اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی چارچوبی برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M110

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۳۳

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۳۰ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی چارچوبی برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری

عنوان انگلیسی:

The adoption of techno-relationship innovations A framework for electronic customer relationship management

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله تدوین یک چارچوب تحقیقی جامع برای فهم اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی است. دومین هدف بررسی عواملی است که بر انتخاب بسته های کاربردی الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری (eCRM) اثر می گذارند.

طرح/روش/رویکرد – مدلهای کنونی اتخاذ مورد بحث قرار گرفته و ادغام شدند. بیست عامل احتمالی تعیین کننده پیشنهاد شد و تحقیقی با استفاده از یک پرسشنامه خود-گردان (self-administered) انجام گرفت. داده هایی از ۵۰۸ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط (SMEs) در تایلند جمع آوری شد. فرضیه ها با استفاده از تحلیل تشخیصی مورد آزمون قرار گرفتند.

یافته ها – اعتبار چارچوب تحقیق تأیید شد. هفده عامل توانایی تشخیص بین اتخاذکنندگان eCRM و غیراتخاذکنندگان را دارند. اما تحلیل آماری چندمتغیره نشان می دهد که ۱۲ عامل قدرت تشخیصی قابل قبولی دارند و باید به آنها اولویت داد. پنج عامل مؤثرتر از بقیه عبارتند از سازش پذیری، فشار صنعت، فشار مشتری، هنجار ذهنی، و نگرش.

محدودیتها/ دلالتهای تحقیق – این تحقیق یک مدل تحقیقی جامع برای بررسی اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی پیشنهاد می کند. این مدل ۲۰ عامل را از زمینه های فردی، تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی شامل می شود. تحقیق تجربی مبتنی بر چشم انداز آسیایی است اما مدل تحقیق در کشورهای دیگر هم به همان اندازه قابل استفاده است.

دلالت های عملی – یافته ها به آژانسهای دولتی/ خصوصی و عرضه کنندگان تکنولوژی که می خواهند انتخاب بسته کاربردی eCRM و اجزای مربوط به آن را بین SMEهای تولیدی تشویق کنند راهنمایی هایی ارائه می کند.

اصالت/ ارزش – مفهوم نوآوری فنی – ارتباطی برای اولین بار مطرح شده است. این تحقیق روشی فراگیر برای درک عوامل مؤثر بر اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها: ارتباط با مشتری، تایلند، بنگاههای کوچک تا متوسط، تجارت الکترونیکی، استراتژی تحت هدایت تکنولوژی

مقدمه

تکنولوژی اطلاعات (IT) امروزه نقش مهمی در تمهیدات تجاری بازی می کند. رقابت تجاری تحت تأثیر پیشرفت آی تی قرار دارد (پورتر و میلر، ۱۹۸۵). شرکتهایی در رابطه با آی تی نوآوری هایی کرده اند تا از رقبای خود بهتر عمل کنند. انتخاب نوآوری های آی تی مناسب می تواند عملکرد یک شرکت را بهبود بخشد و نهایتاً منجر به مزیت رقابتی گردد. همانطور که نشان داده شده است ارتباط با مشتری عامل مهمی در تعیین موفقیت یا شکست یک بنگاه است. شرکتهایی که توجه خود را بر نیازها و خواسته های مشتریان خود متمرکز می کنند در وضعیت بهتری از دیگران برای رسیدن به موفقیت بلند مدت قرار دارند (جاورسکی و کوهلی، ۱۹۹۳؛ کوتلر، ۲۰۰۰؛ لویت، ۱۹۶۰؛ وبستر، ۱۹۸۸). این از چند تحقیق تجربی معلوم می شود که نشان می دهند مشتری – محور بودن شرکت با عملکرد تجاری رابطه مثبتی دارد (بیکر و سینکولا، ۱۹۹۹؛ ماتسونو و منتزر، ۲۰۰۰؛ نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰). از نظر بازاریابی، آی تی نقش مهمی در توانایی یک شرکت برای مدیریت مؤثرتر و پربازده تر روابطش با مشتریان بازی می کند. در بسیاری موارد، مشتریان راضی کمتر احتمال دارد که به رقبای دیگر رجوع کنند، که ورود به بازار یا به دست آوردن سهمی از بازار را برای رقبا دشوار می سازد (بوکانان و گیلز، ۱۹۹۰).

