اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h179

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): ijstr

نام مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۵۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ISI حسابداری ترجمه شده :  تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری

عنوان انگلیسی:

Analysis Of Factors Affecting The Success Of The Application Of Accounting Information System

چکیده فارسی:

هدف از این پژوهش پیدا کردن راه حل هایی برای مسائل مرتبط با کیفیت سیستم های اطاعات حسابداری، کیفیت اطلاعات حسابداری در زمانی که مرتبط با تعهد مدیریتی است، مهارت کاربر و فرهنگ سازمانی می باشد. این پژوهش از طریق تحلیل قیاسی انجام شده بود که از پدیده ها حمایت کرده و سپس دنبال شواهدی از طریق حقایق تجربی، بویژه در مورد اثرات تعهد مدیریت، مهارت و کاربران فرهنگ سازمانی بر کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری و اثر آنها بر کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. این پژوهش در در شرکت های دولتی (SOEs) انجام شده بود.

واژگان کلیدی: سیستم اطلاعات حسابداری، کیفیت اطلاعات حسابداری

مقدمه

همه اشکال سازمان های تجاری و غیر انتفاعی از اطلاعات حسابداری برای کمک به سهامداران در شرکت به عنوان مدیر و منابع خارجی مثل سرمایه گذاران، سازمان های دولتی، بانک ها و بقیه به منظور تصمیم گیری در حوزه اقتصاد استفاده می کنند. اطلاعات حسابداری به شرکت های خارجی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد، نظارت بر فعالیت، . به عنوان معیاری برای اهداف مقرراتی (اقدامت نظارتی) کمک می کنند. رامنی و استینبارت (۲۰۱۲) نشان دادند که سیستم اطلاعات حسابداری سیستمی است که داده ها را پردازش می کند تا اطلاعاتی برای کاربران به منظور برنامه ریزی، مدیریت و فعال کردن کسب و کار آنها ارائه کند. در این مورد، سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان سیستمی دیده می شود که به مدیریت در فرآیند برنامه ریزی وکنترل با ارائه اطلاعاتی کمک می کند که برای تصمیم گیری مرتبط و قابل اعتماد است. به همین ترتیب، به گفته هال (۲۰۱۱:۹)، هدف اساسی سیستم اطلاعات حسابداری برای ارائه اطلاعات حسابداری برای طرف های خارجی، مدیریت و پرسنل عملیاتی می باشد. علاوه بر این، کیسو و همکاران (۲۰۱۲:۵) شرح دادند که اساس سیستم اطلاعات حسابداری برای جمع آوری داده های خام می باشد که در قالب اطلاعات حسابداری مفید برای کاربران اطلاعات پردازش و ارائه می شود.

ساکر و همکاران (۲۰۰۶:۶) تأیید کردند که کیفیت اطلاعات حسابداری از کاربرد کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری بدست می آید. به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی، شرکت های دولتی دارای کسب و کار در تقریباً همه بخش های کسب و کار مثل بانکداری، مؤسسات مالی، زیرساخت، انرژی، معدن، حمل و نقل، تدارکات، گردشگری، کشاورزی و غیره می باشند. یکی از هزینه های قابل توجه سرمایه برای شرکت های دولتی، سرمایه گذاری در سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می باشد که قادر به بهبود عملکرد شرکت می باشد اما سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی دولتی کمتر مؤثر بوده است و کمتر مطابق با نیازهای کسب و کار می باشد و بسیار وابسته به کیفیت خدمات ضعیف فروشندگان ICT می باشد. دهلان اسکان (۲۰۱۲) نیز بیان کرد که تعدادی از شرکت های دولتی تاکنون به دلیل فرآیندهای تصمیم گیری در گذشته مانع شده اند و علاوه بر این خطاهای اداری و پست های نادرست حسابداری وجود دارند.

سیستم اطلاعات حسابداری قادر به ادغام زیرسیستم ها یا اجزای فیزیکی و غیرفیزیکی می باشد که به هم پیوسته می باشند و در هماهنگی با یکدیگر می باشند تا داده های تبادلکی مرتبط با مسائل مالی را در اطلاعات مالی پردازش کنند. سیستم اطلاعات حسابداری باید قادر به جمع آوری داده ها، تبدیل داده ها در اطلاعات و ارائه اطلاعات برای کاربران داخل و خارج از شرکت باشد. اوبراین (۲۰۰۹) بیان می کند که یکی از عواملی که موفقیت اجرای سیستم اطلاعات حسابداری را تعیین می کند، تعهد مدیریتی است. (پنج دلیل عمده برای موفقیت در اجرا برای سیستم های جدید اطلاعات حسابداری عبارتنداز: (a) مشارکت کاربر، (b) حمایت اجرای مدیریت، (c) بیان شفاف نیازها، (d) برنامه ریزی صحیح و (e) انتظارات واقع بینانه). کوپر (۲۰۰۶) نشان داد که تعهدات مربوط به حفظ مدیریت رفتار برای دستیابی به اهداف و بهبود اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری می باشد.

Abstract

The purpose of this study was to find solutions for problems related to the quality of accounting information systems accounting information quality when connected with management commitment user competency and organizational culture. This research was conducted through deductive analysis supported the phenomenon then sought evidence through empirical facts especially about the effect of management commitment competence and users of organizational culture on the quality of accounting information systems and their impact on the quality of accounting information. This research was conducted at the State-Owned Enterprises SOEs.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.