اطلاعیه

مقاله ترجمه شده شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M4

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد

عنوان انگلیسی:

Flexible working conditions and decreasing levels of trust

چکیده فارسی:

هدف- هدف از این بررسی تحلیل سطوح اعتماد کلی در میان کارمندانی است که در مقایسه با کارمندان حالت استخدام سنتی (کار استاندارد)، با تقاضای فزاینده انعطاف پذیری در زندگی کاری خود (کار غیر استاندارد) وفق یافته اند.

طرح/ روش شناسی/ دیدگاه – داده ها با استفاده از یک پرسشنامه خود-اجرا که در میان افراد تصادفا برگزیده در سوئد توزیع شده (سال۲۰۰۴، تعداد = ۵۰۸۰( و یک مصاحبه بررسی محل کار کارگران موقت اتحادیه (سال۲۰۰۸، تعداد = ۱۱۹) جمع آوری و سپس توسط آزمون های کای-اسکور و آنالیز رگرسیون منطقی تحلیل شدند.

یافته ها- نتایج آشکار می سازد که افراد در موقعیت های غیر استاندارد در مقایسه با کارمندان استانداردی که سن، جنسیت، و جایگا های اجتماعی آنها ثابت است، بطور معنی داری سطوح کمتری از اعتماد عمومی را دارند.

کاربردهای عملی- چون نشان داده شده که اعتماد پیش شرط ابتکار است، و انعطاف پذیری و ابداع، رسما بعنوان راهکار مشکلات جامعه پسا صنعتی پذیرفته می شوند، یافته ها به یک پارادوکس محتمل در اقتصاد جدید اشاره دارند.

اصالت/ ارزش- نتایج این بررسی حمایت ارزشمندی را برای این تئوری فراهم می آورند که شرایط انعطاف پذیر کاری  منجر به کاهش سطوح اعتماد در جامعه می شود و از این نظر منحصر بفرد هستند.

کلمات کلیدی : کار انعطاف پذیر، اعتماد، کار اتحادیه ای موقت، کار غیر استاندارد، کارگران موقت.

اصطلاحات مختلف از قبیل پساصنعتی ،پسا فوردیست ، قدیمی در برابر  اقتصادهای جدید و کاپیتالیسم(سرمایه داری)  منعطف، همگی برای توصیف بازار کار فعلی  و شفاف سازی آن به کار می رود، به گونه ای که امروزه بازار اساسا با دوره ای که به آن عصر صنعتی مدرن می گویند متفاوت باشد (Sennett, 1998; Beck, 2000).. جهانی سازی افزایش یافته، آزادسازی اقتصادی و تکنولوژی جدید منجر به نیازمندی های کارمندی کاهش یافته و افزایش تقاضا برای اشکال متنوع انعطاف پذیری سازمانی می شود. این گرایش همزمان نیروی کاری ایجاد کرده است که قادر به  تعهد در مشاغل موقت کوتاه مدت هستند. در واقع انعطاف پذیری تقویت شده بازار کار، هدف مشخص بسیاری از خط مشی های  بازار کار پسا صنعتی غربی است.

انعطاف پذیری و استراتژی هائی برای انعطاف پذیری

البته واژه انعطاف پذیری مطابق با زمینه، معانی متفاوتی دارد و پدیده ای است که می تواند در سطوح گوناگون مطالعه شود. در متن حاضر، این اصطلاح همانند تطبیق شخصی با  تقاضای فزاینده انعطاف پذیری، به نیازمندیهای سازمانی برای قابلیت تطبیق وسیعتر در مواجهه با شرایط  متغیر بازار اشاره دارد.آتکینسون(۱۹۸۴) در سطح سازمانی بین سه نوع انعطاف پذیری تمایز ایجاد می کند که انعطاف پذیری عددی یکی از آنها است. این به توانائی سازمان در تغییر تعداد کارمندان آن بسته به  تقاضای بازار بازمی گردد. انعطاف پذیری عددی می تواند با استفاده از چند استراتژی متفاوت بدست آید. بهرحال وجه مشترک تمام این استراتژی ها این است که  همگی بر استفاده از برخی انواع آنچه  کالبرگ (۲۰۰۰، صفحه۳۴۱) تحت عنوان ترتیبات کاری غیر استاندارد به آن اشاره می کند، استوار هستند. ترتیبات کاری غیر استاندارد می توانند به نوبه خود به ردیف گسترده ای از عملکردهای استخدامی از قبیل  کار کوتاه مدت؛ کار مشروط(تصادفی)؛ یا کار نمایندگی موقت نسبت داده شوند. بخش مشترک انواع مختلف استخدام آن است که آنها با تفکر مرسوم استخدام  مادام العمر یک کارمند متفاوت بوده و از پاسخ  سازمان ها به افزایش تقاضای انعطاف پذیری ناشی می شوند(Kalleberg, 2000).. در این بررسی گفته می شود که کارمندان با انواع مختلف استخدام کوتاه مدت یا کسانی که توسط آژانس های کاری موقت استخدام می شوند دارای ترتیب کاری غیراستاندارد هستند . به این ترتیب در اینجا هدف، مطالعه افرادی است که در مقایسه با کارمندان حائز موقعیت هائی با  تصدی مشروط یا به عبارت دیگر ترتیب استخدامی استاندارد، از طریق اشغال موقعیت های غیر استاندارد با تقاضای فزاینده انعطاف پذیری وفق یافته اند.

Abstract:

 Purpose – The purpose of this study is to analyse levels of generalized trust among employees who have adapted to increasing demands for flexibility in their working lives (nonstandard work) compared with employees in traditional employment (standard work). Design/methodology/approach – Data were collected using a self‐administered questionnaire distributed to randomly selected individuals in Sweden (2004, n=5,080) and a workplace survey study of temporary agency workers (2008, n=119). Data were analysed using chi‐square tests and logistic regression analysis. Findings – The results reveal that people in nonstandard positions display significantly lower levels of generalized trust compared to standard employees, where age, gender, and socio‐economic position are constant. Practical implications – Since trust has proved to be a prerequisite for innovativeness, and both flexibility and innovation are officially accepted solutions for the troubles of post‐industrial society, the findings point to a possible paradox in the “new economy”. Originality/value – The results of this study are unique in that they provide valuable support for the theory that flexible working conditions lead to decreasing levels of trust in society.

Keywords: Flexible labour, Trust, Temporary agency work, Nonstandard work, Temporary workers

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.