اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M340

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان

عنوان انگلیسی:

The influence of ERP system implementation on the operational performance of an organization

چکیده فارسی:

ما تغییراتی که در نتیجه اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بودند را در عملکرد عملیاتی بررسی کردیم. یک مدل مبتنی بر پیشینه و تئوری محور به بررسی رابطه های بین موقعیت اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و عملکرد عملیاتی، ایجاد شده است. اطلاعاتی از طریق بررسی میدانی برای آزمایش روابط فرض شده، جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اجرا برای هر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP بر اندازه گیری عملکرد عملیاتی به طور متفاوتی تاثیر میگذارد. علاوه بر این نتایج برجسته از اجرای سیستم ERP به طور کامل، بر روی اندازه گیری عملکرد عملیاتی اثرات متفاوتی می گذارد. یافته های ما نشان می دهد که اگر محققان و مدیران تغییرات را در عملکرد عملیاتی در هر برنامه ریزی و سطوح سیستم ارزیابی کنند، می توان درک بهتری از سهم سیستم های ERP به عملکرد عملیاتی بدست آورد.

کلید واژه ها:، ERP، وضعیت اجرای سیستم ERP، عملکرد عملیاتیERP

 ترجمه بخش۶.۳ مقاله

۶. ۳. محدودیت های پژوهش

نتایج باید با احتیاط برای ماهیت قطبی این مقاله تفسیر شود. شرایط کسب وکار تکامل می یابد، شرکت ها ممکن است دامنه ی اجراهای خودشان را فراتر از سرمایه گذاری گسترش یابند از این رو، پیاده سازی ماژول های اضافی (فراتر از ۸ماژوله سیستن ERP در چارچوب هندی برای یک شرکت معمولی در بخش تولید) ممکن است برای بهتر شدن رسیدگی های داخلی وابهامات محیط خارجی ضروری باشد. در سالهای اخیر، وضعیت اجراهای از اجرا ماژول های موجود همچون Scm ,crmو تجارت الکترونیک افزایش یافت، به طور قابل توجهی اقدامات عملکرد عملیاتی که می تواند رخ دهد، ارتباط داشته است. شرکت ها باید، همچنین شرایط اولیه اینکه تجارت سیستمیک خود به ملاقات قبل از گام برداشتن برروی اجراهای از ماژول اضافی نیازمند است. مقاله در حال حاضر روی شرکت هایی که در بخش تولیدات اختصاری هند شرکت داشته است. ازاینرو احتیاط باید حتماً در استفاده از یافته های این مطالعه برای شرکت های فعال در غالب محیط خدمات یا کشورهای دیگر در بخش های از جهان عمل کند.

۷. نتیجه

در این مقاله یک مدل مفهومی توسعه داده شد و یک ابزار بررسی برای جمع آوری داده برای آزمایش این روابط مدلهای فرضیه ساخته شده است. نتایج نشان میدهد که سهم ماژول های سیستمERP مختلف خیلی با اقدامات عملکرد عملیاتی تفاوت دارد ویک پیاده سازی عمل سیستم ERP سیستمیک منجر به تغییرات عملکرد عملیاتی می شود. زیرا اجرها با وضعیت پیاده سازی متفاوت است. مهم است که مدیران بر روی ادغام جامع برای مشتق گیری حداکثر سود سیستمیک متمرکز است. ترکیبی نظامند از ماژول هاست. بیشتر از اجراهای مبتنی ERP که تقویت عملکرد رادیکته سازی میکند.

یافته های ما نشان میدهد که یک سیستم ERP 8 ماژوله مزایای بهینه ی سیستم برای شرکت در بخش های تولیدات هند فراهم میکند. یافته ها همچنین نشان میدهد که صرفاً پرتاپ ماژول (فراتر از ۸ماژول در این مقاله شناسایی شده است) در کسب وکار موجود ممکن است کمک زیادی نکند. در مقابل، آنها توانسته اند خیلی خوب این وضعیت را تشدید کنند. در طول مطالعات به اعتبار یافته های این مطالعه کمک خواهد کرد. امیداوریم در اینده خط افکار خودمان و شرایط استفاده از طراحی های طولی را گسترش می دهیم به تصرف و اذیت اثرات زمانی بین سیستم ریزتنظیم ERP (در ماژول و زیر سطح ماژول) و تغییرات در عملکرد عملیاتی می پردازد. اطلاعات همچنین توانسته از منابعع چندگانه درداخل شرکت را جمع آوری کند. مطالعات چند منبعی قادر می سازد که ارتباطات در میان قطعات ماژول که در داخل شرکت و بین شرکت پشتیبانی می شود بررسی کندو نقش خود را درکمک به ابهامات محیطی مدیریت شرکت بازی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.