اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تحقیق حسابداری مالی ، تمرین و مسئولیت مالی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده تحقیقات حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H292

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): SSRN

نام مجله: Invited Submission for Abacus 50th Anniversary Special Issue

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تحقیق حسابداری مالی ، تمرین و مسئولیت مالی

عنوان انگلیسی:

Financial Accounting Research, Practice, and Financial Accountability

چکیده فارسی:

هدف این مقاله در اصلی ترین مفهومش تامل کردن در نقش تحقیق حسابداری مالی و ارائه نظراتی برای تحقیقات آتی است که می توانند این نقش را ادامه دهند.  جشن پنجاهمین سال اَبِکِس زمان مناسب انجام آن است. همچنانکه جیکوب سال تاریخ دان درکتابش به ترتیب وقوع ذکر می کند”محاسبه : پاسخ گویی مالی و پیدایش و سقوط ملت ها”(سال،۲۰۱۴)، پاسخ گویی مالی بنیان جامعه مرفه است. در طول تاریخ جوامعی که در مورد پاسخ گویی مالی هشیار بودند رونق یافتند و زمانی که پاسخ گویی مالی را نادیده گرفتند زوال یافتند. این کتاب روشن می کند که حسابداران شامل محققان حسابداری باید حسابداری مالی را طراحی کنند تا اطلاعاتی با کیفیت بالا ارائه شود که تصمیم گیری اقتصادی منطقی و تخصیص کارآمد منابع را تائید کرده و در نتیجه حامی یک جامعه مرفه باشد.

رابطه میان دانشگاه حسابداری -بنابراین تحقیق حسابداری- و حرفه حسابداری در طول حیات ابکس افول و جریان داشته است.  وقتی ابکس تاسیس شد این رابطه قوی بود. اگرچه زمانی که تحقیق بازارهای سرمایه بخش اصلی تحقیق حسابداری مالی شد رابطه افول یافت و دوباره زمانی جریان یافت که مشخص شد درس های آموخته شده از تحقیق بازارهای سرمایه می توانند آگاهی دهند که چه نوع اطلاعاتی تصمیمات تخصیص سرمایه سرمایه گذاران را تائید می کند.  با بلوغ تحقیق بازار سرمایه، رابطه میان تحقیق وحرفه سرمایه دوباره افول یافت. این بار گسترش اخیر تحقیق حسابداری با تمرکز بر موضوعاتی مانند تاثیرات ویژگی های فیزیکی انتقال دهنده و سبک زبانی اطلاعات حسابداری به جای محتوای آن نشان دهنده ضعف پیوند میان تحقیق و حرفه حسابداری است. اگرچه این گسترش می تواند دانش ما را در این مورد که چگونه جنبه های اطلاعات حسابداری بر تفسیر آن اثر می گذارند ارتقا دهد. درباره ویژگی های اطلاعات حسابداری منتقل شده مطالب بسیاری است که ما هنوز نمی دانیم. بنابراین آینده ای روشن پیش روی محققانی است که می خواهند از پاسخ گویی مالی و بنابراین جامعه مرفه حمایت کنند.

Abstract

Financial accounting is essential to financial accountability, which is essential to a prosperous society. There are many examples of how improvements to financial accounting, supported by research, have enhanced financial accountability. Such research requires a strong relation between accounting academics and practice; this relation has ebbed and flowed during Abacus’s life. The relation seems to ebb when accounting academics embrace related fields and flows when the relevance to accounting practice emerges. Economics and finance have provided new perspectives and meaningful insights about the information investors need to make informed decisions. Regardless, there are many intriguing and open questions awaiting accounting research that can provide insights into how financial accounting—and thus financial accountability—can be improved. Thus, the future is bright for financial accounting researchers who do research relevant to accounting practice and want to contribute to a prosperous society.