اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارها در عملکرد زنجیره تامین

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M116

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارها در عملکرد زنجیره تامین

عنوان انگلیسی:

The Study of Supply Chain Management Strategy and Practices on Supply Chain Performance

چکیده فارسی:

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارهای مدیریت زنجیره در عملکرد زنجیره تامین است. ابزارعمده مورد استفاده در جمع آوری داده پرشسنامه بوده که بین ۲۰۰ مدیر  که با توجه به عنوان شغلی شان دسته بندی شدند پخش شد و پاسخ دهندگان نیز با توجه به وظایف شغلی شان شامل مدیر سازمان، خرید، تولی/ساخت،  توزیع/لجستیک، مدیریت زنجیره تامین، حمل و نقل، مواد اولیه، و عملیات صنایع ساخت مالزی گروه بندی شدند. نرخ پاسخ ۶۲ درصد بود در حالیکه ۵۱ در صد پرسشنامه قابل قبول محسوب می شند. انتخاب نمونه براساس نمونه گیری آسان انجام شد. داده ها با استفاده از میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی  بین مغیرهای مستقا و وابسته تحلیل شدند. تحلیل ها شامل روش های آماری مانند  تست های روائی و پایائی و رگرسیون های چندگانه می شود. یافته ها نشان داد که راهکارهای مدیریت زنجیره تامین از نظر آماری ارتباط معناداری با عملکرد زنجیره تامین دارد. با این وجود، استراتژی مدیریت زنجیره تامین پیش بینی کننده ضعیفی برای عملکرد مدیریت زنجیره تامین می باشد.

واژگان کلیدی: استراتژی مدیریت زنجیره تامین، راهکارهای مدیریت زنجیره تامین، عملکرد مدیریت زنجیره تامین، سازمان های تولیدی

مقدمه

زنجیره تامین به عنوان  نقطه عطفی در مزیت رقابتی کسب و کار سازمانی مطرح شده است. مطالعات زنجیره تامین بر حداکثرسازی ارزش کلی سازمان با استفاده و کاربرد بهتر منابع در تمام سازمان تاکید می کند.  زنجیره تامین مجموعه ای از فعالیت های ایجاد کننده ارزش است که تامین کنندگان سازمان را به مشتریانش مرتبط می سازد. اصل فعالیت زنجیره تامین دریافت مواد اولیه از تامین کنندگان سازمان – ارزش افزوده- تحویل به مشتریان می باشد. (Levi at al (2004)   یک زنجیره تامین کلیه ی شرکائی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در برآوردن تقاضای مشتری درگیرند را در بر می گیرد. زنجیره تامین شامل تولیدکنندگان، تامین کنندگان، حمل کنندگان، انبارداران، خرده فروشان و حتی خود مشتریان می شود. درون هر سازمان، مانند تولیدی ها ، زنجیره تامین تمامی عملیات مشمول در دریافت و اجرای تقاضای مشتری را شامل می شود. این وظایف شامل توسعه محصول جدید، بازاریابی، تولید، توزیع، مالی، خدمات مشتری و سایر عملیاتی که مرتبط با برآوردن نیاز مشتری است، میشود

Abstract

The purpose of this research is to explore the relationship between supply chain management strategy and chain management practices on supply chain performance. The main tools of data collection instrument used was a questionnaire which was administrated to a total sample of 200 managers are classified by job title and respondents are also classified by their job functions are corporate executive, purchasing, manufacturing/production, distribution/logistic, SCM, transportation, material, and operation from Malaysia manufacturing industry. The response rate was 62% while 51% was usable questionnaires. Sample selection was based on convenience sampling. The data were analyzed using mean, standard deviation and correlation between independent and dependent variables. The analyses involved statistical methods such as reliability and validity tests and multiple regressions. The finding showed that supply chain management practices have a significant relationship with supply chain performance statically. However, supply chain management strategy is a weak predictor of supply chain management performance

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.