اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری تعهدی در بخش های دولتی (عمومی)

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقالات ترجمه شده حسابداری تعهدی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H366

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): Macrothink Institue

نام مجله: Asian Journal of Finance & Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ :  حسابداری تعهدی در بخش های دولتی (عمومی) : شکاف های محتوایی و کاربردیِ احتمالی برای برنامه های تحقیقاتی آینده

عنوان انگلیسی:

Accrual Accounting in Public Sectors: Possible Contextual and Application Gaps for Future Research Agenda

چکیده فارسی:

این مقاله به تجزیه و تحلیل شکاف های احتمالی محتوایی و کاربردی حاصل از بکارگیری روش ون هلدن و نورتکات (۲۰۱۰) برای طبقه بندی موضوعات در مقالات حسابداری تعهدی بخش عمومی می پردازد که با توجه به به اهداف تحقیق ما منتشر شده است. به عنوان نتیجه، طبقه بندی موضوع ما به اهداف تحقیقاتی زیر اشاره می کند: الف) پیشنهاد رویکردها / تکنیک های حسابداری مالی/ مدیریت جدید برای سیستم های حسابداری تعهدی بخش عمومی (مانند بودجه بندی مبتنی بر خروجی تعهدی، مدیریت عملکرد و هزینه)؛ ب) بررسی اثربخشی رویکردها / تکنیک های حسابداری تعهدی؛ ج) شناسایی شرایط برای موفقیت / شکست اجرای رویکردها / تکنیک های حسابداری تعهدی؛ و د) ایجاد دانش در فهم، توضیح و انتقاد از پذیرش و استفاده از رویکردها / تکنیک های حسابداری تعهدی، هم از لحاظ نظری و هم عملی. از طریق فرآیند پرورش و ایجاد موضوعات (بر اساس اهداف تحقیق)، ما مشخص کردیم که به کدام بخش های مطالعه توجه کمتری شده است و کدام مناطق شایسته بررسی و اکتشاف بیشتر هستند.

واژگان کلیدی: حسابداری بخش عمومی، حسابداری تعهدی، پژوهش های آینده

مقدمه

در دنیای حسابداری بخش عمومی، یک جنبش متمایز، پارادایم (الگوی) مدیریت عمومی جدید (NPM) (هود، ۱۹۹۵)، تأثیر عمیقی بر روش های حسابداری داشته است. NPM یک مدل اصلاحی است که تعاریف و نتایج را مورد توجه و ارزیابی قرار می دهد و در آن حسابداری نقش مرکزی دارد. یکی از محصولات فرعی این جنبش، سیستم حسابداری مبتنی بر تعهد است که مسلمأ ابزارهای کارآیی و شفافیت بهتری را با توجه به افزایش کنترل ها و مدیریت مالی ارائه می کند. بسیاری از دولت ها این سیستم های حسابداری را اتخاذ کرده اند (پالوت، ۱۹۹۸).

شیلی نخستین کشوری بود که حسابداری تعهدی را برای بخش عمومی در اوائل دهه ۷۰ و بعد از آن نیوزیلند در سال ۱۹۹۰ معرفی کرد. بر خلاف سایر کشورها، نیوزیلند سیستم های خود را به طور کامل تغییر داد. با این وجود، کشورهای دیگر مانند ایالات متحده آمریکا و استرالیا در سال ۱۹۹۷ حسابداری تعهدی را فقط در اداره مرکزی دولت ضمن اصلاحات در مدیریت محلی که چندین سال بعد اجرا شد، تغییر دادند. با تغییرات در سال ۲۰۰۰، نیوزیلند تبدیل به یکی از کشورهایی شد که مجموعه وسیعی از افشاگری های حسابداری تعهدی داشتند (الوود و نیوبرتی، ۲۰۰۷). پس از آن، کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای OECD و آنهایی که انگیزه مشابهی داشتند، برای اصلاح سیستم های مدیریت مالی در بخش عمومی، به تدریج رویه را دنبال کردند.

Abstract

This paper analyses the possible contextual and application gaps derived from the utilisation of van Helden and Northcott’s (2010) method of study for classifying themes in published public sector’s accrual accounting papers according to their research objectives.

As a result, our theme categorisation refers to the following research objectives: a) proposing new financial/management accounting techniques/approaches for public sector accrual accounting systems (e.g. accrual output-based budgeting, performance management and costing); b) examining the effectiveness of accrual accounting techniques/approaches; c) identifying the conditions for the successful/failure of the implementation of accrual accounting techniques/approaches; and d) knowledge-building in understanding, explaining and critiquing the adoption and use of accrual accounting techniques/approaches, both theoretically and practically. Through the process of populating and establishing the themes (based on research objectives), we were able to identify which areas of study have received less attention and which areas have room for further exploration.

Keywords: Public Sector Accounting, Accrual Accounting, Future Research

Introduction

Within the world of public sector accounting, a distinct movement, the new public management (NPM) paradigm (Hood, 1995), has had a profound effect on accounting practices. The NPM is a model of reform that favours quantification and results and in which accounting has a central role. One of the by-products of this movement is accrual-based accounting systems, which arguably provide better efficiency and transparency tools with regard to enhancing financial management and controls. Many governments have adopted these accounting systems (Pallot, 1998).

Chile was the first state to introduce accrual accounting for the public sector in the early 70s, followed by New Zealand in 1990. Unlike other countries, New Zealand changed its systems comprehensively. However, other countries such as the USA and Australia switched to accrual accounting in 1997, but only in central governmental administration, with changes in local administration being implemented several years later. By the turn of the year 2000, New Zealand had become one of the countries with the most extensive set of accrual accounting disclosures (Ellwood & Newberry, 2007). Subsequently, other countries gradually followed suit, especially OECD countries and those that had a similar motive, to reform the financial management systems in the public sector.