اطلاعیه

مقاله انگلیسی ادغام تطبیق داده ها در حسابداری هزینه جریان مواد

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۴۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H491

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴۱ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  ادغام تطبیق داده ها در حسابداری هزینه جریان مواد: مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی

عنوان انگلیسی:

Integrating data reconciliation into material flow cost accounting: The case of a petrochemical wastewater treatment plant

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H491)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

حسابداری هزینه جریان مواد ،روابط جریان مواد ورودی / خروجی را در فرآیند تولید بر اساس اصول توازن جرم تجزیه و تحلیل می کند. با این حال، داده های اندازه گیری شده یک فرایند شامل خطاهایی است که نمایانگر عدم توازن جرم در یک سیستم مانند سیستم تصفیه فاضلاب می باشد. بنابراین، قبل از توازن جرم ، داده های اندازه گیری شده باید تایید شوند و پس از آن، حسابداری هزینه جریان مواد به کار گرفته شود. از این رو، در این مطالعه، یک روش جدید گام به گام عملی با استفاده از روش تطبیق داده ها برای بهبود دقت و اطمینان اندازه گیری ها قبل از حسابداری هزینه جریان مواد، معرفی شده است. یک سیستم تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی در تمامی ابعاد  برای این منظور، انتخاب شد. نتایج ارائه شده از این مطالعه نشان می دهد که خطای ۳.۲۲٪ – (-۳۵۲۴۴ تن در سال) بین جریان های ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب نشان دهنده عدم توازن جرم در سیستم است. با این حال، توازن جرم کلی می تواند به طور همزمان با حل ماتریس تلاقی (سیستم تعادل) برقرار شود. نتایج نشان داد که با استفاده از تطبیق داده ها در حسابداری هزینه جریان مواد، یک توازن جرم دقیق می تواند ایجاد شود که یک عنصر کلیدی در محاسبات حسابداری هزینه جریان مواد است. نتایج حاصل از مقایسه نشان داد که تفاوت معناداری بین حسابداری هزینه جریان مواد برای داده های تطبیقی و اندازه گیری شده (غیر تطبیقی) وجود دارد. این رویکرد توسعه یافته مجموعه ای از داده های قابل اعتماد برای پیاده سازی حسابداری هزینه های جریان مواد در سیستم ایجاد می کند. بنابراین، استفاده از این رویکرد گام به گام جدید، به تصمیم گیرندگان برای ارتقای عملکرد مالی و زیست محیطی با اطمینان بیستر و طراحی برنامه های بهبود مناسب کمک می کند.

کلیدواژگان: حسابداری هزینه جریان مواد، تطبیق داده، تصفیه خانه فاضلاب، پتروشیمی

 1. نتیجه گیری

  ۴.۱ نتیجه گیری کلی

کیفیت کم داده های فرآیند منجر به خطاهای بزرگ در ایجاد توازن جرم دقیق و در نتیجه حسابداری هزینه جریان مواد در یک سیستم مانند تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی می شود. از این رو، مطالعه حاضر روش جدید گام به گام عملی را برای افزایش قابلیت اطمینان و تطبیق داده های موجود برای استفاده در محاسبات MFCA و فرایندهای تصمیم گیری معرفی کرده است. این رویکرد از روش تطبیق داده ها برای بهبود دقت و اطمینان اندازه گیری استفاده می کند. یک سیستم تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی در تمامی ابعاد  برای پیاده سازی این رویکرد یکپارچه، انتخاب شد. مهمترین یافته ها را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 • یک خطای -۳.۲۲٪ (-۳۵۲۴۴ تن در سال) بین کل جریان ورودی و خروجی تصفیه خانه مشاهده شد، که نشان دهنده عدم توازن جرم در سیستم می باشد.
 • سپس با حل ماتریس تلاقی به طور همزمان (سیستم توازن)، خطای داده های تطبیق شده برابر با صفر شد، که موجب شد توازن جرم برقرار شود.
 • با تطبیق داده ها در MFCA، توازن جرم دقیق را می توان در سیستم برقرار کرد. این یک ضرورت اساسی برای اجرای دقیق MFCA در یک سیستم است.
 • نتایج حاصل از مقایسه نشان داد که تفاوت معناداری بین حسابداری هزینه های جریان مواد برای داده های تطبیقی و غیر منطقی (داده های اندازه گیری شده) وجود دارد.
 • استفاده از این رویکرد یکپارچه جدید، تصمیم گیرندگان را قادر می سازد تا با اطمینان بیشتری عملکرد مالی و زیست محیطی را افزایش دهند و راه حل هایی برای بهبود مناسب سیستم تعریف کنند.

Abstract

Material flow cost accounting analyzes input/output relations of material flows in the production process based on mass balance principles. However, the measured data of a process contains errors representing a mass imbalance in the system such as that of a wastewater treatment plant. Therefore, measured data should be verified before establishing mass balance and, subsequently, material flow cost accounting. Hence, in this work, a novel practical stepwise methodology using data reconciliation technique is introduced to improve the accuracy and certainty of measurements before material flow cost accounting. A full-scale petrochemical wastewater treatment plant was selected to establish this methodology. The presented results of this case study show an error of −۳.۲۲% (−۳۵۲۴۴ t/year) between total input and output streams of wastewater treatment plant demonstrating mass imbalance in the system. However, the overall mass balance could be closed by simultaneously solving the incidence matrix (system of balances). The results revealed that by including data reconciliation into material flow cost accounting, an accurate mass balance can be performed, which is a key element in material flow cost accounting calculations. The comparison results showed a relatively significant difference between material flow cost accounting for reconciled and measured data (unreconciled). The developed approach provides a reliable set of data for implementing material flow cost accounting in the system. Therefore, using this novel stepwise approach will help decision-makers to enhance both financial and environmental performances more confidently and to define appropriate improvement plans.

Keywords: Material flow cost accounting,Data reconciliation,Wastewater treatment plant,Petrochemical

 1. Conclusions

 ۴.۱. General conclusions

Poor quality of process data leads to large errors in establishing an accurate mass balance and consequently material flow cost accounting in a system such as WWTP. Hence, the present work has introduced a novel practical stepwise approach to enhancing the reliability and consistency of data intended for use in MFCA calculations and decision-making processes. This approach uses the data reconciliation technique to improve the accuracy and certainty of measurements. A full-scale petrochemical wastewater treatment plant was selected for the establishment of this integrated approach. The most obvious findings can be summarized as:

 • An error of –۳.۲۲% (–۳۵۲۴۴ t/year) between total input and output streams of WWTP was observed, demonstrating mass imbalance in the system.
 • After simultaneously solving the incidence matrix (system of balances), the error of reconciled data was equal to zero, causing the mass balance to be closed.
 • By including the data reconciliation into MFCA, an accurate mass balance can be established in the system; this is a crucial requirement for accurately implementing MFCA in a system.
 • The comparison results showed a relatively significant difference between material flow cost accounting for reconciled and unreconciled data (measured data).
 • The application of this novel integrated approach enables decision-makers to more confidently enhance both financial and environmental performance and define appropriate improvement solutions for a system.
مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات حسابداری صنعتی

مقالات مدیریت صنعتی

مقالات مدیریت زیست محیطی