اطلاعیه

مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M536

قیمت فایل ترجمه شده  ۱۵۰۰۰    تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۲۴    صفحه  WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی

عنوان انگلیسی:

Determinants of top management’s capability to identify core employees

چکیده فارسی:

با وجود افزایش علاقه علمی، فرایند تدوین مدیریت منابع انسانی هنوز هم نامشخص است. بر اساس مقالات سرمایه انسانی  و مدیریت استعداد، این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه تیم مدیریت ارشد منابع حیاتی انسانی را شناسایی می کند. مدل ارائه شده نشان می دهد که چگونه توانایی تیم مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی به دو ویژگی سرمایه انسانی وابسته است (مهارت های شناختی و جهت گیری ارزش). تجزیه و تحلیل تجربی توسعه نفوذ سرمایه انسانی را تایید می کند. با این وجود، نتایج تنها یکسری پشتیبانی جزئی را برای فرضیه ما ارائه می دهند، که نشان می دهد که شناسایی منابع حیاتی انسانی پیچیده تر از آنچه که از لحاظ نظری فرض شده است می باشد. برآورد مدل ارائه شده نشان می دهد که تیم مدیریت ارشد نیاز به ترکیبی از مهارت های منطقی و خلاق و همچنین یک گرایش جمعی دارد تا بتواند موثر واقع شود. نتایج این مقاله برای دانشگاهیان و متخصصین بحثت شده است.

واژه های کلیدی: مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ شناسایی استراتژیک سرمایه انسانی؛ تیم مدیریت ارشد؛ ارزش؛ مهارت های شناختی

مقدمه

ادبیات مدیریت منابع انسانی موجود نشان نمی دهند که چگونه مدیریت منابع انسانی عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. از اینرو، یک چشم انداز جدید مورد نیاز است: یک فرایند متمرکز به جای دیدگاه سنتی مدیریت استراتژیک منابع انسانی. این روش، مطالعه پویایی درونی را اجازه می دهد که به واسطه آن، استراتژی های مدیریت منابع انسانی تعریف شده و سپس پیاده سازی می شوند. بر این اساس، فرمول مدیریت منابع انسانی می تواند به عنوان یک فرایند استراتژیک تعریف شود که متشکل از مراحل مختلف توسعه یافته توسط تیم مدیریت ارشد می باشد. رایت و همکاران (۲۰۰۴)  این روند را اینگونه تعریف می کند که با مراحل عمومی استراتژیک (پویش محیطی و تفسیر مسئله استراتژیک) شروع می شود و سپس با فعالیت های مدیریت منابع انسانی خاص (شناسایی منابع حیاتی انسانی، تعریف گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی و ارتباطات) خاتمه می یابد. همانطور که مشاهده می شود، شناسایی منابع حیاتی انسان نقش اصلی را در این روند ایفا می کند، که تجزیه و تحلیل استراتژیک را با تصمیم گیری های مدیریت منابع انسانی ارتباط می دهد. در واقع، همانطور که کلاردی اظهار دارد، این تجزیه و تحلیل برای ارزیابی دوام پذیری از استراتژی های کسب و کار پیش بینی شده مورد نیاز است، چرا که اجازه می دهد تا ارزیابی شود که تا چه حد سرمایه انسانی موجود در شرکت با قابلیت های استراتژیک مورد نیاز تطبیق دارد. شناسایی منابع انسانی به عنوان اولین قدم در فرایند مدیریت استعداد تلقی می شود. نویسندگان مختلفی این امر را به عنوان یکی از چالش های مربوطه که مدیریت منابع انسانی مدرن باید به آن رسیدگی کنند در نظر گرفته اند. به دلیل پیچیدگی ها و مشکلات موجود در شناسایی و ارزیابی صلاحیتهای اصلی، مدیران ارشد همیشه به نتایج مورد انتظار دست نمی یابند. همانطور که مک دانل و همکاران (۲۰۱۰)  توضیح می دهند، این اثر می تواند به ویژه برای سازمان مضر باشد چرا که مدیران قادر نمی باشند که دریابند استعدادها در کجای سازمان خود قرار دارند، و در کجا آنها می توانند سرمایه انسانی مورد نیاز را برای پیاده سازی استراتژی کسب و کار پیدا کنند. ادبیات قبلی تعدادی از عواملی را که توسعه مراحل مختلف فرایند تدوین استراتژیک را تحت تاثیر قرار می دهند را شناسایی کرده اند. در میان آنها، مطالعات تجربی بر ارتباط ویژگی های سرمایه انسانی تاکید کرده اند

Abstract

Despite the increasing academic interest, the human resource management formulation process still remains unclear. Building on human capital and talent management literatures, this study investigates how top management teams identify critical human resources. The proposed model explores how top management teams’ ability to identify core employees is conditioned by two human capital attributes of their members (cognitive skills and value orientation). The empirical analysis developed confirms the influence of human capital. Nevertheless, results only provide partial support to our hypotheses, showing that the identification of critical human resources is more complex than theoretically assumed. The estimation of the proposed model shows that, to efficiently develop this process, top management teams require the combination of rational and creative skills, as well as a collectivistic orientation. The implications of this conclusion for both academics and practitioners are discussed in the paper, as well as the limitations of the study

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.