط» آگاهی از برند«  بعد اولیه ارزش ویژه ی برند بوده و برای این هدف مهم است. ارزش ویژه ی برند ابتداً از طریق گذاشتن پایه ی آگاهی از برند ساخته می شود. سپس تصاویر مثبت برند شکل می گیرد و نهایتاً با رسیدن به سطوح بالایی از وفاداری، حداکثر می گردد .به عبارت دیگر، از طریق اطلاع از مکان عمل و قرارگیری وفاداری نسبت به برند مدیران می توانند مجدداً تلاش هایشان را به سمت عواملی که در وفاداری نسبت به برند نقش دارند، هدایت نمایند. تحقیق اخیر، از برندهای شیر بسته بندی شده استفاده نموده است. زیرا اولاً شیر یک کالای روزانه است و ثانیاً بشدت توسط بسته بندی کننده ی شیر تبلیغ می شود همچنین جهت اثبات درگیری پایین، تصمیم گیری ها به ایجاد سطح آگاهی از برند برای انتخاب یک محصول ویژه حتی در غیاب یک نگرش مدون، کمک می کند. بنابراین مناسب است که بررسی موضوع مربوط به وفاداری مصرف کننده / برند در صنعت شیر بسته بندی شده بپردازیم و یک عقیده و نگرش آگاهی دهنده درباره ی مخارج سنگین تبلیغاتی که شاهدی در صنعت است را توسعه دهیم . بنابراین هدف این مقاله مطالعه ی آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده / برند   مطالعه ی درباره ی برندهای شیر بسته بندی شده است. روابط کلی در مورد مفهوم آگاهی از برند بر وفاداری مصرف کنده / برند در صنعت شیر بسته بندی شده به صورت تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرا ر گرفته و نتایج بدست آمده است.

Abstract

Brand awareness remains fundamental to consumer life as the interaction initiation point to the brands. This paper put forwards the relationship of brand awareness on consumer/brand loyalty in the packaged milk brands in the urban Pakistan. There is evidence of brand awareness and consumer/brand loyalty on brand equity. The approach takes into account sources of brand equity—brand awareness, consumer/brand loyalty, and image (perceptions / associations) on the sample of consumer households. This paper suggests that in Pakistan among the packaged milk brands there is no relationship between brand awareness and consumer/brand loyalty. In addition, testing relationship by setting perceptions as the mediating variable between brand awareness and consumer/brand loyalty results the same. For practicing managers and marketers it is important to note that there is a need to update their understanding of the nature and role of brand awareness on convenience products which has random switch purchase behavior and low-involvement. In the current era, marketers must develop branding strategies for commodity-products such as milk packaged brands by investing and strengthening its supply chain system, to create and increase brand awareness for the milk brands in-turn to build consumer/brand loyalty than trying to directly build consumer/brand loyalty by heavy spending on promotional tools

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.