اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M327

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

عنوان انگلیسی:

Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP

چکیده فارسی:

اندازه گیری عملکرد سازمانی یک فرایند پیچیده ای است با توجه به اینکه عملکرد بخودی خود یک پدیده چند وجهی است که عناصر اجزای آن ممکن است متمایز از اولویت های مدیریتی و یا حتی متقابلاً متناقض باشند. این مقاله یک شرکت مخابراتی برزیلی را برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت ارزیابی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد است) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (که ابزاری برای تصمیم گیری در جهت اولویت بندی دیدگاه های عملکرد چندگانه و شاخص ها و برای ایجاد یک استاندارد واحد برای رتبه بندی گزینه ها می باشد)، ارائه می کند.(در این مورد، عملکرد واحدهای عملیاتی). روش تعامل و تکرار به همراه یک رویکرد برای توافق ساخت در میان مدیرانی است که به ایجاد مقادیر اولویتی برای ابعاد عملکرد و شاخص های مربوطه میپردازد. این مقاله مزایا و معایب طراحی این روش را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

واژگان کلیدی: اندازه گیری عملکرد، کارت امتیازی متوازن، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیم گیری چند معیاره، BSC، AHP

 ترجمه بخش ۵ مقاله

۵. نتیجه گیری

این مطالعه به ادغام دو ابزار، BSC و AHP به منظور ارائه یک ارزیابی بهتر عملکرد (نسبی) از سه واحد سازمانی در یک شرکت مخابراتی برزیل میپردازد. در حالی که BSC به صراحت شامل دیدگاه های مختلف (علاوه بر دیدگاه های همیشگی مالی آن) به ارزیابی عملکرد سازمانی پرداخته، AHP دیدگاه های چندگانه (معیار) و مقیاس هایی (معیار فرعی) با درجات متفاوت از اهمیت را کنترل میکند، و در نتیجه به طور کلی به یک متریک واحد تفسیر میگردند. AHP مشکلات مدیران را در استفاده از یک روش ساده وزنی مطرح میکند، و کمک می کند تا اندازه گیری عملکرد شان را از کارت ارزیابی تعادل انجام دهند. AHP بیش از یک رتبه بندی ترتیبی را فراهم میکند و دامنه های تفاوت را بین جایگزین ها آگاه میسازد، به عنوان مثال، چگونگی عملکردی یک منطقه بهتر (بدتر) از دیگری. همانطور که در بالا ذکر شد، این مطالعه به دنبال تقویت کفایت تمرکز گروه مانند روش (۱) استخراج مقادیر اولویت از دیدگاه ها و شاخص ها در چارچوب کارت ارزیابی توازن و (۲) با میزان نتایج عملکرد. مقدار عددی خاصی از وزن ها برای چشم اندازها و شاخص ها و در نتیجه مقایسه نهایی تجزیه و تحلیل میان واحدهای خاص مورد مطالعه قرار گرفته است. این ویژگی از نتایج نه تنها منعکس کننده ویژگی های شرکت است، بلکه همچنین ویژگی های صنعت مخابرات، محیط زیست کشور و لحظه زمانی نیز می باشد. این مقادیر به خودی خود خود یک مسئله نظری نیست، بلکه، یک مسئله مدیریتی است. با این حال، روش برای استخراج وزن نسبی و رتبه بندی جایگزین ها که در اینجا ارائه شده است به اندازه کافی برای بکار برده شدن در شرکت های دیگر عمومیت دارند که، بدون در نظر گرفتن صنعت یا کشور است. استفاده از روش BSC و AHP در این مورد خاص که در آن چند بحث لازم است قبل از مدیران می تواند به توافق آگاهانه برسد با تأکید بر این واقعیت که عملکرد سازمانی یک پدیده پیچیده و چند وجهی است. مدیران باید چارچوب پیچیده ای برای ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی در نظر بگیرند که به صراحت برای اهداف چند بعدی، نا برابری در میان و ارزیابی استخدام متقابلا ناسازگار به شمار رود. پاراگراف زیر برخی از محدودیت های مطالعه را ازعان میدارد و به توصیف چگونگی قرار دادان آنها توسط نویسنده میپردازد. در مرحله اول، نویسندگان بررسی حساسی را به منظور بررسی اینکه آیا نتایج به دست آمده منطقی پایدار هستند یا نه انجام نمیدهند برای مثال، حفظ رتبه در میان گزینه های موجود، بعلاوه برخی از گزینه های دیگر (واحدهای عملیاتی) و معیارها (دیدگاه عملکرد و مقیاس ها ) است. همچنین، با به رسمیت شناختن این که یک گروه متمایز از مدیران ممکن است ارزیابی مجزایی را به تصویر کشد، این مطالعه یک کثرت از مدیران (۱۶) و سطوح سلسله مراتب (چهار) را برای در برگرفتن نظرات به صراحت مختلف و به حداقل رساندن ارزیابی خاص بکار میگیرد. علاوه بر این، مطالعه به بررسی اعتبار همگرا در مقایسه با رتبه بندی AHP با نظر یک متخصص ارشد (معاون رئیس جمهور از بودجه) میپردازد، که رتبه بندی پژوهشگران را بدون دانش قبلی خود از رتبه بندی نهایی از مدیران دیگر مشتق شده است. با همکاری با شرکت کنندگان همان بخش و با پیشینه های مشابه، این مطالعه با هدف حفظ اعتبار داخلی در شرایط “هم ارزی گروه ها در ویژگی های شرکت کننده و کنترل تجربه نامربوط و