گزارش کار تراشکاری

کد محصول KME15

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
مقدمه
رعایت نکات ایمنی در کارگاه:
اندازه گیری و وسایل آن
مفهوم اندازه گیری
دلیل اندازه گیری
سیستم اندازه گیری
تقسیمات متر:
وسایل اندازه گیری و کنترل
وسایل انداز گیری :
الف) وسایل اندازه گیری طولی
ب) اندازه گیرهای زاویه
وسایل کنترل:
وسایل اندازه گیری طولی:
مترها:
۱- خط کش فلزی:
۲- متر تاشو:
۳- متر نواری فلزی:
۴- متر نواری پارچه ای:
چرخ اندازه گیر:
وسایل نقل اندازه:
۱- پرگار کج:
روش اندازه گیری
پرگار پاشنه ای:
۲- پرگاردو طرفه:
۳- پرگار پله ای:
اندازه گیری متغیر
کلیس:
ورنیه:
خواندن کلیس:
تراشکاری
ماشین های تراش
ماشین تراش مرغک دار:
بستر ماشین:
جعبه دنده اصلی:
جعبه دنده پیشروی:
دستگاه حرکت پیشروی وبار:
دستگاه مرغک:
وسایل بستن قطعه کار به ماشین تراش:
وسایل بستن ابزار و قطعه کار:
خانه رنده:
رنده گیر روبنده ای:
رنده گیر یک طرفه:
رنده گیر چهار طرفه:
ابزارگیر تعویض سریع
وسایل بستن قطعه کار:
سوار و پیاده کردن سه نظام:
وسایل بستن قطعات بلند:
سوراخ جای مرغک
کمربند ثابت:
کمر بند متحرک :