اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثرات سیستم های پاداش کارکنان روی رفتارهای ایمنی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M453

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اثرات سیستم های پاداش کارکنان روی رفتارهای ایمنی

عنوان انگلیسی:

Effects of staff bonus systems on safety behaviors

چکیده فارسی:

سیستم های پاداش یک وسیله رایج برای تلاش جهت انگیزش کارکنان به انجام خوب کارهاست. با اینحال، هنوز در مورد اثرات سیستم های پاداش توافق نظر وجود ندارد. برخی نظریه ها حتی ادعا می کنند که چنین سیستمهایی می توانسته باعث افزایش در رفتارهای خطرساز شود. این تحقیقات بیشتری را در سیستم های پاداش می طلبد، بویژه زمانی که در سازمانهای پرخطر بکار گرفته شود. این مطالعه قصد دارد اثرات بالقوه روی رفتار مرتبط با ایمنی که با سیستم های پاداشی که اکنون در کارخانه انرژی هسته ای سوئد استفاده می شود، ارتباط دارد، بسنجد. نتایج هیچ اثر منفی را روی رفتارهای مرتبط با ایمنی نمی بینند، اما درعوض رفتارهای ایمن ممکن است تا حدی ارتقا یابند که سیستم های پاداشی که با اهداف عملکردی ربط داشت، به ایمنی ربط پیدا کند. تفاوت های طراحی سیستم پاداش در اثراتشان روی خروجی های رفتاری نمایان می شود. رویکرد مقای۳ ای و کیفی این مطالعه به اطلاعات ارزشمندی از طریق برجسته سازی انواع عواملی که ممکن است انگیزه های بزرگتری را جهت کارکنان برای حرکت به سمت رفتار ایمن تشویق کنند، کمک می کند.

۱.         مقدمه

بخش بزرگی از شرکتهای جهان در حال حاضر از مشوق های مالی به شکل آنچه که سیستم های پاداش نامیده می شود استفاده می کنند تا کارکنان را به انجام بهتر کارها تشویق کنند (پاتون، ۱۹۷۲). با اینحال، هنوز در مورد اثر واقعی پاداش روی انگیزش و عملکرد توافق کامل وجود ندارد (ففر، ۱۹۹۷). گرچه تعداد کمی از مطالعات نشانه هایی از ازدیاد انگیزش و بهبود عملکرد را به سبب مشوق های مالی از قبیل پاداش در شرایط مختلف یافته اند (مثلا انگلانت و ریفان، ۲۰۱۱؛ کان و شرر، ۱۹۹۰)، اما مطالعاتی هم هستند که هیچ اثری یا حتی اثر منفی از این سیستم های مشوق نشان نداده اند.

حوادث محل کار به طور فزاینده ای معمول شده و یکی از بزرگترین موضوعات پیش روی کارفرمایان امروزه ایمنی کارکنانشان است. فعالیت های سازمانی که ایمنی را افزایش می دهد، در کل برای سازمانها ضروری است و بویژه برای سازمانهای پرخطر اهمیت آن ها بیشتر است. بعنوان یک نتیجه، خیلی از سازمانهای پرخطر از سیستم های پاداشی استفاده می کنند که کم و بیش به سمت دستیابی به ایمنی از طریق عملکرد مرتبط با ایمنی بهتر در بین کارکنانشان حرکت می کنند. با اینحال، تحقیقات تجربی در مورد اثرات این سیستم ها محدود بوده و نتایج تحقیقات اندکی که انجام شده است، بخوبی ترکیب شده است. برخی شواهد گویای این است که سیستم های پاداش که به رفتار ایمن پاداش می دهند، می توانند منجر به کاهش تکرار حوادث شوند (گودرام و گانگوار، ۲۰۰۴). با اینحال، تحقیقات دیگر گویای این است که سیستم های پاداش طراحی شده جهت پاداش دادن به کارکنانی که در یک  دوره زمانی خاص دچار جراحت نمی شوند، می توانستند مضر باشند و این به سبب تاکید بر حوادث بعنوان نتیجه ترس از دست دادن پاداش در بین نیروی کاری است. این می توانست منتج به ادامه مشکلات و خطرات شود که در هر صورت انتظار آنها می رود (کوپر، ۲۰۰۱؛ میوزا و وایلد، ۲۰۰۲).

Abstract

Bonus systems are a common means in trying to motivate employees to perform well. However, there is still disagreement regarding the effects of bonus systems. Some theories even suggest that such systems could cause an increase in risk-behavior. This makes further research regarding bonus systems warranted, especially when applied in high-risk organizations. This study aims to explore potential effects on safety-related behavior associated with bonus systems currently used at Swedish nuclear power plants. Fifteen semi-structured interviews with employees were performed based on an eclectically composed framework from motivational and organizational theories. Results do not indicate any negative effects on safety-related behaviors, but rather that safety behaviors may be promoted insofar as bonus rewards are linked to performance goals concerning safety. Differences in bonus system design appeared to affect behavioral outcomes. The comparative and qualitative approach of this study contributes valuable information by highlighting the types of factors that may serve to stimulate greater incentive for employees to engage in safe behavior.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.