اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابطه ی مشاوره مشتری:  یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M77

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده: رابطه ی مشاوره مشتری:  یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟

عنوان انگلیسی:

 Consultant-client relationship: one of the secrets to effective organizational change?

چکیده فارسی:

هدف-هدف این مقاله بررسی ارتباط بین عوامل فردی و سازمانی در روابط مشاوره ی مشتری و اثر مشارکت هرکدام بر فرآیند تغییر سازمانی می باشد.

طرح/روش کار/رویکرد- نویسندگان،دو مطالعه منظور بدست آوردن اطلاعات روشن طراحی کردند، که ماهیت هر دو صورت کمی و کیفی [بررسی] می شود.مطالعه ۱ متشکل از مصاحبه یک به یک نیمه ساختار یافته انجام شده از جفت های مشتریان و مشاوران است[یک مشتری و یک مشاور].مطالعه ۲ طراحی شد برای مطالعه کمی و مطالعه ۱ را بطور مستقیم گسترش می دهد. نمونه انجام شده در بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ که تشکیل شده از گروه های داخل سازمان ، تحت فرآیند تغییر سازمانی است که در آن مشاوران خارجی قرار گرفتند.

یافته ها-نویسندگان بطور کلی دریافتند که سطح بالای از تعهد به تغییر ،تاثیر مثبتی بر اجرای موفقیت آمیز تغییر سازمانی دارد.همچنین سطح بالای از اعتماد دوجانبه در روابط مشاوره ی مشتری نتیجه سطوح بالای از تعهد مشتری به فرآیند تغییر می باشد. و سرانجام، تعهد مشاور به تغییر بخش واسط ،در رابطه بین اعتماد و اجرای موفق آمیز تغییر سازمانی می باشد.

ابتکار/ ارزش- این مقاله به بررسی ارتباط بین سطوح فردی و سازمانی در پیگیری پروسه های تغییر سازمانی و تلاش برای روشن کردن این ارتباط دارد.

کلیدواژه ها– مدیریت تغییر ،مدیریت مشاوره، رفتار سازمانی، اعتماد، عملکرد سازمانی

مقدمه

در عرصه آشفته بازار جهانی و همچون در داخل قلمرو سازمانی ، یکی از ابزارهای برای تنظیم سازمان براساس عملکرد پیچیده ، فرآیند ساختار سازمانی می باشد که برخی از آن شامل :مشارکت با مشاوران خارج از سازمان است که دراغلب مواردبه دلیل  قرار گرفتن آنها درسازمان های  معتدد با توجه به برخی عوامل سازمانی ، سیاسی وعوامل فردی این مشاوران خارجی چشم انداز گسترده تر و عمیق تری به پیچیدگی عوامل محیطی دارند . ، اما همکاری با مشاوران خارجی ساده نمی باشد(فینچ من ،۱۹۹۹). این در حالی است  که سازمان  ها برای مقابله با پیشرفت تدریجی آشفتگی اقتصادی ، تکنولوژی ، اجتماعی عوامل محیطی تلاش می کنند وبطور فزاینده ای کارکنانشان رابا تغییرات انطباق می دهند(استنلی و همکاران ،۲۰۰۵) بنابراین هر عاملی که  کمککند به  تغییر سازمانی  می تواند مهم باشد .

درسازمانهای امروزی فرآیندهای تغییر سازمانی زیادی رخ نمی دهد (کوتر۱۹۹۵).پتگرو (۱۹۹۰) تغییر سازمانی را نتیجه دگرگونی دوپدیده ،  محتوایی و فرآیندی تعریف کرد. یکی از مهم ترین عناصر مهم در فرآیند تغییر،اندازه گیری نتایج کارهای انجام شده است . یعنی موفق شدن در تغییرات سازمانی به عوامل گوناگونی وابسته است،اعم از عوامل خارجی وداخلی ، عوامل فرایند گرا مانند سرعت وکیفیت(پتگرو و همکاران،۲۰۰۱)و عوامل نتیجه گرا مانند نتایج کسب وکاروبهبود عملکردسازمانی می باشد(سزاموسی،داگسبوری). وقتی که یک نوآوری برای تغییر سازمان شروع می شود ،  صرف نظر از بخش صنعت ، سازمان تمایل دارد مشاوران  رادر جهت کمک  به آنها درپیاده سازی موفق فرآیند سازمانی استخدام کنند(آپلبوم و استید،۲۰۰۵). چرا که عوامل متعددی مانند سرعت وکیفیت ممکن است منجر به موفقیت فرآیند تغییر سازمان پیدا شود . عامل دیگر، روابط اجتماعی می باشد که یک رابطه دوجانبه مثبت بین مشتریان  وعوامل تغییرات خارجی است مانند مشاوران ، مشاوره در  فرآیند تغییر مهم است وجای تعجب نیست که رویدادهای سازمانی ( یعنی فرآیند تغییر) نقطه شروعی برای واکنش عاطفی  می باشد(ویزس و کروپان زانو،۱۹۹۶) که دراین مورد رابطه بین مشتریان ومشاوران دارای یک  دیدگاه شخصی  است که درمیان دیگران براساس اعتماد ساخته نشده است  (آپلبوم و استید،۲۰۰۵). نقش اعتماد درروابط  مشترک بین شرکت ها یکی از اصول اساسی مهم می باشد . (زاهر و همکاران ،۱۹۹۸) این رویکرد ممکن است بخشی از دیدگاه جامع روابطدو  جانبه  بین اشخاص و سازمان ها باشد . این نشان می دهد که به منظور موفق شدن نوآوری تغییر سازمانی باید دو عامل خرد ( فردی ) وکلان ( سازمانی ) با هم ترکیب کرد .

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to examine the link between interpersonal and organizational factors in consultant‐client relationships and their contribution to the effectiveness of an organizational change process. Design/methodology/approach – The authors designed two studies in order to gain insightful information, both qualitative and quantitative in nature. Study 1 is composed of semi‐structured one‐on‐one interviews conducted with pairs of clients and consultants. Study 2 is designed as a quantitative study and is a direct expansion of study 1. The sample, conducted between the years 2002 and 2007, is composed of departments within organizations that underwent an organizational change process, in which external consultants took part. Findings – The authors found that a high level of commitment to change has a positive effect on the successful implementation of organizational change as a whole. Also, high levels of dyadic trust in the consultant‐client relationship result in higher levels of consultant commitment to the change process. Finally, consultant commitment to change partially mediates the relationship between trust and successful implementation of organizational change. Originality/value – The paper explores the link between individual and organizational levels in pursuing organizational change processes and attempts to clarify this link.

Keywords: Change management, Management consulting, Organizational behavior, Trust, Organizational performance

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.