اضافی و یا متغیر های محیط زیست” میباشد. مطالعات بیشتر می تواند مسائل مربوط به اعتبار داخلی را با تأکید بر تلاش دنبال کند، به عنوان مثال، به مقایسه عملکرد خود ارزیابی با استفاده از چارچوب AHP- BSC با یکی دیگر از اندازه گیری های عملکرد، به طور مستقل توسط دیگران در این شرکت و یا توسط شخص ثالث تعریف شود. یک راه امیدوار کننده استدلال مستدل (ER)، خواهد بود که روش تجزیه و تحلیل پیچیده تر و چند معیار تصمیم گیری برای خود ارزیابی است که فرض بر این است که قضاوت های ذهنی نامشخص مفروضات عقلانی را براورده میکنند . این رویکرد گرفته شده از علم تصمیم گیری، هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل آماری، نظریه فازی و کامپیوتر فن آوری به منظور کاهش ذهنیت در تجزیه و تحلیل خود ارزیابی میباشد. ویژگی های پویا از محیط خارجی (تغییرات در استراتژی های داخلی و فشارهای خارجی) ذاتا یک مانع مهم برای هر مکانیزم ارزیابی عملکرد را ارائه می کند. بنابراین، هر ابزاری برای ارزیابی عملکرد باید پویایی هر دو شرکت و محیط زیست را در نظر بگیرند. با این حال، مکانیسم هایی بر اساس مقایسه بین تعریف قبلی از اهداف و اندازه گیری خلفی از شاخص ها معمولا قادر به مقابله با این واقعیت است که نیازها و اولویت ها در طول زمان تغییر می کند. با این حال، تنظیم اولویت ها در طول زمان خارج از دامنه این مطالعه میباشد. مسئله مهمتر روش مشترک با استفاده از AHP-BSC با هدف شناسایی بهترین واحد عملکردی در یک دوره، با توجه به اولویت بندی حاضر شاخص ها و دیدگاه میباشد. این واقعیت بر مزیت دیگر (البته بحث و جدل) از این روش دلالت دارد که ارزیابی عملکرد گذشته در چارچوب معیارهای اولویت بندی فعلی است. روش AHP یک مکانیسم پویا در هر بخش نیست، اما قادر به انطباق با اثرات یک محیط در حال تغییر است، که در مورد ارتباط های از راه دور است. لئونگ و همکارانش نشان می دهد که، “اگرچه چارچوب مفهومی از BSC به طور گسترده ای در جامعه کسب و کار پذیرفته شده است، ولی روش مناسب برای اجرای چارچوب یک مسئله باقی می ماند.” اگرچه سهم مطالعه حاضر به پیشرفت این نظریه متواضعانه است،ولی این رویکرد توصیف می تواند کمکی در درک AHP و در فائق آمدن بر چالش های کاربرد باشند وقتی که ابزار تصمیم گیری معیارهای چند گانه در دنیای واقعی ارزیابی عملکرد BSC مطرح است. مدیران گزارش داد که این تلاش به عنوان یک تلاش کلی، اگر چه خواستار تلاش و زمان است، به آنها کمک میکند تا تصویر را بزرگ ببینند و هم افزایی و مناطق ممکن برای بهبود جهانی را، به جای تمرکز دقت در دستور کار شخصی شناسایی کنند. در واقع، در نظر گرفتن مشترک از چند بخش گسترده ای از اهداف و سهم هر واحد عملکردی در امتداد دیدگاه های متعدد و معیارهای عملکرد مدیران منجر به سازماندهی تلاش مشترک بهتر و شناسایی مقیاس های اصلاحی میشود که فراتر از نتایج مالی کوتاه مدت است. طراحی گروه تمرکز درک مدیران از کسب و کار و نتایج آن را روشن میسازد، در حالی که در همان زمان به ترویج کار گروهی میپردازد. این رویکرد با استفاده از بحث های گروهی به دنبال توالی برای ورود AHP باعث ایجاد کمک در کاربرد بهتری از مدل های نظری در موقعیت های دنیای واقعی میشود. علاوه بر این، اگر چه مطالعات متعددی استدلال های نظری و پایه هایی را به AHP و BSC ارائه میکنند، باعث ایجاد پیشنهادات روشنی میشود که به اجرای چنین مفاهیمی در یک سازمان واقعی منجر میشود این مطالعه تلاشی برای ترکیب نظریه با عمل است. یک رویکرد متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد مهم است، زیرا دیدگاه های چندگانه (ابعاد) و مقیاس های متعددی (شاخص) وجود دارد که محقق می تواند تصور کند و زمینه های عملکرد را رتبه گذاری کند . با توجه به این که مدیران ممکن است درجه عملکرد یکسانی به تمام ابعاد نسبت به همه شاخص ها نداشته باشند، علاوه بر این، یک منطقه عملکردی ممکن است همان اندازه (ضعیف) در تمام شاخص ها عمل نکند و به نظر میرسد یک ابزار تصمیم گیری (AHP) که این پیچیدگی را حساب میکند و کمک می کند تا تحت ارزیابی جایگزین ها رتبه دهی شوند مفید باشد. همانطور که نشان داده شد، رویکرد یکپارچه ای که در اینجا (BSC و AHP) اینجا ارائه شده، به ارائه یک تصویر خوب از عملکرد (از طریق بحث و گفتگو در عمق در میان مدیران) و ارزیابی کلی بپردازد. فرآیند تعاملی و تکرار شونده به کار گرفته شده در این مطالعه دارای مزیت های بیشتری از مدیران است که آنها را قادر می سازد تا درک بهتری از جنبه های گوناگون ارزیابی عملکرد داشته باشند. نتایج می تواند به عنوان ورودی به عنوان مثال، برای شکل دادن به توزیع پاداش، طرح های تشویقی، و بحث در مورد دلایل ممکن برای شکاف های عملکرد و موفقیت ارائه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.