اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تولید بهنگام جامع و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M437

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی:

Total JIT(T-JIT) and its impact on supply chain competency and organizational performance

چکیده فارسی:

تولید بهنگام جامع (T-JIT) تحت عنوان یک استراتژی جامع زنجیره تامین که عناصر از قبل تعریف شده تولید در تولید بهنگام، خرید در تولید بهنگام، فروش در تولید بهنگام، را با عامل جدید اطلاعات در تولید بهنگام ترکیب می کند، تعریف شده است. کشف اثر مفاهیم گسترده روی توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی، جالب و آموزنده است. در اینجا ما اثر یک استراتژی T-JIT را در مفهوم یک زنجیره تامین بررسی می کنیم، و یک مدل ترکیبی     T-JIT را بعنوان ساختار اصلی با استراتژی مدیریت زنجیره تامین (SCMS) بعنوان یک مقدمه و توانایی زنجیره تامین (SCC) و عملکرد سازمانی بعنوان نتایج، تحلیل می کنیم. داده ها از مدیران تولید جمع آوری شده و مدل با استفاده از یک روش مدلسازی تابع ساختاری ارزیابی شد. نتایج مطالعه نشان می دهند، که روابط مثبت و معنی داری بین استراتژی مدیریت زنجیره تامین و T-JIT، T-JIT و توانایی زنجیره تامین، و توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی وجود دارد. رابطه مفروض بین T-LIT و عملکرد سازمانی تایید نشد؛ با اینحال این پژوهش مهمتر از همه برای بررسی اثر یک استراتژی T-JIT بعنوان یک استراتژی پایدار زنجیره تامین با مفهوم یک زنجیره تامین بود. نتایج این مطالعه از T-JIT بعنوان یک استراتژی پایدار زنجیره تامین که بر توانایی کلی زنجیره تامین اثر می گذارد و برای عملکرد سازمانی موثر است، حمایت می کنند. اضافه بر این، تعریف سیستم کلی JIT و یک مقیاس برای اندازه گیری، توسعه داده شده است.

 مقدمه

از نظر تاریخی، تمرکز روی مدیریت عملیات در مدام بهتر کردن عملیات ها از طریق توسعه و بکارگیری استراتژی های طراحی شده برای بهبود عملکرد سازمانی شروع شده است. شرایط اقتصادی فعلی دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار را برای سازمانها بدون تمرکز زیاد روی زنجیره تامین کلی و نیز موقعیت یکپارچه شرکت ها در زنجیره تامینشان، مشکل کرده است (لوموس و همکاران، ۲۰۰۸). عملکرد شرکت وابسته به ایجاد استراتژی های رقابتی در سراسر زنجیره تامین بجای استراتژی هاییست که بدنبال بهینه کردن یک قسمت از زنجیره تامین هستند. با اجرای موفقیت آمیز استراتژی هایی که رابطه زنجیره تامین را به شیوه های مشارکتی بصورت جامع تقویت می کند، مدل جامع کسب و کار، هدف را حفظ می کند (چن و همکاران، ۲۰۰۹ و چن و پائولراج، ۲۰۰۴). یک استراتژی پیشرفته (هوانگ و همکاران، ۲۰۱۲) که عامل زمان را در ایجاد زمینه مزایای رقابتی در سطح زنجیره تامین بررسی کرد، تولید بهنگام یا JIT است (ووکورکا و دیویس، ۱۹۹۶؛ کلایکومب و همکاران، ۱۹۹۹b؛ ووکورکا و لوموس، ۲۰۰۰؛ گرین و اینمن، ۲۰۰۵؛ ماتسوی، ۲۰۰۷ و بایراکتار و همکاران، ۲۰۰۷). یک بررسی تجربی از شناسایی انواع استراتژی زنجیره تامین که بوسیله ناراسیمهان و همکاران (۲۰۰۶) انجام شد، ۲۵ هدف مشارکتی را در ۶ عامل زیرمجموعه طبقه بندی کرد، که یکی از آنها توانایی تولید بهنگام بود. تحلیل مفروضات عملیات داخلی سه عامل را نشان داد، یکی از آنها مفروضات موجود تولید بهنگام بود. آنها (ناراسیمهان و همکاران، ۲۰۰۶) نتیجه گیری کردند که مفاهیم یکپارچه سازی زنجیره تامین از نظر ابتکارات فراوان برای تولید بهنگام روشن اند، از این رو، نقش تولید بهنگام باید مورد تاکید قرار گیرد. کار اخیر اسکونهر و سویینک (۲۰۱۲) روشن کرد که شرکتها می توانند آشکارا  از همراستا بودن با شرکای زنجیره تامینشان نفع استراتژیک ببرند. یکپارچه سازی خارجی (ما از طریق تولید در تولید بهنگام و خرید در تولید بهنگام آن را پیشنهاد می کنیم)، می تواند عملکرد منعطف و آزادانه ای را به ارمغان بیاورد (اسکونهر و سویینک، ۲۰۱۲).

کلایکومب و همکاران (۱۹۹۹b) JIT را به صورت ” تولید بهنگام سیستم فراگیر” که شامل سه عنصر است تعریف کردند. از این رو، این مفهوم با ۴ عنصر توسعه داده شد و اطلاعات در تولید بهنگام را نیز شامل شده و به نام تولید بهنگام جامع (T-JIT) تغییر نام داد. مقیاس جدید برای روشن تر کردن اثر اطلاعات روی زنجیره تامین و بررسی اثر T-JIT روی توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی، ارزیابی شده و مورد استفاده قرار گرفت.

Abstract

Total JIT (T-JIT) is defined as an integrated supply chain strategy incorporating previously defined elements of JIT-production, JIT-purchasing, JIT-selling, with the addition of an important new element, JIT-information. It would be interesting and informative to discover the extended concept’s effect on supply chain competency and organizational performance. Here we examine the impact of a T-JIT strategy within a supply chain context, and analyze a model incorporating T-JIT as the focal construct with supply chain management strategy (SCMS) as an antecedent and supply chain competency (SCC) and organizational performance as consequences. Data from manufacturing managers were collected and the model assessed using a structural equation modeling methodology. Study results indicate significant, positive relationships between a supply chain management strategy and T-JIT, T-JIT and supply chain competency, and supply chain competency and organizational performance. The hypothesized relationship between T-JIT and organizational performance was not supported; however. This research is among the first to examine the impact of a T-JIT strategy within a supply chain context. The results of this study support T-JIT as a viable supply chain strategy that influences overall supply chain competency, contributing to organizational performance. In addition the definition of total system JIT and a scale for its measure is developed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.