اگرچه حجم زیادی از آثار درباره اتخاذ نوآوری آی تی و کاربرد آن وجود دارد، تحقیقات درباره اتخاذ نوآوری آی تی با هدف خاص انجام کارهای بازاریابی ارتباطی اندک است. به علاوه، مدلهای کنونی اتخاذ تکه تکه اند و توضیحات ناقصی درباره وقوع اتخاذ نوآوری ارائه می دهند. تا امروز تحقیقاتی که از مدلهای اتخاذ استفاده کرده اند متغیرهای گوناگونی را برای توضیح پدیده ها به کار برده اند که منجر به ناسازگاری در نامگذاری، گروهبندی، و مرزهای متغیرها شده است. این باعث سردرگمی آژانسهای دولتی / خصوصی و عرضه کنندگان تکنولوژی می شود که سعی می کنند اتخاذ این نوآوری های مربوط به آی تی را ترویج نمایند. چارچوب جامعی وجود ندارد که همه جنبه های عوامل احتمالی را که ممکن است بر تصمیم یک شرکت برای اتخاذ اثر بگذارند پوشش دهد. نبودن چنین قلمرو تحقیقی اساس تحقیق حاضر را تشکیل می دهد.

در این تحقیق، اصطلاح “نوآوری فنی – ارتباطی” پیشنهاد شده و به صورت یک فکر، فرایند، روش، محصول، یا خدمت که منظور از آن انجام کارهای بازاریابی ارتباطی است و برای یک فرد یا شرکت تازه به نظر می رسد تعریف شده است. یک نوآوری فنی – ارتباطی بسته به اینکه چگونه فهمیده و استفاده شود می تواند یک سرویس اخطار پیام کوتاه، وب سایت، تلفن همراه، خبرنامه، سیستم پست الکترونیکی، بلاگ، راه حل نرم افزاری خاص، برنامه های تبلیغاتی و غیره باشد. مسأله اصلی این است که باید جدید شمرده شود و توانایی انجام یک وظیفه بازاریابی ارتباطی را داشته باشد.

هدف اصلی این تحقیق ایجاد یک چارچوب تحقیقی جامع برای درک اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی است. این کار با ادغام مدلهای اتخاذ و عوامل بسیاری که در کتابها و مقالات درباره اتخاذ و استفاده از نوآوری های آی تی وجود دارند انجام شده است. هدف دوم اعتبارسنجی تجربی چارچوب تحقیق در یک نوآوری فنی – ارتباطی خاص، یعنی بسته کاربردی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (eCRM) است. انتظار می رود که نتایج آن برای آژانسهای دولتی و خصوصی که می خواهند انتخاب بسته های کاربردی eCRM را ترویج دهند، مخصوصاً مدیران بازاریابی که برای عرضه کنندگان تکنولوژی کار می کنند، راهنمایی و بصیرت فراهم نماید.

مقاله به شرح ذیل مرتب شده است. قسمت بعد سابقه نظری ایجاد یک چارچوب مفهومی تحقیق را ارائه می دهد. یک مدل تحقیق کشیده می شود و تعاریف روشنی از عوامل احتمالی داده می شود. بعد فرضیه های تحقیق برای بررسی تجربی تدوین می شوند. روش تحقیق، تحلیل داده ها، و نتایج ارائه می گردند. بعد، یافته ها و دلالتهای تحقیق مورد بحث قرار می گیرند. محدودیتهای تحقیق و پیشنهادهایی برای تحقیقات بیشتر هم ارائه می شوند.

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to develop a comprehensive research framework for understanding the adoption of techno‐relationship innovations. The second purpose is to examine the factors influencing the adoption of electronic customer relationship management (eCRM) applications. Design/methodology/approach – Existing adoption models were discussed and merged. Twenty potential determinant factors were proposed and a survey was conducted using a self‐administered questionnaire. Data were collected from 508 manufacturing small and medium manufacturing enterprises (SMEs) in Thailand. Hypotheses were tested using discriminant analysis. Findings – The research framework was validated. Seventeen factors have the ability to discriminate between eCRM adopters and non‐adopters. However, multivariate statistical analysis suggests that 12 factors have acceptable discriminate power and should be given priority. The top five influential factors are compatibility, industry pressure, customer pressure, subjective norm, and attitude. Research limitations/implications – The study proposes a comprehensive research model for examining the adoption of techno‐relationship innovations. The model covers 20 factors from individual, technological, organisational, and environmental contexts. The empirical investigation is based on an Asian perspective but the research model is equally applicable in other countries. Practical implications – The findings offer guidance to government/private agencies and technology suppliers who wish to encourage the adoption of the application of eCRM and its relevant components among manufacturing SMEs. Originality/value – The concept of techno‐relationship innovation is introduced. The study suggests an inclusive way to understand factors influencing the adoption of techno‐relationship innovations.

Keywords: Customer relations, Thailand, Small to medium‐sized enterprises, Electronic commerce, Technology led strategy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.