اطلاعیه

مقاله ترجمه شده هماهنگ کردن زنجیره تامین پایدار با نیازهای بازاریابی سبز

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M551

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  هماهنگ کردن زنجیره تامین پایدار با نیازهای بازاریابی سبز: مطالعه موردی

عنوان انگلیسی:

Aligning the sustainable supply chain to green marketing needs: A case study

چکیده فارسی:

در این تحقیق چالشهایی مورد اکتشاف قرار می گیرد که سازمانها هنگام هماهنگ کردن الزامات تدارکات پایدار و نیازهای بازار با آن مواجه هستند و تغییرات در شیوه های مدیریت زنجیره تامین مورد بررسی قرار میگیرد. اگرچه تاثیرات خارجی به سهولت درک شده است (مثلاً مقررات و تقاضای مشتریان)، ولی اطلاعات کمی درباره این مفاهیم برای تامین کنندگانی در اختیار است که تلاش می کنند تا الزامات تدارکات پایدار و چالشهای سازمانی در هماهنگ کردن اقدامات بازاریابی با مدیریت زنجیره تامین پایدار را برآورده سازند. یک مطالعه موردی اکتشافی توسط بخش تدارکات یکی از دانشگاههای انگلستان انجام شده است تا استراتژی ها، روندها و ارتباطات مرتبط با سنتز زنجیره تامین پایدار و نیازهای بازاریابی سبز کشف شود. یافته های تجربی، واگرایی بین دیدگاه های سازمانی درباره پایداری و تدارک محصولات پایدار را با خواسته های بازاریابی ترسیم می کند. بنابراین، یافته ها با ارائه داده های تجربی بر مبنای کاربردهای آن در زندگی واقعی، مباحثی نظری را درباره زنجیره تامین پایدار مطرح می کند و بر این اساس، مدلی هماهنگ از زنجیره تامین را پیشنهاد می کند که دو محرک ایجاد هماهنگی را مشروط به تقاضای بازار تایید می کند یعنی «تکیه بر منابع کارآمد» و «منابع محلی و فصلی». یافته ها بر مزایای حاصل از جریان معکوس اطلاعات، اهمیت واسطه ها و ارتباطات در تحقق اهداف تاکید می کنند و در عین حال فشار عرضه محصولات پایدار را به بازارهای اصلی نشان میدهند. جهت گیری هایی هم برای تحقیقات آینده مطرح شده است.

کلمات کلیدی: زنجیره تأمین، بازاریابی، توسعه پایدار، دانشگاه، خرید

۱- مقدمه

ابتکارات پایدار باعث ایجاد تغییر در بازارها و کانالهای توزیع می شوند. نباید به محرک های پایداری منحصراً به این چشم نگاه شود که از سازمانهایی نشات میگیرند که در نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصولات، خدمات و روندهای سبز تغییر ایجاد کرده اند. اثر متقابل بین رفتارهای مصرف کننده، زنجیره های تامین و ارتباطات سازمانی هم در بازار محصولات و هم در بازار خدمات مشهود است. اگرچه در حال حاضر مطالعات مفهومی زیادی درباره ارتباط بین پایداری و بازاریابی انجام شده (به شارما، ایور، مهروترا و کریشنان ۲۰۱۰ مراجعه کنید)، اکثر تحقیقات دانشگاهی بر ساخت و ساز تمرکز دارند و از تحقیقات انجام شده اولیه استفاده نکرده اند. سبز کردن زنجیره های تامین به منظور برآورده کردن ماموریت های شرکتی و یا ایجاد مزیت رقابتی به خوبی درک نشده است بخصوص چالش های رو در رو با ادغام عوامل «کشش» بازار و «عوامل کشش» عملیاتی.

