مقاله ترجمه شده پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M282

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

سال نشر: ۲۰۰۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

عنوان انگلیسی:

The dynamics of factors affecting the adoption of innovations

چکیده فارسی:

نسبت فراوانی از نوآوری های فناوری اطلاعات (IT) پیوسته در حال تلاش برای پذیرش بازار هستند. مدل های مختلفی در مطبوعات به منظور کمک به درک اصول پذیرش نوآوری های IT پیشنهاد شده اند، اما اکثر آنها تلویحاً فرض می شوند که عوامل شرح دهنده پذیرش تصمیمات در طول زمان تغییر نمی کنند. این مطالعه آن فرض را مورد چالش قرار می دهد و با بررسی پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش به مطالب موجود می افزاید. پیشنهاد کلی ما این است که عوامل موثر در پذیرش نوآوری ها همراه با انتشار نوآوری در پیشرفت های بازار تغییر خواهد کرد. یک مطالعه تجربی در مقیاس بزرگ در بین شرکت ها در اندازه متوسط در انواع مختلفی از کشورها و صنایع اروپایی درباره نرم افزار پذیرش برنامه ریزی منابع تجارت (ERP) انجام شد. یافته ها به شدت نشان می دهند که عوامل موثر بر پذیرش اخیر ERP به طور قابل توجهی از عوامل شرح دهنده پذیرش اولیه متفاوت هستند. مراحل اولیه پذیرش فرآیند انتشار به ویژه توسط ترکیبی از محرک های راهبردی داخلی و نگرش های شرکت همراه با نیروهای خارجی مانند رقابت صنعتی و فعالیت های فروشنده تحریک می شوند. پس از این، ترکیب پذیرش عوامل محرک به نظر می رسد بیشتر بر بکارگیری مسائلی مانند مقیاس پذیری سیستم، تعداد صندلی ها و بودجه موجود سالانه متمرکز باشند. این مطالعه منجر به اطاعات روش شناختی و نتیجه گیری های واقعی می شود که همچنین مفاهیم عملی دارند. موسسه علمی الزویر ۲۰۰۲ تمامی حقوق محفوظ است.

کلید واژه ها: پذیرش، نوآوری، سیستم های اطلاعاتی، برنامه ریزی منابع سازمانی

ترجمه ی بخش نتایج مقاله 

۱-۵- نتیجه گیری های روش شناختی

در مدل تحقیقاتی مان، چهار مانع از متغیرهای به دست آمده از مطالعات درباره پذیرش نوآوری ها را گنجاندیم [۱۱،۳۱]. یافته هایمان آشکار می کنند که تمامی چهار مانع متغیرها در واقع در رابطه با تأثیرشان بر تصمیمات پذیرش در یک شیوه یا شیوه دیگر اهمیت دارند. ویژگی های نوآوری، شرکت پذیرنده و شرایط داخلی و خارجی همگی تأثیر قابل توجهی بر تصمیم شرکت ها برای پذیرش یک سیستم ERPدارند. به طور قابل توجهی، درحالیکه ویژگی های طرف عرضه بارها تا حدودی در مطالعات پذیرش نادیده گرفته می شوند[۳۱] ، مطالعه ما تأثیر قوی فعالیت های عرضه کنندگان بر تصمیمات پذیرش پذیرندگان اولیه و هم ثانویه را نشان می دهد. برای تحقیقات آتی، توصیه می کنیم تا تأثیرات خارجی مانند فعالیت های عرضه کننده روی احتمال پذیرش در مراحل مختلف منحنی انتشار را بگنجانیم و بررسی نماییم. تأثیرات مختلف در مراحل ممکن است مفاهیم بسیاری برای استراتژی های بازاریابی عرضه کنندگان داشته باشند.

نتیجه گیری دوم و مهم روش شناختی درباره پیشنهاد اساسی ما می باشد که تأثیرات عوامل توضیحی درباره پذیرش نوآوری ها در طول زمان تغییر می کنند همانطوریکه چرخه حیات پذیرش از پذیرندگان اولیه به پذیرندگان بعدی پیشی می یابد. براساس داده هایمان، که شامل یک مجموعه بزرگ از مشاهدات است ما یک حمایت قوی برای آن پیشنهاد پیدا می کنیم. برای تمامی موانع متغیرها، تأثیرات(بعضی از) متغیرها به طور قابل توجهی در سرتاسر زمان تغییر می کنند. تنها دو عامل یعنی قیاس پذیری زیرساخت و فعالیت های طرف عرضه تأثیرات قابل توجهی بر پذیرش اولیه و ثانوی دارند، اما حتی در این موارد اندازه ها و تأثیرات خاص متفاوت هستند. برای مثال برای بعضی متغیر ها، مزایا و معایب ERP و منابع IT ، داده ها حتی جهات مختلفی از تأثیرات بر احتمال پذیرش را نشان می دهند. از اینرو، یافته کلی این است که برای شرح دادن پذیرش یک نوآوری، عوامل مختلفی باید بسته به سطح انتشار نوآوری در بازار در نظر گرفته شوند. به عبارات دیگر، پذیرندگان اولیه نسبت به پذیرندگان دوم به عوامل دیگری حساس هستند. یک اشاره عملی مهم این یافته آن است که مطالعات پذیرش فوری ممکن است پیامدهایی ایجاد کنند که به توضیح آنچه که اتفاق افتاده است مرتبط هستند، اما این نتایج (یعنی برآورد پارامترها) الزاماً در پیشگویی احتمال پذیرش گروه پذیرندگان بالقوه بعدی معتبر نیستند.