تغییر در ارزش اصلی سازمانها منجر به تشدید توسعه اهداف استراتژیک شده است که برنامه های پایداری را منعکس می کند که به طور روزافزون در بازارها مشهود است. این وضع منجر به ایجاد تغییر در رویه های عملیاتی و تدارکاتی شده است. مطالعه موردی انجام شده توسط یک دانشگاه با تمرکز بر موضوع تدارکات پایدار به دلیل عدم وجود داده های تجربی درباره بخش عمومی به موقع انجام شد (اورزابالا و ریکو ۲۰۱۲). این تحقیق تهیه و تدارک پایدار محصولات غذایی توسط یکی از دانشگاههای انگلستان و ایجاد تغییر در روند مدیریت زنجیره تامین را مورد بررسی قرار داده و اهداف آن در رسیدن به موقعیتی پیشتاز در بازار را در رتبه بندی پایدار دانشگاه برآورده می سازد. همانطور که اروزابالا و ریکو (۲۰۱۲:۵۷۴) در بخش بیمارستانی دریافتند، دانشگاه ها در میان شبکه ای از ذینفعان قرار گرفته اند – دولت، والدین، دانشجویان، مشتریان شرکت، بازارهای کاری منطقه ای، دانشگاهیان و کارکنان اداری. «لیگ مردم و سیاره سبز» یکی از لیگ های دانشگاهی مطرح در انگلستان است که شاید تعجب آور نباشد اگر بگوییم دانشگاه ها دارای قدرت به پیش راندن برنامه های سبز را دارند و در این زمینه نقشی اساسی ایفا می کنند (راوینز ۲۰۰۵). از این روی، در این تحقیق درباره تمایل سازمان به افزایش طرح های پایدار دانشگاهی که شامل مفهوم بازاریابی پایدار مواد غذایی می شود مطالعه شده است. تحقیق ما با تمرکز بر یکی از جنبه های خاص برنامه های پایدار یعنی تدارکات مواد غذایی قادر است تا مفاهیم این برنامه ها را برای روندهای داخلی و خارجی کشف کرده و زنجیره تامین و درک بازیگران/ذینفعان را درباره اجزای سازنده زنجیره تامین پایدار و نحوه برآوردن ارزشهای استراتژیک اصلی اصلاح نماید. اهداف تحقیق بر مبنای کاوش در تاثیر ابتکارات پایدار درباره اعضای زنجیره تامین (عوامل کششی)، شناسایی محرک های اصلی زنجیره تامین و محرک های کلیدی بازار هم از لحاظ داخلی با وجود ذینفعان متعدد و هم از لحاظ خارجی و با مدیریت این روابط تعیین شده است. این مقاله با بررسی و بازبینی اسناد و مدارک، طرح های برگفته از عملیات، بازاریابی و ادبیات پایداری شروع می شود تا زمینه تحقیق را مشخص نماید. به دنبال آن رویکرد روش شناسی مقاله به همراه یافته های حاصل از مطالعه موردی توضیح داده می شود. تعدادی موضوعات پیشنهادی مهم و کلیدی از مباحث مطرح شده به دست می آید و راهنمایی هایی برای انجام تحقیقات در آینده به منظور رفع شکاف های موجود در تحقیقات کاربردی ارائه می گردد.

Abstract

The research explores the challenges facing organisations in aligning sustainable procurement requirements and marketing needs and the attendant shifts in supply chain management practices. Whilst external influences are readily understood (e.g. regulation and customer demand), less is understood about the implications for suppliers trying to meet sustainable procurement requirements and the organisational challenges of aligning marketing with sustainable supply chain management. An exploratory case study of a UK University catering department has been undertaken, to explore the strategies, processes and relationships associated with synthesising sustainable supply chain and green marketing needs. The empirical findings illustrate the divergence between organisational perspectives on sustainability and procuring sustainable products with marketing demands. Thus, the findings extend the theoretical discussion on sustainable supply chains by providing empirical data based on real-life implementation and from this an emergent aligned supply chain model is proposed, which confirms two drivers for alignment, ‘lean and resource efficient’ and ‘local and seasonal’ — contingent on market demand. The findings emphasise the benefits of a reverse information flow, the importance of intermediaries, and relationships in its fulfilment, while indicating the resurgence of a supply ‘push’ of sustainable products into core markets. Future research directions are also posited.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.